Id
4849
Nadpis
ZM7/2564: Materiály k jednání: 212. Změna Územního plánu města Brna B108/15-0 - 43. soubor
Orginální zdroj
http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/ORGO/materialy-zmb/ZMB_Z7-29/MMB2017000000986.pdf
Archiv
zm7-2564-materialy-k-jednani-212-zmena-uzemniho-planu-mesta-b.pdf
Celkem upozornění
0


Rada m?sta Brna
MMB2017000000986

n
ZM7/2564

Z7/29. zased?n? Zastupitelstva m?sta Brna
konan? dne 20. 6. 2017

N?zev:
Zm?na ?zemn?ho pl?nu m?sta Brna B108/15-0 - 43. soubor

Obsah:
D?vodov? zpr?va v?. p??loh (str. 2-10)

N?vrh usnesen?:

Zastupitelstvo m?sta Brna

- r u ? ?
??st posledn?ho odstavce usnesen? bod. ? 129 Z7/23. zased?n? ZMB konan?ho dne 15. 11. 2016,
kter? zn?:

?570S/75-0"

- r u ? ?
??st p??lohy ?. 1 usnesen? bod. ? 129 Z7/23 .zased?n? ZMB konan?ho dne 15. 11. 2016, kter? zn?:

,?okyn k nov?mu vyhodnocen? - zm?na Bl08/15-0
ZMB po?aduje ukon?en? procesu po?izov?n? zm?ny ?zemn?ho pl?nu m?sta Brna Bl08/15-0
(Brno-?e?kovice a Mokr? Hora).
Vzhledem k tomuto pokynu ZMB nesouhlas? s Vyhodnocen?m v?sledk? projedn?n? a po?aduje
ve vyhodnocen? v?ech p?ipom?nek uplatn?n?ch k t?to zm?n? zohlednit, ?e proces po?izov?n?
t?to zm?ny bude ukon?en."

- r u ? ?
??st prvn?ho odstavce usnesen? bod ?. 135 Z7/23. zased?n? ZMB konan?ho dne 15. 11. 2016, kter?
zn?:

?- Bl 08/15-0 (Brno-?e?kovice a Mokr? Hora)"

- n e s o u h l a s ?
s ukon?en?m procesu po?izov?n? zm?ny ?zemn?ho pl?nu m?sta Brna:

B108/15-0 (Brno-?e?kovice a Mokr? Hora)

Stanoviska dot?en?ch org?n?:
Rada m?sta Brna projedn? materi?l dne 13. 6. 2017.

Zpracoval: ?? Z/. /y?Jtc<OCt<L/ P?edkl?d?:
Odbor ?zemn?ho pl?nov?n? a rozvoje MMB Rada m?sta BrnaD?vodov? zpr?va

Zm?na B108/15-0 byla po?izov?na jako sou??st 43. souboru zm?n ?zemn?ho pl?nu m?sta Brna
(?PmB). O zah?jen? procesu jej?ho po??zen? bylo ZMB rozhodnuto dne 8. 9. 2015, n?vrh zad?n? byl
s ve?ejnost?, okoln?mi obcemi a dot?en?mi org?ny projedn?n v obdob? od 6. 4. 2016 do 6. 5. 2016.
V?sledky projedn?n? byly ??dn? vyhodnoceny a Upraven? n?vrh Zad?n? zm?n ?PmB 43. soubor
a zm?n 2011, 2012 (v?etn? zm?ny B108/15-0) byl p?edlo?en ke schv?len? ZMB na jeho Z7/22.
zased?m konan?m dne 11. 10. 2016.

Na zased?n? ZMB v ??jnu 2016 byly ze strany ?len? zastupitelstva vzneseny a ZMB p?ijaty po?adavky
na dal?? ?pravy p?edlo?en?ho dokumentu u zm?n B152/15-0, B224/15-0, B108/15-0 aB20/ll-I.
Uveden? situace byla vyhodnocena z pr?vn?ho hlediska jako vnit?n? rozporn? a procesn? vadn?.
Ke zhojen? vady bylo nezbytn? revokovat ??jnov? usnesen? ZMB z d?vodu procesn? vady. Tento krok
u?inilo ZMB na dal??m sv?m zased?n? (Z7/23. zased?n?, 15. 11.2016) a sou?asn? sv? po?adavky
uplatnilo u po?izovatele z?konem p?edpokl?danou formou - Pokyny k nov?mu vyhodnocen? (viz p??loha
?. 1).
Na tomt?? zased?n? ZMB n?sledn? schv?lilo nov? p?edlo?en? Upraven? n?vrh Zad?n? zm?n ?PmB 43.
soubor a zm?n 2011, 2012, kter? ji? byl p?ipraven v souladu s Pokyny ZMB k nov?mu vyhodnocen?
a sou?asn? ZMB ukon?ilo proces po?izov?n? 5 zm?n ?PmB. mezi nimi? byla i zm?na B108/15-0.

