Id
4854
Nadpis
Materiály k jednání: info 4. Informativní zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2016
Orginální zdroj
http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/ORGO/materialy-zmb/ZMB_Z7-29/MMB2017000000991.pdf
Archiv
materialy-k-jednani-info-4-informativni-zprava-o-socialni-pec.pdf
Celkem upozornění
0


MMB2017000000991

Rada m?sta Brna

Z7/29. zased?n? Zastupitelstva m?sta Brna
konan? dne 20. ?ervna 2017

N?zev:
Informativn? zpr?va o soci?ln? p??i ve m?st? Brn? za rok 2016

Obsah:
? D?vodov? zpr?va
? Zpr?va o soci?ln? p??i ve m?st? Brn? za rok 2016

Zpracoval: P?edkl?d?:

Odbor soci?ln? p??e MMB Rada m?sta Brna

" S DD?vodov? zpr?va

Materi?l obsahuje ?Zpr?vu o soci?ln? p??i ve m?st? Brn?", kter? pod?v? ucelen?
informace o soci?ln? p??i za rok 2016. Zpr?va p?edstavuje p?ehled z?kladn?ch aktivit
Odboru soci?ln? p??e MMB a dal??ch subjekt? p?sob?c?ch v soci?ln? oblasti v ro?n?m
horizontu.

Komise soci?ln?, zdravotn? a prorodinn? politiky RMB.
Hlasov?n?: 8

M
U

D
r.

D
rb

al


pro

M
gr

.


B
ed

na
??

ko
v?pro

- pro,0

JU
Dr

.


S?
ko

ro
v?pro

- proti,

M
gr

.I
ng

.


V
on

dr
??

ko
v?pro

0 - se zdr?el/ z
In

g.


B
oh

u?
ov

sk
?

pro

Bc
.H
um

po
l??

ek


pro

1 ?len?.

M
gr

.


??
?st

ka


omluven

B
c.Fr
eu

nd


pro

M
U

D
r.P
ar

?k


omluven

M
U

D
r.R
yc

hn
ov

sk
?

omluven

M
gr

.


O
pl

at
ekpro

li ?DZpr?va o soci?ln? p??i ve m?st?
Brn? za rok 2016

Magistr?t m?sta Brna
Odbor soci?ln? p??e
Odd?len? koncepce a pl?nov?n?
slu?eb
Refer?t komunitn?ho pl?nov?n?
Kv?ten 2017

? x ^ , ?& * * -

<V?DObsah
?vod 4
1 Soci?ln? demografick? ?daje 5
2 Soci?ln? pr?ce a soci?ln? slu?by 8

2.1 Soci?ln? pr?ce 8
2.2 Soci?ln? slu?by 8

2.2.1 Poskytovatel? soci?ln?ch slu?eb 8
2.2.2 Komunitn? pl?nov?n? soci?ln?ch slu?eb 8

2.3 Odbor soci?ln? p??e 9
3 P??e o rodinu a osoby ohro?en? chudobou 10

3.1 Magistr?t m?sta Brna, Odbor soci?ln? p??e, Odd?len? p??e o rodinu a osoby ohro?en?
chudobou 10

3.2 ??ady m?stsk?ch ??st? 11
3.3 Za??zen? soci?ln?ch slu?eb pro rodiny s d?tmi z?izovan? m?stem Brnem 12
3.4 Soci?ln? slu?by pro rodiny s d?tmi poskytovan? nevl?dn?mi organizacemi 13

4 Soci?ln? pr?vn? ochrana d?t? 16
4.1 ?innost odd?len? v oblasti kontroln? a metodick? ?innosti 16
4.2 Celkov? hodnocen? kontroln? ?innosti roku 2016 17
4.3 Dal?? ?innosti odd?len? soci?ln? pr?vn? ochrany d?t? 17

5 P??e o seniory a osoby se zdravotn?m posti?en?m 19
5.1 Magistr?t m?sta Brna, Odd?len? soci?ln? pr?ce OSP 19
5.2 Za??zen? soci?ln?ch slu?eb pro seniory a osoby se zdravotn?m posti?en?m 20

5.2.1 Domovy pro seniory 20
5.2.2 St?ediska pe?ovatelsk? slu?by p?i m?stsk?ch ??stech 21
5.2.3 Za??zen? soci?ln?ch slu?eb pro osoby se zdravotn?m posti?en?m z?izovan? m?stem....22

5.3 Soci?ln? slu?by pro seniory a osoby se zdravotn?m posti?en?m poskytovan? NNO 23
5.3.1 Domovy pro seniory a se zvl??tn?m re?imem z?izovan? NNO 23
5.3.2 Dal?? za??zen? soci?ln?ch slu?eb pro seniory 24
5.3.3 Pe?ovatelsk? slu?ba zabezpe?ovan? NNO 25
5.3.4 Pobytov? za??zen? soci?ln? slu?eb pro osoby se zdravotn?m posti?en?m 25
5.3.5 Dal?? soci?ln? slu?by pro osoby se zdravotn?m posti?en?m 25

5.4 Dal?? neregistrovan? slu?by pro osoby se zdravotn?m posti?en?m poskytovan? NNO 27
6 P??e o osoby ohro?en? soci?ln?m vylou?en?m 29

6.1 Odd?len? soci?ln? kur?to?i 29
6.1.1 Klienti v p??i soci?ln?ch kur?tor? 29
6.1.2 Z?kladn? aktivity pr?ce s c?lovou skupinou 30
6.1.3 Slu?by azylov?ho bydlen? a ubytov?n? 31
6.1.4 Dal?? vybran? aktivity soci?ln?ch kur?tor? v roce 2016 32

TO6.2 Odd?len? soci?ln? prevence pro mladistv? a mlad? dosp?l? 32
6.2.1 Klienti pobytov?ch slu?eb Odd?len? soci?ln? prevence pro mladistv? a mlad? dosp?l?33
6.2.2 Slu?by soci?ln? prevence pro mladistv? 33
6.2.3 Slu?by soci?ln? prevence pro mlad? dosp?l? 33

6.3 Soci?ln? slu?by pro osoby v krizov? situaci a ohro?en? soci?ln?m vylou?en?m poskytovan?
neziskov?mi organizacemi 34

7 Programy prevence kriminality a protidrogov? politika 36
7.1 Projekty prevence kriminality v roce 2016 36
7.2 Protidrogov? politika v m?st? Brn? 36

8 Komunitn? pl?nov?n? soci?ln?ch slu?eb, tvorba strategie soci?ln?ho za?le?ov?n?, projekty 38
8.1 Komunitn? pl?nov?n? soci?ln?ch slu?eb 38
8.2 Spolupr?ce s NNO p?sob?c?mi v soci?ln? oblasti a kofinancov?n? NNO formou dotac?

z rozpo?tu m?sta 38
8.3 Socio - info centrum 40
8.4 Strategie soci?ln?ho za?le?ov?n? 40

8.4.1 Dotace z rozpo?tu m?sta Brna organizac?m n?rodnostn?ch men?in a etnik 40
8.4.2 Aktivity m?sta v oblasti integrace cizinc? 42
8.4.3 Aktivity m?sta v oblasti integrace romsk? men?iny 43

8.5 Zahrani?n? spolupr?ce 43
9 V?daje na soci?ln? p??i v roce 2016 45
Z?v?r 46

?fct)?vod
?Zpr?va o soci?ln? p??i v m?st? Brn? za rok 2016" pod?v? informace o soci?ln? p??i a p?ehled
st??ejn?ch aktivit Odboru soci?ln? p??e magistr?tu a dal??ch subjekt? p?sob?c?ch v soci?ln? oblast?
v Brn? za uplynul? rok.
?vodn? kapitoly popisuj? sou?asnou soci?ln? demografickou situaci v m?st? Brn? v?etn? situace na
trhu pr?ce za uplynul? rok, zab?vaj? se posl?n?m soci?ln? pr?ce a pl?nov?n?m soci?ln?ch slu?eb
v m?st? Brn?.
V souladu s c?lov?mi skupinami, na n?? se zam??uje soci?ln? pr?ce i pl?nov?n? soci?ln?ch slu?eb, jsou
jednotliv? kapitoly zpr?vy v?nov?ny specifick?m c?lov?m skupin?m - rodiny s d?tmi s n?zk?mi p??jmy,
senio?i, zdravotn? posti?en? ob?an?, osoby v krizov? soci?ln? situaci ohro?en? extr?mn?m soci?ln?m
vylou?en?m, d?ti a ml?de? v krizov?ch situac?ch, etnick? a n?rodnostn? men?iny, cizinci.
Jedna z posledn?ch kapitol popisuje koncep?n? a projektovou ?innost odboru, spolupr?ci s
neziskov?mi organizacemi p?sob?c?mi v soci?ln? oblasti v?etn? dota?n?ch titul? ur?en?ch na podporu
?innosti t?chto NNO, zam??uje se na proces komunitn?ho pl?nov?n? soci?ln?ch slu?eb v m?st? Brn?,
strategii soci?ln?ho za?le?ov?n?, na zahrani?n? spolupr?ci a dal?? aktivity. P?edposledn? kapitola
poskytuje p?ehled v?daj? v oblasti soci?ln? p??e v m?st? Brn? ve srovn?n? s v?daji za uplynul? rok,
z?v?re?n? kapitola pak shrnuje z?kladn? informace uveden? ve zpr?v?.
Zpr?va uv?d? aktu?ln? p?ehled organizac? poskytuj?c?ch soci?ln? slu?by v Brn?, a to jak z??zen?ch
m?stem, tak i neziskov?ch organizac?, jim? m?sto ze sv?ho rozpo?tu p?isp?v? na jejich ?innost.
P?ehled neziskov?ch subjekt? p?sob?c?ch v soci?ln? oblasti v?etn? druh? poskytovan?ch soci?ln?ch
slu?eb je uveden v?dy za ka?dou kapitolou v?novanou ur?it? c?lov? skupin?.

W5D1 Soci?ln? demografick? ?daje

Po?et obyvatel m?sta Brna

mu?i

?eny

?iv? narozen?
Zem?el?

S?atky

Rozvody

P?ist?hoval?

Vyst?hoval?

Rok 2015

Absolutn? ?daje r. 2015

376 915

181 805

195 110

4 405

4 053

1 846929

8 934

9 698

Pohyb obyvatelstva m?sta Brna k 31.12.2016

Absolutn? ?daje r.
2016

377 973

182 549

195 424

4 563

3 938

1 967935

9 598

9 278

P?irozen? p??r?stek
P??r?stek st?hov?n?m
(migra?n? saldo)

Celkov? p??r?stek352

-764

-412625

+ 320945

Relativn? ?daje r.
2016

100 %

48%

52%

Na 1000 obyvatel

1,7

0,8

2,5
Zdroj: ?S?, Krajsk? spr?va ?S? v Bm?, ?asov? ?ady vybran?ch ukazatel? - Brno-m?sto, 2016
Po?et obyvatel m?sta Brna ve srovn?n? s lo?sk?m rokem vzrostl t?m?? o tis?c, celkov? p??r?stek je
kladn?. Tradi?n? p?etrv?v? vy??? pod?l ?en z po?tu obyvatel, co? souvis? s vy???m pod?lem osob ve
v?ku nad 64 let. Pro m?sto Brno je jako pro ka?d? v?t?? m?sto typick? demografick? st?rnut?.
Z ?asov?ch ?ad sleduj?c?ch ?daje o v?kov? struktu?e vypl?v?, ?e se pomalu sni?uje pod?l osob
v produktivn?m v?ku, zat?mco pod?l obou skupin v neproduktivn?m v?ku nepatrn? nar?st?. Skupina
osob ve v?ku nad 65 let je po?etn?ji zastoupena ne? v?kov? skupina do 14 let v?ku, trend st?rnut?
populace je dlouhodob?.
V?kov? struktura obyvatelstva m?sta Brna podle hlavn?ch skupin obyvatelstva k 31. 12. 2016:

0 - 1 4 14,9%

15-64
65 +

65,9 %
20.2 %

100,0%
Osoby star?? 65 let tvo?? p?tinu celkov?ho obyvatelstva m?sta Brna (v roce 2000 tento ?daj ?inil
15,5%). Pr?m?rn? v?k ?inil v roce 2016 42,8 let (mu?i 41, ?eny 44,4).
Celkem bylo v Brn? v roce 2016 105 547 p??jemc? d?chod? (invalidn?, starobn?, vdovsk?), z toho
67 107 p??jemc? starobn?ho d?chodu. Pr?m?rn? m?s??n? starobn? d?chod dosahoval v??e 11 741 K?.

m?daje o trhu pr?ce v letech 2014 - 2016

Rok

Pod?l nezam?stnan?ch osob na
obyvatelstvu 15 - 64 let

Po?et uchaze?? o zam?stn?n?

Z toho: ?eny

osoby se zdravotn?m posti?en?m

Voln? pracovn? m?sta

Uchaze?i na 1 voln? m?sto

2014

8,76

22 501

11 539

1 830

1 524

14,8%

2015

7,59

19 526

10214

1 830

3 323

6,0%

2016

6,73

17516

9 191

1 710

3 089

4,6%

Zdroj: ?S?, Krajsk? spr?va ?S? v Brn?, ?asov? ?ady vybran?ch ukazatel? - Brno-m?sto, 2016
Z tabulky je patrn?, ?e nezam?stnanost v uplynul?ch t?ech letech st?le m?rn? kles?, nicm?n? ve
srovn?n? s ostatn?mi m?sty v ?R je v Brn? nezam?stnanost vy???. Negativn?m rysem je n?r?st osob
nezam?stnan?ch d?le ne? 1 rok, k 30. 6. 2016 byl z celkov?ho po?tu uchaze?? o zam?stn?n? ka?d?
druh? dlouhodob? nezam?stnan?. Mezi rizikov? kategorie evidovan?ch uchaze?? o zam?stn?n? pat??
uchaze?i nad 50 let, osoby se z?kladn?m vzd?l?n?m ?i bez kvalifikace, ale tak? zdravotn? posti?en? ?i
osoby pe?uj?c? o d?t? do 15 let, kter? ?asto pat?? k dlouhodob? nezam?stnan?m. Tyto rizikov? skupiny
se v mnoha p??padech prol?naj?, p?i ?em? za nejv?ce komplexn? lze pova?ovat pr?v? skupinu
dlouhodob? nezam?stnan?ch, v n?? se koncentruj? jednotliv? rizikov? kategorie.
Situace na trhu pr?ce v Brn? je pom?rn? specifick?, nejen?e se ?rove? nezam?stnanosti dlouhodob?
pohybuje nad pr?m?rem ?R, ale tak? nad krajsk?m pr?m?rem, stejn? je tomu i v p??pad? dlouhodob?
nezam?stnanosti. Brno je charakteristick? vysokou koncentrac? vysok?ch ?kol a r?zn?ch instituc?, ale
tak? soci?ln? vylou?en?ch lokalit s vy???m po?tem dlouhodob? nezam?stnan?ch osob evidovan?ch na
??adu pr?ce. Brno jako velk? m?sto umo??uj?c? ??t v ur?it? anonymit? je sp?dovou oblast? pro osoby
soci?ln? vylou?en? z cel?ho kraje, kter? se zde n?sledn? koncentruj? a prohlubuj? tak zdej?? pom?rn?
vysokou nezam?stnanost (zdroj: ??ad pr?ce Brno-m?sto).

stoSoci?ln? ochranu obyvatelstva zaji??uje ??ad pr?ce ?R, a to formou poskytov?n? nepojistn?ch
soci?ln?ch d?vek. P?ehled o vyplacen?ch soci?ln?ch d?vk?ch v m?st? Brn? poskytuje n?sleduj?c?
tabulka, zpracovan? ??adem pr?ce ?R-pobo?ka Brno.

Po?et vyplacen?ch d?vek klient?m ?ij?c?m na ?zem? Statut?rn?ho m?sta Brna

Agenda

Hmotn? nouze
P??sp?vek na ?ivobyt?
Doplatek na bydlen?

Mim. okam?it? pomoc
P??sp?vek na p??i

D?vky zdravotn? posti?en?m
P??sp?vek na mobilitu

P??sp?vek na zvl??tn? pom?cku
Po?et vydan?ch pr?kaz?
St?tn? soci?ln? podpora

P??davek na d?t?
Rodi?ovsk? p??sp?vek
P??sp?vek na bydlen?

Jednor?zov? d?vky (porodn? a poh?ebn?)
D?vky p?stounsk? p??e

Rok 2016
Po?et vyplacen?ch

d?vek (celkem)

66 248
37 897
3 852

151 331

115 331
277

8 277

151 154
129 283
135 084914
9 879

Pr?m?rn? m?s??n?
po?et vypl?cen?ch

d?vek

5 521
3 158
321

12611

9 611
23
X

12 596
10 774
11 25776
823

Celkem
vyplaceno

v K?

296 790 928
145 301 620

7 352 711
893 725 884

50 942 611
27 944 187

X

95 351 718
940 725 757
601 693 830

9 857 500
60 438 514

Zdroj: Jednotn? v?platn? m?sto, IS Okcentrum

^ 5 02 Soci?ln? pr?ce a soci?ln? slu?by
Posl?n?m Odboru soci?ln? p??e MMB, kter? p?edkl?d? tuto zpr?vu, je pom?hat ob?an?m m?sta Brna
v nep??zniv? soci?ln? situaci, a to formou soci?ln? pr?ce a soci?ln?ch slu?eb.

2.1 Soci?ln? pr?ce

Soci?ln? pr?ce spo??v? p?edev??m v poradenstv?, soci?ln? depist??i (vyhled?v?n? jednotlivc? ?i skupin
ohro?en?ch soci?ln?m vylou?en?m nebo jinou nep??znivou soci?ln? situac?), pr?ci s klientem v jeho
p?irozen?m prost?ed?, pomoci p?i ?e?en? obt??n?ch ?ivotn?ch situac? v?etn? zprost?edkov?n? kontaktu
s p??slu?n?mi institucemi. Tuto ?innost vykon?v? Odbor soci?ln? p??e magistr?tu, spolupracuje p?itom
s poskytovateli soci?ln?ch a zdravotn?ch slu?eb, krajskou pobo?kou ??adu pr?ce v Brn?, odbory
soci?ln?ch v?c? a org?ny soci?ln?-pr?vn? ochrany d?t? p?i jednotliv?ch ?M? Brno, Polici? ?esk?
republiky, ob?ansk?mi a pr?vn?mi poradnami a dal??mi dot?en?mi org?ny a organizacemi. Soci?ln?
pr?ce je zam??ena na n?sleduj?c? c?lov? skupiny: rodiny s nezaopat?en?mi d?tmi, seniory, zdravotn?
posti?en? ob?any a osoby ohro?en? soci?ln?m vylou?en?m.

2.2 Soci?ln? slu?by

Soci?ln? slu?by jsou ?innosti, je? zaji??uj? pomoc a podporu lidem, kte?? se pot?kaj? s nejr?zn?j??mi
probl?my vinou dlouhodob?ho nep??zniv?ho stavu, zdravotn?ho posti?en? ?i krizov? soci?ln? situace a
kte?? je nejsou schopni ?e?it bez pomoci druh?ch.
P???iny t?chto situac? jsou r?zn?, proto existuje pestr? nab?dka r?zn?ch typ? a druh? soci?ln?ch slu?eb,
kter? jsou ob?an?m poskytov?ny m?stsk?mi, pop??pad? krajsk?mi a st?tn?mi organizacemi, nevl?dn?mi
neziskov?mi organizacemi ?i soukrom?mi subjekty.
Podle z?kona o soci?ln?ch slu?b?ch ?. 108/2006 Sb. existuje 33 druh? slu?eb, z nich? v Brn? jsou
krom? slu?by t?s?ov? p??e poskytov?ny v?echny. T?m?? polovina slu?eb registrovan?ch
v Jihomoravsk?m kraji je poskytov?na pr?v? v Brn?.

2.2.1 Poskytovatel? soci?ln?ch slu?eb
V Brn? poskytuj? soci?ln? slu?by tyto instituce a organizace:
- statut?rn? m?sto Brno - Odbor soci?ln? p??e Magistr?tu m?sta Brna (2 azylov? domy pro

mladistv? a mlad? dosp?l? a d?m na p?l cesty Celn?) a st?ediska pe?ovatelsk? slu?by p?i ??adech
m?stsk?ch ??st?

- p??sp?vkov? organizace z?izovan? m?stem (11 domov? pro seniory, Centrum soci?ln?ch slu?eb a
DROM, romsk? st?edisko) a st?tn? p??sp?vkov? organizace (Centrum Koci?nka, Centrum
soci?ln?ch slu?eb pro osoby se zrakov?m posti?en?m v Brn? -Chrlic?ch)

- nest?tn? neziskov? organizace (obecn? prosp??n? spole?nosti, zapsan? spolky, zapsan? ?stavy,
c?rkevn? organizace apod.), jim? m?sto p?isp?v? ze sv?ho rozpo?tu, a dal?? subjekty

Dle registru poskytovatel? soci?ln?ch slu?eb je v m?st? Brn? registrov?no celkem 252 soci?ln?ch
slu?eb, co? je zhruba polovina v?ech registrovan?ch slu?eb v Jihomoravsk?m kraji.
T?m?? t?etina soci?ln?ch slu?eb je poskytov?na c?lov? skupin? senio?i, dal?? nejpo?etn?j?? c?lovou
skupinou jsou d?ti, ml?de? a rodiny.

2.2.2 Komunitn? pl?nov?n? soci?ln?ch slu?eb
Pl?nov?n? soci?ln?ch slu?eb je n?strojem rozvoje dostupn?ch, efektivn?ch a kvalitn?ch soci?ln?ch
slu?eb. Komunitn? pl?nov?n? je metoda spo??vaj?c? v aktivn? spolupr?ci t?ch, kter?ch se dan? oblast
n?jak?m zp?sobem dot?k?. Jedn? se o zp?sob zpracov?n? rozvojov?ch koncepc?, pl?n? ?i strategi?,
do jejich? tvorby se m?sta ?i obce sna?? vt?hnout co nej?ir?? ve?ejnost, tedy komunitu dan? obce.

