Id
4856
Nadpis
Zápis z 140. jednání Rady městské části Brno-střed konaného 12. 6. 2017
Orginální zdroj
http://www.brno-stred.cz/file/14066_1_1
Archiv
zapis-z-140-jednani-rady-mestske-casti-brno-stred-konaneho-12.pdf
Celkem upozornění
7


1Z?PIS
ze 140. sch?ze Rady m?stsk? ??sti m?sta Brna, Brno-st?ed,
konan? v pond?l? dne 12.06.2017 od 10.00 hod.

v zasedac? m?stnosti rady
-------------------------------------------------------------------------------P??tomno na za??tku jedn?n?: 8
celkem: 8Omluven: BcA. Butula, M. Landa, Ing. SchwabK bod

u 1 - Zah?jen?


Sch?zi zah?jila a ??dila 1. m?stostarostka JUDr. Michaela Dumbrovsk?. Sch?ze byla
schopn? usn??en?.


Ov??ovatel? 139. RM? BS JUDr. Dumbrovsk? a S. Bart?k konstatovali, ?e z?pis byl
ov??en a odpov?d? skute?nosti.
RM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,
stanovuje

ov??ovatele dne?n?ho z?pisu: JUDr. Dumbrovsk?, J. ?vachula


Schv?leno: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el


Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven proschvaluje

navr?en? program:


1. Zah?jen? Landa Martin

2. Smlouva o spolupr?ci s Masarykov?m onkologick?m ?stavem ?
roz???en? ?Parku ?lut? kopec ? Helgoland? na pozemky p.?. 379/5,
380/22 a 380/23, k.?. Star? Brno Hrn??? Zbyn?k, Mgr.

3. P?eru?en? provozu ?koln?ch dru?in v dob? hlavn?ch pr?zdnin Ondra??kov? Petra, Mgr.

4. Povolen? v?jimky z nejvy???ho povolen?ho po?tu ??k? v p??pravn? t??d?
v Z? a M? Brno, n?m. 28. ??jna 22, p.o. Ondra??kov? Petra, Mgr.

5. Z? Brno, n?m. M?ru 3, p.o. - z?m?r pron?jmu u?eben Ondra??kov? Petra, Mgr.

6. Kulturn? a vzd?l?vac? st?edisko ?U T?? kohout?? ? zm?na z?izovac?
listiny - dodatek ?. 5 Ondra??kov? Petra, Mgr.

7. Sportovn? a rekrea?n? are?l Krav? hora, p.o. - dodatek ?. 1 k SOD na akci
"SRAKH - oprava izolace st?e?n?ho pl??t? kryt? haly" Ondra??kov? Petra, Mgr.28. VZ mal?ho rozsahu ? ?Sportovn? a rekrea?n? are?l Krav? hora, p.o. ?
zimn? a letn? ?dr?ba are?lu koupali?t? na Krav? ho?e? Ondra??kov? Petra, Mgr.

9. Pov??en? ?lena zastupitelstva Tint?rov? Mark?ta, Bc.

10. Strategick? pl?n M? BS ?tika P.,Bc,MBA,LL.M.

11. Povolen? slu?ebn? cesty Flamikov? Jasna, Mgr.

12. Soub?h ??dost? - um?st?n? v?stav na ul. Kobli?n? Flamikov? Jasna, Mgr.

13. Parkovac? objekt Veve?? - ?umavsk? Flamikov? Jasna, Mgr.

14. Po?adavky na zm?nu dopravn?ho zna?en? Flamikov? Jasna, Mgr.

15. Zeln? trh - podm?nky pro Dobrospolek, z.s. Flamikov? Jasna, Mgr.

16. Rozpo?tov? opat?en? ?. 10 na rok 2017 Matejov Tom??, Ing.

17. N?vrh prodeje obecn? vymezen? bytov? jednotky (Soukenick? 8) - VI. Vod?kov? ??rka, Ing.

18. N?vrh prodeje obecn? vymezen? bytov? jednotky (Jana Uhra 6) - I. Vod?kov? ??rka, Ing.

19. Z?m?r n?jmu nemovit? v?ci - ob?ansk? klub Hybe?ova 65a, s?l
spole?ensk?ho centra ?M? BS Li?kutin Petr

20. V?sledek hospoda?en? p??sp?vkov? organizace ? Spr?vy nemovitost?
m?stsk? ??sti Brno-st?ed za rok 2016 a jeho rozd?len? do fond? Li?kutin Petr

21. ??etn? z?v?rka p??sp?vkov? organizace - Spr?vy nemovitost? m?stsk?
??sti Brno-st?ed, sestaven? k rozvahov?mu dni 31.12.2016 Li?kutin Petr

22. Zm?na ??elu u??v?n? v BD Josefsk? 23, v BD Josefsk?
23, y v BD ?doln? 9, v BD ?doln? 17 a y v BD
Ryb??sk? 9 Li?kutin Petr

23. Rekonstrukce VS na Po???? 41 z d?vod? p?echodu vyt?p?n? z p?ry na
horkovod Li?kutin Petr

24. Z?m?r propachtov?n? ??sti pozemku - ul. Vinohrady Li?kutin Petr

25. Z?m?r propachtov?n? pozemku p.?.1165, k.?. ?t??ice Li?kutin Petr

26. VZMR Koli?t? 29 ? oprava zast?e?en? sv?tl?k? Li?kutin Petr

27. VZMR Dod?vky a mont??e ochrann?ch s?t? proti ptactvu ve dvorech a na
ark??e bytov?ho domu Starobrn?nsk? 7 Li?kutin Petr

28. PV-RSB Lerchova 14, Brno - prodlou?en? term?n? Li?kutin Petr

29. PV Lerchova 14, Brno - prodlou?en? term?n? Li?kutin Petr

30. P?id?len? byt? Koniklecov? 5, Brno Vernerov? Dana, Mgr.

31. Uzav?en? dodatk? k n?jemn?m smlouv?m ? Francouzsk? 60, Brno Vernerov? Dana, Mgr.

32. ??dost o prominut? pohled?vky - prostor ?. 101, Orl? 6, Brno Vernerov? Dana, Mgr.

33. Dohoda o skon?en? n?jmu - prostor ?. 102, Kope?n? 9, Brno Vernerov? Dana, Mgr.

34. Pron?jem prostoru - prostor ?. 102, Lidick? 15, Brno Vernerov? Dana, Mgr.

35. Pron?jem prostoru (dle zve?ejn?n?ho z?m?ru) - prostor ?. 203, Kope?n?
40, Brno Vernerov? Dana, Mgr.

36. Pron?jem prostoru (dle zve?ejn?n?ho z?m?ru) - prostor ?. 101, Vachova
4, Brno
Vernerov? Dana, Mgr.

37. Pron?jem prostoru (dle zve?ejn?n?ho z?m?ru) - prostor ?. 103, Vesel? 2,
Brno Vernerov? Dana, Mgr.

38. Pron?jem prostoru - prostor ?. 102, Z?me?nick? 8, Brno Vernerov? Dana, Mgr.

39. Voln? prostory k pron?jmu Vernerov? Dana, Mgr.

40. Um?st?n? restaura?n?ch zahr?dek Plechlov? Jana

41. ??dost o ud?len? v?jimky pro po??d?n? ve?ejnosti p??stupn?ch Plechlov? Jana

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace3sportovn?ch a kulturn?ch podnik?

