Id
4850
Nadpis
ZM7/2563: Materiály k jednání: 213. Návrh na ukončení procesu pořizování změn Územního plánu města Brna
Orginální zdroj
http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/ORGO/materialy-zmb/ZMB_Z7-29/MMB2017000000987.pdf
Archiv
zm7-2563-materialy-k-jednani-213-navrh-na-ukonceni-procesu-po.pdf
Celkem upozornění
0


MMB2017000000987

Rada m?sta Brna

ZM7/2563

Z7/29. zased?n? Zastupitelstva m?sta Bma
konan? dne 20. 6. 2017

N?zev:
N?vrh na ukon?en? procesu po?izov?n? zm?n ?zemn?ho pl?nu m?sta Brna

Obsah:
? D?vodov? zpr?va (str. 2-4)
? N?vrh na ukon?en? procesu po?izov?n? zm?n ?PmB (zm?ny k samostatn?mu projedn?n?

a zm?na B28/07-II) (str. 5-19)

N?vrh usnesen?:

113

Zastupitelstvo m?sta Brna

- s o u h l a s ?
s ukon?en?m procesu po?izov?n? zm?n ?zemn?ho pl?nu m?sta Bma
- B50/09-I (M? Bmo-?emovice)
- B48/09-I (M? Bmo-?emovice, M? Brno-Tu?any)
- B23/09-I, A2/09-I (M? Brno-Ivanovice)
- B53/03-H, P334 (M? Brno-jih)
- P012 (M? Brno-Kohoutovice)
- B45/08-I (M? Brno-L??e?)
- B22/06-II (M? Brno-Medl?nky, M? Brno-?e?kovice a Mokr? Hora)
- B31/06-I, B19/07-I, B28/07-II (M? Bmo-sever)
- B2/03-II (M? Brno-st?ed)

Stanoviska dot?en?ch org?n?:
Rada m?sta Bma projedn? materi?l dne 13. 6. 2017.

Zpracoval: / V- /^VU^CA-- P?edkl?d?:
Odbor ?zemn?ho pl?nov?n? a rozvoje MMB Rada m?sta BmaD?vodov? zpr?va

Zm?ny ur?en? k samostatn?mu projedn?n? jsou zm?ny, kter? byly prov??ov?ny v r?mci n?vrhu zm?ny
?PmB "Aktualizace ?PmB" a na z?klad? v?sledk? jej?ho projedn?n? byly usnesen?m ?. ZM6/3289
Zastupitelstva m?sta Bma na Z6/035. zased?n? dne 17. 6. 2014 vy?len?ny z procesu jej?ho po?izov?n?.
Tyto zm?ny byly prov??ov?ny v r?mci uveden? zm?ny a v r?zn?ch f?z?ch j ej ?ho po?izov?n? se do?lo k z?v?ru,
?e bude vhodn?j??, pokud se nestanou sou??st? komplexn? zm?ny. D?le uveden? zm?ny nebyly vyd?ny
opat?en?m obecn? povahy ?. 3/2014 a proces jejich po?izov?n? nebyl doposud ukon?en. Na z?klad?
vysloven?ho souhlasu Zastupitelstva m?sta Bma m? b?t u t?chto zm?n dokon?en proces jejich po??zem
a projedn?n? samostatn?m postupem (proto nemohly b?t za?azeny do dal??ch soubor? zm?n).

U ka?d? ze zm?n byl v r?mci spolupr?ce po?izovatele s ur?en?m zastupitelem zhodnocen dosavadn? postup
po?izov?n?, shrom??d?n? podklady, dal?? informace (zejm?na vyj?d?en? samospr?vy m?sta a samospr?v
m?stsk?ch ??st? a dal??ch zainteresovan?ch subjekt?) a tak? ?e?en? t?chto zm?n v projednan?m konceptu
nov?ho ?zemn?ho pl?nu. V?sledkem je n?vrh na ukon?en? 12 zm?n z celkov?ho po?tu 14 zm?n
k samostatn?mu projedn?n?. Sou?asn? se navrhuje k ukon?en? i textov? zm?na A2/09-I, kter? je podm?n?n?
zm?nou B23/09-I.