^O?SDV p??pad? komunitn?ho pl?nov?n? soci?ln?ch slu?eb (KPSS) je c?lem zjistit skute?n? pot?eby v oblasti
soci?ln?ch slu?eb a zajistit, aby soci?ln? slu?by fungovaly a rozv?jely se podle pot?eb t?ch, kdo je
vyu??vaj? a t?ch, kdo je zaji??uj?. Vych?z? se zejm?na z porovn?n? existuj?c? nab?dky soci?ln?ch slu?eb
se zji?t?n?mi pot?ebami u?ivatel? slu?eb. ?e?en? p?itom v?dy p?edstavuje kompromis mezi zji?t?n?mi
pot?ebami a realitou na jedn? stran? a dostupn?mi zdroji financ?, prostor, lidsk?ho potenci?lu,
legislativy apod. na stran? druh?. V?sledek pak slou?? jako jeden z kl??ov?ch podklad? pro
zformulov?n? priorit v oblasti soci?ln?ch slu?eb, pro vytvo?en? komunitn?ho pl?nu soci?ln?ch slu?eb
a zejm?na pro financov?n? soci?ln?ch slu?eb.
V Brn? byl proces KPSS zah?jen v roce 2005, od t? doby ji? byly zpracov?ny 4 komunitn? pl?ny
soci?ln?ch slu?eb m?sta Brna. Posledn?, ?tvrt? komunitn? pl?n soci?ln?ch slu?eb m?sta Brna byl
zpracov?n pro obdob? 2016-2017.

2.3 Odbor soci?ln? p??e
N?sleduj?c? kapitoly t?to zpr?vy jsou ?len?ny jednak dle c?lov?ch skupin, na n?? se zam??uje soci?ln?
pr?ce i soci?ln? slu?by, jednak v souladu s administrativn?m ?len?n?m Odboru soci?ln? p??e Magistr?tu
m?sta Brna v roce 2016.

Organiza?n? sch?ma odboru

Mm3 P??e o rodinu a osoby ohro?en? chudobou
P??i o rodinu a d?ti zaji??uje Odbor soci?ln? p??e Magistr?tu m?sta Brna a soci?ln? odbory 24 ??ad?
m?stsk?ch ??st? (rozd?len? p?sobnosti ur?uje statut m?sta Brna), Centrum soci?ln?ch slu?eb
(p??sp?vkov? organizace zalo?en? m?stem), neziskov? organizace a dal?? subjekty.

3.1 Magistr?t m?sta Brna, Odbor soci?ln? p??e, Odd?len? p??e
o rodinu a osoby ohro?en? chudobou

Odd?len? p??e o rodinu a osoby ohro?en? chudobou poskytuje pomoc rodin?m s nezaopat?en?mi
d?tmi i jednotlivc?m, kte?? se ocitli v obt??n? ?ivotn? situaci zap???in?n? zejm?na ztr?tou zam?stn?n?,
dlouhodobou nezam?stnanost?, probl?my s uplatn?n?m na trhu pr?ce, materi?ln?mi probl?my,
zadlu?enost?, ohro?en?m ?i ztr?tou bydlen?, ohro?en?m stability a fungov?n?m rodiny s nezaopat?en?mi
d?tmi, probl?my s uplat?ov?n?m z?konn?ch n?rok? a pohled?vek (soci?ln?ch d?vek, d?chodu,
v??ivn?ho apod.)
P?i ?e?en? obt??n? ?ivotn? situace klienta spolupracuj? soci?ln? pracovn?ci zejm?na s krajskou pobo?kou
??adu pr?ce v Brn?, s poskytovateli soci?ln?ch slu?eb, s org?ny soci?ln?-pr?vn? ochrany d?t?,
azylov?mi a poradensk?mi za??zen?mi a nest?tn?mi neziskov?mi organizacemi. Soci?ln? pracovn?ci
vedou o p??padu ka?d?ho klienta tzv. Standardizovan? z?znam soci?ln?ho pracovn?ka, v n?m? jsou
zaznamen?ny metody a postupy p?i ?e?en? ?ivotn? situace klienta.
Pomoc byla v roce 2016 poskytnuta celkem 3020 klient?m, ztoho 1349 rodin?m s nezaopat?en?mi
d?tmi. Pomoc soci?ln?ch pracovn?k? nej?ast?ji vyhled?vali lid?, kte?? se ocitli v obt??n? ?ivotn? situaci
v souvislosti s nezam?stnanost? a materi?ln?mi probl?my (923 p??pad?), a lid? vyhled?vaj?c? pomoc p?i
?e?en? bytov? situace (733 p??pad?).

N?hradn? rodinn? p??e
Odd?len? p??e o rodinu a osoby ohro?en? chudobou zaji??uje v?kon agendy soci?ln?-pr?vn? ochrany
d?t? v oblasti n?hradn? rodinn? p??e. Zpracov?v? agendu osvojen?, p?stounsk? a poru?nick? p??e,
vykon?v? funkci opatrovn?ka d?tem v n?hradn? rodinn? p??i, funkci poru?n?ka d?t? v n?hradn? rodinn?
p??i v p??padech, kdy nemaj? z?konn?ho z?stupce, poskytuje poradenskou a v?chovnou pomoc
rodin?m a d?tem v n?hradn? rodinn? p??i, vyhled?v? vhodn? osvojitele ?i p?stouny, poskytuje
poradenstv?. Od roku 2013 tak? uzav?r? dohody o v?konu p?stounsk? p??e zahrnuj?c? pr?va a
povinnosti p?stoun?.

N?hradn? rodinn? p??e

Do p??e budouc?ch osvojitel? sv??eno

V p?stounsk? p??i a poru?enstv? ?ilo

Do p?stounsk? p??e na p?echodnou dobu bylo
ve sledovan?m roce p?ijato

Po?et platn?ch dohod o v?konu p?stounsk?
p??e k 31.12. sledovan?ho roku

Rok 2013

9 d?t?

304 d?t?

7 d?t?201

Rok 2014

13 d?t?

308 d?t?

24 d?t?234

Rok 2015

12 d?t?

332 d?t?

17 d?t?246

Rok 2016

20 d?t?

333 d?t?

30 d?t?259

Refer?t n?hradn? rodinn? p??e evidoval ke konci roku 2016 celkem 63 ?adatel? o n?hradn? rodinnou
p??i, ztoho 46 ?adatel? o osvojen? a 17 ?adatel? o p?stounskou p??i. Ve sledovan?m roce vedl10

bkov evidenci 257 p?stoun? (ztoho 138 prarodi?? d?t? a 41 jin?ch p??buzn?ch), 13 p?stoun? na
p?echodnou dobu a 53 poru?n?k? osobn? vykon?vaj?c? poru?nickou p??i.
Od roku 2003 provozuje v m?st? Brn? svoji ?innost SOS d?tsk? vesni?ka v Medl?nk?ch. Ke konci
roku 2016 ?ilo ve vesni?ce 9 rodin s celkov?m po?tem 28 d?t?.

Ubytovna pro p?echodn? pobyt
Odd?len? p??e o rodinu a osoby ohro?en? chudobou poskytuje ubytov?n? osam?l?m rodi??m
s nezaopat?en?mi d?tmi, kte?? se ocitli v t??iv? soci?ln? a bytov? situaci, kterou nejsou schopni sami
?e?it. P?ij?m? a vy?izuje ??dosti o p?ijet? do ubytovny na ulici Koniklecov? 5, prost?ednictv?m komise
rozhoduje o p?ijet? ?adatel? do za??zen?, uzav?r? s ?adateli smlouvy o ubytov?n? a klient?m ubytovny
poskytuje soci?ln? poradenstv? a pot?ebnou pomoc prost?ednictv?m soci?ln?ch pracovn?k? odd?len?.

Provoz Ubytovny pro p?echodn? pobyt Koniklecov? 5 v roce 2016
Kapacita ubytovac?ch jednotek

Kapacita l??ek

Po?et osob um?st?n?ch v roce 2016
N?klady na provoz ubytovny v roce 201649126203

893 tis. K?

3.2 ??ady m?stsk?ch ??st?
V?kon agendy soci?ln?-pr?vn? ochrany d?t? s v?jimkou n?hradn? rodinn? p??e zaji??uje celkem 24
??ad? m?stsk?ch ??st?.
Soci?ln? pr?vn? ochrana d?t?

Po?et p??pad? dom?c?ho n?sil? v p??tomnosti d?t?

Spory o ur?en? otcovstv?

Nahl??eno p??pad? t?r?n? a zneu??v?n? d?t?

D?ti v ?stavn? a ochrann? v?chov?

D?ti odebran? z p??e rodi??

Rok 20131302286400

Rok 20141251884396

Rok 20151071677407

Rok 2016922356385195

P??e o mladistv? a d?ti s trestnou ?innost?

Mladistv? s trestnou ?innost? 15 - 18 let

D?ti s jinak trestnou ?innost? do 15 let

Rok 2013166140

Rok 2014205148

Rok 2015172114

Rok 201615015311

fc/SD3.3 Za??zen? soci?ln?ch slu?eb pro rodiny s d?tmi z?izovan? m?stem
Brnem

Mezi za??zen? a slu?by soci?ln? p??e pro rodi?e a d?ti v t?sni pat?? man?elsk? a rodinn? poradny a
azylov? za??zen? r?zn?ho typu.

Man?elsk? a rodinn? poradny
Man?elsk? a rodinn? poradny, organiza?n? za?len?n? do Centra soci?ln?ch slu?eb v Brn?, poskytuj?
poradenskou, terapeutickou a v?chovnou p??i zam??enou na rodinn?, partnersk? a jin? mezilidsk?
vztahy. Pracovn?ci man?elsk?ch a rodinn?ch poraden poskytuj? p?stounsk?m rodin?m psychologick?
poradenstv? a rodinnou terapii. Ve spolupr?ci s pracovn?ky refer?tu n?hradn? rodinn? p??e zaji??uj?
vzd?l?v?n? pro p?stouny. Man?elsk? rodinn? poradny v Brn? poskytuj? slu?by ve ?ty?ech budov?ch -
B??kova 43, Bratislavsk? 2, T?borsk? 198 a Starobrn?nsk? 7.

Man?elsk? a rodinn? poradna

Po?et u?ivatel? za rok 2016

Celkov? po?et veden?ch p??pad?
Celkov? po?et intervenc?

B??kova
657393

6 638

Bratislavsk?508337

5 724

T?borsk?765559

6 795

Starobrn?nsk?898745

18 825

Azylov? za??zen? - domovy pro matky s d?tmi
Poskytuj? azylov? ubytov?n? plnolet?m matk?m s d?t?tem, d?tmi ve v?ku 0-18 let (v p??pad?
nezaopat?en?ho d?t?te do 26 let v?ku), t?hotn?m ?en?m, kter? jsou osam?l?, ?ij? v nefunk?n?m
partnersk?m vztahu a zva?uj? odchod od partnera, nebo se staly ob??mi dom?c?ho n?sil?.
U?ivatelk?m je poskytov?na pomoc v rozvoji dovednost? v p??i o d?t? a dom?cnost, pomoc p?i
sni?ov?n? zadlu?enosti, hled?n? vhodn?ho bydlen?, minimalizace z?vislosti na syst?mu soci?ln?
pomoci.
V sou?asnosti m?sto Brno prost?ednictv?m Centra soci?ln?ch slu?eb provozuje jeden domov pro matky
s d?tmi pod n?zvem Spole?n? cesta.

Azylov? d?m pro matky s d?tmi Spole?n? cesta, Heyrovsk?ho Brno - provoz v roce 2016

Kapacita

Po?et u?ivatel? za rok

Pr?m?rn? po?et u?ivatel?

Vyu?it? kapacity v procentech50113

38,4

76,7

Azylov? za??zen? - st?ediska soci?ln? pomoci d?tem
Krizov? centrum pro d?ti a dosp?vaj?c? na ul. Hapalova v Brn? - ?e?kovic?ch.
Krizov? centrum je za??zen? pro d?ti a dosp?vaj?c?, kte?? pot?ebuj? okam?itou pomoc v situaci, kdy se
ocitli bez jak?koliv p??e, ?i bez p??e p?im??en? jejich v?ku, nebo je-li jejich ?ivot ?i p??zniv? v?voj
v??n? ohro?en. Je rovn?? ur?eno d?tem a dosp?vaj?c?m t?lesn? nebo du?evn? t?ran?m nebo
zneu??van?m. D?tem a dosp?vaj?c?m je poskytnuta ochrana a pomoc, kter? spo??v? v uspokojov?n?
z?kladn?ch ?ivotn?ch pot?eb v?etn? ubytov?n?, zaji?t?n? zdravotn? p??e a v psychologick? a jin? nutn?
pomoci. Krizov? centrum zaji??uje ambulantn? nebo pobytov? slu?by s kapacitou 12 l??ek.12

% ?Krizov? centrum pro d?ti a ml?de?

Kapacita

Po?et u?ivatel? za rok

Pr?m?rn? po?et u?ivatel?
Vyu?it? kapacity v procentech

L??ka1249

9,6

79,7

Ambulantn? slu?by

-

377

-

N?zkoprahov? za??zen? pro d?ti a ml?de? provozovan? m?stem Brnem

? Klub Kumb?l, kter? provozuje Odbor soci?ln? p??e MMB, odd?len? soci?ln? prevence pro
mladistv? a mlad? dosp?l?

? DROM, romsk? st?edisko, p.o. - N?zkoprahov? klubovna a klub Br?na

3.4 Soci?ln? slu?by pro rodiny s d?tmi poskytovan? nevl?dn?mi
organizacemi

V oblasti p??e o rodinu a d?ti p?sob? ?ada neziskov?ch organizac?, je? provozuj? jak azylov? za??zen?,
n?zkoprahov? za??zen? pro d?ti a ml?de?, tak tak? poskytuj? poradenstv? rodin?m a d?tem v obt??n?ch
?ivotn?ch situac?ch a soci?ln? aktiviza?n? slu?by pro rodiny s d?tmi. M?sto p?ev??n? v?t?in? z nich
p?isp?v? na jejich ?innost ze sv?ho rozpo?tu v souladu s pravidly o poskytov?n? dotac? na soci?ln?
slu?by ?i slu?by je dopl?uj?c?.

Azylov? za??zen?

N?zev organizace

Diec?zn? charita Brno

Ob?ansk? sdru?en?
Magdalenium

Arm?da sp?sy v ?R, z.s.

Na po??tku, o.s.

Zam??en? ?innosti

Domov sv. Mark?ty pro matky s d?tmi v t?sni
Azylov? d?m Helena
- za??zen? pro t?ran? ?eny a jejich d?ti, ob?ti dom?c?ho
n?sil?
Azylov? d?m Magdalenium
- za??zen? pro t?ran? ?eny a jejich d?ti, ob?ti dom?c?ho
n?sil?
Ter?nn? programy - program prevence bezdomovectv?-
posiluj? soci?ln? za?le?ov?n? u?ivatel?, zejm?na v
oblasti bydlen?, udr?ov?n? dom?cnosti, v?chovy d?t?,
hospoda?en? s rodinn?m rozpo?tem
Domov pro d?tsk? ?ivot (azylov? d?m) pro t?hotn? ?eny
v nep??zniv? soci?ln? situaci, kter? si p?ej? sv? d?t?
donosit, ale ve sv?m p?irozen?m prost?ed? na to nemaj?
podm?nky

Kapacita

100 l??ek (28 bytov?ch
jednotek)

celkem
37 l??ek

45 tr?ninkov?ch byt?

17 l??ek

Dal?? soci?ln? slu?by pro rodiny s d?tmi

N?zev neziskov? organizace

Sdru?en? p?stounsk?ch rodin

Modr? linka z. s.

Centrum nad?je a pomoci o.s.

Zam??en? ?innosti
Poradenstv? rodin?m s d?tmi v n?hradn? rodinn? p??i,
d?m na p?l cesty
Telefonick? krizov? pomoc (linka d?v?ry) nejen d?tem
a mlad?m lidem v obt??n?ch ?ivotn?ch situac?ch, ale i
Poradna pro ?eny a d?vky - poradensk? slu?by
zam??en? na pl?novan? rodi?ovstv?, t?hotenstv?,
antikoncepci, partnersk? vztahy13

irfecCentrum Anabell, z.s.

Centrum pro rodinu a soci?ln? p??i

Ob?ansk? poradna Brno

TRIADA, poradensk? centrum, o.s.

B?l? kruh bezpe??, o.s.
Pr?vn? ob?ansk? poradna DIALOG

Persefona, o.s.

Na po??tku, o.s.

HoSt Home - Start ?esk? republika

SPONDEA, o.p.s.

Diec?zn? charita Brno

IQ R?ma servis, z.s.

Teen Challenge International ?R

Fond ohro?en?ch d?t?

Petrov - ob?ansk? sdru?en? pro pr?ci s d?tmi a ml?de??
brn?nsk? diec?ze

RATOLEST BRNO, z.s.

ONKAz.s.

Kl?? pro rodinu

Kontaktn? centrum Anabell Brno - poradenstv? pro
osoby s poruchami p??jmu potravy
Linka Anabell - telefonick? krizov? pomoc
Soci?ln? aktiviza?n? slu?by pro rodiny s d?tmi. Slu?ba
poskytuje programy pro ne?pln? a dopln?n? rodiny,
rodiny s hyperaktivn?mi a neklidn?mi d?tmi a rodiny
s d?tmi s poruchami autistick?ho spektra.
Bezplatn? poradenstv? v oblasti rodinn?ch vztah?,
bydlen?, nezam?stnanosti, soci?ln?ho zabezpe?en?
Ob?ansk? poradna - bezplatn? poradenstv? v oblasti
rodinn?ch vztah?, bydlen?, nezam?stnanosti,
soci?ln?ho zabezpe?en?, psychosoci?ln? slu?by pro
rodiny se specifick?mi probl?my, program Kontakt -
podpora p?i zprost?edkov?n? kontakt? rodi?e s d?t?tem
(p?i nebo po rozvodov?m ??zen?, s d?tmi v p?stounsk?
p??i, v ?stavn? v?chov?).

Poradna pro ob?ti trestn?ch ?in? a dom?c?ho n?sil?
Bezplatn? pr?vn? poradenstv? ob?an?m v soci?ln?
nouzi
Komplexn? pr?vn? a psychologick? poradenstv? pro
ob?ti dom?c?ho n?sil?
Poskytov?n? pomoci t?hotn?m ?en?m a d?vk?m
v t??iv? ?ivotn? situaci.

Pomoc rodi??m pe?uj?c?m o d?t? mlad?? 6 let.

Krizov? centrum pro d?ti, dosp?vaj?c? a rodinu
Interven?n? centrum pro osoby ohro?en? dom?c?m
n?sil?m a nebezpe?n?m pron?sledov?n?m
CELZUS - odborn? soci?ln? poradenstv?
Centrum pro rodi?e s d?tmi, Program pro p?stouny

Pomoc d?tem a ml?de?i ohro?en? soci?ln?
patologick?mi jevy - n?zkoprahov? za??zen? pro d?ti a
ml?de?

Soci?ln? aktiviza?n? slu?by pro rodiny s d?tmi
prost?ed?

D?tsk? d?m Z?brdovice - soci?ln? aktiviza?n? slu?by
pro rodiny s d?tmi._Posl?n?m je spolupr?ce s d?tmi a
jejich rodinami, p??prava d?t? na bezprobl?mov? vstup
do z?kladn? ?koly.

Soci?ln? aktiviza?n? slu?by pro rodiny s d?tmi.
Podpora rodin s d?tmi, kter? se dlouhodob? nach?zej?
v krizov? ?ivotn? situaci, v jej?m? d?sledku je ohro?en
zdrav? v?voj d?t?te, n?zkoprahov? za??zen? pro d?ti a
ml?de?

Pr?ce s rodinami d?t?, kter? pro?ly onkologickou
l??bou-neregistrovan? slu?ba

Pr?ce s rodinou v jejich p?irozen?m prost?ed?-
neregistrovan? slu?by14

%hN?zkoprahov? za??zen? pro d?ti a ml?de?

RATOLEST BRNO, o.s.

Arm?da sp?sy v ?R

Teen Challenge
International ?R
Petrov - ob?ansk?
sdru?en? pro pr?ci s d?tmi
a ml?de?? brn?nsk?
diec?ze

IQ R?ma servis, z.s.

Spole?nost Podan? ruce
o.p.s.

N?zkoprahov? klub Likus?k
N?zkoprahov? za??zen? pro d?ti a ml?de? Pavla?
Komunitn? centrum D?ivipen K?rnerova
Sbor a Komunitn? centrum Sta?kova
N?zkoprahov? centrum pro d?ti a ml?de? Jon??

D?tsk? centrum Brno pro d?ti a ml?de? ze soci?ln? vylou?en?ch romsk?ch lokalit

D?tsk? d?m Z?brdovice

Klub Gendalos

NZDM v Brn?15

ftfa4 Soci?ln? pr?vn? ochrana d?t?
Sjednocen? a kontrola v?konu st?tn? spr?vy na ?seku soci?ln?-pr?vn? ochrany d?t? a soci?ln? p??e u
24 pov??en?ch ??ad? m?stsk?ch ??st? statut?rn?ho m?sta Brna v souladu s platnou legislativou a
metodick?mi pokyny MPSV ?R je st??ejn?m ?kolem Odd?len? soci?ln? pr?vn? ochrany d?t? (OSPOD)
Odboru soci?ln? p??e Magistr?tu m?sta Brna

?innosti na ?seku spr?vn?ho ??zen?
odd?len? je odvolac?m org?nem II. stupn? pro ??ady m?stsk?ch ??st? statut?rn?ho m?sta Brna
v agend? soci?ln?-pr?vn? ochrany d?t? a v agend? zvl??tn?ho p??jemce d?vek d?chodov?ho
poji?t?n?, kdy tyto ??ady m?stsk?ch ??st? rozhodovaly ve spr?vn?m ??zen? I.stupn?,
d?le je org?nem ve v?ci p?ezkumn?ho ??zen? II. stupn? dle z?konn? ?pravy - spr?vn?ho ??du
a org?nem ?e??c?m st??nosti ob?an? na nespr?vn? ??edn? postup soci?ln?ch pracovn?k? ??ad?
m?stsk?ch ??st? m?sta Brna na ?seku soci?ln? pr?vn? ochrany d?t? a soci?ln? p??e
v druhoinstan?n?m re?imu dle spr?vn?ho ??du.

Metodick? pomoc a kontroln? ?innost u ??ad? m?stsk?ch ??st? ve m?st? Brn?
je vykon?v?na na ?seku soci?ln?-pr?vn? ochrany d?t?, v?konu funkce ve?ejn?ho opatrovn?ka
osob omezen?ch ve sv?pr?vnosti a institutu zvl??tn?ho p??jemce d?vek d?chodov?ho poji?t?n?,
v jej?m r?mci jsou prov?d?ny pravideln? kontroly spisov? dokumentace, v ka?d?m z?pisu
formou Protokolu z proveden? kontroly byly prom?tnuty z?v?ry, zji?t?n? nedostatky a
podrobn? metodick? doporu?en?.

V oblasti metodiky byl d?raz kladen na spr?vnou aplikaci p??slu?n?ch z?kon? a v?ech pr?vn?ch norem
v dan?ch agend?ch a na metodiku ?e?en? slo?it?ch p??pad?.