42. N?vrh obecn? z?vazn? vyhl??ky statut?rn?ho m?sta Brna, kterou se
zru?uje obecn? z?vazn? vyhl??ka ?. 17/2013, kterou se vyd?v? Cenov?
mapa stavebn?ch pozemk? statut?rn?ho m?sta Brna ?. 10 Plechlov? Jana

43. Organiza?n? zm?na ?M? BS Plechlov? Jana

44. Organiza?n? slo?ka Spr?va nemovitost? m?stsk? ??sti Brno-st?ed - po?et
zam?stnanc? Plechlov? Jana

45. Jmenov?n? vedouc?/vedouc?ho organiza?n? slo?ky Spr?va nemovitost?
m?stsk? ??sti Brno-st?ed Plechlov? Jana

46. Zv?hodn?n? vstupn? pro zam?stnance ?M? BS, p??sp?vkov?ch
organizac? M? BS a organiza?n?ch slo?ek M? BS do Sportovn?ho
a rekrea?n?ho are?lu Krav? hora Plechlov? Jana

47. Pracovn? cesta uvoln?n?ho ?lena ZM? BS Svatopluka Bart?ka Bart?k Svatopluk

48. R?zn? - informace, zpr?vy ?len? rady

49. Ov??en? z?pisu

50. Z?v?r


Body 3, 4, 13, 22, 46 sta?eny.
Hlasov?n?: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el
Program byl p?ijat.Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven pro

K bod

u 2 - Smlouva o spolupr?ci s Masarykov?m onkologick?m ?stavem ? roz???en? ?Parku ?lut?
kopec ? Helgoland? na pozemky p.?. 379/5, 380/22 a 380/23, k.?. Star? BrnoUsnesen? RM?/2017/140/02 Smlouva o spolupr?ci s Masarykov?m onkologick?m ?stavem ?
roz???en? ?Parku ?lut? kopec ? Helgoland? na pozemky p.?. 379/5, 380/22 a 380/23, k.?.
Star? BrnoRM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,


schvaluje

smlouvu o spolupr?ci mezi statut?rn?m m?stem Brnem, m?stskou ??st? Brno-st?ed
a Masarykov?m onkologick?m ?stavem, I?: 00209805, ?lut? kopec 7, 656 53 Brno,
kter? je p??lohou ?. 1 tohoto materi?lu,


souhlas?
s uzav?en?m smlouvy o spolupr?ci mezi statut?rn?m m?stem Brnem, M? Brno-st?ed
a Masarykov?m onkologick?m ?stavem,


pov??uje
starostu M? Brno-st?ed bezodkladn?m podpisem smlouvy o spolupr?ci a


ukl?d?
vedouc?mu odboru ?ivotn?ho prost?ed? ?M? BS podpis smlouvy zajistit.4Term?n: ihned
Hlasov?n?: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el
Usnesen? bylo p?ijato.Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven pro

K bod

u 3 - P?eru?en? provozu ?koln?ch dru?in v dob? hlavn?ch pr?zdnin


Bod sta?en.
K bod

u 4 - Povolen? v?jimky z nejvy???ho povolen?ho po?tu ??k? v p??pravn? t??d? v Z? a M? Brno,
n?m. 28. ??jna 22, p.o.Bod sta?en.
K bod

u 5 - Z? Brno, n?m. M?ru 3, p.o. - z?m?r pron?jmu u?eben


Usnesen? RM?/2017/140/03 Z? Brno, n?m. M?ru 3, p.o. - z?m?r pron?jmu u?ebenRM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,


schvaluje

zve?ejn?n? z?m?ru pron?jmu nemovit?ho majetku - prostor u?eben v budov? Z? Brno,
n?m. M?ru ?. or. 3, ?. pop. 375 na pozemku p.?. 412 v k.?. Str?nice, obec Brno,
m?stsk? ??st Brno-st?ed za ??elem v?uky ??k? a


ukl?d?
Odboru ?kolstv?, sportu, kultury a ml?de?e ?M? Brno-st?ed zajistit zve?ejn?n? v??e
uveden?ho z?m?ru na ??edn? desce.

Term?n: ihned
Hlasov?n?: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el
Usnesen? bylo p?ijato.Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven pro

K bod

u 6 - Kulturn? a vzd?l?vac? st?edisko ?U T?? kohout?? ? zm?na z?izovac? listiny - dodatek ?. 5


Usnesen? RM?/2017/140/04 Kulturn? a vzd?l?vac? st?edisko ?U T?? kohout?? ? zm?na z?izovac?
listiny - dodatek ?. 5RM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,
5schvaluje

zm?nu z?izovac? listiny Kulturn?ho a vzd?l?vac?ho st?ediska ?U T?? kohout??,
p??sp?vkov? organizace, dle dodatku ?. 5, spo??vaj?c? ve zm?n? s?dla p??sp?vkov?
organizace,doporu?uje
ZM? Brno-st?ed schv?lit zm?nu z?izovac? listiny Kulturn?ho a vzd?l?vac?ho st?ediska
?U T?? kohout??, p??sp?vkov? organizace, dle dodatku ?. 5, spo??vaj?c? ve zm?n? s?dla
p??sp?vkov? organizace a


ukl?d?
vedouc? Odboru ?kolstv?, sportu, kultury a ml?de?e ?M? Brno-st?ed p?edlo?it
materi?l k projedn?n? do ZM? BS.

Term?n: ihned
Hlasov?n?: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el
Usnesen? bylo p?ijato.Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven pro

K bod

u 7 - Sportovn? a rekrea?n? are?l Krav? hora, p.o. - dodatek ?. 1 k SOD na akci "SRAKH - oprava
izolace st?e?n?ho pl??t? kryt? haly"Usnesen? RM?/2017/140/05 Sportovn? a rekrea?n? are?l Krav? hora, p.o. - dodatek ?. 1 k SOD na
akci "SRAKH - oprava izolace st?e?n?ho pl??t? kryt? haly"RM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,


bere na v?dom?
stanovisko projektanta opravy st?e?n?ho pl??t? kryt? baz?nov? haly v Brn? na Krav?
ho?e ze dne 2.6.2017 a stanovisko zhotovitele opravy izolace st?e?n?ho pl??t? kryt?
haly Sportovn?ho a rekrea?n?ho are?lu Krav? hora, kter? tvo?? p??lohu ?. 1 tohoto
usnesen?,


schvaluje

dodatek ?. 1 ke smlouv? o d?lo na stavebn? pr?ce "SRAKH - oprava izolace st?e?n?ho
pl??t? kryt? haly" mezi statut?rn?m m?stem Brnem, m?stskou ??st? Brno-st?ed
a spole?nost? HT Steel, a.s., se s?dlem R??ova 2, 641 00 Brno, I? 28264274, kter? je
p??lohou ?. 4 tohoto usnesen?,


souhlas?
v souladu s ?l. 2.5.1 org. sm?rnice ?. 61/2015 s uzav?en?m dodatku ?. 1 ke smlouv?
o d?lo na stavebn? pr?ce "SRAKH - oprava izolace st?e?n?ho pl??t? kryt? haly" mezi
statut?rn?m m?stem Brnem, m?stskou ??st? Brno-st?ed a spole?nost? HT Steel, a.s., se
s?dlem R??ova 2, 641 00 Brno, I? 28264274,


pov??uje
starostu M? Brno-st?ed bezodkladn?m podpisem v??e uveden?ho dodatku a
6ukl?d?
vedouc? Odboru ?kolstv?, sportu, kultury a ml?de?e ?M? Brno-st?ed podpis v??e
uveden?ho dodatku zajistit.

Term?n: ihned
Hlasov?n?: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el
Usnesen? bylo p?ijato.Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven pro

K bod

u 8 - VZ mal?ho rozsahu ? ?Sportovn? a rekrea?n? are?l Krav? hora, p.o. ? zimn? a letn? ?dr?ba
are?lu koupali?t? na Krav? ho?e?Usnesen? RM?/2017/140/06 VZ mal?ho rozsahu ? ?Sportovn? a rekrea?n? are?l Krav? hora, p.o. ?
zimn? a letn? ?dr?ba are?lu koupali?t? na Krav? ho?e?RM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,


bere na v?dom?
protokol o jedn?n? hodnot?c? komise ve v?ci zad?n? ve?ejn? zak?zky mal?ho rozsahu
na slu?by s n?zvem "Sportovn? a rekrea?n? are?l Krav? hora, p.o. - zimn? a letn? ?dr?ba
are?lu koupali?t? na Krav? ho?e", kter? tvo?? p??lohu ?. 3 tohoto usnesen?,


vyb?r?
pro ve?ejnou zak?zku mal?ho rozsahu na slu?by "Sportovn? a rekrea?n? are?l Krav?
hora, p.o. - zimn? a letn? ?dr?ba are?lu koupali?t? na Krav? ho?e" jako nejvhodn?j??
nab?dku uchaze?e:
Loskut?k, s.r.o., Uher?ice 76, 691 62 Uher?ice, I? 47914017,


schvaluje

smlouvu mezi statut?rn?m m?stem Brnem, m?stskou ??st? Brno-st?ed a spole?nost?
Loskut?k, s.r.o., Uher?ice 76, 691 62 Uher?ice, I? 47914017, kter? je p??lohou ?. 5
tohoto usnesen?,


souhlas?
s uzav?en?m smlouvy mezi statut?rn?m m?stem Brnem, m?stskou ??st? Brno-st?ed
a spole?nost? Loskut?k, s.r.o., Uher?ice 76, 691 62 Uher?ice, I? 47914017,


pov??uje
starostu M? Brno-st?ed bezodkladn?m podpisem v??e uveden? smlouvy a


ukl?d?
vedouc? Odboru ?kolstv?, sportu, kultury a ml?de?e ?M? Brno-st?ed podpis v??e
uveden? smlouvy zajistit.