D?le byla tak? stejn?m zp?sobem zhodnocena i zm?na B28/07-II a bylo doporu?eno jej? ukon?en?.

Materi?l N?vrh na ukon?en? procesu po?izov?n? zm?n ?zemn?ho pl?nu m?sta Brna se nyn? p?edkl?d?
k projedn?n? a schv?len?, aby zm?ny byly ukon?eny pat?i?n?m ?konem samospr?vy m?sta Brna.
Proces po?izov?n? zm?n je v?dy zah?jen rozhodnut?m zastupitelstva obce a rovn?? i posledn? ?kon v procesu
po?izov?n? n?le?? zastupitelstvu. Pokud nedojde k vyd?n? zm?ny, je t?eba proces ukon?it jin?m rozhodnut?m
samospr?vy.

P?edkl?d? se tak samospr?v? m?sta k projedn?n? a ZMB k rozhodnut? n?vrh na ukon?en? n?sleduj?c?ch zm?n:
?ernovice

Ivanovice

Jih

Kohoutovice
L??e?
Medl?nky
?e?kovice a Mokr? Hora
Sever

St?ed
Tu?any

?348/09-I
B50/09-I
B23/09-I
A2/09-I
B53/03-I1
P334
P012
B45/08-I
b22/06-II
J822/06-O
B19/07-I
B31/06-I
B28/07-II
B2/03-II
fB48/09-l

* barevn? zv?razn?ny jsou zm?ny, kter? se t?kaj? ?zem? v?ce M?.

Stru?n? d?vody pro doporu?en? zm?n k ukon?en? procesu po?izov?n? jsou n?sleduj?c?:
- B50/09-I: Nejedn? se o prioritn? z?m?r m?sta a ?zem? je pot?eba ?e?it v r?mci komplexn?ho prov??en? zm?ny
AB7/15-CM, nikoliv po jednotliv?ch ??stech.
- B48/09-I: Doporu?uje se ?zem? prov??it a? v r?mci p??pravy n?vrhu nov?ho ?zemn?ho pl?nu.
- B23/09-I: V souladu s vyj?d?en?mM? se doporu?uje zm?nu ukon?it. V ?zem? se p?ipravuje stavebn? z?m?r,
kter? respektuje podm?nky vyu?it? ?zem? dle st?vaj?c?ho ?PmB.
- A2/09-I: Samostatn? po?izov?n? t?to textov? zm?ny bez odpov?daj?c?ho v?cn?ho ?e?en? zm?ny
B23/09-I je bezp?edm?tn?.
- B53/03-II: Po?izov?n? zm?ny br?n? negativn? stanovisko org?nu st?tn? spr?vy na ?seku ochrany ZPF.
- P334: Do doby uveden? ?PmB do souladu se Z?R a do?e?en? zm?ny AB7/15-CM nelze zm?nu P334
po?izovat. Doporu?uje se zm?nu prov??it a? v r?mci p??pravy n?vrhu nov?ho ?zemn?ho pl?nu.
- P012: Zm?na je duplicitn? se zm?nou B3/11-1, kter? se nyn? po?izuje v r?mci 43. souboru zm?n ?PmB.
- B45/08-I: ?zem? se doporu?uje prov??it v r?mci p??pravy n?vrhu nov?ho ?zemn?ho pl?nu.- B22/06-II: V souladu s vyj?d?en?m M? se doporu?uje zm?nu ukon?it. Jedn? se o rozvojov? ?zem?, kter? je
p?edm?tem prov??ov?n? v konceptu nov?ho ?zemn?ho pl?nu m?sta Brna.
- B31/06-I: ?zem? se doporu?uje prov??it a? v r?mci p??pravy n?vrhu nov?ho ?zemn?ho pl?nu.
- B19/07-I: V ?zem? se p?ipravuje stavebn? z?m?r, kter? respektuje podm?nky vyu?it? ?zem? dle st?vaj?c?ho
?PmB.
- B28/07-II: Z?m?r zm?ny - po?adavek na polyfunk?nost ?zem? m??e b?t i do budoucna zaji?t?n ?e?en?m v
nov?m ?zemn?m pl?nu.
- B2/03-II: V souladu s vyj?d?en?m M? se doporu?uje zm?nu ukon?it. V ?zem? se prov??uj? mo?nosti
realizace jin?ch stavebn?ch z?m?r?, kter? nejsou podm?n?ny ?e?en?m zm?ny. Po?izov?n? zm?ny tak? br?n?
negativn? postoj Ministerstva kultury ?R.