4.1 ?innost odd?len? v oblasti kontroln? a metodick? ?innosti
Formou hloubkov? anal?zy byly v roce 2016 provedeny kontroly v?konu st?tn? spr?vy v r?mci
p?enesen? p?sobnosti dle spisov? dokumentace na ?seku soci?ln?-pr?vn? ochrany d?t? a soci?ln?
p??e u 9 ??ad? m?stsk?ch ??st? v m?st? Brn?.
D?le byly provedeny n?sledn? kontroly za ??elem zji?t?n?, zda do?lo k odstran?n? nedostatk?, kter?
byly zji?t?ny p?i ??dn? kontrole, a kter? bylo mo?no po ??dn? kontrole odstranit. V?t?ina kontrolovan?
spisov? dokumentace byla zna?n? obs?hl?. Z ka?d? kontroly byl v?dy zpracov?n podrobn? z?pis
formou Protokolu o proveden? kontrole, kter? obsahuje rozbor kontrolovan?ch spis?. Jsou v n?m
uvedeny z?v?ry z proveden? kontroly, p??padn? zji?t?n? nedostatky a podrobn? metodick? doporu?en?
ke zkvalitn?n? pr?ce v dan? oblasti.
Ve II. pololet? roku 2016 byly d?le realizov?ny u 3 ??ad? m?stsk?ch ??st? kontroly napl?ov?n?
Standard? kvality soci?ln?-pr?vn? ochrany pro p??m? v?kon agendy soci?ln?-pr?vn? ochrany d?t?.
Nej?ast?j?? chyby spo??valy v nedostate?n?m person?ln?m zaji?t?n? a zastupitelnosti - krit?ria ?. 1 a. 8.
Byla kontrolov?na ?rove? napl?ov?n? vybran?ch krit?ri? standard? kvality soci?ln?-pr?vn? ochrany ve
smyslu person?ln?ho zaji?t?n? v?konu agendy, materi?ln?ho a prostorov?ho vybaven? pracovi??
soci?ln?-pr?vn? ochrany na ??adech m?stsk?ch ??st? a vnit?n?ho nastaven? proces? souvisej?c?ch
s v?konem agendy. U v?t?iny vybran?ch kontrolovan?ch krit?ri? nebyly zji?t?ny z?sadn? nedostatky.

Dal?? aktivity odd?len? v pr?b?hu roku 2016
? pravideln? pracovn? porady s pracovn?ky ??ad? m?stsk?ch ??st? v??e uveden?ch agend
? zpracov?v?na metodick? doporu?en? v ?asto chybuj?c?ch oblastech, zejm?na v oblasti

spr?vn?ho ??zen?
? po??d?n? intern?ch semin??? pro pracovn?ky ??ad? m?stsk?ch ??st? na dan? t?mata
? vypracov?n? vzor? v oblasti spr?vn?ho ??zen?16

fesupervize slo?it?ch kauz na I. stupni SPOD
provedeny mimo??dn? kontroly v?konu SPOD
uskute?n?ny pravideln? metodicko-konzulta?n? dny pro pracovn?ky OSPOD a pracovn?ky na
?seku zvl??tn?ho p??jemce d?vek d?chodov?ho poji?t?n? a na ?seku ve?ejn?ho opatrovn?ka
osob omezen?ch ve sv?pr?vnosti.

4.2 Celkov? hodnocen? kontroln? ?innosti roku 2016
Z celkov?ho hlediska metodiky a aplikace metod soci?ln? pr?ce v agend?ch soci?ln?-pr?vn?
ochrany d?t?, zvl??tn?ho p??jemce d?vky d?chodov?ho poji?t?n? a osob omezen?ch ve sv?pr?vnosti
(ve?ejn? opatrovnictv?) nebylo zji?t?no z?va?n? poru?en? stanoven?ch a doporu?ovan?ch obecn?ch
standard? a etiky pr?ce. Soci?ln? pr?ci lze p?ev??n? vyhodnotit jako pr?ci spl?uj?c? sv? krit?ria.
Soci?ln? pracovn?ci m?li dob?e zmapovan? ter?n, jejich pr?ce byla konstruktivn? se snahou o
komplexn? p??stup. Spisy p?ev??n? spl?ovaly po?adovan? n?roky na dokumentaci soci?ln? pr?ce,
obsahovaly pot?ebn? podkladov? materi?l pro rozhodovac? procesy a pro hodnocen? celkov?
efektivnosti soci?ln? pr?ce.

4.3 Dal?? ?innosti odd?len? soci?ln? pr?vn? ochrany d?t?
Pracovn?ci odd?len? soci?ln? pr?vn? ochrany d?t? se v?novali dal??m ?innostem a agend?m, kdy je
pot?ebn? spolupr?ce s r?zn?mi org?ny a institucemi. K t?mto agend?m pat??:
1) Syst?m v?asn? intervence (SVI)
Jde vytvo?en? metodick? spolupr?ce mezi institucemi, kter? jsou ??astn?ky SVI. To znamen? vytvo?en?
podm?nek pro koordinovan?, interdisciplin?rn? ?e?en? ?delikvence d?t?" mezi v?emi zainteresovan?mi
slo?kami SPOD, Polici? ?R, justi?n?mi org?ny, Proba?n? a media?n? slu?bou, M?stskou polici?,
zdravotnick?mi za??zen?mi, psychologick?mi poradnami, ?kolami a ?kolsk?mi za??zen?mi, neziskov?mi
organizacemi atd., co? umo??uje efektivn? pracovat s klientem, jeho rodinou a komunitou, v n?? ?ije.
2) Koordinace dotac? pro soci?ln?-pr?vn? ochranu d?t?
V t?to agend? jsou p?erozd?lov?ny ve spolupr?ci s Odd?len?m ekonomiky Odboru soci?ln? p??e MMB
finan?n? prost?edky ze st?tn?ho rozpo?tu, ur?en? pro zabezpe?en? v?konu agendy soci?ln?-pr?vn?
ochrany d?t? na ??adech m?stsk?ch ??st? m?sta Brna, v?etn? agendy n?hradn? rodinn? p??e OSP
MMB.

3) Koordinace pracovn? pohotovosti mimo pracovn? dobu
Pracovnice odd?len? organiza?n? koordinuje zaji?t?n? celoro?n? pracovn? pohotovosti pro v?kon
agendy soci?ln?-pr?vn? ochrany d?t?, kterou je nutno zabezpe?it po ukon?en? pracovn? doby
soci?ln?ch pracovn?k? SPOD ??ad? m?stsk?ch ??st? v m?st? Brn?, a to i o v?kendech a v dob? st?tem
uzn?van?ch sv?tk?.
4) Vyhotoven? ro?n?ch statistick?ch ?daj?
Je zaji?t?no zpracov?n? statistick?ch v?kaz? za cel? uplynul? rok v?konu soci?ln?-pr?vn? ochrany d?t?
na ?zem? m?sta Brna, kde je vedena evidence po?tu soci?ln?ch pracovn?k?, d?le ?daje o t?ran?ch a
zneu??van?ch d?t?, po?et rodin se stanoven?m dohledem, po?et d?t? um?st?n?ch v ?stavn? v?chov?,
spolupr?ce se st?tn?mi i nest?tn?mi za??zen?mi, odborn?mi poradnami a v?emi souvisej?c?mi s danou
problematikou soci?ln?-pr?vn? ochrany d?t? a dal?? krit?ria pot?ebn? pro zpracov?n? souhrnn?ch
statistick?ch ?daj? za uplynul? rok.
5) Soci?ln?-pr?vn? poradenstv?
Rodin?m a d?tem vy?aduj?c?m zvl??tn? p??i je poskytov?no v p??pad?, ?e se na odd?len? obr?t? rodi?e,
dal?? osoba odpov?dn? za v?chovu d?t?te, ale i b??n? ob?an v r?mci ?e?en? ot?zek soci?ln?-pr?vn?
ochrany d?t?.
6) Poskytov?n? pomoci prost?ednictv?m intemetov?ho pod?n? (v agend? SPOD):17

*fo>a) OZNAM TO - celon?rodn? projekt OZNAM TO, kter? odstartoval v dubnu roku 2014. Jeho c?lem je
velmi rychlou, jednoduchou a nav?c anonymn? cestou upozornit na probl?m t?r?n? d?t?te, kter? kdokoli
z n?s m??e zaznamenat ve sv?m okol?.
b)noreply@spod.cz - email noreply@... je generick? emailov? adresa, automaticky vytvo?en? p?i
zalo?en? dom?ny s www slu?bami, kter? se pou??v? pro odes?l?n? email? z www serveru PHP funkc?
mailQ. Adresa je vlo?ena do hlavi?ky emailu jako: Return-Path: <noreply@...>.tj. v na?em p??pad?
noreply@spod.cz., kter? je p?esm?rov?no na vedouc? odd?len?. Pod?n? jsou ihned d?le ?e?ena.
7) Archiv civiln? slu?by
Odd?len? vede nad?le archiv civiln? slu?by, jeho? spisov? dokumentace slou?? jako podklad pro
vy?izov?n? ??dost? ob?an? o potvrzen? v?konu civiln? slu?by pro z?po?et ve v?cech d?chodov?ho
poji?t?n?.18

2ofeD

5 P??e o seniory a osoby se zdravotn?m posti?en?m
Senior?m a osob?m se zdravotn?m posti?en?m je soci?ln? pomoc zprost?edkov?na formou soci?ln?
pr?ce a soci?ln?ch slu?eb.
Soci?ln? pr?ce se seniory a osobami se zdravotn?m posti?en?m spo??v? p?edev??m v poradenstv?,
soci?ln? depist??i, pr?ci s klientem v jeho p?irozen?m prost?ed? v?etn? zprost?edkov?n? kontaktu
s p??slu?n?mi institucemi.
Soci?ln? slu?by pro seniory a osoby se zdravotn?m posti?en?m jsou nab?zeny m?stem Brnem, ?esti
st?edisky pe?ovatelsk? slu?by p?i ??adech m?stsk?ch ??st?, p??sp?vkov?mi organizacemi m?sta,
nest?tn?mi neziskov?mi organizacemi, jim? m?sto p?isp?v? na ?innost formou dotac? ze sv?ho
rozpo?tu, a dal??mi subjekty.

5.1 Magistr?t m?sta Brna, Odd?len? soci?ln? pr?ce OSP
Soci?ln? pracovn?ci Odd?len? soci?ln? pr?ce pom?haj? klient?m, kte?? nejsou schopni ?e?it svoji
obt??nou ?ivotn? situaci vzniklou v d?sledku sn??en? m?ry sob?sta?nosti z d?vodu v?ku ?i zdravotn?ho
posti?en?, a to prost?ednictv?m dvou refer?t?:refer?tu pro osoby se zdravotn?m posti?en?m a refer?tu
pro seniory.
Vedle p??m? soci?ln? pr?ce s klienty Odd?len? soci?ln? pr?ce vyd?v? parkovac? pr?kazy dr?itel?m
pr?kaz? osob se zdravotn?m posti?en?m, vyd?v? ozna?en? O 2 dr?itel?m ?idi?sk?ho opr?vn?n?, kte??
jsou sou?asn? dr?iteli pr?kazu ZTP z d?vodu posti?en? ?plnou nebo praktickou hluchotou, vyd?v?
eurokl??e osob?m se sn??enou schopnost? pohybu a vede agendu a vyd?v? rozhodnut? o ?hrad?ch
za stravu a za p??i dle ?74 z?kona 108/2006 Sb., o soci?ln?ch slu?b?ch (d?ti um?st?n? do domova pro
osoby se zdravotn?m posti?en?m na z?klad? rozhodnut? soudu o na??zen? ?stavn? v?chovy nebo
p?edb??n?ho opat?en?).
Po?ty klient? odd?len? soci?ln? pr?ce a jejich struktura
Ke konci roku 2016 eviduje odd?len? soci?ln? pr?ce 3 157 klient?, se kter?mi pr?b??n? pracuje na
z?klad? jejich po?adavk? ?i pot?eb. Nov? evidovan?ch klient? za rok 2016 bylo 696. Jednor?zov?ch
poradenstv? ?i intervenc? bylo v pr?b?hu roku poskytnuto 397, a to bu? formou osobn?ho jedn?n?, nebo
telefonicky.
Z celkov?ho po?tu klient? odd?len? p?eva?uje skupina senior? nad 65 let, jich? je evidov?no 2 680,
tedy 85 procent klient?. Z hlediska zastoupen? mu?? a ?en p?eva?uj? ?eny 65 procenty, oproti 34
procent?m mu??. Zb?vaj?c? jedno procento tvo?? nezaopat?en? d?ti.
Pr?m?rn? po?et klient? na jednoho pracovn?ka ?in? 204 klienti.

P?ehled v?voje po?tu klient? odd?len? soci?ln? pr?ce

Po?et nov?ch klient?

po?et klient? ke konci obdob? (k 31.12.)

2012*

1461

1461

2013785

2220

2014571

2701

2015763

3281

2016696

3 157

*v tomto roce byla soci?ln? pr?ce pro uveden? c?lov? skupiny na OSP MMB zah?jena
Se ??dost? o pomoc se na Odd?len? soci?ln? pr?ce OSP MMB nej?ast?ji obrac? sami klienti, tj. senio?i
a osoby se zdravotn?m posti?en?m, d?le pe?uj?c? osoby, rodinn? p??slu?n?ci ?i soused? a zn?m?. St?le
?ast?ji p?ib?v? podn?t? ze zdravotnick?ch za??zen? - nemocnic a LDN, od praktick?ch l?ka??, od
policie ?i z p??slu?n?ch ?M?.
Odd?len? soci?ln? pr?ce zaji??uje vyd?v?n? a v?m?nu parkovac?ch pr?kaz? pro osoby se zdravotn?m
posti?en?m, kter? jsou dr?iteli pr?kaz? ZTP a ZTP/P. V pr?b?hu roku 2016 bylo vym?n?no ?i vyd?no
nov?ch celkem 2 811 parkovac?ch pr?kaz? a deset ozna?en? do vozidla O 2 dr?itel?m pr?kazu ZTP19

&hz d?vodu posti?en? ?plnou nebo praktickou hluchotou, kte?? jsou z?rove? dr?iteli ?idi?sk?ho opr?vn?n?.
V roce 2016 bylo na odd?len? vyd?no 112 eurokl??? osob?m se sn??enou schopnost? pohybu. Eurokl??
zaji??uje rychlou a d?stojnou dostupnost ve?ejn?ch soci?ln?ch a technick?ch kompenza?n?ch za??zen?
(nap?. v?tah?, schodi??ov?ch plo?in) osazen?ch jednotn?m Euroz?mkem.

P?ehled po?tu vydan?ch parkovac?ch pr?kaz?, ozna?en? 0 2a eurokl???

Po?et vydan?ch pr?kaz?

parkovac? pr?kazy

ozna?en? do vozidla 0 2

eurokl??e

* v t?chto letech byla povinn? z?konr

2012*

5 3595100

i? v?m?na p?

2013

2 2107137

arkovac?ch pr?

2014

3 607384

kaz?

2015*

6 47117134

2016

2 81110112

Nej?ast?ji ?e?enou problematikou v roce 2016 byly soci?ln? d?vky pro seniory a zdravotn? posti?en?
ob?any v?etn? pr?kazu pro osoby se zdravotn?m posti?en?m a poskytov?n? informac? ?i
zprost?edkov?n? kontaktu s poskytovateli soci?ln?ch slu?eb. Zde p?eva?uje z?jem o pobytov? soci?ln?
slu?by (domovy pro seniory), kdy u? klient s?m ani s pomoc? rodiny ?i ter?nn? soci?ln? slu?by nen?
schopen svoji t??ivou ?ivotn? situaci zvl?dat ve sv?m sou?asn?m p?irozen?m prost?ed?.
Rovn?? klienti t?chto c?lov?ch skupin st?le ?ast?ji ?e?? probl?m n?zk?ch p??jm? a nedostatek finan?n?ch
prost?edk?, s ??m? souvis? neplacen? n?jm? a jin?ch pohled?vek a n?sledn? hrozba exekuc? ?i
vyst?hov?n? z byt?. V posledn?ch letech roste tak? po?et klient? s psychiatrick?m onemocn?n?m, kde
je citeln? probl?m v nedostatku poskytovatel? soci?ln? p??e o tyto osoby, a to jak v ter?nn? form?, tak i
v pobytov?.

5.2 Za??zen? soci?ln?ch slu?eb pro seniory a osoby se zdravotn?m
posti?en?m

Soci?ln? slu?by pobytov? a ambulantn? poskytuje t?to c?lov? skupin? 12 p??sp?vkov?ch organizac?
m?sta (11 domov? pro seniory a Centrum soci?ln?ch slu?eb p. o.), a ?ada nest?tn?ch neziskov?ch
organizac? a dal??ch subjekt?, je? m?sto Brno finan?n? podporuje ze sv?ho rozpo?tu. Pe?ovatelskou
slu?bu pro seniory a zdravotn? posti?en? osoby nab?z? 6 st?edisek m?stsk? pe?ovatelsk? slu?by p?i
??adech m?stsk?ch ??st?, v?etn? poskytov?n? odleh?ovac? slu?by a denn?ho stacion??e ?i centra
denn?ch slu?eb. V??e uveden? slu?by poskytuj? i neziskov? organizace.

5.2.1 Domovy pro seniory
V m?st? Brn? bylo k 31. 12. 2016 jeden?ct domov? pro seniory, je? jsou p??sp?vkov?mi organizacemi
m?sta s vlastn? pr?vn? subjektivitou. P?t z t?chto domov? m? registrovanou pouze soci?ln? slu?bu
?domovpro seniory", dva domovy maj? pouze soci?ln? slu?bu ?domov se zvl??tn?m re?imem" a ?ty?i
maj? registrovan? ob? uveden? slu?by.
Pobytov? slu?by jsou poskytov?ny senior?m, kte?? jsou z?visl? na pomoci dal??ch osob p?i b??n?ch
ka?dodenn?ch ?innostech a vy?aduj? komplexn? celodenn? p??i. Slu?ba ?domov pro seniory" poskytuje
pomoc osob?m, kter? maj? sn??enou sob?sta?nost zejm?na z d?vodu v?ku a slu?ba ?domov se
zvl??tn?m re?imem" poskytuje slu?by osob?m, kter? maj? sn??enou sob?sta?nost z d?vodu
chronick?ho du?evn?ho onemocn?n? a osob?m se sta?eckou, Alzheimerovou demenc? a ostatn?mi typy
demenc?.

Domovy pro seniory - p??sp?vkov? organizace m?sta Brna - m?ly k 31. 12. 2016 celkovou kapacitu
1 936 l??ek, z toho v re?imu domova pro seniory 1 079 l??ek a v re?imu domova se zvl??tn?m
re?imem 857 l??ek.20

SdDomovy pro seniory

Folt?nova
Hol?seck?

Koci?nka

Koniklecov?

Kosmonaut?

Mikul??kovo n?m?st?

Nopova

Okru?n?

Podp?rova

V?stonick?

Vychodilova

Celkem

Celkov? kapacita
(po?et l??ek)224105387701191202256970404143

1 936

Z celkov? kapacity:

Domov pro seniory1771052817006006970104143

1 079

Domov se zvl??tn?m
re?imem470106011960225003000857

Pobytov? slu?by v domovech pro seniory jsou financov?ny v?cezdrojov? - ze st?tn?ho, krajsk?ho i
m?stsk?ho rozpo?tu, ?hradami za pobyt a stravu od klient? a p??sp?vkem na p??i.
V domovech pro seniory je poskytov?no ubytov?n? v jedno, dvou i v?ce l??kov?ch pokoj?ch, stravov?n?
a o?et?ovatelsk? p??e. Mezi dal?? z?kladn? soci?ln? slu?by pat?? pomoc p?i zvl?d?n? b??n?ch ?kon?
p??e o vlastn? osobu, pomoc p?i osobn? hygien?, zprost?edkov?n? kontaktu se spole?ensk?m
prost?ed?m, soci?ln? terapeutick? a aktiviza?n? ?innost? a pomoc p?i uplat?ov?n? pr?v, opr?vn?n?ch
z?jm? a p?i obstar?v?n? osobn?ch z?le?itost?.

5.2.2 St?ediska pe?ovatelsk? slu?by p?i m?stsk?ch ??stech
M?sto Brno poskytuje n?sleduj?c? soci?ln? slu?by: pe?ovatelskou slu?bu, odleh?ovac? slu?bu, centra
denn?ch slu?eb a denn? stacion??, a to prost?ednictv?m ?esti st?edisek pe?ovatelsk? slu?by p?i
m?stsk?ch ??stech Brno-Bystrc, Brno-Kr?lovo Pole, Brno-sever, Brno-st?ed, Brno-?abov?esky a Brno-
?idenice pro v?echny dal?? m?stsk? ??sti. Tyto soci?ln? slu?by poskytuj? i nest?tn? neziskov?
organizace.
Pe?ovatelsk? slu?ba p?i m?stsk?ch ??stech je ter?nn? soci?ln? slu?ba, poskytovan? ve vymezen?m
?ase v dom?cnostech klient?. P?t st?edisek pe?ovatelsk? slu?by nab?z? tak? ?odleh?ovac? slu?bu",
jako pobytovou slu?bu s c?lem umo?nit pe?uj?c? fyzick? osob? nezbytn? odpo?inek. T?i st?ediska nab?z?
slu?bu ?centra denn?ch slu?eb" a jedno st?edisko ?denn? stacion??' jako ambulantn? slu?by
s denn?m pobytem pro seniory s mo?nost? vyu?it? nab?dky r?zn?ch v?chovn?ch, vzd?l?vac?ch a
aktiviza?n?ch ?innost?.

Pe?ovatelsk? slu?ba pom?h? senior?m v?st co nejd?le pln? a nez?visl? ?ivot ve sv?m dom?c?m
p?irozen?m prost?ed?. Proto je prioritou u pe?ovatelsk? slu?by roz?i?ovat jej? poskytov?n? jak do
ve?ern?ch hodin, tak i v dob? v?kend? a sv?tk?.21

23jbSt?ediska pe?ovatelsk? slu?by p?i m?stsk?ch ??stech

M?stsk? ??st

Brno-Bystrc

Brno-Kr?lovo Pole

Brno-sever

Brno-st?ed

Brno-Zabov?esky

Brno-Zidenice

celkem

Pe?ovatelsk?
slu?ba

po?et
klient?/rok644818790820

1 022

1 023

5117

Centra denn?ch slu?eb

denn?
kapacita

-

10

-

10

85*

122*227

po?et
klient?/rok

-

18

-

12

310*

435*775

Odleh?ovac? slu?by

kapacita151514

-

151574

po?et
klient?/rok7051110

-

6673370

* v?etn? poskytov?n? stravy v j?deln?ch

Domy s pe?ovatelskou slu?bou
Byty v domech s pe?ovatelskou slu?bou jsou obecn? byty zvl??tn?ho ur?en? pro seniory a
bezbari?rov? bytu pro osoby se zdravotn?m posti?en?m. Seznamy ?adatel? vede Bytov? odbor
Magistr?tu m?sta Brna.
Podm?nkou pron?jmu bytu v dom? s pe?ovatelskou slu?bou je to, ?e zdravotn? stav ?adatele umo??uje
samostatn? bydlen?, ?adatel je po?ivatelem starobn?ho nebo invalidn?ho d?chodu a nevlastn? ??dn?
jin? byt ?i rodinn? d?m.
Obyvatel? dom? s pe?ovatelskou slu?bou mohou vyu??vat slu?eb pe?ovatelsk? slu?by p?i ??adech
m?stsk?ch ??st?.
M?sto Brno m? celkem 49 dom? s pe?ovatelskou slu?bou, ve kter?ch pronaj?m? 912 byt?.
Bezbari?rov? byty jsou sou??st? dom? s pe?ovatelskou slu?bou, v domech zvl??tn?ho ur?en?, ale i
v ostatn?ch n?jemn?ch domech a jejich celkov? kapacita je 311 byt?.