Term?n: ihned
Hlasov?n?: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el
Usnesen? bylo p?ijato.7Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven pro

K bod

u 9 - Pov??en? ?lena zastupitelstva


Usnesen? RM?/2017/140/07 Pov??en? ?lena zastupitelstvaRM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,


pov??uje
Ludmilu Oulehlovou, ?lenku Zastupitelstva m?stsk? ??sti Brno-st?ed k p?ij?m?n?
prohl??en? o uzav?en? man?elstv? snoubenc? dle ustanoven? ?11a z?kona
?. 301/2000 Sb., o matrik?ch, jm?nu a p??jmen? a o zm?n? n?kter?ch souvisej?c?ch
z?kon?, ve zn?n? pozd?j??ch p?edpis? a ustanoven? ? 658 odst. 1 z?kona
?. 89/2012 Sb., ob?ansk? z?kon?k, ve zn?n? pozd?j??ch p?edpis? v souladu
s ustanoven?m ? 102 odst. 3 z?kona ?. 128/2000 Sb., o obc?ch, ve zn?n? pozd?j??ch
p?edpis?, a k v?konu dal??ch ob?ansk?ch ob?ad? (jubilejn? svatby, v?t?n? d?t?) do
konce volebn?ho obdob? 2014-2018,


stanovuje

aby v souladu s ustanoven?m ? 108 odst. 2 z?kona ?. 128/2000 Sb., o obc?ch, ve zn?n?
pozd?j??ch p?edpis? u??vala v??e pov??en? ?lenka Zastupitelstva m?stsk? ??sti Brno-
st?ed p?i ob?ansk?ch ob?adech z?v?sn? odznak se st?tn?m znakem ?esk? republiky a


ukl?d?
Odboru matrika a Odboru soci?ln?mu a zdravotn?mu postupovat v souladu s t?mto
usnesen?m.
Term?n: 16.06.2017

Hlasov?n?: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el
Usnesen? bylo p?ijato.Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven pro

K bod

u 10 - Strategick? pl?n M? BS


Usnesen? RM?/2017/140/08 Strategick? pl?n M? BSRM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,


souhlas?
se zn?n?m Strategick?ho pl?nu rozvoje M?stsk? ??sti Brno-st?ed na obdob? 2018-2025
dle p??lohy ?. 1 tohoto materi?lu,


doporu?uje
ZM? BS schv?lit zn?n? Strategick?ho pl?nu rozvoje M?stsk? ??sti Brno-st?ed na
obdob? 2018-2025 dle p??lohy ?. 1 tohoto materi?lu a
8ukl?d?
tajemn?kovi ?M? BS p?edlo?it materi?l na nejbli???m zased?n? ZM? BS.
Term?n: 16.06.2017

Hlasov?n?: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el
Usnesen? bylo p?ijato.Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven pro

K bod

u 11 - Povolen? slu?ebn? cesty


Usnesen? RM?/2017/140/09 Povolen? slu?ebn? cestyRM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,


schvaluje

dvoudenn? slu?ebn? cestu Mgr. Jasny Flamikov? na konferenci reSITE v Praze.
Term?n: ihned

Hlasov?n?: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el
Usnesen? bylo p?ijato.Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven pro

K bod

u 12 - Soub?h ??dost? - um?st?n? v?stav na ul. Kobli?n?


Usnesen? RM?/2017/140/10 Soub?h ??dost? - um?st?n? v?stav na ul. Kobli?n?RM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,


ud?luje
souhlas se zvl??tn?m u??v?n?m komunikace v lokalit? ul. Kobli?n? p?ed OD Centrum
"U ??rovek" ?adateli Livingstone, s.r.o., I?O 26248051 pro um?st?n? v?stavy
fotografi? (viz p??loha tohoto materi?lu),


ud?luje
nesouhlas se zvl??tn?m u??v?n?m komunikace v lokalit? ul. Kobli?n? p?ed OD
Centrum "U ??rovek" ?adateli Dianetick?mu centrum Brno, o.s., I?O 28553616 pro
um?st?n? informa?n?-vzd?l?vac? v?stavy "?lut? stan pomoci" a


ukl?d?
?tvaru 3. m?stostarostky souhlas a nesouhlas vystavit a p?edat Odd?len? dopravy
Odboru dopravy a majetku ?M? Brno-st?ed.

Term?n: ihned
Hlasov?n?: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el
Usnesen? bylo p?ijato.9Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven pro

K bod

u 13 - Parkovac? objekt Veve?? - ?umavsk?


Bod sta?en.
K bod

u 14 - Po?adavky na zm?nu dopravn?ho zna?en?


Usnesen? RM?/2017/140/11 Po?adavky na zm?nu dopravn?ho zna?en?RM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,


??d?
o projedn?n?, stanoven? a realizaci dopravn?ho zna?en? dle p??lohy tohoto materi?lu a


ukl?d?
?tvaru 3. m?stostarostky usnesen? odeslat na Odbor dopravy Magistr?tu m?sta Brna.

Term?n: ihned
Hlasov?n?: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el
Usnesen? bylo p?ijato.Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven pro

K bod

u 15 - Zeln? trh - podm?nky pro Dobrospolek, z.s.


Usnesen? RM?/2017/140/12 Zeln? trh - podm?nky pro Dobrospolek, z.s.RM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,


souhlas?
s uzav?en?m "Smlouvy o mo?nosti um?st?n? prodejn?ho za??zen? a poskytnut?
souvisej?c?ch slu?eb" mezi statut?rn?m m?stem Brnem, m?stskou ??st? Brno-st?ed
a organizac? Dobrospolek, z.s., I?O 06139086 za zv?hodn?n?ch podm?nek pro
neziskov? organizace, kter? schv?lila 138. RM? BS a


ukl?d?
Odd?len? obchodu dopravy a slu?eb smlouvu uzav??t.

Term?n: ihned
Hlasov?n?: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el
Usnesen? bylo p?ijato.Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven pro10K bod

u 16 - Rozpo?tov? opat?en? ?. 10 na rok 2017


Usnesen? Rozpo?tov? opat?en? ?. 10 na rok 2017RM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,


projednala

rozpo?tov? opat?en? ?. 10 na rok 2017, kter? tvo?? p??lohu ?. 1 tohoto materi?lu,


doporu?uje
ZM? BS schv?lit rozpo?tov? opat?en? ?. 10 na rok 2017, kter? tvo?? p??lohu ?. 1 tohoto
materi?lu a


ukl?d?
Odboru ekonomick?mu ?M? BS p?edlo?it uveden? materi?l na nejbli???m zased?n?
ZM? BS.

Term?n: ihned
Hlasov?n?: 0 pro, 0 proti, 8 se zdr?el
Usnesen? nebylo p?ijato.Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

zdr?el se zdr?el se omluven zdr?el se zdr?ela se zdr?el se zdr?ela se omluven zdr?el se omluven zdr?el se

K bod

u 17 - N?vrh prodeje obecn? vymezen? bytov? jednotky (Soukenick? 8) - VI.


