Id
4855
Nadpis
Materiály k jednání: info 5. Informativní zpráva za březen - květen 2017 - Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně
Orginální zdroj
http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/ORGO/materialy-zmb/ZMB_Z7-29/MMB2017000000992.pdf
Archiv
materialy-k-jednani-info-5-informativni-zprava-za-brezen-kvet.pdf
Celkem upozornění
0


MMB2017000000992

Informativn? zpr?va za b?ezen-kv?ten 2017 - Pilotn? testov?n? koncepce soci?ln?ho
bydlen? v Brn?

Ozna?en? org?n? m?sta a jejich sch?z?, v?etn? komis? RMB a v?bor? ZMB, kter?
o projektu jednaly za uplynul?

3 m?s?ce (b?ezen - kv?ten 2017):

Projekt "Pilotn? testov?n? koncepce soci?ln?ho bydlen? v Brn?" - rozhodnut? o poskytnut?
dotace:

7. b?ezna 2017 Zastupitelstvo m?sta Brna.

?koly ulo?en? Odboru implementace evropsk?ch fond? ve spolupr?ci s vedouc?m Odboru
soci?ln? p??e:

13. b?ezna 2017 Rada m?sta Brna ukl?d? vedouc?mu p?edlo?it Zastupitelstvu m?sta
Brna z?v?re?n? vy??tov?n? projektu ?Pilotn? testov?n? koncepce soci?ln?ho bydlen?
v Brn?" po ukon?en? projektu.

Z??zen? 8 funk?n?ch m?st ke dni 1. 4. 2017:
15. b?ezna 2017 - komise organiza?n?,

- 21. b?ezna 2017 Rada m?sta Brna,
- jedn? se o m?sta v r?mci projektu (garant lok?ln? koncepce a 7 soci?ln?ch pracovn?k?),

tedy na dobu ur?itou do 31. 3. 2020 a z 95 % financovan? z v?zvy OPZ.

Manu?l realizace projektu:
- 4. dubna 2017 Rada m?sta Brna.

V?b?r ?adatel? a pron?jem byt? v r?mci programu Housing first:
- krit?ria, ??dost pro ?adatele a vzorov? n?jemn? smlouva,

19. dubna 2017 Komise bydlen? - usnesen? bylo p?ijato,
- 20. dubna 2017 Komise soci?ln?, zdravotn? a prorodinn? politiky - usnesen? nebylo

p?ijato,
- 25. dubna 2017 Rada m?sta Brna - materi?l sta?en z programu,
- 23. kv?tna 2017 Rada m?sta Brna - materi?l schv?len se zm?nami,

30. kv?tna 2017 Rada m?sta Brna - materi?l schv?len.

Dal?? aktivity v projektu Pilotn? testov?n? koncepce soci?ln?ho bydlen? v Brn? (b?ezen-
kv?ten 2017):

Zakon?en? p??prav projektu:
- b?ezen 2017.

Za??tek projektu:
- 1. dubna 2017.

V?b?rov? ??zen?:
- 5.-20. dubna 2017 - vyps?n inzer?t na soci?ln?ho pracovn?ka do programu Housing

First (celkem

4 m?sta),

1/35. - 20. dubna 2017 - vyps?n inzer?t na soci?ln?ho pracovn?ka pro bytovou oblast
(3 m?sta),
10. dubna 2017 - obsazena pozice garanta lok?ln? koncepce. Pozice byla obsazena
ze st?vaj?c?ch person?ln?ch kapacit Odboru soci?ln? p??e Magistr?tu m?sta Brna,
10. dubna 2017 - obsazena jedna ze t?? pozic soci?ln?ho pracovn?ka pro bytovou
oblast. Pozice byla obsazena ze st?vaj?c?ch person?ln?ch kapacit Odboru soci?ln? p??e
Magistr?tu m?sta Brna,
3 . - 5 . kv?tna 2017 - v?ech 7 uchaze?? p?ihl??en?ch na pozici soci?ln?ho pracovn?ka
bylo pozv?no k ?stn?m pohovor?m,
15. kv?tna 2017 - n?stup 3 vybran?ch uchaze?? na pozici soci?ln?ho pracovn?ka
(program Housing first),
22. kv?tna 2017 - n?stup metodick? podpory na DPP,
1. ?ervna 2017 - n?stup 4. uchaze?e na pozici soci?ln?ho pracovn?ka (program
Housing first),
1. ?ervence 2017 - pl?novan? n?stup 2. pracovn?ka na pozici soci?ln?ho pracovn?ka
pro bytovou oblast.

Projektov? sch?zky:
- 4. dubna 2017 - informov?n? o projektu na pravideln?m setk?v?n? sveden?m ?SK

a Bc. Freundem ke KPSVL,
13. dubna 2017 - probr?n? z?sadn?ch ud?lost? v projektu na porad? odd?len?,
18. dubna 2017 - sch?zka projektov?ho t?mu a z?stupc? MPSV k nastaven?
spolupr?ce v projektu,
18. dubna 2017 - informov?n? o projektu na pravideln?m setk?v?n? s veden?m ?SK
a Bc. Freundem ke KPSVL,

- 21. dubna 2017 - setk?n? s poskytovateli soci?ln?ch slu?eb k domluv? na spolupr?ci,
- 25. dubna 2017 - informov?n? o projektu na pravideln?m setk?v?n? s veden?m ?SK

a Bc. Freundem ke KPSVL,
- 25. dubna 2017 -jedn?n? realiza?n?ho t?mu ohledn? nastaven? soci?ln? pr?ce,
- 26. dubna 2017 - setk?n? realiza?n?ho t?mu projektu,
- 2. kv?tna 2017 - setk?n? realiz?tor? a soci?ln?ch pracovn?k? ke kazuistik?m

a syst?mov?mu ?e?en? (soci?ln? d?vky, ?P, ?SSZ),
- 9. kv?tna 2017 - setk?n? s person?ln?m odd?len?m ohledn? pracovn?ch smluv a dohod,

9. kv?tna 2017 - informov?n? o projektu na pravideln?m setk?v?n? s veden?m ?SK
a Bc. Freundem ke KPSVL,
19. kv?tna 2017 - probr?n? z?sadn?ch ud?lost? v projektu na porad? odd?len?
soci?ln?ho za?le?ov?n?,

- 23. kv?tna 2017 - informov?n? o projektu na pravideln?m setk?v?n? s veden?m ?SK
a Bc. Freundem ke KPSVL.

Prezentace projektu:
12. dubna 2017 - p?edstaven? projektu neziskov? organizaci SZL Suchtzentrum
gGmbH z Lipska.

2/3Vzd?l?v?n? soci?ln?ch pracovn?k?:
15. kv?tna - 19. kv?tna 2017 - Zahrani?n?, studijn? st?? do Nizozemska, organizovan?
a hrazen? MPSV v r?mci projektu Soci?ln? bydlen? - metodick? a informa?n? podpora
v oblasti soci?ln?ch agend. St??e se z??astnili 2 pracovn?ci,

- 24. a 25. kv?tna 2017 - prvn? metodick? a kazuistick? semin?? pro soci?ln? pracovn?ky
t?mu Housing First,
1. a 2. ?ervna 2017 - prvn? ??st v?cviku motiva?n?ch rozhovor?.

V Brn? dne 7. 6.2017

Zpracovala: Schv?lil:
Bc. Jana Miholov? Bc. Martin Freund
vedouc? refer?tu uvoln?n? ?len Z^IB

Odbor soci?ln? p??e ^-v

y ?^? /'/r?\

3/3