5.2.3 Za??zen? soci?ln?ch slu?eb pro osoby se zdravotn?m posti?en?m z?izovan?
m?stem

Za??zen? soci?ln?ch slu?eb pro osoby se zdravotn?m posti?en?m provozuje Centrum soci?ln?ch
slu?eb (CSS), p??sp?vkov? organizace m?sta. CSS v sou?asn? dob? poskytuje 24 slu?eb; 21
soci?ln?ch slu?eb registrovan?ch dle z?kona o soci?ln?ch slu?b?ch a 3 slu?by poskytovan? dle z?kona
o soci?ln?-pr?vn? ochran? d?t?. Organizace m? velkou p?sobnost v r?mci m?sta Brna a sv? slu?by
provozuje v 19 jednotliv?ch organiza?n?ch slo?k?ch, v n?kter?ch poskytuje i v?ce soci?ln?ch slu?eb.
V r?mci z?kona o soci?ln?ch slu?b?ch pro osoby se zdravotn?m posti?en?m nab?z? CSS slu?by domova
pro osoby se zdravotn?m posti?en?m, denn? a t?denn? stacion??e a odleh?ovac? slu?bu.
Domov pro osoby se zdravotn?m posti?en?m nab?z? nep?etr?it? pobytov? slu?by nahrazuj?c? dom?c?
prost?ed? osob?m s lehk?m a? hlubok?m ment?ln?m posti?en?m a s kombinovan?mi vadami, a to jak
d?tem, dosp?vaj?c?m, tak i dosp?l?m osob?m.
Denn? stacion?? poskytuje ambulantn? slu?bu osob?m s lehk?m, st?edn? t??k?m a t??k?m ment?ln?m
a kombinovan?m posti?en?m a osob?m s poruchou autistick?ho spektra, a to dosp?vaj?c?m i dosp?l?m
osob?m. U?ivatel? na slu?bu doch?z?, aby plnohodnotn? vyu?ili sv?j voln? ?as, byli v kontaktu
s vrstevn?ky a m?li mo?nost ??astnit se r?zn?ch aktivit.22

MEDT?denn? stacion?? nab?z? pobytovou slu?bu od pond?l? do p?tku, op?t s mo?nost? plnohodnotn?ho
vyu?it? voln?ho ?asu a mo?nost? kontaktu s okoln?m spole?ensk?m prost?ed?m.
Odleh?ovac? slu?bu nab?z? CSS v r?mci jednoho domova pro osoby se zdravotn?m posti?en?m.
C?lem t?to slu?by je poskytnout pe?uj?c? osob? odpo?inek t?m, ?e za??zen? p?evezme p??i, a to na
dobu do t?? m?s?c?.

Soci?ln? slu?by v za??zen?ch CSS v roce 2016

N?zvy za??zen?

Kapacita za??zen?

z toho:

denn? stacion??

t?denn? stacion??

domovy pro osoby se zdravotn?m
posti?en?m

odleh?ovac? slu?ba

Po?et u?ivatel? za rok

Pr?m?rn? po?et u?ivatel?

Vyu?it? kapacity v %

Domino2020

-

-

-

18

16,5

82,6

Gaudium4032

-

8

-

36

30,1

75,3

Nojm?nek261637

-

27

25,8

99,3

Srd??ko4121812

-

38

37,2

90,8

Tereza22

-

-

20231

20,5

93,3

5.3 Soci?ln? slu?by pro seniory a osoby se zdravotn?m posti?en?m
poskytovan? NNO

N?sleduj?c? tabulky uv?d?j? p?ehled za??zen? NNO poskytuj?c?ch soci?ln? slu?by pro seniory i pro osoby
se zdravotn?m posti?en?m. V tabulk?ch jsou uvedeny organizace, jim? m?sto p?isp?v? na jejich ?innost
z rozpo?tu m?sta (viz kapitola Spolupr?ce s NNO).

5.3.1 Domovy pro seniory a se zvl??tn?m re?imem z?izovan? NNO
N?zev nest?tn? organizace

NAD?JE, z.?..

Domov Ludmila o.p.s.

Diec?zn? charita Brno

BET?NIE - k?es?ansk? pomoc

Za??zen? (registrovan? soci?ln? slu?ba)
Domovy pro seniory

D?m pokojn?ho st??? Brno - Kr?lovo pole (domov
pro seniory)
D?m nad?je Brno-Bohunice (domov pro seniory)
D?m nad?je Brno - ?e?kovice (domov pro
seniory)
Domov sv. LUDMILY

Domov pokojn?ho st??i Kamenn?

D?m d?stojn?ho st???

Ro?n? kapacita

l??ka27273140437523

irk)LUMINA
Pr?vo na ?ivot

Domov Norbertinum
Domov Slunce

Domovy pro seniory celkem12
27282

N?zev nest?tn? organizace

NAD?JE, o.s.

BET?NIE - k?es?ansk? pomoc

LUMINA

Pr?vo na ?ivot

Za??zen? (registrovan? soci?ln? slu?ba)

Domovy se zvl??tn?m re?imem

D?m Nad?je Bmo - Vinohrady (domov se
zvl??tn?m re?imem)

Villa Martha (domov se zvl??tn?m re?imem)

Domov Norbertinum

Domov Slunce
Senior Centrum

Domovy se zvl??tn?m re?imem celkem

Ro?n?
kapacita

l??ka30133520
20118

5.3.2 Dal?? za??zen? soci?ln?ch slu?eb pro seniory
N?zev nest?tn? organizace

Diec?zn? charita Brno

NAD?JE, o.s.

Diakonie ?CE - st?edisko v Brn?

Ob?ansk? sdru?en? LOGO

Diec?zn? charita Brno

Oblastn? spolek ?esk?ho
?erven?ho k???e Brno - m?sto

Hospic sv. Al?b?ty o.p.s.

Centrum pro rodinu a soci?ln? p??i

Za??zen? (registrovan? soci?ln? slu?ba)

Chr?n?n? bydlen?

Chr?n?n? bydlen? sv. Ane?ky

Denn? stacion??e

D?m nad?je Brno - Bohunice
D?m nad?je Brno - ?e?kovice
D?m nad?je Brno - Vinohrady
Centra denn?ch slu?eb

Centrum denn?ch slu?eb Brno
Centrum denn?ch slu?eb pro seniory s poruchou
hybnosti a komunikace
Odleh?ovac? slu?by pobytov?

Denn? a p?echodn? pobyt pro seniory

Odleh?ovac? pobytov? slu?by pro seniory

Odleh?ovac? slu?by ter?nn?
Hospic sv. Al?b?ty - ter?nn? odleh?ovac? slu?by
Soci?ln? aktiviza?n? slu?by pro seniory a
osoby se zdravotn?m posti?en?m
Soci?ln? aktiviza?n? slu?by pro seniory a osoby se
zdravotn?m posti?en?m

Kapacita

l??ka

15 l??ek

klient

10 klient?
10 klient?
10 klient?

klient

8 klient?/den

20 klient?/den

l??ka

15 l??ek

13 l??ek
klient/rok

70 klient?/rok
Klient/rok

25 klient?/rok24

2ifa>5.3.3 Pe?ovatelsk? slu?ba zabezpe?ovan? NNO
N?zev nest?tn? organizace

Diec?zn? charita Brno

NAD?JE o.s. D?m nad?je Brno - Bohunice

Betanie - k?es?ansk? pomoc, z.s.

Diakonie ?CE - st?edisko v Brn?

Brigancia o.s.

Nazaria, o.p.s.

?idovsk? obec Brno, Agentura JAS

Sanus Brno

Kapacita

150 klient?

149 klient?

87 klient?

54 klient?

30 klient?

33 klient?

35 klient?

335 klient?

5.3.4 Pobytov? za??zen? soci?ln? slu?eb pro osoby se zdravotn?m posti?en?m

N?zev nest?tn? organizace

Diec?zn? charita Brno

Pr?h Ji?n? Morava, z.s.

Diakonie ?CE - st?edisko v Bm?

Sdru?en? Veleta, o.s.

Ruka pro ?ivot, o.p.s.

Za??zen? (registrovan? soci?ln?
slu?ba)

Chr?n?n? bydlen? sv. Michaela
pro lidi s ment?ln?m posti?en?m a
autismem
Chr?n?n? bydlen? pro osoby
s du?evn?m onemocn?n?m

Chr?n?n? bydlen? ?Ove?ka" pro
osoby s chronick?m du?evn?m
onemocn?n?m
Domov pro osoby se zdravotn?m
posti?en?m
Denn? stacion??
Chr?n?n? bydlen? pro osoby
s ment?ln?m,kombinovan?m
posti?en?m a autismem
Denn? stacion??

Kapacita

34 l??ek

20 l??ek

13 l??ek

16 l??ek
27 klient?

6 l??ek

22 klient?

5.3.5 Dal?? soci?ln? slu?by pro osoby se zdravotn?m posti?en?m

N?zev nest?tn? organizace

TyfloCentrum Brno, o.p.s.

Tyfloservis o.p.s

St?edisko ran? p??e SPRP Brno

Za??zen?, zam??en? ?innosti

D?m slu?eb pro nevidom? Josefa
Chaloupky
HapAteli?r - d?lna pro nevidom?

Krajsk? st?edisko soci?ln?
rehabilitace nevidom?ch a
slabozrak?ch v dom?c?m prost?ed?
Ran? p??e v rodin?ch
s p?ed?koln?mi d?tmi s t??k?m

Registrovan? soci?ln? slu?ba
odborn? soci?ln? poradenstv?
pr?vodcovsk? a p?ed?itatelsk?
slu?by
soci?ln? aktiviza?n? slu?by pro
seniory a osoby se zdravotn?m
posti?en?m
soci?ln? rehabilitace
soci?ln? - terapeutick? d?lny

soci?ln? rehabilitace

ran? p??e25

2*/?DSvaz nesly??c?ch a nedosl?chav?ch
v ?R, Centrum denn?ch slu?eb pro
sluchov? posti?en?

Unie nesly??c?ch Brno, o.s.
Federace rodi?? a p??tel sluchov?
posti?en?ch o.s.

?esk? klub nedosl?chav?ch HELP

?esk? unie nesly??c?ch, oblastn?
organizace Brno

o.s. LORM - Spole?nost pro
hluchoslep? *

Tich? sv?t o.p.s.

Diec?zn? charita Bmo

Diec?zn? charita Brno

Diec?zn? charita Brno

Hospic sv. Al?b?ty o.p.s.

Sdru?en? Fil?a

DOTYK II

Liga voz??k???

Svaz t?lesn? posti?en?ch v ?esk?
republice, o.s. m?stsk? organizace
Brno

Pr?h Ji?n? Morava, z.s.

ParaCENTRUM F?nix

Asociace pom?haj?c? lidem
s autismem APLA - JM o.s.

AGAPO

zrakov?m a kombinovan?m
posti?en?m

Centrum denn?ch slu?eb pro
sluchov? posti?en? (CDS Vodov?)

Odstra?ov?n? komunika?n?ch
bari?r
St?edisko ran? p??e Tamtam

Poradensk? st?edisko pro
sluchov? posti?en? a poradenstv?
v audioprotetice
Pomoc p?? jedn?n? s ??ady,
vysv?tlov?n? a p?eklad p?semn?ch
dokument? do znakov?ho jazyka,
vzd?l?vac? a z?jmov? ?innosti

Poradensk? centrum pro
hluchoslep?

Slu?by pro nesly??c? (d??ve
Agentura pro nesly??c?)

Effeta denn? stacion?? pro lidi
s ment?ln?m posti?en?m a
autismem
(53 m?st)
Kav?rna And?l

Asisten?n? slu?ba sv. Rafaela

Hospicov? poradna p?i Hospici sv.
Al?b?ty

Soci?ln? terapeutick? d?lna
Kamenka
Slu?by pro osoby s chronick?m
du?evn?m onemocn?n?m a
poruchami autistick?ho spektra
Slu?by pro t?lesn? posti?en?
ob?any, obhajoba a prosazov?n?
pr?v zdravotn? posti?en?ch

Poradenstv?, bezbari?rov?
doprava, pr?vodcovsk? slu?ba

Komplexn? p??e a podpora
dlouhodob? du?evn? nemocn?ch:

Poradensk?, informa?n? a
regenera?n? centrum pro
voz??k??e po ?razech p?te?e
s poran?n?m m?chy
Asisten?n? slu?ba pro d?ti ml?de?
s autismem
Agentura podporovan?ho
zam?stn?v?n? pro zdravotn?
posti?en? ob?any

soci?ln? aktiviza?n? slu?by pro
seniory a osoby se zdravotn?m
posti?en?m
tlumo?nick? slu?by
odborn? soci?ln? poradenstv?
tlumo?nick? slu?by

ran? p??e
odborn? soci?ln? poradenstv?
soci?ln? aktiviza?n? slu?by pro
seniory a osoby se zdravotn?m
posti?en?m
soci?ln? aktiviza?n? slu?by pro
seniory a osoby se zdravotn?m
posti?en?m

odborn? soci?ln? poradenstv?
tlumo?nick? slu?by
soci?ln? aktiviza?n? slu?by pro
seniory a osoby se zdravotn?m
posti?en?m
soci?ln? rehabilitace
Soci?ln? rehabilitace, odborn?
soci?ln? poradenstv?, tlumo?nick?
slu?by

denn? stacion??

soci?ln? rehabilitace

osobn? asistence

odborn? soci?ln? poradenstv?

soci?ln? terapeutick? d?lny

soci?ln? rehabilitace
ran? p??e
soci?ln? rehabilitace
centra denn?ch slu?eb
osobn? asistence
odborn? soci?ln? poradenstv?
odborn? soci?ln? poradenstv?
soci?ln? aktiviza?n? slu?by pro
seniory a osoby se zdravotn?m
posti?en?m
odborn? soci?ln? poradenstv?
podpora samostatn?ho bydlen?
centrum denn?ch slu?eb
soci?ln? terapeutick? d?lny
soci?ln? rehabilitace
odborn? soci?ln? poradenstv?
soci?ln? aktiviza?n? slu?by pro
seniory a osoby se zdravotn?m
posti?en?m
ran? p??e
osobn? asistence

soci?ln? rehabilitace26

2??DSlezsk? diakonie

Domov pro mne, o.s.

Hewerz.s.., st?edisko Brno

Malt?zsk? pomoc o.p.s.

Ob?ansk? sdru?en? LOGO

Ob?ansk? sdru?en? Anabell

DebRA?Ro.s.

VIDA Centrum

N?rodn? rada osob se zdravotn?m
posti?en?m ?R
Kontakt bB - ob?ansk? sdru?en? pro
studium, rehabilitaci a sport bez
bari?r

VODIC? PES, o.s.

Poradna ran? p??e DOREA
St?edisko ELIADA

Osobn? asistence v dom?c?m
prost?ed? t?lesn? posti?en?ch
ob?an?
Ter?nn? osobn? asistence

Ter?nn? osobn? asistence
Soci?ln? aktiviza?n? slu?by pro
osoby se zdravotn?m posti?en?m

Centrum soci?ln?ch slu?eb pro
osoby posti?en? poruchami
komunikace a jejich rodiny
Kontaktn? centrum pro osoby
s poruchami p??jmu potravy
Poradenstv? pro osoby s t?lesn?m
posti?en?m
Informa?n? poradensk? centrum
pro problematiku du?evn?ho
zdrav? a nemoci
Poradna pro u?ivatele soci?ln?ch
slu?eb Bmo

Plav?n? pro osoby se zdravotn?m
posti?en?m
Podpora zrakov? posti?en?ch,
kte?? vyu??vaj? psa jako
kompenza?n? pom?cku nebo se
na jeho vyu??v?n? p?ipravuj?

ran? p??e
odleh?ovac? slu?by
osobn? asistence

osobn? asistence

osobn? asistence
osobn? asistence
soci?ln? aktiviza?n? slu?by pro
seniory a osoby se zdravotn?m
posti?en?m
odborn? soci?ln? poradenstv?
centra denn?ch slu?eb
soci?ln? rehabilitace
ran? p??e
odborn? soci?ln? poradenstv?
telefonick? krizov? pomoc

odborn? soci?ln? poradenstv?

odborn? soci?ln? poradenstv?

odborn? soci?ln? poradenstv?
soci?ln? aktiviza?n? slu?by pro
seniory a osoby se zdravotn?m
posti?en?m

soci?ln? rehabilitace

* T?to organizaci neposkytuje m?sto Brno dotaci z rozpo?tu m?sta, jej? z?stupci se nicm?n? ??astn?
komunitn?ho pl?nov?n? soci?ln?ch slu?eb v Brn?

5.4 Dal?? neregistrovan? slu?by pro osoby se zdravotn?m
posti?en?m poskytovan? NNO

Jedn? se o NNO, kter? poskytuj? slu?by, je? nejsou registrov?ny dle z?kona o soci?ln?ch slu?b?ch,
nicm?n? na soci?ln? slu?by navazuj? nebo je vhodn? dopl?uj? (r?zn? sv?pomocn? aktivity, doprava
zdravotn? posti?en?ch osob a senior?, dobrovolnictv?). ?adu z nich m?sto Brno finan?n? podporuje ze
sv?ho rozpo?tu.

N?zev nest?tn? organizace

Spole?nost pro podporu lid? s ment?ln?m posti?en?m v ?esk?
republice, o.s. M?stsk? organizace Brno

Kl?ra pom?h? z.s.

Cantes o.s.

Evropsk? centrum pantomimy nesly??c?ch o.s.

Zam??en? ?innosti

Volno?asov? aktivity a vzd?l?vac? aktivity pro
pe?uj?c? osoby a osoby s ment?ln?m posti?en?m,
soci?ln? poradenstv?
Poradna pro pe?uj?c?
Poradna pro poz?stal?

Canisterapie
Festivaly, p?ehl?dky, d?tsk? t?bory, kurzy
znakov?ho jazyka a vzd?l?vac? v?m?nn? akce27

&hKLUB CELIAKIE BRNO

Ob?ansk? sdru?en? KOLUMBUS

NIPI bezbari?rov? prost?ed?, o.p.s.

Organizace nevidom?ch a slabozrak?ch

OS AMICUS Brno

PARKINSON KLUB BRNO

Roska Brno - m?sto, region, org. Unie Roska v ?R

Trojrozm?r - Brn?nsk? centrum ?esk?ho znakov?ho jazyka,
o.s

?sm?vy-ob?ansk? sdru?en? pro pomoc lidem s Downov?m
syndromem a jejich rodin?m
Liga lidsk?ch pr?v, o.s.
Institut pro rehabilitaci sluchu a ?e?i z.?.

Pretium z.s.

Modr? beru?ka - spolek

ADRA, o.p.s

Informace o sortimentu potravin vhodn?ch pro
bezlepkovou dietu, informace o zp?sobech
p??pravy bezlepkov? stravy, rekondi?n? pobyty
d?t? posti?en?ch celiaki?
Sdru?en? u?ivatel? slu?eb du?evn?ho zdrav? KO?
LUMBUS sdru?uje u?ivatele a ex-u?ivatele
slu?eb psychiatrick? p??e. C?lem je chr?nit
pr?va du?evn? nemocn?ch v ?R a zkvalitnit
?ivot u?ivatel?
Vyrovn?v?n? p??le?itost? pro ob?any se sn??enou
schopnost? orientace a pohybu prost?ednictv?m
konzulta?n? ?innosti pro oblast bezbari?rov?
v?stavby
Soci?ln? poradenstv?, pr?vodcovsk? a
p?ed?itatelsk? slu?ba, osobn? asistence,
podpora pracovn?ho uplatn?n?, klubov? ?innost,
canisterapie, pracovn? terapie, krou?ky, kulturn?
?innost, sportovn? aktivity, v?tvarn? ?innost
Ob?ansk? sdru?en? AMICUS BRNO sdru?uje
rodi?e a p??buzn? osob s du?evn? poruchou,
kte?? o n? pe?uj? v dom?c?m prost?ed?
Organizov?n? rehabilita?n?ch cvi?en?, odborn?ch
p?edn??ek, logopedick? p??e, pravideln?ch
klubov?ch setk?v?n? a r?zn?ch spole?ensk?ch
akc?, vych?zek apod.
Podpora lid? s roztrou?enou skler?zou - soci?ln?
a pr?vn? poradenstv?, psychologick? pomoc,
rehabilita?n? cvi?en? a plav?n?, ergoterapie,
rekondi?n? pobyty
C?lem sdru?en? je po??dat kurzy ?esk?ho
znakov?ho jazyka a ???it osv?tu o jazyce a
kultu?e Nesly??c?ch
Volno?asov? aktivity pro d?ti s Downov?m
syndromem a poradenstv? pro jejich rodi?e
Lidsk? pr?va ve zdravotnictv?, pr?va du?evn?
posti?en?ch, pr?va d?t?
Sv?pomocn? skupiny a p?edn??ky pro roddi?e
d?t? se sluchov?m posti?en?m
Psychologick? podpora senior? a pe?uj?c?ch
osob
Komunitn? centrum rodi?? a d?t? s poruchou
autistick?ho spektra
Rozvoj dobrovolnick?ch aktivit v soci?ln?ch
organizac?ch v Brn?28

Zo/sv6 P??e o osoby ohro?en? soci?ln?m vylou?en?m
Pomoc c?lov? skupin? osob extr?mn? soci?ln? vylou?en?m a lidem takov?mto vylou?en?m ze
spole?nosti ohro?en?m poskytuje Odd?len? soci?ln? kur?to?i Odboru soci?ln? p??e a Odd?len?
soci?ln? prevence pro d?ti a ml?de? Magistr?tu m?sta Brna. Na p??i o tuto c?lovou skupinu se
pod?lej? i Centrum soci?ln?ch slu?eb p.o. a nest?tn? neziskov? organizace.