Podrobn?j?? popis d?vod? k ukon?en? zm?n je uveden v materi?lu N?vrh na ukon?en? procesu
po?izov?n? zm?n ?PmB (zm?ny k samostatn?mu projedn?n? a zm?na B28/07-ID. Grafick? zn?zorn?n?
zm?n navr?en?ch k ukon?en? je prezentov?no jako orienta?n? vymezen? ?e?en?ch ?zem? na v??ezech v?kresu
?PmB - Pl?n vyu?it? ?zem? - dopl?uj?c? v?kres (1 : 5 000)
S ohledem na v??e uveden? doporu?uje po?izovatel zm?n ?PmB (O?PR MMB) souhlasit s ukon?en?m
procesu po?izov?n? zm?n - B50/09-I. B48/09-I. B23/09-I. A2/09-I. B53/03-D. P334. P012. B45/08-I.
B22/06-n. B31/06-I. B19/07-I. B28/07-II a B2/03-II.

Materi?l byl projedn?n na zased?n? Komise RMB pro ?zemn? pl?nov?n? ?. R7/KUP/32 dne 1. 6.2017:
P?edsedkyn? komise po??dala o kr?tkou informativn? zpr?vu. K materi?lu se vedla diskuse. Pan
Ing. arch. Bo?eck? vznesl po?adavek na samostatn? hlasov?n? o zm?n? B28/07-II (M? Bmo-sever)
a pan RNDr. Boreck? vznesl po?adavek na samostatn? hlasov?n? o zm?n? B45/08-I (M? Brno-
L??e?). Na podn?t ?len? komise bylo hlasov?no o dvou zm?n?ch samostatn?.

v

Samostatn? hlasov?n? o zm?n? B28/07-II (MC Brno- sever)
N?vrh usnesen?:
Komise RMB pro ?zemn? pl?nov?n?
d o p o r u ? u j e
Rad? m?sta Brna doporu?it Zastupitelstvu m?sta Brna
- s o u h l a s i t
s ukon?en?m procesu po?izov?n? zm?n ?zemn?ho pl?nu m?sta Bma
B28/07-II (M? Bmo-sever)

P??tomno 11 ?len? komise

/ 3 pro - 4 proti - 4 se zdr?el / z 11 ?len?
Jsneseni

a
rc

h
ec

k?


In
g.Bo
?

proti

[ nebylo
>

a
??

ko


zdr?ela

p?ijato

D
r. ?t

al


73 *

zdr?el

o
Si
PH

? ?

<
pro

ar
ch

.


??
?k


In

g.


Pa
laproti

J?
c

ts
>u

proti

o

K
unM
E

proti

D
r.

ec
k?


B

or


zdr?el

Id
es


Ji

??

pro

T3

G
ru

n


In
g.zdr?el

? es

? 5
pro

Samostatn? hlasov?n? o zm?n? B45/08-I (M? Brno- L??e?)
N?vrh usnesen?:
Komise RMB pro ?zemn? pl?nov?n?
d o p o r u ? u j e
Rad? m?sta Brna doporu?it Zastupitelstvu m?sta Brna
- s o u h l a s i t
s ukon?en?m procesu po?izov?n? zm?n ?zemn?ho pl?nu m?sta Bma
- B45/08-I (M? Brno-L??e?)