Usnesen? RM?/2017/140/13 N?vrh prodeje obecn? vymezen? bytov? jednotky (Soukenick? 8) - VI.RM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,


doporu?uje
ZM? BS souhlasit s prodejem obecn? vymezen? bytov? jednotky v bytov?m
dom? Soukenick? ?.p. 561, ?. or. 8, kter? je sou??st? pozemku p.?. 1489, v?e k.?. Star?
Brno, spoluvlastnick?ho pod?lu na spole?n?ch ??stech bytov?ho domu Soukenick? ?.p.
561, ?. or. 8, a spoluvlastnick?ho pod?lu na pozemku p.?. 1489, st?vaj?c?m n?jemc?m
za cenu ve v??i 2.020.000,--K? za podm?nky vypo??d?n? pohled?vky n?jemce
vypl?vaj?c? z n?jemn? smlouvy uzav?en? dne 29.10.2014, v?. jej?ch dodatk?, v??i M?
BS, formou zapo?ten?, kter? prob?hne ke dni uzav?en? smlouvy o p?evodu vlastnictv?
jednotky, a za podm?nek nab?dky prodeje, kter? tvo?? p??lohu ?. 1 tohoto usnesen? a


ukl?d?
vedouc? odboru dopravy a majetku ?M? BS zajistit p?edlo?en? n?vrhu na nejbli???
zased?n? ZM? BS.
Term?n: 31.07.2017

Hlasov?n?: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el
Usnesen? bylo p?ijato.Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven promarek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace11

K bod

u 18 - N?vrh prodeje obecn? vymezen? bytov? jednotky (Jana Uhra 6) - I.


Usnesen? RM?/2017/140/14 N?vrh prodeje obecn? vymezen? bytov? jednotky (Jana Uhra 6) - I.RM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,


bere na v?dom?
?Postup m?sta p?i prodeji domu s p?dn? vestavbou, n?stavbou ?i p??stavbou a p?i
prodeji jednotek vybudovan?ch ?i opraven?ch vlastn?m n?kladem n?jemce? schv?len?
na Z7/28. Zased?n? ZMB dne 16.5.2017,


doporu?uje
ZM? BS vz?t na v?dom? ?Postup m?sta p?i prodeji domu s p?dn? vestavbou, n?stavbou
?i p??stavbou a p?i prodeji jednotek vybudovan?ch ?i opraven?ch vlastn?m n?kladem
n?jemce? schv?len? na Z7/28. Zased?n? ZMB dne 16.5.2017,


doporu?uje
ZM? BS souhlasit s prodejem obecn? vymezen? bytov? jednotky v bytov?m
dom? Jana Uhra ?.p. 164, ?. or. 6, postaven?m na pozemku p.?. 990, v?e k.?. Veve??,
spoluvlastnick?ho pod?lu na spole?n?ch ??stech bytov?ho domu Jana Uhra ?.p. 164,
?. or. 6, a spoluvlastnick?ho pod?lu na pozemc?ch p.?. 990 a 994/1, st?vaj?c?m
n?jemc?m za cenu ve v??i 1.999.400,--K? za podm?nky vypo??d?n? pohled?vky
n?jemc? vypl?vaj?c? z n?jemn? smlouvy uzav?en? dne 2.12.2015, v?. jej?ch dodatk?,
v??i M? BS, formou zapo?ten?, kter? prob?hne ke dni uzav?en? smlouvy o p?evodu
vlastnictv? jednotky, a za podm?nek nab?dky prodeje, kter? tvo?? p??lohu ?. 1 tohoto
usnesen? a


ukl?d?
vedouc? odboru dopravy a majetku ?M? BS zajistit p?edlo?en? n?vrhu na nejbli???
zased?n? ZM? BS.
Term?n: 31.07.2017

Hlasov?n?: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el
Usnesen? bylo p?ijato.Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven pro

K bod

u 19 - Z?m?r n?jmu nemovit? v?ci - ob?ansk? klub Hybe?ova 65a, s?l spole?ensk?ho centra ?M?
BSUsnesen? RM?/2017/140/15 Z?m?r n?jmu nemovit? v?ci - ob?ansk? klub Hybe?ova 65a, s?l
spole?ensk?ho centra ?M? BSRM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,
marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace12schvaluje

adresn? z?m?r n?jmu ob?ansk?ho klubu Hybe?ova 65a nebo s?lu spole?ensk?ho centra
?M? Brno-st?ed, Dominik?nsk? 2 pro ?adatele Aliaves & Co., se s?dlem Kaprova 14,
Praha 1, 110 00, I? 28988230,


pov??uje
vedouc?ho Odboru investi?n?ho a spr?vy bytov?ch dom? podpisem v??e uveden?ho
z?m?ru n?jmu M? Brno-st?ed a


ukl?d?
Odboru investi?n?mu a spr?vy bytov?ch dom? zajistit zve?ejn?n? tohoto z?m?ru
z?konem stanoven?m zp?sobem.
Term?n: 23.06.2017

Hlasov?n?: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el
Usnesen? bylo p?ijato.Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven pro

K bod

u 20 - V?sledek hospoda?en? p??sp?vkov? organizace ? Spr?vy nemovitost? m?stsk? ??sti Brno-
st?ed za rok 2016 a jeho rozd?len? do fond?Usnesen? RM?/2017/140/16 V?sledek hospoda?en? p??sp?vkov? organizace ? Spr?vy nemovitost?
m?stsk? ??sti Brno-st?ed za rok 2016 a jeho rozd?len? do fond?RM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,


schvaluje

v?sledek hospoda?en? p??sp?vkov? organizace - Spr?vy nemovitost? m?stsk? ??sti
Brno-st?ed za rok 2016 a p?ev?st zisk do rezervn?ho fondu a


ukl?d?
Odboru investi?n?mu a spr?vy bytov?ch dom? informovat Spr?vu nemovitost? m?stsk?
??sti Brno-st?ed, p??sp?vkovou organizaci.

Term?n: ihned
Hlasov?n?: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el
Usnesen? bylo p?ijato.Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven pro

K bod

u 21 - ??etn? z?v?rka p??sp?vkov? organizace - Spr?vy nemovitost? m?stsk? ??sti Brno-st?ed,
sestaven? k rozvahov?mu dni 31.12.2016Usnesen? RM?/2017/140/17 ??etn? z?v?rka p??sp?vkov? organizace - Spr?vy nemovitost? m?stsk?
??sti Brno-st?ed, sestaven? k rozvahov?mu dni 31.12.2016RM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,13

schvaluje

??etn? z?v?rku p??sp?vkov? organizace - Spr?vy nemovitost? m?stsk? ??sti Brno-st?ed,
sestavenou k rozvahov?mu dni 31.12.2016 a


ukl?d?
Odboru investi?n?mu a spr?vy bytov?ch dom? informovat Spr?vu nemovitost? m?stsk?
??sti Brno-st?ed, p??sp?vkovou organizaci.

Term?n: ihned
Hlasov?n?: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el
Usnesen? bylo p?ijato.Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven pro

K bod

u 22 - Zm?na ??elu u??v?n? v BD Josefsk? 23, v BD Josefsk? 23,
v BD ?doln? 9, v BD ?doln? 17 a v BD Ryb??sk? 9Bod sta?en.
K bod

u 23 - Rekonstrukce VS na Po???? 41 z d?vod? p?echodu vyt?p?n? z p?ry na horkovod


Usnesen? RM?/2017/140/18 Rekonstrukce VS na Po???? 41 z d?vod? p?echodu vyt?p?n? z p?ry na
horkovodRM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,


souhlas?
s pl?novanou rekonstrukc? v?m?n?kov? stanice (d?le VS) v dom? na ulici Po???? ?.or.
41 v Brn?, v r?mci p?echodu p?ra x horkovod,


souhlas?
s p?ipojen?m BD Po???? ?.or.37 k v?m?n?kov? stanici v dom? Po???? ?.or. 41 a s t?m
souvisej?c?m odpojen?m od v?m?n?kov? stanice v dom? Po???? ?.or. 35a, Brno,


pov??uje
OISBD zajistit projektovou dokumentaci na rekonstrukci VS Po???? ?.or. 41 a zajistit
p?ipojen? BD Po???? ?.or. 37 k VS Po???? ?.or. 41,


schvaluje

v?pov?? smlouvy ?. SO-300/PTZ/16 pro odb?rn? m?sto 084005 Po???? 37 se
spole?nost? Alfa-COM, s.r.o. uvedenou v p??loze ?. 2,


pov??uje
starostu M? BS podpisem v??e uveden? v?pov?di smlouvy ?. SO-300/PTZ/16 pro
odb?rn? m?sto 084005 Po???? 37 a
marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace14ukl?d?
vedouc?mu OISBD podpis v??e uveden?ho dokumentu zajistit.