6.1 Odd?len? soci?ln? kur?to?i
C?lov? skupina
zahrnuje ?irok? spektrum lid? na okraji spole?nosti a za hranic? soci?ln?ho vylou?en?, kte?? tak
nemaj? dostatek zdroj? a sil zvl?dnout vy?e?en? sv?ch ?ivotn?ch starost? pouze vlastn?mi silami. Klienti
pracovi?t? OSPP jsou prim?rn? jednotlivci, nikoli rodiny a rodinn? syst?my.
Pat?? k nim:

? osoby po propu?t?n? z v?konu vazby nebo z v?konu trestu odn?t? svobody,
? osoby po ukon?en? l??by chorobn?ch z?vislost?, propu?t?n? ze zdravotnick?ho za??zen?,

psychiatrick? l??ebny nebo l??ebn?ho za??zen? pro chorobn? z?vislosti,
? osoby po propu?t?n? ze ?kolsk?ho za??zen? pro v?kon ?stavn? ?i ochrann? v?chovy nebo

z p?stounsk? p??e po dosa?en? zletilosti, resp. v 19 letech,
? osoby, kter? nemaj? uspokojiv? napln?ny ?ivotn? d?le?it? pot?eby vzhledem k tomu, ?e jsou

osobami bez p??st?e??,
? osoby, jejich? pr?va a z?jmy jsou ohro?eny trestnou ?innost? jin? osoby,
? osoby, jejich? zp?sob ?ivota m??e v?st ke konfliktu se spole?nost?.

C?lov? skupina tak zahrnuje ?irok? spektrum lid? na okraji spole?nosti a tak? za hranic? soci?ln?ho
vylou?en?, kte?? tak nemaj? dostatek zdroj? a sil zvl?dnou vy?e?en? sv?ch ?ivotn?ch obt??? pouze
vlastn?mi silami. Klienti soci?ln?ch kur?tor? jsou prim?rn? jednotlivci, nikoli rodiny a rodinn? syst?my
(rodiny do sv? pozornosti zahrnuj? jin? odd?len? odboru soci?ln? p??e).

6.1.1 Klienti v p??i soci?ln?ch kur?tor?
Soci?ln? kur?to?i v roce 2016 evidovali celkem 2 264 klient?, co? je m?n? ne? v p?edchoz?m roce.
Po dvou letech m?rn?ho n?r?stu po?et klient? nyn? meziro?n? klesl. Pokles po?tu klient? v?ak nutn?
neznamen? pokles re?ln?ho po?tu osob, kte?? pot?ebuj? soci?ln? podporu. Je d?n sp??e zm?nami
n?kter?ch (z?konn?ch) normativ?, nap??klad p?ed?v?n? informac? mezi V?ze?skou slu?bou ?R a
obcemi, ?i ??douc? ?pravou pravidel pr?ce s n?kter?mi skupinami klient?. V lo?sk?m roce p?ipadala
na jednoho soci?ln?ho kur?tora soci?ln? pr?ce s 181 klientem.
N??e uveden? tabulky reflektuj? ?daje o v?voji po?tu klient? a jejich struktu?e z hlediska pohlav? a v?ku.
Lze sledovat pomal?, ale stabiln? n?r?st klient? ve v?kov? kategorii nad 60 let. Sou?asn? st?le kles?
pod?l mlad?ch dosp?l?ch nebo i dosp?l?ch do 30 let

V?voj po?tu klient? soci?ln?ch kur?tor? (vybran? roky)
Rok

Po?et klient?

1991626

1996

1 489

2000

2 291

2009

2 436

2011

3 250

2014

2 590

2015

2 682

2016

2 26429

&koStruktura klient? dle v?ku a pohlav?

2012

2013

2014

2015

2016

1 8 - 1 9 let

2,9 %

2,2 %

1,7%

1,7%

1,6 %

2 0 - 3 0 let

24,6 %

24,6 %

25,0 %

22,7%

21,7%

31 - 50 let

49,2 %

47,9 %

46,4 %

48,1 %

47,1 %

51 - 60 let

16,7%

18,4%

17,2%

18,1 %

18,5

61 a v?ce

6,5 %

6,9 %

9,3 %

9,3 %

11,1%

2012

2013

2014

2015

2016

Mu?i

83,1 %

83,4 %

81,4 %

81,4%

79,9 %

Zeny

16,9%

16,6%

18,6%

18,6%

20,1 %

?daje o pom?ru mu?? a ?en mezi klienty soci?ln?ch kur?tor? jsou sledov?ny od roku 2010. Za??n? se
potvrzovat trend zvy?ov?n? pod?lu ?en na celkov?m pod?lu mezi klienty soci?ln?ch kur?tor?. Od roku
2010 se pod?l zv??il z p?vodn?ch 14 % na nyn?j??ch 20 %. M??eme tedy i z t?chto hrub?ch ??sel
sledovat trend n?r?stu ?ensk?ho bezdomovstv?.
85 % klient? jsou ob?an? m?sta Brna. Ob?an? z jin?ch m?st Jihomoravsk?ho kraje ?i jin?ch kraj?
v ?R tvo?? 13,5 % pod?l na struktu?e klient? OSK. Zb?vaj?c? 1,5 % klient? tvo?? ciz? st?tn? p??slu?n?ci,
p?edev??m ob?an? Slovensk? republiky (z toho 85 %). Tyto ?daje jsou v pr?b?hu let relativn?
konstantn?.

6.1.2 Z?kladn? aktivity pr?ce s c?lovou skupinou

? Poradensk? a terapeutick? ?innost
Soci?ln? kur?to?i v roce 2015 poskytli v p??m? poradensk? pr?ci klient?m p??mo na pracovi?ti celkem
10 440 poradensk?ch sezen? a kontakt? orientovan?ch na odborn? soci?ln? poradenstv?, posilov?n?
osobn?ch kompetenc?, pomoc p?i budov?n? sebed?v?ry a snahy o re?ntegraci do b??n?ho prost?ed?.
Specializovan? pr?vn? poradenstv? bylo systematicky a dlouhodob? poskytov?no celkem 88
klient?m pracovi?t?. Nej?ast?ji ?e?en?m t?matem v pr?vn?m poradenstv? je problematika dluh? a
exekuc? (50%). K dal??m t?mat?m pat?? oblast trestn?ho pr?va (20%) a rodinn?ho pr?va (20%).
Pracovn? terapie je v?znamnou sou??st? soci?ln? terapeutick?ho procesu, zahrnuje um?leck?
?innosti (pr?ce se d?evem a ?elezem, keramikou, sklem aj.), ?innosti kop?ruj?c? b??n? denn? situace
(?klid, pran?, oprava od?v? a bot, va?en?, pr?ce s kv?tinami aj.) a dal?? aktivity jako pr?ce s po??ta?em,
klubov? ?innost aj. Celkem takto bylo poskytnuto 1 237 intenzivn?ch soci?ln? terapeutick?ch
kontakt? a intervenc? pro celkem 77 klient?. Mimo b??n? provoz byly realizov?ny tzv. klubov? st?edy
klient?, v r?mci kter?ch se uskute?nilo p?ibli?n? tis?c n?v?t?v.

? Ter?nn? soci?ln? pr?ce
Ter?nn? soci?ln? pr?ce odd?len? spo??v? v soci?ln? pr?ci s ji? evidovan?mi klienty, v depist??n?
?innosti v?etn? vyhled?v?n? klient? v chatov?ch koloni?ch, squatech atd. (zmapov?no a nav?t?vov?no
bylo p?ibli?n? 50 takov?ch lokalit). Soci?ln? kur?to?i nav?t?vili celkem 27 v?znic, kde realizovali soci?ln?
pr?ci s 191 klientem ve v?konu vazby a ve v?konu trestu odn?t? svobody.30

?Jsv? ?innosti baz?ln? soci?ln? p??e
Odbornou poradensko-terapeutickou pr?ci s c?lovou skupinou z?sadn?m zp?sobem dopl?uj? aktivity
tzv. baz?ln? soci?ln? p??e, kter? pom?haj? prakticky ?e?it ty nejz?kladn?j?? pot?eby klient? (o?acen?,
zaji?t?n? hygieny, apod.) pro ty, kte?? nemaj? jinou mo?nost jejich zaji?t?n?.
Pro tyto klienty je provozov?n tzv. soci?ln? ?atn?k, zaji??ov?na mo?nost pran? pr?dla i zaji?t?n?
osobn? hygieny ve St?edisku osobn? hygieny, jeho? provozovatelem je Centrum soci?ln?ch slu?eb,
p??sp?vkov? organizace. Odd?len? po??d? ve?ejn? sb?rky ?atstva, v?dy prvn? st?edu v m?s?ci. Slu?ba
pran? pr?dla byla pr?b??n? poskytov?na celkem 70klient?m soci?ln?ch kur?tor?.
St?edisko osobn? hygieny Rumi?t? je za??zen? pro zaji?t?n? komplexn? osobn? hygieny klient?
Odd?len? soci?ln? prevence a pomoci. P?i v?skytu ko?n?ch onemocn?n? u klient? (ve? vlasov?, ve?
?atn?, svrab aj.) je zde realizov?na kompletn? hygiena a v?m?na o?acen? a pr?dla. Proto?e se za??zen?
dostalo nad kapacitn? limit sv?ch provozn?ch mo?nost?, byla v pr?b?hu roku 2015 otev?ena mo?nost
zaji?t?n? osobn? hygieny v M?stsk?m st?edisku krizov? soci?ln? pomoci, kde je tato slu?ba
k dispozici t?i dny v t?dnu. V obou t?chto za??zen?ch se za rok 2016 konalo 5 049 kontakt? spojen?ch
s r?zn?mi ?kony poskytnut? osobn? hygieny.
Nov? od roku 2015 poskytuje OSPP klient?m adresnou potravinovou pomoc v t??iv? situaci, kdy
klient nem? ??dnou jinou mo?nost zaji?t?n? z?kladn? stravy. Potravinov? pomoc nov? vhodn? a
v?znamn? dopl?uje n?stroje baz?ln? soci?ln? p??e stejn? jako n?bytkov? banka, kterou provozuje od
roku 2016 Odbor ?ivotn?ho prost?ed? za p?isp?n? Odboru soci?ln? p??e.

6.1.3 Slu?by azylov?ho bydlen? a ubytov?n?
Soci?ln? kur?to?i ve spolupr?ci se za??zen?mi Centra soci?ln?ch slu?eb zaji??uj? klient?m soci?ln?ch
kur?tor? slu?by azylov?ho bydlen?, kter? je poskytov?no ve t?ech ?rovn?ch tj. v nocleh?rn?ch,
azylov?ch domech a bytov?ch jednotk?ch se soci?ln? intervenc?.
V zimn?m obdob? (leden - b?ezen, listopad - prosinec) nav?c dopl?uje azylov? za??zen? provoz tzv.
No?n?ch krizov?ch center (NKC), kter? nab?zej? mo?nost nouzov?ho p?e?k?n? noci pro ty, kte??
z nejr?zn?j??ch d?vod? nemaj? jinou mo?nost noclehu a kte?? by jinak byli ohro?en? na sv?m zdrav? ?i
?ivot?. Odd?len? soci?ln? kur?to?i organizuje a koordinuje spole?nou ?innost m?sta a nest?tn?ch
neziskov?ch organizac? (Arm?da sp?sy, Charita Brno), v provozu je tak efektivn? propojen? syst?m
no?n?ch krizov?ch center. Krizovou pomoc poskytovalo m?sto Brno prost?ednictv?m M?stsk?ho
st?ediska krizov? soci?ln? pomoci, kter? v tomto re?imu vyu?ilo v zimn? 488 osob, kter? zde str?vily
celkem 7 667 noc?.
Azylov? za??zen? Centra soci?ln?ch slu?eb, p.o., disponuj? v za??zen?ch pro c?lovou skupinu (Azylov?
d?m K?enov?, D?m soci?ln? prevence Podn?sepn?, M?stsk? st?edisko krizov? soci?ln? pomoci Masn?)
celkem 85 m?sty v nocleh?rn?ch, 43 m?sty v azylov?ch domech - ubytovn?ch a 36 m?sty v azylov?ch
domech - bytov?ch jednotk?ch. No?n? krizov? centrum v Masn? ulici m? stanovenou kapacitu 53 m?st.

nocleh?rna

azylov? d?m

krizov? pomoc

po?et u?ivatel? za rok

D?m soci?ln? prevence
Podn?sepn?4343

-

158

Azylov? d?m K?enov?

-

36
v?etn? bytov?ch jednotek

-

60

M?stsk? st?edisko
krizov? soci?ln? pomoci42

-

53
m?st k sezen?941

Soci?ln? kur?to?i spolupracuj? s NNO i v oblasti azylov?ho bydlen? klient? a zprost?edkov?n? t?chto
slu?eb klient?m ve sledovan? c?lov? skupin?. Hlavn?mi partnery jsou Oblastn? charita Brno a Arm?da
sp?sy, kter? se zab?vaj? prac? se stejnou c?lovou skupinou.31

33/SD6.1.4 Dal?? vybran? aktivity soci?ln?ch kur?tor? v roce 2016
Dlouhodob? Projekt motivovan?ho vyhled?v?n? tuberkul?zy (TBC) mezi lidmi bez domova ve
m?st? Brn? pokra?oval v roce 2015 ?sp??n? ji? jeden?ct?m rokem. C?lem projektu je p?isp?t ke
zlep?en? zdravotn?ho stavu c?lov? skupiny, preventivn? p?edch?zet plicn?m onemocn?n?m u t?to
skupiny, Projekt realizovali soci?ln? kur?to?i spole?n? s Krajskou hygienickou stanic? a Poliklinikou
Zahradn?kova. V roce 2016 bylo k preventivn?mu vy?et?en? pozv?no a odesl?no 116 osob,
z nich? 83 se k vy?et?en? aktivn? dostavilo. Byla zachycen jeden p??pad aktivn? tuberkul?zy (a
n?kolik dal??ch plicn?ch onemocn?n?).
V roce 2016 do?lo k syst?mov?mu nastaven? efektivn? spolupr?ce s M?stskou polici? Brno a to
plo?n? i na v?ech jej?ch rev?rech. Nejde o pos?len? kompetenc? slu?eb soci?ln?ch kur?tor? ale naopak
nab?dnout M?stsk? policii ve spolupr?ci tak? dal?? nerepresivn? n?stroje pr?ce se spole?n?mi klienty.
Jde p?edev??m o spolupr?ci na ?e?en? konkr?tn?ch situac? lid? v nouzi, p?ed?v?n? informac? a dal??
oblasti.
Odd?len? soci?ln? kur?to?i p?ipravuje ke spou?t?n? v r?mci projektu Pilotn? testov?n? koncepce
soci?ln?ho bydlen? program Housing first - zabydlov?n? lid? bez domova. V r?mci tohoto projektu
dostane p??le?itost a nalezne bydlen? 65 lid? bez domova, kter?m bude poskytov?na tak? intenzivn?
podpora soci?ln?ch pracovn?k?. P??stup ?housing first" je jeden z mo?n?ch p??stup? k ?e?en?
dlouhodob?ho bezdomovstv?. Rok 2016 byl intenzivn?m rokem p??pravy projektu, kter? bude spu?t?n
v roce 2017 a potrv? do roku 2019.
V listopadu 2016 se m?sto Brno prost?ednictv?m soci?ln?ch kur?tor? stalo spoluorganiz?torem projektu
NOC VENKU 2016. C?lem akce je p??stupn?m zp?sobem komunikovat s ?irokou ve?ejnost? t?ma
bezdomovstv? a odbourat za?it? m?ty a p?edsudky. Projekt se stal soci?ln? kulturn? akc?, kter? zaujala
ve?ejnost i m?dia. Na projektu spolupracovalo m?sto Brno (soci?ln? kur?to?i), Diec?zn? charita Brno a
Arm?da sp?sy.

V listopadu 2016 se kur?to?i aktivn? p?ipojili k N?rodn? potravinov? sb?rce, d?ky n?? m? pracovi?t?
k dispozici potraviny pro adresnou potravinovou pomoc lidem v nouzi. V ?noru 2016 zaji??ovali
realizaci Potravinov? sb?rky zam?stnanc? Magistr?tu m?sta Brna. V?t??ky z t?chto zdroj? slou??
celoro?n? pro ?e?en? akutn?ch kriz? a nouzov?ch situac? klient? soci?ln?ch kur?tor? i dal??ch odd?len?
v r?mci Odboru soci?ln? p??e.
Soci?ln? kur?to?i se zapojili do procesu p??pravy projektu Symbios. Projekt realizuje Katedra
environment?ln?ch studi? Fakulty soci?ln?ch studi? jako syst?m sd?len?ho bydlen? ur?en?ho pro mlad?
dosp?l?, kte?? se navracej? z d?tsk?ho doma a za??naj? samostatn? ?ivot.

6.2 Odd?len? soci?ln? prevence pro mladistv? a mlad? dosp?l?
Odd?len? soci?ln? prevence pro mladistv? a mlad? dosp?l? (OSPM) poskytuje pobytov? a ambulantn?
soci?ln? slu?by mlad?m lidem ve v?ku od 15 do 26 let, kte?? se ocitli v obt??n?ch ?ivotn?ch situac?ch a
nejsou schopni ?e?it je vlastn?mi silami. OSPM poskytuje podporu a do?asn? z?zem? pro aktivity
vedouc? k rozvoji dovednost?, n?vyk? a spole?ensk?ch vazeb pot?ebn?ch k p?ekon?n? nep??zniv?
soci?ln? situace a vytv??? podm?nky k n?vratu zp?t do rodiny nebo samostatn?ho ?ivota.
OSPM ve spolupr?ci s Proba?n? a media?n? slu?bou umo??uje tak? absolvov?n? obecn? prosp??n?ch
prac?, kter? v roce 2016 vykon?valo 5 zletil?ch klient?. Ji? druh?m rokem se OSPM ??astn? N?rodn?
potravinov? sb?rky. Vybran? potraviny jsou k dispozici klient?m odd?len?.
Odd?len? poskytuje n?sleduj?c? slu?by soci?ln? prevence:

? Azylov? d?m pro mladistv? od 15 do 26 let (AD I)
? Azylov? d?m pro mlad? dosp?l? od 18 do 26 let (AD II)
? D?m na p?l cesty pro mlad? dosp?l? mezi 18 a 26 lety, navracej?c? se ze za??zen? pro ?stavn?

a ochrannou v?chovu a z v?konu trestu odn?t? svobody
? N?zkoprahov? za??zen? pro d?t? a ml?de? 15 do 26 let (NZDM Kumb?l, ml?de? a mlad? dosp?l?

ohro?en? soci?ln? patologick?mi jevy a soci?ln?m vylou?en?m)32

X/fDOd z??? 2016 jsou pobytov? slu?by OSPM financov?ny z fondu EU v r?mci Individu?ln?ho projektu na
vybran? slu?by soci?ln? prevence v Jihomoravsk?m kraji. Podrobn? informace o v?ech soci?ln?ch
slu?b?ch jsou dostupn? na webov?ch str?nk?ch www.socialniprevence.cz.
V roce 2016 byly pobytov? slu?by poskytnuty celkem 102 klient?m (67 mu??m a 35 ?en?m), co? je
nejv?ce za posledn?ch p?t let. 39 klient? m?lo trval? pobyt na ?zem? m?sta Brna, 63 klient? bylo
mimobrn?nsk?ch.

6.2.1 Klienti pobytov?ch slu?eb Odd?len? soci?ln? prevence pro mladistv? a
mlad? dosp?l?

D?vod p?ijet?

N?vrat z v?konu
trestu odn?t?
svobody
Propu?t?n?
z ?stavn?
v?chovy
Soci?ln? d?vody,
bez p??st?e??

Mladistv?/zletil?
do 26 let

CELKEM

Rok 2012

15-18073340

18-26224234989

Rok 2013

15-1809918

18-264106983101

Rok 2014

15-1804711

18-2637687889

Rok 2015

15-1805813

18-26114658093

Rok 2016

15-1804812

18-261127790102

C?lem pobytov?ch slu?eb je zaji?t?n? do?asn?ho, finan?n? dostupn?ho ubytov?n? a zaji?t?n?
n?sledn?ho bydlen?, osvojen? a rozv?jen? osobnostn?ch a soci?ln?ch kompetenc?, kter? umo?n? p?echod
do samostatn?ho ?ivota, zlep?en? interperson?ln?ch vztah? v rodin?ch, osvojen? nebo udr?en?
pracovn?ch n?vyk?, rozv?jen? finan?n? gramotnosti, aktivn? zvy?ov?n? kvalifikace, ?e?en? dluh? i
aktivizace k produktivn?mu tr?ven? voln?ho ?asu

6.2.2 Slu?by soci?ln? prevence pro mladistv?
V roce 2016 vyu?ili pobytov? slu?by v azylov?m dom? pro mladistv? (AD I) 57 klient?, kte?? vyhledali
pomoc ze soci?ln?ch d?vod? (jednalo se p?edev??m o poruchy chov?n?, zhor?en? ?koln? prosp?ch a
zanedb?v?n? ?koln? doch?zky, nevhodnou v?chovnou p??i, trestnou ?innost, finan?n? t?se?). U?ivatel?
slu?eb byli v azylov?m dom? ubytov?ni ve v?t?in? p??pad? po dobu krat?? ne? p?l roku, zpravidla do
doby ?sp??n?ho dokon?en? profesn? p??pravy nebo vy?e?en? soci?ln?ho probl?mu klienta. V roce 2015
i nad?le pokra?ovala spolupr?ce s Proba?n? a media?n? slu?bou ?R, kter? umo?nila OSPM vstupovat
do trestn?ch ??zen? s mladistv?mi klienty a pod?let se tak na ?e?en? problematiky prevence kriminality
v ?R.
D?lka pobytu v Azylov?m dom? pro mladistv? (AD I) za rok 2016
D?lka pobytu

Po?et klient?