Konkr?tn? ?lo o zm?nu B108/15-0, M? BRNO-?E?KOVICE a MOKR? HORA, k. ?.
?e?kovice, nad ul. K Z?padi a Lacinova. Jej?m c?lem bylo: ?Prov??it mo?nost zm?ny funk?n?ho
vyu?it? ploch za ??elem v?stavby objekt? pro bydlen?." Orienta?n? vymezen? ?e?en? ?zem? t?to
zm?ny je v p??loze ?. 2.

V dubnu 2017 obdr?el n?m?stek prim?tora pro oblast rozvoje m?sta (ur?en? zastupitel) od skupiny
vlastn?k? pozemk? v dot?en? lokalit? ,jt?dost o reaktivaci a pokra?ov?n? v procesu po?izov?n? zm?ny
?. B108/15-0 realizovan? v r?mci 43. souboru". V ??dosti se konstatuje, ?e vlastn?ci vstoupili v dal??
jedn?n? s p?edstaviteli m?stn? samospr?vy a dos?hli p?ehodnocen? d??v?j??ho zam?tav?ho stanoviska
a vysloven? souhlasu M? s touto zm?nou ?PmB.

Dne 12.5.2017 obdr?el O?PR MMB (po?izovatel zm?n ?PmB) podn?t ur?en?ho zastupitele
k zah?jen? krok? opakovan?ho projedn?n? zad?n? zm?ny B108/15-0 v samospr?vn?ch org?nech
m?sta s t?m, ?e po??zen? zm?ny doporu?uje (p??loha ?. 3).

Samospr?vn? org?ny M? Brno ?e?kovice a Mokr? Hora se ke zm?n? B108/15-0 vyj?d?ila p?ed
zah?jen?m procesu po?izov?n? a p?i projedn?n? n?vrhu ZAD?NI. V r?mci p??pravy Z?M?RU bylo
vyj?d?en? ZM? (zased?n? dne 25. 6.2015) nesouhlasn?. V r?mci projedn?m n?vrhu ZAD?NI bylo
vyj?d?en? RM? (sch?ze dne 20. 4. 2016) takov?, ?e pouk?zalo na p?vodn? nesouhlas ZM? s po??zen?m
zm?ny, ale z?rove? pro p??pad, ?e se bude v po?izov?n? pokra?ovat, po??dalo o zapracov?n? n?kolika
podm?nek (viz p??loha ?. 5). Dal?? p?semn? vyj?d?en? samospr?vn?ch org?n? M? k t?to zm?n?
po?izovatel neobdr?el.

Dle vyhodnocen? po?izovatele je nutnou podm?nkou opakov?n? projedn?n? zad?n? zm?ny
B108/15-0 revokace dvou p?edchoz?ch usnesen? ZMB, kter? vedla k ukon?en? zm?ny. Ti. ??sti
usnesen? bod. ? 129 Z7/23. zased?m ZMB konan?ho dne 15. 11.2016 v?etn? p??lohy (p??loha ?. 1)
a ??sti usnesen? bod ?. 135 Z7/23. zased?n? ZMB konan?ho dne 15. 11. 2016 (p??loha ?. 4). Vp??pad?,
?e Zastupitelstvo m?sta Brna v?slovn? potvrd?, ?e nesouhlas? s ukon?en?m zm?ny, bude k projedn?n?
s ve?ejnost? p?edlo?eno zad?n? zm?ny B108/15-0. kter? bude m?t pr?vn? podobu n?vrhu zm?ny
schv?len?ho Zad?n? zm?n ?PmB 43. soubor a zm?n 2011, 2012. Zm?na B108/15-0 by pot? mohla b?t
formou zm?ny schv?len?ho zad?n? op?t za?azena do 43. souboru a jej? n?vrh by mohl b?t zpracov?n
spolu s ostatn?mi zm?nami ve 43. souboru zm?n ?PmB.