Term?n: ihned
Hlasov?n?: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el
Usnesen? bylo p?ijato.Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven pro

K bod

u 24 - Z?m?r propachtov?n? ??sti pozemku - ul. Vinohrady


Usnesen? RM?/2017/140/19 Z?m?r propachtov?n? ??sti pozemku - ul. VinohradyRM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,


schvaluje

zve?ejn?n? z?m?ru propachtov?n? ??sti pozemku p.?. 1225, k.?. Pis?rky, o v?m??e cca
196m

2
, jako zahrady aukl?d?
Odboru investi?n?mu a spr?vy bytov?ch dom? zve?ejnit z?m?r na ??edn? desce.

Term?n: ihned
Hlasov?n?: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el
Usnesen? bylo p?ijato.Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven pro

K bod

u 25 - Z?m?r propachtov?n? pozemku p.?.1165, k.?. ?t??ice


Usnesen? RM?/2017/140/20 Z?m?r propachtov?n? pozemku p.?.1165, k.?. ?t??iceRM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,


schvaluje

zve?ejn?n? z?m?ru propachtov?n? ??sti pozemku p.?. 1165, k.?. ?t??ice, o v?m??e
1369m

2
, jako zahrady aukl?d?
Odboru investi?n?mu a spr?vy bytov?ch dom? zve?ejnit z?m?r na ??edn? desce.

Term?n: ihned
Hlasov?n?: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el
Usnesen? bylo p?ijato.Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven pro15K bod

u 26 - VZMR Koli?t? 29 ? oprava zast?e?en? sv?tl?k?


Usnesen? RM?/2017/140/21 VZMR Koli?t? 29 ? oprava zast?e?en? sv?tl?k?RM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,


vyb?r?
pro ve?ejnou zak?zku mal?ho rozsahu ?Koli?t? 29 - oprava zast?e?en? sv?tl?k?? jako
nejvhodn?j?? nab?dku uchaze?e: OSS Brno, s.r.o., Myslive?kova 162/8, Kohoutovice,
623 00 Brno, I?: 46901850,


schvaluje

smlouvu o d?lo mezi statut?rn?m m?stem Brnem, M? Brno-st?ed a OSS Brno, s.r.o.,
Myslive?kova 162/8, Kohoutovice, 623 00 Brno, I?: 46901850, kter? tvo?? p??lohu
?. 1 tohoto materi?lu,


souhlas?
s uzav?en?m smlouvy o d?lo mezi statut?rn?m m?stem Brnem, M? Brno-st?ed a OSS
Brno, s.r.o., Myslive?kova 162/8, Kohoutovice, 623 00 Brno, I?: 46901850,


pov??uje
starostu M? Brno-st?ed podpisem smlouvy o d?lo a


ukl?d?
Odboru investi?n?mu a spr?vy bytov?ch dom? podpis v??e uveden? smlouvy zajistit.

Term?n: ihned
Hlasov?n?: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el
Usnesen? bylo p?ijato.Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven pro

K bod

u 27 - VZMR Dod?vky a mont??e ochrann?ch s?t? proti ptactvu ve dvorech a na ark??e bytov?ho
domu Starobrn?nsk? 7Usnesen? RM?/2017/140/22 VZMR Dod?vky a mont??e ochrann?ch s?t? proti ptactvu ve dvorech
a na ark??e bytov?ho domu Starobrn?nsk? 7RM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,


vyb?r?
pro ve?ejnou zak?zku mal?ho rozsahu ?Dod?vky a mont??e ochrann?ch s?t? proti
ptactvu ve dvorech a na ark??e bytov?ho domu Starobrn?nsk? 7? jako nejvhodn?j??
nab?dku uchaze?e: RIVA SERVIS s.r.o., Ludv?ka Pod??t? 774/10, Str?nice, 602 00
Brno, I?: 26956683,


schvaluje

smlouvu o d?lo mezi statut?rn?m m?stem Brnem, M? Brno-st?ed a RIVA SERVIS
s.r.o., Ludv?ka Pod??t? 774/10, Str?nice, 602 00 Brno, I?: 26956683, kter? tvo??16p??lohu ?. 1 tohoto materi?lu,


souhlas?
s uzav?en?m smlouvy o d?lo mezi statut?rn?m m?stem Brnem, M? Brno-st?ed a RIVA
SERVIS s.r.o., Ludv?ka Pod??t? 774/10, Str?nice, 602 00 Brno, I?: 26956683,


pov??uje
starostu M? Brno-st?ed podpisem smlouvy o d?lo a


ukl?d?
Odboru investi?n?mu a spr?vy bytov?ch dom? podpis v??e uveden? smlouvy zajistit.

Term?n: ihned
Hlasov?n?: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el
Usnesen? bylo p?ijato.Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven pro

K bod

u 28 - PV-RSB Lerchova 14, Brno - prodlou?en? term?n?


Usnesen? RM?/2017/140/23 PV-RSB Lerchova 14, Brno - prodlou?en? term?n?RM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,


souhlas?
s prodlou?en?m term?nu pro ??dn? proveden? stavby do 30.09.2017, lh?ty pro
odstoupen? M? BS od n?jemn? smlouvy o v?stavb? nepod?-li n?jemce ??dost
o kolauda?n? souhlas do 30.09.2017, s prodlou?en?m term?nu p?ed?n? dokon?en?
stavby pronaj?mateli do 31.12.2017 a lh?ty pro odstoupen? M? BS od n?jemn?
smlouvy o v?stavb? nep?edlo??-li n?jemce pronaj?mateli kolauda?n? souhlas a nep?ed?
dokon?enou stavbu do 31.12.2017 na RSB ?. 6 Lerchova 14, Brno, z d?vodu
rozestav?nosti a ??dn?ho proveden? a dokon?en? stavby,


schvaluje

Dodatek ?. 1 Smlouvy o v?stavb? a n?jmu bytu ?. FOBK1235 ze dne 14.11.2014 na
prodlou?en? term?nu pro ??dn? proveden? stavby do 30.09.2017, lh?ty pro odstoupen?
M? BS od n?jemn? smlouvy o v?stavb? nepod?-li n?jemce ??dost o kolauda?n?
souhlas do 30.09.2017, s prodlou?en?m term?nu p?ed?n? dokon?en? stavby
pronaj?mateli do 31.12.2017 a lh?ty pro odstoupen? M? BS od n?jemn? smlouvy
o v?stavb? nep?edlo??-li n?jemce pronaj?mateli kolauda?n? souhlas a nep?ed?
dokon?enou stavbu do 31.12.2017 na RSB ?. 6 Lerchova 14, Brno, kter? je p??lohou
?. 2 tohoto usnesen?,


pov??uje
starostu M? Brno-st?ed podpisem v??e uveden?ho Dodatku ?. 1 Smlouvy o v?stavb?
a n?jmu bytu ?. FOBK1235 a


ukl?d?
vedouc?mu Odboru investi?n?ho a spr?vy bytov?ch dom? podpis v??e uveden?ho17dokumentu zajistit.

Term?n: ihned
Hlasov?n?: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el
Usnesen? bylo p?ijato.Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven pro

K bod

u 29 - PV Lerchova 14, Brno - prodlou?en? term?n?


Usnesen? RM?/2017/140/24 PV Lerchova 14, Brno - prodlou?en? term?n?RM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,


souhlas?
s prodlou?en?m term?nu pro ??dn? proveden? stavby do 30.09.2017, lh?ty pro
odstoupen? M? BS od n?jemn? smlouvy o v?stavb? nepod?-li n?jemce ??dost
o kolauda?n? souhlas do 30.09.2017, s prodlou?en?m term?nu p?ed?n? dokon?en?
stavby pronaj?mateli do 31.12.2017 a lh?ty pro odstoupen? M? BS od n?jemn?
smlouvy o v?stavb? nep?edlo??-li n?jemce pronaj?mateli kolauda?n? souhlas a nep?ed?
dokon?enou stavbu do 31.12.2017 na p?dn? vestavbu Lerchova 14, Brno, byt A,
z d?vodu rozestav?nosti a ??dn?ho proveden? a dokon?en? stavby,


schvaluje

Dodatek ?. 2 N?jemn? smlouvy o v?stavb? a smlouvy o budouc? n?jemn? smlouv?
?. FOBK1184 ze dne 06.12.2010 na prodlou?en? term?nu pro ??dn? proveden? stavby
do 30.09.2017, lh?ty pro odstoupen? M? BS od n?jemn? smlouvy o v?stavb? nepod?-li
n?jemce ??dost o kolauda?n? souhlas do 30.09.2017, s prodlou?en?m term?nu p?ed?n?
dokon?en? stavby pronaj?mateli do 31.12.2017 a lh?ty pro odstoupen? M? BS od
n?jemn? smlouvy o v?stavb? nep?edlo??-li n?jemce pronaj?mateli kolauda?n? souhlas
a nep?ed? dokon?enou stavbu do 31.12.2017 na p?dn? vestavbu Lerchova 14, Brno,
byt A, kter? je p??lohou ?. 2 tohoto usnesen?,


pov??uje
starostu M? Brno-st?ed podpisem v??e uveden?ho Dodatku ?. 2 N?jemn? smlouvy
o v?stavb? a smlouvy o budouc? n?jemn? smlouv? ?. FOBK1184 a


ukl?d?
vedouc?mu Odboru investi?n?ho a spr?vy bytov?ch dom? podpis v??e uveden?ho
dokumentu zajistit.