Do 1 m?s?ce15

1 - 3 m?s?ce28

4 - 6 m?s?c?10

D?le ne? 6
m?s?c?4

6.2.3 Slu?by soci?ln? prevence pro mlad? dosp?l?
V r?mci OSPM poskytuje pobytov? slu?by pro mlad? dosp?l? D?m na p?l cesty (DPC) a Azylov? d?m
pro mlad? dosp?l? (AD II). V roce 2016 byla smlouva uzav?ena s 45 klienty (z toho 19 klient? DPC a
26 klient? AD II). Klienti byli p?ijati zpravidla v soci?ln? t?sni (bez p??st?e??), po absolvov?n? ?stavn?33

&ko
nebo ochrann? v?chovy, po ukon?en? v?konu trestu. Klienti zm?n?n?ch slu?eb absolvovali v?cvik
v z?kladn?ch soci?ln?ch dovednostech podle p?edem zpracovan?ch individu?ln?ch pl?n? a byla j?m
poskytov?na pomoc p?i zprost?edkov?n? zam?stn?n?.
D?lka pobytu v Azylov?m dom? pro mlad? dosp?l? (AD 1) a Domu na p?l cesty za rok 2016

D?lka pobytu

Po?et klient? AD II

Po?et klient? DPC

Do 1 m?s?ce86

1 - 3 m?s?ce96

4 - 6 m?s?c?92

D?le ne? 6
m?s?c?05

N?zkoprahov? klub Kumb?l
Ambulantn? slu?bu N?zkoprahov? klub Kumb?l v lo?sk?m roce vyu??valo 94 klient? ve v?kov?m
rozmez? od 15 do 26 let, p?edev??m z brn?nsk?ch lokalit Z?brdovice a St??ice. Pracovnic? poskytovali
pomoc p?i ?e?en? osobn?ch probl?m?, poradenstv? a pomoc p?i ?e?en? krizov?ch ?ivotn?ch situac? -
nap??klad: bydlen?, dluh?, hled?n? pr?ce, ?koly. NZDM rovn?? umo?nilo klient?m vyu??vat sportovn?
z?zem? - kule?n?k, ?ipky, stoln? tenis, posilovnu, stoln? fotbal, h?i?t? s um?lou tr?vou. V neposledn?
?ad? se pracovn?ci NZDM pod?leli na organizaci alternativn?ch forem vyu?it? voln?ho ?asu a
resocializa?n?ch sportovn?ch aktivit?ch. Denn? ??ast se pohybuje v rozmez? mezi 15 a 30 klienty.
Klienti N?zkoprahov?ho klubu Kumb?l

Po?et registrovan?ch klient?
Po?et anonymn?ch klient?

CELKEM

Rok 2012

15-2615728185

Rok 2013

15-261649173

Rok 2014

15-26841296

Rok 2015

15-268820108

Rok 2016

15-269416110

6.3 Soci?ln? slu?by pro osoby v krizov? situaci a ohro?en?
soci?ln?m vylou?en?m poskytovan? neziskov?mi organizacemi

V oblasti p??e o osoby v nep??zniv? soci?ln? situaci p?sob? ?ada nest?tn?ch neziskov?ch organizac?,
s nimi? odbor soci?ln? p??e ?zce spolupracuje. V?znamn?mi partnery p?i pomoci osob?m v extr?mn?
soci?ln? nouzi p?edstavuj? p?edev??m Arm?da sp?sy a Diec?zn? charita Brno - Slu?by Brno.
Spolupr?ce p?isp?v? k efektivn?mu vyu??v?n? m?st v azylov?ch za??zen?ch i vhodn?j??mu nastaven?
p??padov? soci?ln? pr?ce s klienty.

Dobytov? azylov? za??zen?

Nocleh?rny

Arm?da sp?sy v ?R, z.s. - Centrum soci?ln?ch slu?eb Josefa Korbela

Diec?zn? charita Brno

Celkem

Po?et l??ek50348434

36/61)Azylov? domy

Arm?da sp?sy v ?R, z.s.- Centrum soci?ln?ch slu?eb Josefa Korbela

Diec?zn? charita Brno

Celkem

Po?et l??ek8530115

N?sleduj?c? tabulka uv?d? dal?? za??zen? ur?en? pro pomoc dan? c?lov? skupin? (n?zkoprahov? za??zen?
pro d?ti a ml?de? ohro?en? soci?ln? patologick?mi jevy jsou uvedena v p?ehledu NNO poskytuj?c?ch
slu?by pro rodiny s d?tmi). Poradensk? slu?by pro tuto c?lovou skupinu poskytuj? i Ob?ansk? poradna,
?i poradna Dialog, kter? jsou rovn?? uvedeny v p?ehledu NNO pro c?lovou skupinu rodiny s d?tmi.

Dal?? za??zen? soci?ln?ch slu?eb pro osoby v krizov? situaci

N?zev nest?tn?
organizace

Arm?da sp?sy v ?R,
z.s.

Diec?zn? charita
Brno

Sdru?en? Podan?
ruce, o.s.

Nov? prostor o.s.
Rozko? bez rizika
o.s.

A Kluby ?R, o.p. s.
Lotos -dol??ovac?
centrum, o.p.s.

Agapo o.p.s.

Diec?zn? charita
Brno

Spolek K-font?na

N?zev za??zen?, zam??en? ?innosti

Centrum soci?ln?ch slu?eb Josefa Korbela

Denn? centrum pro lid? bez domova

Prevence a l??ba z?vislost? zejm?na na nealkoholick?ch
n?vykov?ch l?tk?ch:
Denn? psychoterapeutick? sanatorium Elysium
Kontaktn? centrum Drug Azyl
Dol??ovac? centrum Jamtana
Terapeutick? komunita Podcestn? ml?n
Ter?nn? programy Brno
Drogov? slu?by ve v?zen? a n?sledn? p??e
Speci?ln? prevence
Soci?ln? rehabilitace

Poradna a programy pro ?eny provozuj?c? prostituci

Intervence a soci?ln? poradenstv? pro u?ivatele n?vykov?ch
l?tek v?ech v?kov?ch skupin - n?zkoprahov? kontaktn? centrum
Byty na p?l cesty pro osoby z?visl? na alkoholu

Poradna pro osoby znev?hodn?n? na trhu pr?ce a hledaj?c?
zam?stn?n?

CELSUZ - soci?ln? rehabilitace

Bezplatn? soci?ln? a dluhov? poradenstv? pro osoby ohro?en?
soci?ln?m vylou?en?m

Soci?ln? slu?ba

n?zkoprahov? denn?
centrum

n?zkoprahov? denn?
centrum

kontaktn? centra
slu?by n?sledn?
p??e
terapeutick?
komunity
ter?nn? programy
odborn? soci?ln?
poradenstv?

soci?ln? rehabilitace
ter?nn? programy
odborn? soci?ln?
poradenstv?
slu?by n?sledn?
p??e
slu?by n?sledn?
p??e

soci?ln? rehabilitace

soci?ln? rehabilitace

neregistrovan?
slu?ba35

OTO)7 Programy prevence kriminality a protidrogov?
politika

Programy prevence kriminality v m?st? Brn? zabezpe?uje Koordina?n? centrum prevence (KCP), kter?
je rovn?? jedn?m z odd?len? Odboru soci?ln? p??e MMB. KCP koordinuje aktivity v oblasti prevence
kriminality na ?zem? m?sta, administruje dotace na projekty prevence a komplexn? zaji??uje
protidrogovou politiku m?sta.

Prevence kriminality
Prevence kriminality m? sv? nezastupiteln? m?sto v ?innosti magistr?tu od kv?tna roku 1995. M?stsk?
program prevence kriminality zapo?al pod t?mto n?zvem rokem 2008. Zastupitelstvo m?sta Brna
schv?lilo novou st?edn?dobou koncepci prevence kriminality na l?ta 2013 - 2016. V r?mci tohoto
programu se v roce 2015 v Brn? uskute?nilo celkem 33 d?l??ch projekt?, p?i?em? z rozpo?tu m?sta
Brna bylo na programy prevence kriminality p?id?leno 2 900 tis. K?, na 4 projekty obdr?elo m?sto Brno
st?tn? ??elovou dotaci ve v??i 389 tis. K? a z rozpo?tu Jihomoravsk?ho kraje obdr?elo na 7 projekt?
235 tis. K?.

7.1 Projekty prevence kriminality v roce 2016

Realizovan? projekty prevence
kriminality v roce 2016

Po?et realizovan?ch projekt?
v roce 2016
Po?et projekt? podpo?en?ch st?tn?
??elovou dotac? a dotac? z JMK v roce
2016

Celkem337

Obligatorn?00

Soci?ln?244

Situa?n?20

Informace
pro ob?any73

V r?mci spolupr?ce s EFUS (Evropsk? f?rum pro bezpe?nost ve m?st?) m?sto Brno prost?ednictv?m
KCP pokra?ovalo v ?innosti pracovn? skupiny Senio?i, jej?? zalo?en? Brno iniciovalo ve spolupr?ci
s regionem Katal?nsko a m?stem Matosinhos v Portugalsku. V roce 2016 bylo na z?klad?
zprost?edkovan?ho pozv?n? EFUS provedeno ?kolen? pro realiz?tory projektu Senior akademie
v rumunsk?m sedmihradsk?m Bra?ov?, kter? spustil vlastn? verzi Senior akademie je?t? do konce
roku 2016. Do konce roku 2016 se k pracovn? skupin? Senio?i p?ihl?silo 19 m?st, region? a organizac?
z cel? Evropy a m? dnes 76 aktivn?ch ?len?.
Nov? se Brno prost?ednictv?m KCP zapojilo jako p?idru?en? ?len do ?innosti pracovn? skupiny EFUS
projektu LIAISE 2 (M?stn? instituce proti extremismu 2) s c?lem rozvoje evropsk? s?t? m?stn?ch ??ad?
k zamezen? n?siln? radikalizace. KCP aktivn? pracuje pro ?eskou kriminologickou spole?nost a sekci
soci?ln? patologie ?esk? sociologick? spole?nosti, pr?b??n? spolupracuje s Institutem pro kriminologii
a soci?ln? prevenci v Praze formou ??asti na odborn?ch semin???ch i vlastn? lektorskou ?innost? p?i
p??prav? v?deck?ch prac? do tisku.
V r?mci ?kolen? nov?ch zam?stnanc? magistr?tu a ??ad? m?stsk?ch ??st? p?sobili z?stupci KCP
v roce 2016 jako akreditovan? lekto?i vzd?l?v?n? dosp?l?ch s t?maty Korupce ve ve?ejn? spr?v? a
Etick? kodexy zam?stnanc? ve?ejn? spr?vy. Prob?hala aktivn? spolupr?ce s M?stskou polici? Brno na
ukon?en? X. a zah?jen? XI. ro?n?ku Senior akademie i spolupr?ce s Agenturou pro soci?ln?
za?le?ov?n? p?i realizaci Strategick?ho pl?nu soci?ln?ho za?le?ov?n? m?sta Brna pro obdob? 2016-
2019.

7.2 Protidrogov? politika v m?st? Brn?
V souladu s protidrogovou politikou m?sta Brna bylo v roce 2016 podpo?eno celkem 10 projekt?
protidrogov? prevence ??stkou ve v??i 8 050 tis. K?. Mezi priority protidrogov? politiky m?sta Brna36

Mfopat?? ochrana ve?ejn?ho zdrav?, bezpe?nost a p?edch?zen? probl?m?m z u??v?n? n?vykov?ch l?tek se
zvl??tn?m z?etelem na c?lovou populaci d?ti a ml?de?. ??st projekt? protidrogov? prevence spad?,
v souladu se ZMB schv?lenou Koncepc? prevence kriminality, do M?stsk?ho programu prevence
kriminality.
Podpo?en? projekty byly zam??eny na prim?rn?, sekund?rn? a terci?rn? prevenci i n?slednou p??i a
postihovaly jak z?vislosti l?tkov? (neleg?ln? drogy, alkohol), tak z?vislosti nel?tkov? (zejm. patologick?
hr??stv?). Vedle projekt? nest?tn?ch neziskov?ch organizac? sm??uj?c?ch k protidrogov? prevenci byla
tak? finan?n? podpo?ena ?innost zdravotnick?ch za??zen? poskytuj?c?ch akutn? l??ebnou a krizov?
poradenskou podporu probl?mov?m u?ivatel?m n?vykov?ch l?tek a jedinc?m nach?zej?c?m se
v krizov? situaci spojen? se z?vislostn?m chov?n?m (PL Brno, FN Brno). P?i v?b?ru projekt? byla
zohled?ov?na dlouhodob? funguj?c? spolupr?ce s d?razem na n?vaznost a udr?itelnost ?innost? ?i
slu?eb a p?ihl??elo se rovn?? k obsahov?mu a metodick?mu zapracov?n? m?n?c?ch se trend? ?e?en?
problematiky z?vislostn?ho chov?n?. Ve spolupr?ci se spole?nost? Podan? ruce o.p.s. a Asociac?
nest?tn? organizac? poskytuj?c?ch adiktologick? a soci?ln? slu?by pro osoby ohro?en? z?vislostn?m
chov?n? se v Brn? v r?mci jednoho z podpo?en?ch projekt? uskute?nila v z??? 2016 mezin?rodn?
konference ?Patologick? hr??stv? Brno 2016".

Dotace na protidrogovou politiku m?sta v roce 2016

Typ dotace

Individu?ln? ??elov? neinvesti?n?
dotace z rozpo?tu m?sta

??elov? dotace na projekty
prevence kriminality spojen? se
zneu??v?n?m drog

Celkem

Po?et organizac?325

Po?et projekt?4610

V??e dotace v tis. K?

3 123

4 927

8 050

Na realizaci projekt? prevence kriminality i projekt? prevence drogov?ch z?vislost? se pod?lely nest?tn?
neziskov? organizace, m?stsk? ??sti, Policie ?R, M?stsk? policie Brno, z?kladn? ?koly, nemocnice,
centra voln?ho ?asu d?t? a ml?de?e i c?rkevn? organizace.37

vtt SD8 Komunitn? pl?nov?n? soci?ln?ch slu?eb, tvorba
strategie soci?ln?ho za?le?ov?n?, projekty

Spolupr?ci s organizacemi a institucemi p?sob?c?mi v soci?ln? oblasti nejen v Brn? a ?esk? republice,
ale i v zahrani?? (zejm?na v r?mci evropsk? s?t? v?t??ch m?st EUROCITIES a s partnersk?mi m?sty)
m? na starosti Odd?len? koncepce a pl?nov?n? soci?ln?ch slu?eb Odboru soci?ln? p??e. Odd?len? se
pod?l? na tvorb? koncep?n?ch dokument? v oblasti soci?ln? p??e a spolupracuje p?i p??prav? projekt?
financovan?ch z fond? EU. Koordinuje komunitn? pl?nov?n? soci?ln?ch slu?eb v m?st? Brn?,
zpracov?v? informativn? materi?ly a zpr?vy o soci?ln? p??i v Brn?, zabezpe?uje ve?ker? ?innosti
souvisej?c? s administrac? dotac? nest?tn?m neziskov?m organizac?m poskytuj?c?m soci?ln? slu?by na
?zem? m?sta Brna a poskytuje poradenstv? v oblasti soci?ln? v Socio- info centru.

8.1 Komunitn? pl?nov?n? soci?ln?ch slu?eb
Komunitn? pl?nov?n? je metoda, zp?sob zpracov?n? rozvojov?ch koncepc?, pl?n? ?i strategi?, do jejich?
tvorby se m?sta ?i obce sna?? vt?hnout ve?ejnost, tedy komunitu dan? obce, j?? se pl?novan? strategie
dot?k?. Brno za?alo soci?ln? slu?by poskytovan? na sv?m ?zem? pl?novat metodou komunitn?ho
pl?nov?n? v roce 2005. Zaveden? tohoto procesu schv?lilo Zastupitelstvo m?sta Brna ji? v roce 2004 a
d?ky tomu se komunitn? pl?nov?n? ve m?st? Brn? stalo standardn?m procesem, kter? m? podporu
politick? reprezentace.
M?sto Brno metodou komunitn?ho pl?nov?n? vytvo?ilo ji? 4 komunitn? pl?ny. Posledn?, 4. Komunitn?
pl?n soci?ln?ch slu?eb m?sta Brna pro obdob? 2016-2017, byl schv?len Zastupitelstvem m?sta
Brna koncem roku 2015. Komunitn? pl?n je nezbytn?m podkladem pro financov?n? soci?ln?ch slu?eb,
kter? je v souladu s platnou legislativou v?cezdrojov?, a v?chodiskem pro tvorbu z?kladn? s?t?
efektivn?ch a dostupn?ch soci?ln?ch slu?eb na ?zem? m?sta.
D?le?it? je spolupr?ce s Jihomoravsk?m krajem, kter? na z?klad? komunitn?ch pl?n? obc? s roz???enou
p?sobnost? v?etn? m?sta Brna zpracov?v? st?edn?dob? pl?ny rozvoje soci?ln?ch slu?eb a koordinuje
vytv??en? efektivn? s?t? soci?ln?ch slu?eb na sv?m ?zem?. ?loha kraje v t?to oblasti v?znamn? vzrostla
i v souvislosti se zm?nou syst?mu financov?n? soci?ln?ch slu?eb, kter? p?enesla n?kter? kompetence
z ?rovn? MPSV ?R na kraje a nastaven?m mechanism? finan?n? podpory soci?ln?ch slu?eb formou
vyrovn?vac? platby v souladu s pravidly Evropsk? unie.
Koordinaci komunitn?ho pl?nov?n? v?etn? administrace dota?n?ho ??zen? na soci?ln? slu?by
poskytovan? NNO zabezpe?uje Refer?t komunitn?ho pl?nov?n? soci?ln?ch slu?eb Odd?len? koncepce
a pl?nov?n? slu?eb OSP MMB. Organiza?n? a metodicky pak proces zaji??uje koordina?n? skupina
slo?en? ze z?stupc? tzv. tri?dy (zadavatel? soci?ln?ch slu?eb, jejich poskytovatel? a jejich u?ivatel?),
kte?? jsou z?rove? vedouc?mi jednotliv?ch pracovn?ch skupin, zam??en?ch na specifick? c?lov? skupiny

8.2 Spolupr?ce s NNO p?sob?c?mi v soci?ln? oblasti a
kofinancov?n? NNO formou dotac? z rozpo?tu m?sta

Ji? od roku 1992 m?sto Brno p?isp?v? ka?doro?n? za sv?ho rozpo?tu finan?n? ??stkou na ?innost
nest?tn?ch neziskov?ch organizac?, kter? poskytuj? soci?ln? slu?by r?zn?m c?lov?m skupin?m. Jejich
p?ehled je uveden na z?v?r ka?d? z p?ede?l?ch kapitol. Nest?tn? neziskov? organizace dopl?uj?
nab?dku soci?ln?ch slu?eb ve m?st? Brn? a d?ky grant?m a dal??m dotac?m z r?zn?ch zdroj? p?in??ej?
dal?? prost?edky do soci?ln? oblasti v m?st? Brn?. Spolupr?ce m?sta Brna s NNO z?skala kvalitativn?
nov? rozm?r zaveden?m komunitn?ho pl?nov?n? soci?ln?ch slu?eb, v jeho? r?mci se z?stupci
organizac? poskytuj?c?ch soci?ln? slu?by v Brn? pravideln? sch?zej?, navazuj? nov? kontakty a formy
spolupr?ce a spole?n? se pod?lej? na strategii zkvalit?ov?n? a rozvoje s?t? soci?ln?ch slu?eb ve m?st?.
Poskytov?n? dotac? z rozpo?tu m?sta Brna se ??d? ?Z?sadami pro poskytov?n? dotac? z rozpo?tu m?sta
Brna na schv?len? projekty odsouhlasen?mi ZMB dne 23. 6. 2015, a ?Pravidly pro poskytov?n?
dotac? z rozpo?tu m?sta Brna", kter? schv?lila Rada m?sta Brna dne 30. 6. 2015.38

V?DPravidla pro oblast soci?ln?ch slu?eb jsou upravena pro Program I a Program II. V Programu I jsou
dotace pro NNO poskytuj?c? soci?ln? slu?by registrovan? dle z?kona ?. 108/2006 Sb. o soci?ln?ch
slu?b?ch. V Programu li se poda?ilo vytvo?it prostor pro organizace, kter? sice nejsou registrov?ny
jako poskytovatel? soci?ln?ch slu?eb, nicm?n? vhodn?m zp?sobem navazuj? na soci?ln? slu?by nebo
je dopl?uj?. P??kladem jsou sv?pomocn? aktivity osob se zdravotn?m posti?en?m nebo rodi??
posti?en?ch d?t?, doprava zdravotn? posti?en?ch, dobrovolnictv?, uspo??d?n? vzd?l?vac? akce
k aktu?ln?mu t?matu v soci?ln?ch slu?b?ch atd. Jedn? se sp??e o drobn? dopl?kov? projekty, kter?
v?ak p?edstavuj? v?znamn? p??nos pro danou skupinu u?ivatel?.
N?sleduj?c? tabulka ukazuje po?et neziskov?ch organizac? i objem finan?n?ch dotac?, a to v roce 1992,
kdy neziskov? sektor v m?st? Brn? zah?jil svou ?innost v oblasti poskytov?n? soci?ln?ch slu?eb. Dal??
v?voj dotac? je pak uveden od roku 2005, kdy bylo zapo?ato komunitn? pl?nov?n? soci?ln?ch slu?eb.
Z tabulky je rovn?? patrn?, ?e v roce 2010 se sn??il celkov? objem dotac? pro NNO na soci?ln? slu?by,
sn??en? bylo d?sledkem zejm?na ekonomick? recese a obecn?ho trendu ?spor. Celkov? ??stka
poskytnut? NNO na soci?ln? a navazuj?c? slu?by se pak od roku 2014 v?razn? navy?uje.
V?voj po?tu NNO a poskytovan?ch dotac?