Sl<!1P??tomno 11 ?len? komise

/ 8 pro - 1 proti - 1 se zdr?el - 1 nehlasoval/ z 11 ?len?
Usnesen? bylo p?ijato

a
rc

h
ec

k?


In
g.Bo
?

pro

>

a
??

kc


In
g.K
a?

p
pro

D
r. ?t

al


> >
P? u

pro

O
Si
PH

? ?

<
pro

a
rc

h.


??
?k


In

g.


Pa
lapro

j t

M
gr

.


K
or

y?
?n

e

pro

o

K
un


In

g.


pro

? S"

R
N


Bo

r

proti

Id
es


Ji

??

nehlas

?o

G
ru

n


In
g.zdr?el

? es

U 5
pro

Hlasov?n? o zb?vaj?c? ??sti usnesen? jako celku
N?vrh usnesen?:
Komise RMB pro ?zemn? pl?nov?n?
d o p o r u ? u j e
Rad? m?sta Brna doporu?it Zastupitelstvu m?sta Brna
- s o u h l a s i t
s ukon?en?m procesu po?izov?n? zm?n ?zemn?ho pl?nu m?sta Bma
- B50/09-I (M? Bmo-?emovice)
- B48/09-I (M? Bmo-?emovice, M? Brno-Tu?any)
- B23/09-I, A2/09-I (M? Brno-Ivanovice)
- B53/03-II, P334 (M? Brno-jih)
- PO 12 (M? Brno-Kohoutovice)
- B22/06-II (M? Brno-Medl?nky, M? Brno-?e?kovice a Mokr? Hora)
- B31/06-1, B19/07-1 (M? Brno-sever)
- B2/03-II (M? Brno-st?ed)

P??tomno 11 ?len? komise

/ 9 pro - 1 proti - 1 se zdr?el / z 11 ?len?
Usnesen? bylo p?ijato

a
rc

h
e

c
k?


In

g.


Bo
?

pro

?es

>

a
??

ko


In
g.K
a?

p

pro

ti "3
M* * J

K u
pro

O
PH

<
pro

a
rc

h.


??
?k


In

g.


Pa
lapro

J?

/?
?n

e

pro

K
un


In

g.


pro

D
r.

e
c

k?


RN


Bo
r

proti

Id
es


Ji

??

pro

?a

G
ru

n


In
g.zdr?el

? es

? 5
pro

Materi?l bude projedn?n na R7/120. sch?zi Rady m?sta Brna dne 13. 6.2017.
***N?vrh na ukon?en? procesu po?izov?n? zm?n ?PmB
(zm?ny k samostatn?mu projedn?n? a zm?na B28/07-II)

MC BRNO-CERNOVICE
??slo

zm?ny
B50/09-I

M?, k. ?., ulice nebo lokalita, z?kladn? popis zm?ny
MC BRNO-CERNOVICE, k. ?. ?ernovice, ul. Smutn?
Prov??it mo?nost zm?ny n?vrhov? funk?n? plochy ?ist?ho bydlen? na plochu ostatn?
m?stsk? zelen? v souvislosti s v?stavbou lokality na Kam?nk?ch. D?vodem zm?ny je
roz???en? ploch zelen?, vlastn?ci pozemk? byli informov?ni m?stskou ??st?.

Od?vodn?n?:
Nejedn? se o prioritn? z?m?r m?sta. Na zm?nu nenavazuje ??dn? p?ipravovan? investi?n? z?m?r
na realizaci parkov? ?pravy zelen?. Cel? ?zem? je pot?eba posoudit v r?mci komplexn?ho
prov??en? zm?ny AB7/15-CM, tj. ?prava veden? trasy ?Bratislavsk? radi?ly" a VMO
v jihov?chodn?m sektoru m?sta Bma, nikoliv po jednotliv?ch ??stech.
Samospr?va m?stsk? ??sti (p?vodn? navrhovatel zm?ny) s ukon?en?m souhlas?.