Term?n: ihned
Hlasov?n?: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el
Usnesen? bylo p?ijato.Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven pro

18K bod

u 30 - P?id?len? byt? Koniklecov? 5, Brno


Usnesen? RM?/2017/140/25 P?id?len? byt? Koniklecov? 5, BrnoRM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,


schvaluje

a/ uzav?en? n?jemn? smlouvy k , Koniklecov? 5, Brno s t?mto ?adatelem:
, Brno, a to na dobu ur?itou 1 rok,schvaluje

vy?azen? ?adatelky: (kter? nep?ijala bez
v??n?ch d?vod? y , Koniklecov? 5, Brno, kter? j? byl p?id?len rozhodnut?m
RM? BS) z evidence ?adatel? o pron?jem bytu,


schvaluje

b/ uzav?en? n?jemn? smlouvy k b , Koniklecov? 5, Brno s t?mto ?adatelem:
a ,

, a to na dobu ur?itou 1 rok,


schvaluje

ponech?n? ?adatelky: (kter? nep?ijala
, kter? j? byl p?id?len rozhodnut?m RM? BS) v evidenci
?adatel? o pron?jem bytu a


ukl?d?
bytov?mu odboru sezn?mit M? Brno-Nov? L?skovec a ?adatele s usnesen?m.
Term?n: 12.07.2017

Hlasov?n?: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el
Usnesen? bylo p?ijato.Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven pro

K bod

u 31 - Uzav?en? dodatk? k n?jemn?m smlouv?m ? Francouzsk? 60, Brno


Usnesen? RM?/2017/140/26 Uzav?en? dodatk? k n?jemn?m smlouv?m ? Francouzsk? 60, BrnoRM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,


schvaluje

a/ uzav?en? dodatku k n?jemn? smlouv? (viz p??loha ?. 2) k , Francouzsk?
60, Brno, n?jemce , jeho? obsahem bude mimo jin? ujedn?n?, ?e
pronaj?matel nesouhlas? s podn?jmem bytu, s podm?nkou ?hrady z?vazk? v??i M? BS
souvisej?c?ch s u??v?n?m bytu/? p?ed podpisem dodatku k n?jemn? smlouv? a
s podm?nkou podpisu dodatku k n?jemn? smlouv?, p?i?em? ob? podm?nky mus? b?t
spln?ny nejpozd?ji do 15.07.2017,


b/ uzav?en? dodatku k n?jemn? smlouv? (viz p??loha ?. 3) k y , Francouzsk?

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace1960, Brno, n?jemce , jeho? obsahem bude mimo jin? ujedn?n?, ?e
pronaj?matel nesouhlas? s podn?jmem bytu, s podm?nkou ?hrady z?vazk? v??i M? BS
souvisej?c?ch s u??v?n?m bytu/? p?ed podpisem dodatku k n?jemn? smlouv? a
s podm?nkou podpisu dodatku k n?jemn? smlouv?, p?i?em? ob? podm?nky mus? b?t
spln?ny nejpozd?ji do 15.07.2017,


c/ uzav?en? dodatku k n?jemn? smlouv? (viz p??loha ?. 4) k , Francouzsk?
60, Brno, n?jemce , jeho? obsahem bude mimo jin?
ujedn?n?, ?e pronaj?matel nesouhlas? s podn?jmem bytu, s podm?nkou ?hrady z?vazk?
v??i M? BS souvisej?c?ch s u??v?n?m bytu/? p?ed podpisem dodatku k n?jemn?
smlouv? a s podm?nkou podpisu dodatku k n?jemn? smlouv?, p?i?em? ob? podm?nky
mus? b?t spln?ny nejpozd?ji do 15.07.2017,


d/ uzav?en? dodatku k n?jemn? smlouv? (viz p??loha ?. 5) k , Francouzsk?
60, Brno, n?jemce , jeho? obsahem bude mimo jin?
ujedn?n?, ?e pronaj?matel nesouhlas? s podn?jmem bytu, s podm?nkou ?hrady z?vazk?
v??i M? BS souvisej?c?ch s u??v?n?m bytu/? p?ed podpisem dodatku k n?jemn?
smlouv? a s podm?nkou podpisu dodatku k n?jemn? smlouv?, p?i?em? ob? podm?nky
mus? b?t spln?ny nejpozd?ji do 15.07.2017,


e/ uzav?en? dodatku k n?jemn? smlouv? (viz p??loha ?. 6) k , Francouzsk?
60, Brno, n?jemce , jeho? obsahem bude mimo jin? ujedn?n?,
?e pronaj?matel nesouhlas? s podn?jmem bytu, s podm?nkou ?hrady z?vazk? v??i M?
BS souvisej?c?ch s u??v?n?m bytu/? p?ed podpisem dodatku k n?jemn? smlouv? a
s podm?nkou podpisu dodatku k n?jemn? smlouv?, p?i?em? ob? podm?nky mus? b?t
spln?ny nejpozd?ji do 15.07.2017,


f/ uzav?en? dodatku k n?jemn? smlouv? (viz p??loha ?. 7) k , Francouzsk? 60,
Brno, n?jemce , jeho? obsahem bude mimo jin? ujedn?n?, ?e
pronaj?matel nesouhlas? s podn?jmem bytu, s podm?nkou ?hrady z?vazk? v??i M? BS
souvisej?c?ch s u??v?n?m bytu/? p?ed podpisem dodatku k n?jemn? smlouv? a
s podm?nkou podpisu dodatku k n?jemn? smlouv?, p?i?em? ob? podm?nky mus? b?t
spln?ny nejpozd?ji do 15.07.2017 a


ukl?d?
bytov?mu odboru sezn?mit n?jemce s usnesen?m a zajistit vystaven? dodatk?
k n?jemn?m smlouv?m ve vztahu k bodu a/ a? f/ spr?vcem k bytu v souladu
s usnesen?m.
Term?n: 12.07.2017

Hlasov?n?: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el
Usnesen? bylo p?ijato.Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven pro

K bod

u 32 - ??dost o prominut? pohled?vky - prostor ?. 101, Orl? 6, Brno


Usnesen? RM?/2017/140/27 ??dost o prominut? pohled?vky - prostor ?. 101, Orl? 6, Brnomarek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace20RM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,


schvaluje

prominut? pohled?vky - dluhu na ?roc?ch z prodlen? ve v??i 3.924,- K?, prostor ?. 101,
Orl? 6, Brno, b?val? n?jemce: PALMA, s.r.o., I?: 449 63 335 a


ukl?d?
bytov?mu odboru sezn?mit b?val?ho n?jemce s usnesen?m.
Term?n: 12.07.2017

Hlasov?n?: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el
Usnesen? bylo p?ijato.Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven pro