Rok

1992

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

2012

2013

2014
2015**

2016***

V??e dotace
v tis. K?
z kapitoly

Odboru soci?ln? p??e
5 000

42 407

44 427

46 619

47 738

49 533

46 200

44 200

44 320

44 680

50 900
72 341

81 754

Po?et podpo?en?ch
organizac?1248564853515059626271
6982

*Vroce 2011 byly poprv? poskytnuty dotace v r?mci Programu II dotace na slu?by, kter? vhodn?m zp?sobem
navazuj? na soci?ln? slu?by nebo je dopl?uj?. Na tento program byla z celkov? ??stky 44 200 tis. K? vy?len?na
??stka 150 tis. K?.
** Podstatn? nav??en? ??stky oproti roku 2014 krom? jin?ho reflektovalo nutnost kofinancovat slu?by soci?ln?
prevence ve v??i 20% skute?n?ch n?klad? na tyto slu?by v souladu se z?vaznou Metodikou hodnocen?
registrovan?ch soci?ln?ch slu?eb vydanou JMK a v souladu se zm?nou financov?n? soci?ln?ch slu?eb a
nastaven?m mechanism? finan?n? podpory formou vyrovn?vac? platby. Na projekty v Programu II byla z celkov?ho
objemu financ? vy?len?na ??stka 500 tis. K?.
*** V roce 2016 do?lo op?t k v?razn?mu nav??en? celkov?ho objemu financ? v soci?ln? oblasti zp?soben?
ukon?en?m Individu?ln?ho projektu na vybran? slu?by soci?ln? prevence JMK (ke konci roku 2015), d?ky ?emu?
tyto slu?by byly za?azeny zp?t do standardn?ho dota?n?ho ??zen?. Nav??ena byla i ??stka na Program II, a to na
1 300 tis.K?.39

WSD8.3 Socio - info centrum
Socio-info centrum je poradensk? m?sto, kam se mohou ob?an? obr?tit ve slo?it?ch ?ivotn?ch
situac?ch. Nab?z? pomoc a radu p?i pochopen? a ?e?en? dan? obt??n? ?ivotn? situace, zprost?edkuje a
zaji??uje kontakt s jin?mi organizacemi a institucemi a nab?z? komplexn? informace o soci?ln?ch
slu?b?ch. Sou??st? je i telefonick? a internetov? poradenstv?. Pro ?innost SIC je vyu??v?n informa?n?
port?l o soci?ln? p??i v m?st? Brn? www.socialnipece.brno.cz, jeho? sou??st? je datab?ze v?ech
organizac? p?sob?c?ch v soci?ln? oblasti ve m?st? Brn?. Webov? soci?ln? port?l, kter? je neust?le
aktualizov?n, je krom? poradenstv? rovn?? vyu??v?n pro spolupr?ci s NNO poskytuj?c?mi soci?ln?
slu?by, pro komunitn? pl?nov?n? soci?ln?ch slu?eb a pro dota?n? ??zen? na soci?ln? slu?by.
V roce 2016 poskytly pracovnice SIC pomoc a radu 2 775 klient?m (z toho 1 035 mu?? a 1 740 ?en)
a ?e?ily dotazy spadaj?c? do r?zn?ch oblast? (soci?ln? d?vky, soci?ln? slu?by, oblast soci?ln? pr?vn?,
ob?ansko pr?vn?, d?chodov?ho poji?t?n? atd.).
Nej?ast?j?? dotazy se t?kaly d?vek hmotn? nouze a d?vek pro zdravotn? posti?en? a umis?ov?n?
klient? v domovech pro seniory, ?asto v?ak klienti ?e?ili v?ce probl?m? najednou. St?le
frekventovan?j?? jsou probl?my s bydlen?m a s finan?n?mi dluhy. Organiza?n? je SIC za?azeno do
Odd?len? koncepce a pl?nov?n? slu?eb OSP MMB.

8.4 Strategie soci?ln?ho za?le?ov?n?
Od prosince 2015 funguje na Odboru soci?ln? p??e nov? Odd?len? soci?ln?ho za?le?ov?n?, kter?
?e?? nejen problematiku n?rodnostn?ch men?in a etnik, ale tak? zpracov?v? koncep?n? dokumenty v
oblasti soci?ln?ho za?le?ov?n? v Brn?, koordinuje souvisej?c? aktivity, zaji??uje ?innost V?boru pro
n?rodnostn? men?iny, ??astn? se zahrani?n? spolupr?ce a mnoh? dal??. V r?mci odd?len? p?sob?
poradce pro n?rodnostn? men?iny, romsk? poradkyn? a poradkyn? pro cizince a uprchl?ky.
V roce 2016 m?sto Brno pokra?ovalo ve spolupr?ci s Agenturou pro soci?ln? za?le?ov?n? (odbor
??adu vl?dy ?R), s jej?? pomoc? za?alo p?ipravovat Strategick? pl?n soci?ln?ho za?le?ov?n?, a to za
uplat?ov?n? tzv. Koordinovan?ho p??stupu k soci?ln? vylou?en?m lokalit?m (KPSVL). KPSVL
p?edstavuje specifick? mechanismus ?erp?n? finan?n?ch prost?edk? z fond? EU na projekty soci?ln?
integrace v oblasti zam?stnanosti, vzd?l?v?n?, prevence, soci?ln?ho bydlen? a v oblasti soci?ln?ch
slu?eb a soci?ln? pr?ce. Cel? proces strategick?ho pl?nov?n? koordinuje Odd?len? soci?ln?ho
za?le?ov?n?.
Strategick? pl?n soci?ln?ho za?le?ov?n? m?sta Brna pro obdob? 2016-2019 v?etn? z?sobn?ku
projekt? byl schv?len 15. 3. 2016. Na jeho z?klad? prob?hala v roce 2016 p??prava (a u n?kter?ch
projekt? ji? i realizace) projekt? statut?rn?ho m?sta Brna a nest?tn?ch neziskov?ch organizac?
zam??en?ch na: soci?ln? bydlen? (pro rodiny s d?tmi a jednotlivce), prevenci ztr?ty bydlen?,
rekonstrukci obecn?ch byt? pro ??ely soci?ln?ho bydlen?, zam?stnanost (dlouhodob? nezam?stnan?ch
nad 12 m?s?c?), vzd?l?v?n? d?t? v p?ed?koln?m a ?koln?m v?ku, rodinu, zdrav? a prevenci (man?elsk?
poradny, zdravotn?-soci?ln? pomocn?ci, soci?ln?-aktiviza?n? slu?by, rodinn? asistenti, atd.), vzd?l?v?n?
asistent? prevence kriminality a domovn?k? v soci?ln? vylou?en?ch lokalit?ch, ?i projekty zam??en? na
integraci cizinc? ?ij?c?ch na ?zem? statut?rn?ho m?sta Brna.

8.4.1 Dotace z rozpo?tu m?sta Brna organizac?m n?rodnostn?ch men?in a
etnik

M?sto Brno p?isp?lo v roce 2016 ze sv?ho rozpo?tu ??stkou 1 015 tis. K? na ?innost osmn?cti
organizac? deseti n?rodnostn?ch men?in a ??stkou 185 tis. K? na tradi?n? festival Babylonfest. Nav?c
byla v roce 2016 p?id?lena mimo??dn? dotace spolku Ukrajinsk? iniciativa Ji?n? Moravy, tud?? celkov?
suma dota?n?ho titulu ?inila 1 248 tis. K?.
T?mito ??elov?mi neinvesti?n?mi dotacemi p?isp?v? statut?rn? m?sto Brno p?edev??m k udr?ov?n?
kulturn?ho d?dictv? n?rodnostn?ch men?in a etnik, jejich tradic, zvyklost? a v neposledn? ?ad? tak?
jazyka. D?ky ji? tradi?n?mu festivalu brn?nsk?ch n?rodnostn?ch men?in je podporov?na vz?jemn?
komunikace, v?m?na zku?enost? a obohacen? v?ech ??astn?k? Babylonfestu, a to nejen z?stupc?
n?rodnostn?ch men?in ?ij?c?ch v Brn?, ale tak? ?irok? ve?ejnosti, kter? festival zprost?edkov?v? tradi?n?
lidovou kulturu, lidov? tradice, zvyky, kroje, ale i gastronomii z??astn?n?ch n?rodnostn?ch a etnick?ch
men?in.40

hi,
'SD
P?ehled p?id?len?ch dotac? spolk?m n?rodnostn?ch men?in a etnik na rok 2016

Organizace

Rusk? kulturn? osv?tov? sdru?en? na Morav?,
z. s.

POLONUS - klub Polski v Brn?

Bulharsk? kulturn? osv?tov? sdru?en? v Brn?

Chorvatsk? kulturn? spolek ?R

Rusk? kulturn? osv?tov? sdru?en? na Morav?,
z. s.

Svaz Ma?ar? - Brno

Obec Slov?kov v Brn?

?eck? obec Brno

IQ R?ma servis

Folkl?rn? spolek P??IK

Lyceum ?eky? v ?esk? republice
N?meck? jazykov? a kulturn? spolek Brno.z.s.

N?meck? kulturn? spolek region Brno

PIRIN

P??tel? Podkarpatsk? Rusi

Folkl?rn? spolek P??IK

Spole?enstv? R?m? na Morav? - Romano
jekhetaniben pre Morava
Muzeum romsk? kultury, st?tn? p??sp?vkov?
organizace
Petrov - ob?ansk? sdru?en? pro pr?ci s d?tmi
a ml?de?? brn?nsk? diec?ze

Hellenika nada?n? fond

Rusk? kulturn? osv?tov? sdru?en? na Morav?,
z. s.

Ukrajinsk? iniciativa Ji?n? Moravy z.s.

Projekt v roce 2016

Mezin?rodn? festival n?rodnostn?ch men?in
BABYLONFEST - Brno 2016

Kulturn?-spole?ensk? ?innost Polsk?ho klubu
"POLONUS" v Brn? v roce 2016

Bulharsk? kultura, jazyk a lidov? tradice

Chorvatsk? jazyk a kultura v m?st? Brn? 2016

Posilov?n? kulturn?ch a spole?ensk?ch vztah?,
?innosti RKOSM, z.s. v m?st? Brn? i na Morav?

Provoz MKIC a vyd?v?n? zpravodaje Br?nni
Magyar Fut?r

Slovensk? kultura, historie a tradice

"?ekov? v Brn? v roce 2016"
Brno slav? Mezin?rodn? den R?m? 2016

Slovensk? tradi?n? lidov? kultura v Brn?
Rozvoj ?eck? kultury a vzd?l?vac? ?innost v Brn?
Jazykov?, kulturn? a osv?tov? vzd?l?v?n? ?len?
spolku a z?jemc? n?meck? jazykov? komunity
Zachov?n? a rozv?jen? kulturn? identity n?meck?
men?iny se zam??en?m na informa?n? a
vzd?l?vac? aktivity pro mladou generaci v?t?inov?
spole?nosti
Rozvoj bulharsk? kultury a folkl?ru v Brn?

?innost spolku v roce 2016

P?tadvacetilet? putov?n? s lidovou p?sn? a tancem

Django Fest XV. ro?n?k

P?edstaven? Cik?nsk? boxer

Tane?n? krou?ek Romane ?have

?eck? informa?n? a kontaktn? kancel?? v Brn?

Prezentace spolk? n?rodnostn?ch men?in v m?st?
Brn?

Ukrajinsk? iniciativa letem Brnem (individu?ln?
dotace)

C E L K E M

Dotace
v tis. K?.18597884898958585705548444130322223201612648

124841

W5bNa Odboru soci?ln? p??e Magistr?tu m?sta Brna se t?to problematice v?nuje poradce pro n?rodnostn?
men?iny, kter? je tak? tajemn?kem V?boru pro n?rodnostn? men?iny (d?le jen VNM), poradn?ho org?nu
Zastupitelstva m?sta Brna. VNM m?l v roce 2016 celkem sedm ?len?, p?i?em? tak jako v p?edchoz?m
roce jej tvo?ili z?stupci rusk?, ?eck?, ukrajinsk? a romsk? n?rodnostn?/etnick? men?iny. Dal?? ?lenov?
byli z ?ad politick?ch p?edstavitel? m?sta. VNM zasedal celkem jeden?ctkr?t, p?i?em? mezi hlavn?
t?mata pat?ilo p?id?lov?n? dotac? organizac?m n?rodnostn?ch men?in a etnik, ?innost t?chto organizac?,
p??prava Babylonfestu, projekty m?sta Brna pro oblast cizinc? a uprchl?k? i petice o pojmenov?n?
ulice/parku po Eugenu Horv?thovi.

8.4.2 Aktivity m?sta v oblasti integrace cizinc?
V souvislosti s migra?n?m pohybem obyvatelstva v Evrop? m?rn? nar?st? po?et cizinc?, kte?? v Brn?
trvale nebo dlouhodob? ?ij?, zat?mco po?et osob s p?iznan?m postaven?m uprchl?ka (azyl ?i dopl?kov?
ochrana) se v?razn? nem?n?. Ve m?st? Brn? bylo k 31. 12. 2016 evidov?no 27 382 cizinc? v re?imu
trval?ho nebo p?echodn?ho pobytu. Zaznamen?v?me p?itom v?razn?j?? meziro?n? n?r?st po?tu
usazen?ch cizinc? ve srovn?n? s p?edchoz?mi lety. Mezi lety 2015-2016 se jedn? o 10procentn?
meziro?n? n?r?st po?tu cizinc?, zat?mco mezi lety 2014 -2015 byl evidov?n pouze 5procentn? n?r?st.
Trendem je p?itom nar?staj?c? po?et trval?ch pobyt? na ?kor do?asn?ch, z ?eho? lze usuzovat, ?e Brno
je v rostouc? m??e m?stem, kde se cizinci trvale usazuj?, nikoliv kam pouze p?ij??d?j? do?asn? za prac?.
Brno je m?stem s druh?m nejv?t??m po?tem cizinc? v ?esk? republice.
Pr?vn?, psychologickou a dal?? pomoc uprchl?k?m a azylant?m poskytuj? v re?imu soci?ln?ch slu?eb
nest?tn? organizace SOZE (Sdru?en? ob?an? zab?vaj?c?ch se emigranty), OPU (Organizace pro
pomoc uprchl?k?m), Arm?da sp?sy, In lustitia a Diec?zn? charita Brno. Mimo re?im soci?ln?ch slu?eb
pracuj? s cizinci dal?? NNO, jako Brno EXPAT Centre, Nesehnut?, Syreczech. N?kter? aktivity t?chto
organizac? pak prob?haj? v re?imu projektov?ho partnerstv? s Jihomoravsk?m centrem pro podporu
integraci cizinc?. Partnerem projektu je i Magistr?t m?sta Brna, kter? zaji??uje p?edev??m s??ov?n? a
prohlubov?n? spolupr?ce akt?r? integrace cizinc? na ?zem? m?sta.
V roce 2015 Brno vstoupilo do spolupr?ce s Agenturou pro soci?ln? za?le?ov?n? (odbor ??adu vl?dy
?R - ASZ). V pr?b?hu pl?novac?ch proces? s ASZ vznikla pot?eba vytvo?en? samostatn? pracovn?
skupiny, zam??en? na integraci cizinc?. T?to skupiny se ??astnili pracovn?ci Magistr?tu m?sta Brna,
extern? odborn?ci z ?ad cizineck? policie, Policie ?R, M?stsk? policie, ??adu pr?ce Brno-m?sto,
Jihomoravsk?ho kraje, Masarykovy univerzity, Z? Sta?kova a ?ady NNO. V?stupy pr?ce t?to skupiny
se posl?ze prom?tly do Strategick?ho pl?nu soci?ln?ho za?le?ov?n? m?sta Brna pro obdob? 2016-
2019 (d?le SPSZ, schv?leno Zastupitelstvem m?sta Brna v b?eznu 2016), jeho? sou??st? je
samostatn? kapitola ?Cizinci a uprchl?ci - integrace". Ta mimo jin? obsahuje v?stupy SWOT anal?zy
s akt?ry integrace cizinc? na ?zem? m?sta, v r?mci kter? byly identifikov?ny nejpal?iv?j?? probl?my na
?zem? m?sta Brna, stejn? jako identifikaci prioritn?ch oblast? za?le?ov?n? cizinc? pro obdob? 2016 -
2019.

V reakci na zm?n?n? v?stupy SWOT anal?zy a priority za?le?ov?n? cizinc? byly OSP navr?eny dva
projekty na podporu za?le?ov?n? cizinc?:
1. ?Integrace cizinc? ve m?st? Brn?: anal?za komunit", jeho? c?lem je:
(a) z?sk?n? adekv?tn?ch informac? o charakteru cizineck?ch s?t? rozprost?en?ch na ?zem? statut?rn?ho

m?sta, Brna, a to prost?ednictv?m aplikovan?ho v?zkumu s d?razem na n?sledn? vyu?it? ze strany
samospr?vy p?i efektivn?m nastavov?n? integra?n?ch p??stup? na ?zem? statut?rn?ho m?sta Brna,
(b) podpora komunitn? pr?ce s cizinci na ?zem? m?sta. Financov?n? projektu pl?nov?no v r?mci
dota?n? v?zvy MV?R na podporu lok?ln? integrace cizinc? v obc?ch
na rok 2017, realizace projektu pl?nov?na v pr?b?hu roku 2016.
2. ?Zvy?ov?n? interkulturn? prostupnosti ve?ejn?ch instituc? ve m?st? Brn?", jeho? c?lem
je systematick? podpora otev?r?n? ve?ejn?ch instituc? ve m?st? cizinc? a eliminace interkulturn?ch
bari?r v t?chto instituc?ch, a to skrze systematick? vzd?l?v?n? zam?stnanc? ve?ejn?ch instituc? a skrze
pilotn? testov?n? interkulturn?ch pracovn?k? v re?imu samospr?vy. Financov?n? projektu je pl?nov?no v
r?mci dota?n? v?zvy 024 Soci?ln? inovace v oblasti soci?ln?ho za?le?ov?n? a p??stupu na trh pr?ce pro
nejohro?en?j?? skupiny Evropsk?ho soci?ln?ho fondu, Opera?n?ho programu Zam?stnanost. Realizace
je pl?nov?na od z??? 2017 do srpna 2019.42

WSD8.4.3 Aktivity m?sta v oblasti integrace romsk? men?iny
R?mov? v Brn? p?edstavuj? nejpo?etn?j??, nejm?n? integrovanou a soci?ln?m vylou?en?m nejv?ce
ohro?enou skupinu obyvatel, ??taj?c? 15 a? 17 tis?c osob. Jedn? se o ?daj podlo?en? anal?zou
zpracovanou pro m?sto Brno pod n?zvem ?Identifikace soci?ln? vylou?en?ch lokalit
a zpracov?n? jejich mapy ve m?st? Brn?" z r. 2008. Z?v?r je, ?e se po?et soci?ln? vylou?en?ch osob
?i osob v riziku soci?ln?ho vylou?en? pohybuje kolem 9 tis?c osob a ztoho je 7 tis?c R?m?.
Z dostupn?ch informac? vypl?v?, ?e etnick? p??slu?nost negativn? ovliv?uje ?ivotn? podm?nky R?m?. Je
z?ejm?, ?e pro p?ijet? efektivn?ch opat?en? je nezbytn? zpracov?n? nov? anal?zy, zejm?na kvantifikace,
ale i kvalitativn? popis situace v oblasti soci?ln?.
P?i napl?ov?n? pot?eb v oblasti bydlen? jsou znev?hodn?ny zejm?na mnoho?etn?
rodiny. P?esto?e MPSV ve spolupr?ci s obcemi postupn? zav?d? opat?en?, jejich? ??elem
je sni?ov?n? v?daj? na doplatky na bydlen? a zamezen? mo?nost? obchodov?n? s chudobou, ?ada
romsk?ch rodin v?ak st?le ?ije na ubytovn?ch (komer?n?ch i ubytovac?ch soci?ln?ch za??zen?ch).
Segrega?n? okolnosti se v kone?n?m d?sledku prom?taj? do oblasti vzd?l?v?n?
a obdobn? situace je tak? v oblasti p??stupu k zam?stn?n?.

Od dubna 2015 p?sob? v Brn? Agentura pro soci?ln? za?le?ov?n? a problematika soci?ln?ho vylou?en?
za?ala b?t ?e?ena koncep?n? v r?mci Koordinovan?ho p??stupu k soci?ln? vylou?en?m lokalit?m.
Postupn? doch?z? k implementaci integra?n?ch projekt?, jejich? c?lem je i integrace romsk? men?iny.
Realizuj? se projekty v oblasti bydlen?, vzd?l?v?n?, zam?stnanosti, bezpe?nosti a prevence rizikov?ho
chov?n?, cizinc?, zdrav? a rodiny.

Nest?tn? neziskov? organizace p?sob?c? v oblasti romsk?ho etnika

N?zev nest?tn? organizace

IQ R?ma Servis, z.s.

DROM, p??sp?vkov? organizace
M? Brno-sever
Spole?enstv?
R?m? na Morav?

Romodrom o.p.s.

Muzeum romsk?
kultury, st?tn? p??sp?vkov?
organizace

Ratolest Brno, z.s.

Petrov, ob?ansk? sdru?en? pro
pr?ci s d?tmi a ml?de?? brn?nsk?
diec?ze

Teen Challenge International ?R

Zam??en? ?innosti

V?estrann? a systematick? pr?ce s c?lovou skupinou

Kulturn? a vzd?l?vac? st?edisko pro romsk? d?ti a ml?de?, poradenstv? a
projekty zam?stnanosti

Ter?nn? programy

Prosazov?n? pr?v a integrace osob ohro?en?ch soci?ln?m vylou?en?m

Zachov?n? romsk? kultury.volno?asov? aktivity pro dosp?l? i d?ti

Soci?ln? prevence, pomoc d?tem a ml?de?i ohro?en?m soci?ln?
patologick?mi ievy, provoz n?zkoprahov?ch za??zen? Dro d?ti a ml?de?

Pomoc d?tem a ml?de?i
ohro?en?m soci?ln? patologick?mi jevy

D?tsk? centrum Brno pro d?ti a ml?de? ze soci?ln? vylou?en?ch
romsk?ch lokalit.

8.5 Zahrani?n? spolupr?ce
Pokra?ovala spolupr?ce s F?rem soci?ln?ch v?c? v r?mci sdru?en? evropsk?ch m?st EUROCITIES, a
to zejm?na v jeho pracovn?ch skupin?ch ?Migrace a integrace" (Migration and Integration),
?Bezdomovectv?" (Homelesness) a skupin? Chytr? soci?ln? za?le?ov?n? (Smart Soci?l Inclusion).
Jedn?n? v?ech t?? skupin prob?hlo v pr?b?hu roku v pr?m?ru dvakr?t. Z?stupci p??slu?n?ch odd?len?
Odboru soci?ln? p??e se ??astn? pracovn?ch setk?n? t?chto skupin, po??dan?ch v r?zn?ch evropsk?ch
m?stech, a p?ipravuj? podklady pro jedn?n? skupin v?etn? p??klad? dobr? praxe, kter? se osv?d?ily.43

^l SDSou??st? aktivit je vytv??en? datab?ze p??klad? dobr? praxe, p??padn? realizace spole?n?ch projekt?.
T?m EUROCITIES ve spolupr?ci s ?lensk?mi m?sty pak zpracov?v? doporu?uj?c? zpr?vy v oblasti
soci?ln?, kter? p?edkl?d? Evropsk? komisi s c?lem lobovat za napln?n? c?l? formulovan?ch v r?mci
procesu v?m?ny informac? a zku?enost? mezi evropsk?mi m?sty.
V r?mci spolupr?ce s EFUS (Evropsk? f?rum pro bezpe?nost ve m?st?) m?sto Brno prost?ednictv?m
odd?len? OSP Koordina?n? centrum prevence pokra?ovalo v ?innosti pracovn? skupiny Senio?i, jej??
zalo?en? Brno iniciovalo ve spolupr?ci s regionem Katal?nsko a m?stem Matosinhos v Portugalsku.
Nov? se Brno prost?ednictv?m koordina?n?ho centra prevence zapojilo jako p?idru?en? ?len do ?innosti
pracovn? skupiny EFUS projektu LIAISE 2 (M?stn? instituce proti extremismu 2) s c?lem rozvoje
evropsk? s?t? m?stn?ch ??ad? k zamezen? n?siln? radikalizace.44

h??i9 V?daje na soci?ln? p??i v roce 2016

V?daje na soci?ln? p??i v tis. K? - srovn?n? s rokem 2015

V?daje na soci?ln? p??i

Provozn? v?daje

1. V?daje hrazen? ze st?tn?ho rozpo?tu:

a) Dotace na ?hradu n?klad? v oblasti soci?ln? pr?vn? ochrany d?t? v m?st? Brn?

c) Dotace na soci?ln? slu?by p??sp?vkov?m organizac?m

d) Dotace na soci?ln? slu?by pe?ovatelsk? slu?by p?i 6 M?

e) Dotace na soci?ln? slu?by OSP - n?zkoprahov? za??zen?

f) Dotace na prevenci kriminality ze st?tn?ho rozpo?tu a JMK

g) Dotace na integraci azylant?