MC BRNO-CERNOVICE A MC BRNO-TURANY
??slo

zm?ny
B48/09-I

M?, k. ?., ulice nebo lokalita, z?kladn? popis zm?ny
MC BRNO-CERNOVICE, MC BRNO-TURANY, k. ?. ?ernovice,
k. ?. Brn?nsk? Ivanovice, lokalita ?ernovick? terasa
Prov??it mo?nost zm?n z ?zemn? studie ??ernovick? terasa - ekologick? park'
varianta ?C" (zpracovatelDoc. Ing. Ku?era-Ekologick?d?lna, 2008).

Od?vodn?n?:
V sou?asn? dob? samospr?va m?sta jedn? o nejvhodn?j??m z?m?ru, kter? m? b?t v ?zem?
realizov?n. Z?kladn? podm?nkou pro mo?nost napln?n? ?zem? je vybudov?n? kapacitn?ho
dopravn?ho napojen? lokality. Z hlediska ?asov?ho horizontu platnosti st?vaj?c?ho ?PmB se
doporu?uje zm?nu d?le samostatn? nepo?izovat a ?e?en? ?zem? prov??it v r?mci p??pravy n?vrhu
nov?ho ?zemn?ho pl?nu.

MC BRNO-IVANOVICE
??slo

zm?ny
B23/09-I

M?, k. ?., ulice nebo lokalita, z?kladn? popis zm?ny
MC BRNO-IVANOVICE, k. ?. Ivanovice, ul. ?ernohorsk? - Svitavsk?
radi?la
Prov??it mo?nost zm?ny funk?n? plochy pro v?robu na plochy sm??en? v?roby
a slu?eb, komunikaci a prostranstv? m?stn?ho v?znamu a plochu dopravy a d?le
mo?nost zm?ny n?vrhov?ch funk?n?ch ploch sm??en?ch v?roby a slu?eb na plochy
pro v?robu.
D?vodem zm?ny je vlo?eni nov? obslu?n? komunikace soub??n? s ul. Hradeckou,
kter? obslou?? toto ?zem? s propojen?m na st?vaj?c? komunika?n? s??.
Pozn.: na zm?nu navazuje sou?asn? po?izovan? zm?na A2/09-1.

Od?vodn?n?:
V ?zem? se p?ipravuje stavebn? z?m?r, kter? respektuje podm?nky vyu?it? ?zem? dle st?vaj?c?ho
?PmB. Vstupovat zm?nou do ?zem? v dob? p??pravy z?m?ru se nejev? jako efektivn?. Zm?na se
navrhuje ukon?it i s ohledem na vyj?d?en? samospr?vy M?, kter? v?slovn? ??d? o ukon?en?
procesu po?izov?n?.
A2/09-I Dopln?n? P??lohy ?. 1 obecn? z?vazn? vyhl??ky statut?rn?ho m?sta Brna

?. 2/2004 ve zn?n? pozd?j??ch novel:
9. ZVL??TN? PODM?NKY VYU?IT? ?ZEM?
sm??en? plochy a plochy pracovn?ch aktivit situovan? v?chodn? od ulice
?ernohorsk? jsou vyu?iteln? pouze s dopravn?m napojen?m z n?vrhov? obslu?n?
komunikace veden? soub??n? s komunikac? Hradeckou."
Zd?vodn?n?:
Snaha zabr?nit nevhodn? dopravn? obsluze po st?vaj?c? komunikaci veden? p?es
plochy bydlen? a omezit dopravn? zat??en? ulice ?ernohorsk?.
Zm?na je podm?n?na sou?asn? po?izovanou zm?nou ?. B23/09-I.Od?vodn?n?:
Vzhledem ktomu, ?e zm?na A2/09-I je podm?n?na po?izov?n?m zm?ny B23/09-I, je nezbytn?,
aby o obou bylo rozhodnuto shodn?. Samostatn? po?izov?n? textov? zm?ny A2/09-I bez
odpov?daj?c?ho v?cn?ho ?e?en? funk?n?ho uspo??d?n? ?zem? je bezp?edm?tn?.