K bod

u 33 - Dohoda o skon?en? n?jmu - prostor ?. 102, Kope?n? 9, Brno


Usnesen? RM?/2017/140/28 Dohoda o skon?en? n?jmu - prostor ?. 102, Kope?n? 9, BrnoRM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,


schvaluje

uzav?en? dohody o skon?en? n?jmu, prostor ?. 102, Kope?n? 9, Brno, ke dni
31.07.2017, n?jemce: Tripitaka, z.s., I?: 228 40 788 (viz p??loha ?. 3), za podm?nky
?hrady p??p. z?vazk? v??i M? BS souvisej?c?ch s u??v?n?m prostoru/? p?ed podpisem
dohody o skon?en? n?jmu a za podm?nky podpisu dohody o skon?en? n?jmu
nejpozd?ji do 15.07.2017,


pov??uje
starostu M? Brno-st?ed podpisem dohody o skon?en? n?jmu a


ukl?d?
bytov?mu odboru zajistit zpracov?n? a podpis v??e uveden?ho dokumentu a sezn?mit
n?jemce s usnesen?m.
Term?n: 15.07.2017

Hlasov?n?: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el
Usnesen? bylo p?ijato.Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven pro

K bod

u 34 - Pron?jem prostoru - prostor ?. 102, Lidick? 15, Brno


Usnesen? RM?/2017/140/29 Pron?jem prostoru - prostor ?. 102, Lidick? 15, BrnoRM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,


21neschvaluje

roz???en? st?vaj?c?ho ??elu n?jmu o n?kup a prodej lahvov?ho a sudov?ho v?na
pr?miov?ch moravsk?ch vina?stv?, n?jemce: Tom?? Rechto??k, I?: 479 38 579, prostor
?. 102, Lidick? 15, Brno,


schvaluje

pod?n? v?pov?di (bez ud?n? d?vodu s dvoum?s??n? v?pov?dn? lh?tou) n?jemci: Tom??
Rechto??k, I?: 479 38 579, prostor ?. 102, Lidick? 15, Brno (viz p??loha ?. 3),


neschvaluje

uzav?en? n?jemn? smlouvy na pron?jem prostoru ?. 102, Lidick? 15, Brno, s ??dn?m
s ?adatel?,


schvaluje

zve?ejn?n? z?m?ru pron?jmu prostoru ?. 102, Lidick? 15, Brno, na ??edn? desce M?
BS s podm?nkou min. v??e n?jemn?ho 70.000,- K?/rok (viz p??loha ?. 4), p?i?em? ke
zve?ejn?n? dojde a? po p?edchoz?m vr?cen? vyklizen?ho prostoru st?vaj?c?m n?jemcem
pronaj?mateli a po obdr?en? hl??enky p?edm?tn?ho prostoru,


pov??uje
starostu M? Brno-st?ed podpisem v?pov?di a


ukl?d?
bytov?mu odboru zajistit zpracov?n? a podpis v??e uveden?ho dokumentu, zajistit
zpracov?n? a zve?ejn?n? z?m?ru na ??edn? desce M? BS a sezn?mit ?adatele
s usnesen?m.
Term?n: 12.07.2017

Hlasov?n?: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el
Usnesen? bylo p?ijato.Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven pro

K bod

u 35 - Pron?jem prostoru (dle zve?ejn?n?ho z?m?ru) - prostor ?. 203, Kope?n? 40, Brno


Usnesen? RM?/2017/140/30 Pron?jem prostoru (dle zve?ejn?n?ho z?m?ru) - prostor ?. 203,
Kope?n? 40, BrnoRM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,


schvaluje

uzav?en? n?jemn? smlouvy na dobu neur?itou s ??innost? od 01.08.2017, prostor
?. 203, Kope?n? 40, Brno, ?adatel: , ??el n?jmu:
parkov?n? vozidla, n?jemn?: 24.000,- K?/rok, za podm?nky podpisu n?jemn? smlouvy
do 15.07.2017 (viz p??loha ?. 3),


pov??uje
starostu M? Brno-st?ed podpisem n?jemn? smlouvy a


marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace

marek.minster
Anonymizace22ukl?d?
bytov?mu odboru zajistit zpracov?n? a podpis v??e uveden?ho dokumentu a sezn?mit
?adatele s usnesen?m.
Term?n: 15.07.2017

Hlasov?n?: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el
Usnesen? bylo p?ijato.Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven pro

K bod

u 36 - Pron?jem prostoru (dle zve?ejn?n?ho z?m?ru) - prostor ?. 101, Vachova 4, Brno


Usnesen? RM?/2017/140/31 Pron?jem prostoru (dle zve?ejn?n?ho z?m?ru) - prostor ?. 101,
Vachova 4, BrnoRM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,


schvaluje

uzav?en? n?jemn? smlouvy na dobu neur?itou, prostor ?. 101, Vachova 4, Brno,
s n?jemci v tomto po?ad?:
1) Homo homini s.r.o., I?: 019 36 361, ??el n?jmu: provozov?n? bistra - caf?,
n?jemn?: 300.000,- K?/rok, za podm?nky podpisu n?jemn? smlouvy do 15.07.2017
s ??innost? od 01.08.2017 (viz p??loha ?. 3),
2) Recycling Social, s.r.o., I?: 045 72 971, ??el n?jmu: provozov?n? p?nsk?ho
holi?stv? - barber shopu, n?jemn?: 215.740,- K?/rok, za podm?nky podpisu n?jemn?
smlouvy do 15.08.2017 s ??innost? od 01.09.2017 (viz p??loha ?. 5), to v?e pokud
nedojde s n?jemcem v prvn?m po?ad? k podpisu n?jemn? smlouvy do 15.07.2017,


pov??uje
starostu M? Brno-st?ed podpisem n?jemn? smlouvy a


ukl?d?
bytov?mu odboru zajistit zpracov?n? a podpis v??e uveden?ho dokumentu a sezn?mit
?adatele s usnesen?m.
Term?n: 15.07.2017

Hlasov?n?: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el
Usnesen? bylo p?ijato.Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven pro

K bod

u 37 - Pron?jem prostoru (dle zve?ejn?n?ho z?m?ru) - prostor ?. 103, Vesel? 2, Brno


Usnesen? RM?/2017/140/32 Pron?jem prostoru (dle zve?ejn?n?ho z?m?ru) - prostor ?. 103,
Vesel? 2, BrnoRM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,
23schvaluje

uzav?en? nov? n?jemn? smlouvy na dobu neur?itou s ??innost? od 01.08.2017, prostor
?. 103, Vesel? 2, Brno, n?jemce: Kor?bek s. r. o., I?: 030 09 467, ??el n?jmu:
provozov?n? rumov?ho baru, n?jemn?: 730.000,- K?/rok, za podm?nky podpisu
n?jemn? smlouvy do 15.07.2017 (viz p??loha ?. 3),


pov??uje
starostu M? Brno-st?ed podpisem n?jemn? smlouvy a


ukl?d?
bytov?mu odboru zajistit zpracov?n? a podpis v??e uveden?ho dokumentu a sezn?mit
?adatele s usnesen?m.
Term?n: 15.07.2017

Hlasov?n?: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el
Usnesen? bylo p?ijato.Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven pro

K bod

u 38 - Pron?jem prostoru - prostor ?. 102, Z?me?nick? 8, Brno


Usnesen? RM?/2017/140/33 Pron?jem prostoru - prostor ?. 102, Z?me?nick? 8, BrnoRM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,


schvaluje

zve?ejn?n? z?m?ru pron?jmu prostoru ?. 102, Z?me?nick? 8, Brno na ??edn? desce M?
BS s podm?nkou min. v??e n?jemn?ho 4.500,- K?/m?/rok a


ukl?d?
bytov?mu odboru zajistit zpracov?n? a zve?ejn?n? z?m?ru na ??edn? desce M? BS.
Term?n: 12.07.2017

Hlasov?n?: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el
Usnesen? bylo p?ijato.Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven pro

K bod

u 39 - Voln? prostory k pron?jmu


Usnesen? RM?/2017/140/34 Voln? prostory k pron?jmuRM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,


schvaluje

zve?ejn?n? z?m?ru pron?jmu aktu?ln? voln?ch prostor? (viz p??loha ?. 3) na ??edn?
desce M? BS a
24ukl?d?
bytov?mu odboru zajistit zpracov?n? a zve?ejn?n? z?m?r? na ??edn? desce M? BS.
Term?n: 12.07.2017

Hlasov?n?: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el
Usnesen? bylo p?ijato.Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven pro

K bod

u 40 - Um?st?n? restaura?n?ch zahr?dek


Usnesen? RM?/2017/140/35 Um?st?n? restaura?n?ch zahr?dekRM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,


souhlas?
s um?st?n?m restaura?n?ch zahr?dek uveden?ch v p??loze ?. 1 tohoto materi?lu,


po?aduje
jejich um?st?n? v koordinaci se sousedn?mi zahr?dkami,


ukl?d?
OPO ?M? BS vyhotovit vyrozum?n? o p?ijat?m usnesen? pro Odd?len? dopravy ?M?
BS a vyrozum?n? o p?ijat?m usnesen? pro Odbor dopravy MMB,


pov??uje
3. m?stostarostku M? BS podpisem t?chto vyrozum?n? a


ukl?d?
OPO ?M? BS zaslat tato vyrozum?n? Odd?len? dopravy ?M? BS a Odboru dopravy
MMB.