2. V?daje hrazen? z rozpo?tu m?sta (Odboru soci?ln? p??e MMB)

Slu?by soci?ln? p??e (provozn? v?daje)
? 12 p??sp?vkov?ch organizac? (11 domov? pro seniory, Centrum

soci?ln?ch slu?eb) - p??sp?vek z?izovatele
? dotace nest?tn?m neziskov?m organizac?m na soci?ln? slu?by
? mimo??dn? dotace NNO na soci?ln? slu?by v souvislosti s krizovou

situac? v zimn?ch m?s?c?ch

? dotace organizac?m n?rodnostn?ch men?in

? dotace na programy prevence kriminality

? n?klady na provoz v za??zen?ch Odboru soci?ln? p??e MMB

? dotace na projekty protidrogov? prevence

P??jmy postoupen? m?stsk?m ??stem

? 6 st?edisek pe?ovatelsk? slu?by

? DROM, romsk? st?edisko p. o., M? Brno-sever

Investi?n? v?daje

Celkem v?daje na soci?ln? p??i v m?st? Brn? z? rok 2015 a 2016

2015

607 872

162 397

46 797

98 233

16 0270

1 052288

445 475

360 809

274 865

72 161180

1 100

2 500

2 153

7 850

84 666

79 016

5 650

122 126

729 998

2016

680 468

193 655

51 426

123 093

17 453770624289

486 813

407 597

311 681

81 574180

1 200

2 720

2 192

8 050

79 216

79 016200

10 500

690 968

Celkov? v?daje na soci?ln? p??i ?inily v roce 2016 celkem 690 968 tis. K?.45

^ f c tZ?v?r
C?lem soci?ln? p??e je pomoc ob?an?m m?sta Brna v nep??zniv? soci?ln? situaci, a to formou soci?ln?
pr?ce a soci?ln?ch slu?eb.

Soci?ln? pr?ce spo??v? p?edev??m v poradenstv?, soci?ln? depist??i, v pr?ci s klientem v jeho
p?irozen?m prost?ed?, pomoci p?i ?e?en? obt??n?ch ?ivotn?ch situac? v?etn? zprost?edkov?n? kontaktu
s p??slu?n?mi institucemi. Tuto ?innost vykon?v? Odbor soci?ln? p??e magistr?tu ve spolupr?ci se
soci?ln?mi odbory 24 m?stsk?ch ??st?. Soci?ln? slu?by byly v roce 2016 poskytov?ny Odborem soci?ln?
p??e magistr?tu, 6 st?edisky pe?ovatelsk? slu?by p?i ??adech m?stsk?ch ??st?, 12 p??sp?vkov?mi
organizacemi m?sta a v?ce ne? 80 neziskov?mi subjekty, jim? m?sto p?isp?v? na jejich ?innost ze
sv?ho rozpo?tu.
Soci?ln? pr?ce i soci?ln? slu?by jsou zam??eny na c?lov? skupiny, k nim? pat?? senio?i, d?ti, ml?de? a
rodina, ob?an? s r?zn?m druhem zdravotn?ho posti?en?, osoby ohro?en? soci?ln?m vylou?en?m.
Celkov? v?daje na soci?ln? p??i ?inily v roce 2015 celkem 690 968 tis. K?.
Rodin?m s d?tmi a osob?m ohro?en?m chudobou byly zaji??ov?ny pot?ebn? soci?ln? slu?by,
poskytov?na pomoc p?i zvl?d?n? obt??n?ch ?ivotn?ch situac? a realizov?na poradensk? a depist??n?
?innost. Pomoc byla v roce 2016 poskytnuta celkem 3020 klient?m, ztoho 1349 rodin?m
s nezaopat?en?mi d?tmi.
Dal?? aktivity byly c?leny na oblast soci?ln? pr?vn? ochrany d?t? (d?le SPOD), v jej?m? r?mci Magistr?t
m?sta Brna spolupracuje se soci?ln?mi ?tvary ??ad? m?stsk?ch ??st?, mezi n?? tak? p?erozd?luje
st?tn? dotace na zabezpe?en? t?to agendy. Odbor soci?ln? p??e, refer?t n?hradn? rodinn? p??e
evidoval ke konci roku 2016 celkem 63 ?adatel? o n?hradn? rodinnou p??i, ztoho 46 ?adatel? o
osvojen?, 14 ?adatel? o p?stounskou p??i a 3 ?adatele o p?stounskou p??i na p?echodnou dobu. Ve
sledovan?m roce vedl v evidenci 297 p?stoun? a poru?n?k? a 333 d?t? v p?stounsk? nebo poru?nick?
p??i. V souvislosti s novelou z?kona o Soci?ln? pr?vn? ochran? d?t? jsou od roku 2013 s p?stouny
uzav?r?ny dohody o v?konu p?stounsk? p??e, v roce 2016 bylo aktu?ln? uzav?eno 263 dohod.
Na pomoc osob?m se zdravotn?m posti?en?m a senior?m, kte?? se ocitli v nep??zniv? soci?ln? situaci
a sami nejsou schopni tuto situaci ?e?it, je zam??eno Odd?len? soci?ln? pr?ce OSP MMB. Ke konci
roku 2016 evidovalo Odd?len? soci?ln? pr?ce 3 157 klient?, se kter?mi pr?b??n? pracuje na z?klad?
jejich po?adavk? ?i pot?eb. Nov? evidovan?ch klient? za rok 2016 bylo 696. Jednor?zov?ch
poradenstv? ?i intervenc? bylo v pr?b?hu roku poskytnuto 397, a to bu? formou osobn?ho jedn?n?, nebo
telefonicky.
Odd?len? soci?ln? pr?ce zaji??uje rovn?? vyd?v?n? a v?m?nu parkovac?ch pr?kaz? pro osoby se
zdravotn?m posti?en?m, kter? jsou dr?iteli pr?kazu ZTP nebo dr?iteli pr?kazu ZTP/P. Dr?itel?m pr?kazu
ZTP z d?vodu posti?en? ?plnou nebo praktickou hluchotou, kte?? jsou z?rove? dr?iteli ?idi?sk?ho
opr?vn?n?, vyd?v? ozna?en? do vozidla O 2. V pr?b?hu roku 2016 bylo vym?n?no ?i vyd?no celkem
2 811 nov?ch parkovac?ch pr?kaz? a 9 ozna?en? do vozidla O 2. Osob?m se sn??enou schopnost?
pohybu bylo vyd?no 112 eurokl???, kter? pom?haj? zajistit rychlou a d?stojnou dostupnost ve?ejn?ch
soci?ln?ch a technick?ch kompenza?n?ch za??zen? (nap?. v?tah?, svisl?ch a schodi??ov?ch plo?in
apod.).
Soci?ln? slu?by pobytov? a ambulantn? poskytuje t?to c?lov? skupin? 12 p??sp?vkov?ch organizac?
m?sta (11 domov? pro seniory a Centrum soci?ln?ch slu?eb), ter?nn? a ambulantn? slu?by poskytuje
?est st?edisek m?stsk? pe?ovatelsk? slu?by p?i ??adech m?stsk?ch ??st? a d?le pak ?ada nest?tn?ch
neziskov?ch organizac? a dal??ch subjekt?, jim? m?sto Brno finan?n? p?isp?v? formou dotace ze sv?ho
rozpo?tu.
V roce 2016 bylo v evidenci soci?ln?ch kur?tor? odboru soci?ln? p??e MMB 2 264 klient? ohro?en?ch
soci?ln?m vylou?en?m (lid? bez domova a p??st?e??, lid? se zku?enost? s uv?zn?n?m, mlad? dosp?l? po
ukon?en? ?stavn? v?chovy, osoby ohro?en? z?vislostmi atd., 80% tvo?? mu?i). T?mto osob?m byla
poskytov?na komplexn? p??e spo??vaj?c? v zaji?t?n? z?kladn?ch ?ivotn?ch pot?eb, poradensk? pomoci a
soci?ln? terapeutick? ?innosti ?i v poskytov?n? soci?ln?ch slu?eb v r?zn?ch azylov?ch za??zen?ch
m?sta i nevl?dn?ch organizac?. P?i poradensk? a terapeutick? pr?ci s klienty na pracovi?ti bylo
realizov?no 10 440 sezen? a konzultac? poskytnut?ch soci?ln?mi kur?tory, pr?vn? poradenstv? bylo
poskytov?no celkem v 367 kontaktech, pracovn? terapie realizovala 1 237 kontakt? s klienty. V r?mci46

hihdepist??n? ?innosti soci?ln? kur?to?i pravideln? vyhled?vali a kontaktovali lidi bez domova
v nejr?zn?j??ch typech neleg?ln?ch nocle?i?? (squaty, zahr?dky), nav?t?vovali m?stsk? prostor a dal??
m?sta. Takto kur?to?i kontaktovali cca 150 osob. P?i tzv. kontinu?ln? soci?ln? pr?ci p??mo ve v?znic?ch
byla realizov?na poradensk? ?innost celkem pro 191 klient?, p?edev??m pro ty, kte?? budou vbrzk?
dob? (do 1 roku) z v?konu trestu propu?t?ni. Pokra?oval projekt Motivovan? vyhled?v?n? TBC ve
spolupr?ci s Krajskou hygienickou stanic? a Poliklinikou Zahradn?kova i projekt sb?rky nepou??van?ho
?i nepot?ebn?ho ?atstva. Ve spolupr?ci s Diec?zn? charitou Brno a Arm?dou sp?sy realizovali soci?ln?
kur?to?i 4. ro?n?k akce Noc venku, p?ibli?uj?c? t?ma bezdomovstv? ?irok? ve?ejnosti, a pod?leli se i na
p??prav? otev?en? tzv. N?bytkov? banky. Klienti m?li u soci?ln?ch kur?tor? mo?nost ?erpat potravinovou
pomoc z Potravinov? banky ?i z dal??ch potravinov?ch sb?rek (nap?. potravinov? sb?rka zam?stnanc?
Magistr?tu m?sta Brna, n?rodn? sb?rka potravin).
Slu?by soci?ln? prevence spojen? s pobytem v azylov?m dom? pro mladistv? klienty v Odd?len?
soci?ln? prevence pro mladistv? a mlad? dosp?l? Odboru soci?ln? p??e absolvovalo v roce 2016
celkem 57 klient?. Jednalo se p?edev??m o poruchy chov?n?, zhor?en? ?koln? prosp?ch a zanedb?v?n?
?koln? doch?zky, nevhodnou v?chovnou p??i, trestnou ?innost ?i finan?n? t?se?. U?ivatel? slu?eb byli
v azylov?m dom? ubytov?ni ve v?t?in? p??pad? po dobu del?? ne? p?l roku, zpravidla do doby
?sp??n?ho dokon?en? profesn? p??pravy nebo vy?e?en? soci?ln?ho probl?mu klienta.
Azylov?ho programu pro mlad? dosp?l? se ??astnilo celkem 45 klient?, ztoho bylo 19 klient? Domu
na p?l cesty a 26 klient? Azylov?ho domu pro mlad? dosp?l?. D?vodem pobytu bylo ukon?en? ?stavn?
nebo ochrann? v?chovy, n?vrat z v?konu trestu nebo soci?ln? t?se? (klient bez p??st?e??). V uplynul?m
roce pravideln? doch?zelo do n?zkoprahov?ho za??zen? pro ml?de? Kumb?l 94 klient? ve v?kov?m
rozmez? od 15 do 26 let, p?edev??m z brn?nsk?ch lokalit Z?brdovice a St??ice. V r?mci klubu byla
klient?m poskytov?na pomoc p?i ?e?en? krizov?ch ?ivotn?ch situac? a nab?zena mo?nost r?zn?ch aktivit.
Denn? ??ast se pohybovala v rozmez? mezi 15 a 30 u?ivateli slu?by.
Pokra?oval proces pl?nov?n? soci?ln?ch slu?eb v Brn? metodou komunitn?ho pl?nov?n?, jeho? c?lem
je vytv??en? s?t? kvalitn?ch, dostupn?ch a efektivn?ch soci?ln?ch slu?eb v Brn? odpov?daj?c? pot?eb?m
jeho obyvatel i mo?nostem dostupn?ch finan?n?ch zdroj?. Pro tento proces je charakteristick?
spolupr?ce se v?emi akt?ry p?sob?c?mi v soci?ln?ch slu?b?ch v?etn? nest?tn?ch neziskov?ch
organizac? (NNO), kter? d?ky v?cezdrojov?mu financov?n? p?in??ej? dal?? prost?edky do soci?ln? oblasti
a dopl?uj? nab?dku soci?ln?ch slu?eb v m?st? Brn?. Proces pl?nov?n? soci?ln?ch slu?eb je ?zce
propojen s dota?n?m ??zen?m pro NNO, poskytuj?c?m soci?ln? slu?by ?i slu?by na n? navazuj?c?. V roce
2016 obdr?elo 83 neziskov?ch organizac? poskytuj?c?ch soci?ln? slu?by (a slu?by vhodn? dopl?uj?c? ?i
navazuj?c? na soci?ln? slu?by) z kapitoly Odboru soci?ln? p??e dotace v celkov? v??i 81 754 tis. K?.
P?i Odboru soci?ln? p??e MMB na Koli?ti 19 p?sob? Socio-info centrum (SIC), jeho? posl?n?m je
nab?zet komplexn? informace o nab?dce soci?ln?ch slu?eb a poskytovat osobn?, telefonick? i
internetov? poradenstv? ze soci?ln? oblasti a pomoc v obt??n? ?ivotn? situaci. V roce 2016 poskytly
pracovnice SIC pomoc a radu 2 775 klient?m (1 035 mu?? a 1 740 ?en) a ?e?ily dotazy t?kaj?c? se
r?zn?ch oblast? (soci?ln? d?vky, soci?ln? slu?by, oblast soci?ln? pr?vn?, ot?zky zadlu?enosti,
d?chodov?ho poji?t?n? atd.). P?eva?ovaly osobn? n?v?t?vy klient? (2 235), telefonicky kontaktovalo
SIC 485 klient?, elektronickou formou bylo ?e?eno 55 dotaz?. Pro ?innost SIC je vyu??v?n informa?n?
port?l o soci?ln? p??i v m?st? Brn? www.socialnipece.brno.cz, jeho? sou??st? je i datab?ze v?ech
organizac? p?sob?c?ch v soci?ln? oblasti ve m?st? Brn?. Webov? soci?ln? port?l je krom? poradenstv? a
poskytov?n? informac? ze soci?ln? oblasti vyu??v?n i pro spolupr?ci s NNO a pro komunitn? pl?nov?n?
soci?ln?ch slu?eb.

Na 22 projekt? 10 n?rodnostn?ch men?in (celkem 19 organizac?), a to zejm?na na jejich kulturn?
aktivity sm??uj?c? k udr?ov?n? n?rodn?ch kulturn?ch tradic, zvyklost?, p?vodn?ho mate?sk?ho jazyka bylo
v roce 2016 poskytnuto z rozpo?tu m?sta celkem 1 200 tis. K?. Z t?to ??stky bylo 185 tis. K? ur?eno
na tradi?n? festival Babylonfest, kter? se konal v m?s?ci z???. M?sto Brno, resp. Odbor soci?ln? p??e
magistr?tu je partnerem projektu Jihomoravsk?ho region?ln?ho centra pro integraci cizinc?.
N?rodnostn?mi men?inami se na sv?ch pravideln?ch m?s??n?ch zased?n?ch zab?val V?bor pro
n?rodnostn? men?iny Zastupitelstva m?sta Brna, problematiku cizinc? a imigrant? ?e?il Poradn? org?n
statut?rn?ho m?sta Brna pro ot?zky integrace cizinc?.
V roce 2015 m?sto Brno zah?jilo spolupr?ci s Agenturou pro soci?ln? za?le?ov?n? (odbor ??adu vl?dy
?R), s jej?? pomoc? za?alo p?ipravovat Strategick? pl?n soci?ln?ho za?le?ov?n?, a to za uplat?ov?n?
tzv. Koordinovan?ho p??stupu k soci?ln? vylou?en?m lokalit?m (KPSVL). KPSVL p?edstavuje
specifick? mechanismus ?erp?n? finan?n?ch prost?edk? z fond? EU na projekty soci?ln? integrace
v oblasti zam?stnanosti, vzd?l?v?n?, prevence, soci?ln?ho bydlen? a v oblasti soci?ln?ch slu?eb a47

M, 'Sd
soci?ln? pr?ce. Cel? proces strategick?ho pl?nov?n? koordinuje Odd?len? soci?ln?ho za?le?ov?n?
Odboru soci?ln? p??e. Strategick? pl?n soci?ln?ho za?le?ov?n? v m?st? Brn? pro obdob? 2016-19
v?etn? z?sobn?ku projekt? byl schv?len 15. 3. 2016. Na jeho z?klad? prob?hala v roce 2016 p??prava
(a u n?kter?ch projekt? ji? i realizace) projekt? statut?rn?ho m?sta Brna a nest?tn?ch neziskov?ch
organizac? zam??en?ch na soci?ln? bydlen? (pro rodiny s d?tmi a jednotlivce), prevenci ztr?ty bydlen?,
rekonstrukci obecn?ch byt? pro ??ely soci?ln?ho bydlen?, zam?stnanost (dlouhodob? nezam?stnan?ch
nad 12 m?s?c?), vzd?l?v?n? d?t? v p?ed?koln?m a ?koln?m v?ku, rodinu, zdrav? a prevenci (man?elsk?
poradny, zdravotn?-soci?ln? pomocn?ci, soci?ln?-aktiviza?n? slu?by, rodinn? asistenti, atd.), vzd?l?v?n?
asistent? prevence kriminality a domovn?k? v soci?ln? vylou?en?ch lokalit?ch, ?i projekty zam??en? na
integraci cizinc? ?ij?c?ch na ?zem? statut?rn?ho m?sta Brna.
Prevence kriminality m? sv? m?sto v ?innosti magistr?tu od kv?tna roku 1995. M?stsk? program
prevence kriminality zapo?al pod t?mto n?zvem rokem 2008. Zastupitelstvo m?sta Brna schv?lilo
st?edn?dobou koncepci prevence kriminality na l?ta 2013 - 2016. V r?mci tohoto programu se v roce
2016 v Brn? uskute?nilo celkem 33 d?l??ch projekt?, p?i?em? z rozpo?tu m?sta Brna bylo na programy
prevence kriminality p?id?leno 2 900 tis. K?, na 4 projekty obdr?elo m?sto Brno st?tn? ??elovou dotaci
ve v??i 389 tis. K? a z rozpo?tu Jihomoravsk?ho kraje obdr?elo na 3 projekty 235 tis. K?.
Koordina?n? centrum prevence (KCP) spolupracuje s ?eskou kriminologickou spole?nost?, s Institutem
pro kriminologii a soci?ln? prevenci v Praze i s M?stskou polici? Brno (nap?. p?i organizov?n? Senior
akademie). V r?mci spolupr?ce s EFUS (Evropsk? f?rum pro bezpe?nost ve m?st?) m?sto Brno
prost?ednictv?m KCP pokra?ovalo v ?innosti pracovn? skupiny Senio?i, kterou Brno iniciovalo ve
spolupr?ci s regionem Katal?nsko a m?stem Mathosinhos v Portugalsku a do n?? se do roku 2016
p?ihl?silo 19 m?st, region? a organizac? z cel? Evropy. Nov? se Brno zapojilo jako p?idru?en? ?len do
?innosti pracovn? skupiny EFUS projektu LIAISE 2 (M?stn? instituce proti extremismu 2) s c?lem rozvoje
evropsk? s?t? m?stn?ch ??ad? k zamezen? n?siln? radikalizace.
V souladu s protidrogovou politikou m?sta Brna bylo v roce 2016 podpo?eno celkem 10 projekt?
protidrogov? prevence ??stkou ve v??i 8 050 tis. K?. Mezi priority protidrogov? politiky m?sta Brna
pat?? ochrana ve?ejn?ho zdrav?, bezpe?nost a p?edch?zen? probl?m?m z u??v?n? n?vykov?ch l?tek se
zvl??tn?m z?etelem na c?lovou populaci d?ti a ml?de?. ??st projekt? protidrogov? prevence spad?, dle
ZMB schv?len? Koncepce prevence kriminality, do M?stsk?ho programu prevence kriminality.
Podpo?en? projekty byly zam??eny na prim?rn?, sekund?rn? a terci?rn? prevenci i n?slednou p??i a
postihovaly jak z?vislosti l?tkov? (neleg?ln? drogy, alkohol), tak z?vislosti nel?tkov? (zejm. patologick?
hr??stv?). Vedle projekt? NNO sm??uj?c?ch k protidrogov? prevenci byla tak? finan?n? podpo?ena
?innost zdravotnick?ch za??zen? poskytuj?c?ch akutn? l??ebnou a krizov? poradenskou podporu
probl?mov?m u?ivatel?m n?vykov?ch l?tek a jedinc?m nach?zej?c?m se v krizov? situaci spojen? se
z?vislostn?m chov?n?m (PL Brno, FN Brno). Ve spolupr?ci se spole?nost? Podan? ruce o.p.s. a
Asociac? nest?tn? organizac? poskytuj?c?ch adiktologick? a soci?ln? slu?by pro osoby ohro?en?
z?vislostn?m chov?n? se v Brn? v r?mci jednoho z podpo?en?ch projekt? uskute?nila v z??? 2016
mezin?rodn? konference ?Patologick? hr??stv? Brno 2016".

M?sto Brno prost?ednictv?m Odboru soci?ln? p??e MMB dlouhodob? spolupracuje s evropsk?m
sdru?en?m m?st Eurocities, jmenovit? s F?rem soci?ln?ch v?c?, jeho? prioritami jsou problematika
soci?ln?ho za?le?ov?n? a boj proti chudob? v evropsk?ch m?stech. Brno se aktivn? pod?l? na ?innosti
jeho pracovn?ch skupin, a to Soci?ln? inkluze, Bezdomovectv? a Migrace a integrace.48

ysv