MC BRNO-JIH
??slo

zm?ny
M?, k. ?., ulice nebo lokalita, z?kladn? popis zm?ny

B53/03-II MC BRNO-JIH, k. ?. Doln? Her?pice, u d?lnice D2 -IKEA
Prov??it mo?nost vyu?it? plochy pro centrum obchodu a slu?eb.

Od?vodn?n?:
Po?izov?n? zm?ny br?n? negativn? stanovisko org?nu st?tn? spr?vy na ?seku ochrany ZPF (MZP
?R). Stanovisko tohoto dot?en?ho org?nu je pro po?izovatele z?vazn?. Vzhledem k tomu, ?e
v posledn?m vyj?d?en? MZP zr. 2017 bylo potvrzeno, ?e nejsou d?ny podm?nky pro zm?nu
p?edchoz?ho negativn?ho stanoviska, navrhuje se po?izov?n? zm?ny ukon?it.
P334 MC BRNO-JIH, k. ?. H. Her?pice, D. Her?pice,

u k?i?ovatky D1/D2
Prov??en? rozvojov?ch lokalit v rozsahu p?im??en?m kapacit? ve?ejn?
infrastruktury, za p?edpokladu souladu s urbanistickou koncepc? ?PmB.
Aktualizace pot?eby ploch pro ve?ejnou vybavenost, pro sport a rekreaci, pro
ve?ejnou rekreaci (ve vazb? na Oborov? koncepce).
Plochy pro pracovn? p??le?itosti - vyhodnocen? struktury zam?stnanosti v d?sledku
p?esunu ze sekund?ru do terci?ru, aktualizace pot?eby rozvojov?ch ploch.
(viz Z?m?r po??dit zm?nu ?Aktualizace ?PmB")

Od?vodn?n?:
?e?en? ?zem? je dot?eno vymezen?m ?zemn? rezervy i n?vrhov?ch koridor? dle Z?sad
?zemn?ho rozvoje JmK (Z?R). Z?rove? je ?e?en? ?zem? z?visl? na z?v?rech komplexn?ho
prov??en? ?zem? zm?nou AB7/15-CM, tj. ?prava veden? trasy ?Bratislavsk? radi?ly" a VMO
v jihov?chodn?m sektoru m?sta Bma. Do doby uveden? ?PmB do souladu se Z?R a do?e?en?
zm?ny AB7/15-CM nelze zm?nu P334 po?izovat. Z hlediska ?asov?ho horizontu platnosti
st?vaj?c?ho ?PmB se doporu?uje zm?nu d?le samostatn? nepo?izovat a ?e?en? ?zem? prov??it
v r?mci p??pravy n?vrhu nov?ho ?zemn?ho pl?nu.

MC BRNO-KOHOUTOVICE
??slo

zm?ny M?, k. ?., ulice nebo lokalita, z?kladn? popis zm?ny
P012 MC BRNO - KOHOUTOVICE, k. ?. Kohoutovice, ul. ?eb?t?nsk?, ul.

Vo???kova
Prov??en? mo?nosti dal??ho rozvoje s?dli??, stanoven? z?sad pro funk?n?
a prostorovou strukturu obytn?ch soubor?. ?len?n? ploch bydlen?, pop?. i ploch
sm??en?ch, na plochy obytn? z?stavby v RD a BD.
(viz Z?m?r po??dit zm?nu ?Aktualizace ?PmB")

Od?vodn?n?:
Zm?na je duplicitn? se zm?nou B3/11-I, kter? se po?izuje v r?mci 43. souboru zm?n ?PmB.