Term?n: ihned
Hlasov?n?: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el
Usnesen? bylo p?ijato.Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven pro

K bod

u 41 - ??dost o ud?len? v?jimky pro po??d?n? ve?ejnosti p??stupn?ch sportovn?ch a kulturn?ch
podnik?Usnesen? RM?/2017/140/36 ??dost o ud?len? v?jimky pro po??d?n? ve?ejnosti p??stupn?ch
sportovn?ch a kulturn?ch podnik?RM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,
25projednala

??dost o ud?len? v?jimky pro po??d?n? ve?ejnosti p??stupn?ch kulturn?ch podnik? pro
akce:

- M?s??n? noc na Krav? ho?e, kter? m? b?t po??d?na dne 14.07.2017 od 21:00 hod. do
15.07.2017 do 03:00 hod. u hv?zd?rny, v parku sm?rem ke koupali?ti a na koupali?ti,
- Noc padaj?c?ch hv?zd, kter? m? b?t po??d?na dne 12.08.2017 od 22:00 hod. do
13.08.2017 do 04:00 v ji?n? ??sti are?lu koupali?t? Krav? hora,
kter? tvo?? p??lohu ?. 1 tohoto materi?lu,


souhlas?
s ud?len?m v?jimky pro po??d?n? ve?ejnosti p??stupn?ch kulturn?ch podnik?, jen? jsou
p?edm?tem ??dosti o ud?len? v?jimky, kter? tvo?? p??lohu ?. 1 tohoto materi?lu a


ukl?d?
OPO zajistit vyhotoven? rozhodnut? o ud?len? v?jimky pro po??dn? uveden?ch
ve?ejnosti p??stupn?ch kulturn?ch podnik?,


pov??uje
starostu M? BS podpisem uveden?ho rozhodnut? a


ukl?d?
OPO zajistit podpis uveden?ho rozhodnut?.

Term?n: ihned
Hlasov?n?: 6 pro, 0 proti, 2 se zdr?el
Usnesen? bylo p?ijato.Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro zdr?ela se omluven zdr?el se omluven pro

K bod

u 42 - N?vrh obecn? z?vazn? vyhl??ky statut?rn?ho m?sta Brna, kterou se zru?uje obecn? z?vazn?
vyhl??ka ?. 17/2013, kterou se vyd?v? Cenov? mapa stavebn?ch pozemk? statut?rn?ho
m?sta Brna ?. 10Usnesen? RM?/2017/140/37 N?vrh obecn? z?vazn? vyhl??ky statut?rn?ho m?sta Brna, kterou se
zru?uje obecn? z?vazn? vyhl??ka ?. 17/2013, kterou se vyd?v? Cenov? mapa stavebn?ch
pozemk? statut?rn?ho m?sta Brna ?. 10RM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,


souhlas?
s n?vrhem OZV, kterou se zru?uje obecn? z?vazn? vyhl??ka ?. 17/2013, kterou se
vyd?v? Cenov? mapa stavebn?ch pozemk? statut?rn?ho m?sta Brna ?. 10 a


doporu?uje
ZM? BS souhlasit s n?vrhem OZV, kterou se zru?uje obecn? z?vazn? vyhl??ka
?. 17/2013, kterou se vyd?v? Cenov? mapa stavebn?ch pozemk? statut?rn?ho m?sta
Brna ?. 10.

Term?n: ihned
Hlasov?n?: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el26Usnesen? bylo p?ijato.


Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven pro

K bod

u 43 - Organiza?n? zm?na ?M? BS


Usnesen? RM?/2017/140/38 Organiza?n? zm?na ?M? BSRM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,


schvaluje

organiza?n? zm?nu ?M? BS dle p??lohy ?. 1 tohoto materi?lu.
Term?n: ihned

Hlasov?n?: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el
Usnesen? bylo p?ijato.Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven pro

K bod

u 44 - Organiza?n? slo?ka Spr?va nemovitost? m?stsk? ??sti Brno-st?ed - po?et zam?stnanc?


Usnesen? RM?/2017/140/39 Organiza?n? slo?ka Spr?va nemovitost? m?stsk? ??sti Brno-st?ed -
po?et zam?stnanc?RM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,


stanovuje

celkov? po?et zam?stnanc? organiza?n? slo?ky Spr?va nemovitost? m?stsk? ??sti
Brno-st?ed, a to 21 zam?stnanc? a


ukl?d?
OPO ?M? BS informovat o po?tu zam?stnanc? tajemn?ka ?M? BS.

Term?n: ihned
Hlasov?n?: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el
Usnesen? bylo p?ijato.Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven pro

K bod

u 45 - Jmenov?n? vedouc?/vedouc?ho organiza?n? slo?ky Spr?va nemovitost? m?stsk? ??sti Brno-
st?edUsnesen? RM?/2017/140/40 Jmenov?n? vedouc?/vedouc?ho organiza?n? slo?ky Spr?va nemovitost?
m?stsk? ??sti Brno-st?ed

27RM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,


jmenuje

vedouc? organiza?n? slo?ky Spr?va nemovitost? m?stsk? ??sti Brno-st?ed pan? Bc.
Marii Pe??kovou a


ukl?d?
tajemn?kovi ?M? BS vedouc? organiza?n? slo?ky o p?ijat?m usnesen? informovat.

Term?n: ihned
Hlasov?n?: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el
Usnesen? bylo p?ijato.Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven pro

K bod

u 46 - Zv?hodn?n? vstupn? pro zam?stnance ?M? BS, p??sp?vkov?ch organizac? M? BS
a organiza?n?ch slo?ek M? BS do Sportovn?ho a rekrea?n?ho are?lu Krav? horaBod sta?en.
K bod

u 47 - Pracovn? cesta uvoln?n?ho ?lena ZM? BS Svatopluka Bart?ka


Usnesen? RM?/2017/140/41 Pracovn? cesta uvoln?n?ho ?lena ZM? BS Svatopluka Bart?kaRM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,


schvaluje

tuzemskou v?cedenn? pracovn? cestu uvoln?n?ho ?lena ZM? BS Svatopluka Bart?ka ve
dnech 14. a? 15. ?ervna 2017.
Term?n: 14.06.2017

Hlasov?n?: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el
Usnesen? bylo p?ijato.Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven pro

K bod

u 48 - R?zn? - informace, zpr?vy ?len? rady


Usnesen? RM?/2017/140/42 Podn?t ?kolsk? rady p?i Z? a M? K??dlovick?RM? BS na 140. sch?zi, konan? dne 12.06.2017,


bere na v?dom?
podn?t ?kolsk? rady z??zen? p?i Z? a M? K??dlovick?, Brno,


souhlas?
s odpov?d? dle p??lohy ?. 1 a28

ukl?d?
?tvaru 1. m?stostarostky odeslat uvedenou odpov??.

Term?n: ihned
Hlasov?n?: 8 pro, 0 proti, 0 se zdr?el
Usnesen? bylo p?ijato.Bart?k Bo?eck? Butula Dole?el Dumbrovsk? Dvo??k Flamikov? Landa Oplatek Schwab ?vachula

pro pro omluven pro pro pro pro omluven pro omluven pro

K bod

u 49 - Ov??en? z?pisuZ?pis byl ov??ovateli ov??en.


K bodu 50 ? Z?v?r1. m?stostarostka JUDr. Michaela Dumbrovsk? ukon?ila sch?zi RM? BS.Martin Landa JUDr. Michaela Dumbrovsk?

starosta M? BS 1. m?stostarostka M? BS

Ov??ovatel?: JUDr. Dumbrovsk? a J. ?vachulaZapsala: M. V?lkov?