MC BRNO-LISEN
??slo

zm?ny
B45/08-I

M?, k. ?., ulice nebo lokalita, z?kladn? popis zm?ny
MC BRNO-LISEN, k. ?. L??e?, ul. Samoty
Prov??it mo?nost zm?ny funk?n?ch ploch zem?d?lsk?ho p?dn?ho fondu na plochy
pro bydlen? za ??elem v?stavby rodinn?ho domu.

Od?vodn?n?:
Z?m?r zm?ny se doporu?uje projednat ve vazb? na okoln? funk?n? vyu?it? v r?mci p??pravy
n?vrhu nov?ho ?zemn?ho pl?nu. Koncept nov?ho ?zemn?ho pl?nu prov??uje ?e?en? lokality
variantn?.MC BRNO-MEDL?NKY, MC BRNO-RE?KOVICE A MOKR? HORA
??slo

zm?ny
B22/06-II

M?, k. ?., ulice nebo lokalita, z?kladn? popis zm?ny
MC BRNO-MEDLANKY, MC BRNO-RECKOVICE A MOKRA HORA,

v

k. ?. Medl?nky, k. ?. ?e?kovice, pri ul. K Bab?
Prov??it mo?nost zm?n funk?n?ch ploch vypl?vaj?c?ch z ? US Ivanovice, ?e?kovice,
Medl?nky ".

Od?vodn?n?:
Jedn? se o rozvojov? ?zem?, kter? je p?edm?tem prov??ov?n? v konceptu nov?ho ?zemn?ho
pl?nu m?sta Brna. Z tohoto d?vodu nen? ??eln? pokra?ovat v po?izov?n? zm?ny, nebo? ?e?en?
zm?ny ?zce souvis? s ?e?en?m dopravn?ho syst?mu m?sta, kter? ur?? mo?nosti rozvoje t?to
lokality. Zm?na se navrhuje ukon?it i s ohledem na opakovan? vyj?d?en? samospr?vy M? Brno-
Medl?nky, kter? nesouhlas? s pokra?ov?n?m procesu po?izov?n?.

MC BRNO-SEVER
??slo

zm?ny
B31/06-I

M?, k. ?., ulice nebo lokalita, z?kladn? popis zm?ny
MC BRNO-SEVER, k. ?. Sob??ice, lokalita R??enec
Prov??it mo?nost zm?ny funk?n?ch ploch zem?d?lsk?ho p?dn?ho fondu na plochy
pro h?bitov, st?ediska likvidace odpad? a rekreaci dle zpracovan? US ? Sob??ice -
R??enec ".

Od?vodn?n?:
Z?m?r zm?ny se doporu?uje ??dn? prov??it a projednat v r?mci p??pravy n?vrhu nov?ho
?zemn?ho pl?nu. V nov?m ?zemn?m pl?nu je pot?eba komplexn? prov??it a prom?tnout aktu?ln?
koncepci poh?ebnictv?.
B19/07-I MC BRNO-SEVER, k. ?. Lesn?, ul. Okru?n?

Prov??it mo?nost zm?ny funk?n?ch ploch v?eobecn?ho bydlen? na plochy ostatn?
m?stsk? zelen? a sm??en? plochy obchodu a slu?eb dle skute?n?ho stavu.

Od?vodn?n?:
V ?zem? se p?ipravuje stavebn? z?m?r, kter? respektuje podm?nky vyu?it? ?zem? dle st?vaj?c?ho
?PmB. Vstupovat zm?nou do ?zem? v dob? p??pravy z?m?ru se nejev? jako efektivn?.
B28/07-II MC BRNO-SEVER, k. ?. Z?brdovice, ul. Merhautova

Prov??it mo?nost zm?ny funk?n?ch ploch zelen? a ploch pro ve?ejnou vybavenost -
?kolstv? na plochy v?eobecn?ho bydlen? za ??elem vybudov?n? polyfunk?n?ho
objektu, jeho? hlavn? n?pln? budou byty, parkov?n? a v p??zem? objektu za??zen?
mate?sk? ?koly

Od?vodn?n?:
C?lem zm?ny bylo prov??en? mo?nosti zm?ny funk?n?ho vyu?it? ploch za ??elem vybudov?n?
polyfunk?n?ho objektu pro bydlen? s mate?skou ?kolou v p??zem? a parkov?n?m v suter?nu.
V sou?asn? dob? zde do?lo k p?estavb?, kter? zintenzivnila vyu?it? bloku. Vnitroblok je nyn?
klidov? a slou?? pro provoz M?.
Po?adavek na polyfunk?nost ?zem? m??e b?t i do budoucna zaji?t?n ?e?en?m v nov?m ?zemn?m
pl?nu.

MC BRNO-STRED
??slo

zm?ny
B2/03-II

M?, k. ?., ulice nebo lokalita, z?kladn? popis zm?ny
MC BRNO - ST?ED, k.?. Brno-m?sto, Moravsk? n?m?st?
Prov??it mo?nost v?stavby podzemn?ch hromadn?ch gar???.

Od?vodn?n?:
V ?zem? se prov??uj? mo?nosti realizace stavebn?ch z?m?r?, kter? nejsou podm?n?ny ?e?en?m
zm?ny B2/03-II. Po?izov?n? zm?ny tak? br?n? negativn? postoj org?nu st?tn? spr?vy na ?seku
pam?tkov? ochrany (Ministerstva kultury ?R).
Zm?na se navrhuje ukon?it i s ohledem na vyj?d?en? samospr?vy M? Brno-st?ed, kter?
nesouhlas? s pokra?ov?n?m procesu po?izov?n?.

P??loha: Orienta?n? vymezen? ?e?en?ch ?zem? zm?n B50709-I, B48/09-I, B23/09-I, B53/03-II, P334.
P012, B45/08-I, B22/06-II, B31/06-I, B19/07-I, B28/07-U a B2/03-U ? ^ y?zemn? pl?n m?sta Brna platn? k 14.12.2016
(v??ez z dopl?uj?c?ho v?kresu Pl?n vyu?it? ?zem? -1:5000)?zemn? pl?n m?sta Brna platn? k 14.12. 2016
(v??ez z v?kresu 1 : 25000 U2 N?VRH URBANISTICK? KONCEPCE

- PLOCHY STAVEBN?HO ROZVOJE A RESTRUKTURALIZACE ?ZEM?
f/ff

orienta?n? vymezen? ?e?en?ho ?zem? B53/03-II

?zemn? pl?n m?sta Brna platn? k 14. 12. 2016
(v??ez z dopl?uj?c?ho v?kresu Pl?n vyu?it? ?zem? -1:5000) Wm ? iorienta?n? vymezen? ?e?en?ho ?zem? P334

Uzemn? pl?n m?sta Brna platn? k 14.12. 2016
(v??ez z dopl?uj?c?ho v?kresu Pl?n vyu?it? ?zem? -1:5000) A i?jtf

y
12Uzemn? pl?n m?sta Bma platn? k 14. 12. 2016
(v??ez z dopl?uj?c?ho v?kresu Pl?n vyu?it? ?zem? -1:5000)

orienta?n? vymezen? ?e?en?ho ?zem?
B19/07-1

?zemn? pl?n m?sta Brna platn? k 14.12.2016
(v??ez z dopl?ui?c?hoWkresu_Pl?n vyu?it? ?zem? -1:5000)_

//Wf 17Uzemn? pl?n m?sta Brna platn? k 14. 12. 2016
(v??ez z dopl?uj?c?ho v?kresu Pl?n vyu?it? ?zem? -1:5000) U11 18orienta?n? vymezen? ?e?en?ho ?zem? B2/03-II

?zemn? pl?n m?sta Brna platn? k 14.12. 2016
(v??ez z dopl?uj?c?ho v?kresu Pl?n vyu?it? ?zem? -1:5000) jih 19