Materi?l byl projedn?n na zased?n? Komise RMB pro ?zemn? pl?nov?n? ?. R7/KUP/32 dne
1. 6. 2017:

N?vrh usnesen?:
Komise RMB pro ?zemn? pl?nov?n? /] IV*
d o p o r u ? u j e c?J I0
Rad? m?sta Brna doporu?it Zastupitelstvu m?sta Brna- z r u ? i t
??st posledn?ho odstavce usnesen? bod. ? 129 Z7/23. zased?n? ZMB konan?ho dne 15. 11. 2016, kter?
zn?:

,J3108/15-0"

- z r u ? i t
??st p??lohy ?. 1 usnesen? bod. ? 129 Z7/23.zased?n? ZMB konan?ho dne 15. 11. 2016, kter? zn?:
,JPokyn k nov?mu vyhodnocen? - zm?na B108/15-0
ZMB po?aduje ukon?en? procesu po?izov?n? zm?ny ?zemn?ho pl?nu m?sta Brna B108/15-0 (Brno-
?e?kovice a Mokr? Hora).
Vzhledem k tomuto pokynu ZMB nesouhlas? s Vyhodnocen?m v?sledk? projedn?n? a po?aduje
ve vyhodnocen? v?ech p?ipom?nek uplatn?n?ch k t?to zm?n? zohlednit, ?e proces po?izov?n? t?to
zm?ny bude ukon?en."

- z r u ? i t
??st prvn?ho odstavce usnesen? bod ?. 135 Z7/23. zased?n? ZMB konan?ho dne 15. 11. 2016, kter? zn?:
?- B108/15-0 (Brno-?e?kovice a Mokr? Hora)"

- n e s o u h l a s i t
s ukon?en?m procesu po?izov?n? zm?ny ?zemn?ho pl?nu m?sta Brna:
B108/15-0 (Brno-?e?kovice a Mokr? Hora)

P??tomno 9 ?len? komise / 8 pro - 0 proti - 1 se zdr?el / z 11 ?len?
Usnesen? bylo p?ijato

a
rc

h
ec

k?


In
g.Bo
?

pro

>

a
??

kc


In
g.K
a?

p

pro

D
r. ?t

al


z

nep?.

Q
JS
PH

c c

<
pro

ar
ch

.


??
?k


In

g.


Pa
lapro

J?
c

XJ

2 s2
pro

K
un


In

g.


pro

D
r.

ec
k?


RN


Bo

r

zdr?el

Id
es


Ji

??

nep?.

"C

G
ru

n


Ml
c

pro

? es

U 5
pro

Materi?l bude projedn?n na R7/120. sch?zi Rady m?sta Brna dne 13. 6.2017.

P??loha ?. 1 Usnesen? bod. ? 129 Z7/23. zased?n? ZMB konan?ho dne 15. 11. 2016 v?etn? p??lohy:
Pokyny ZMB k nov?mu vyhodnocen?.

P??loha ?. 2 Orienta?n? vymezen? ?e?en? ?zem? zm?ny B108/15-0

P??loha ?. 3 Podn?t ur?en?ho zastupitele ze dne 5. 5. 2017, ?.j. KNA 32/2017

P??loha ?. 4 Usnesen? bod ?. 135 Z7/23. zased?n? ZMB konan?ho dne 15. 11. 2016

P??loha ?. 5 Vyj?d?en? RM? Brno- ?e?kovice a Mokr? Hora (sch?ze dne 20. 4. 2016)

y%P??loha ?. 1

USNESENI ?. ZM7/191S
zased?n? Zastupitelstva m?sta Brna ?. Z7/23

konan?ho dne 15. listopadu 2016129. Zru?en? usnesen? k bodu ?. 101: ..Zad?n? zm?n ?zemn?ho pl?nu m?sta Brna 43. soubor a
zm?n z 2011.2012" p?ijat?ho na Z7/22. zased?n? Zastupitelstva m?sta Brna a p?ijeti nov?ho
usnesen?-ZM7/19181. ZMB ru?? usnesen? k bodu ?. 101, Z7/22. zased?n? ZMB konan?ho dne 11. 10. 2016, kter?
zn?:

? 1. ZMB souhlas? na z?klad? vyhodnoceni v?sledk? projedn?n? s ukon?en?m procesu po?izov?n?
zm?n ?zemn?ho pl?nu m?sta Brna:

- B 106/15-0 (Brno-?e?kovice a Mokr? Hora)
- B18/15-0 (Brno-?ernovice)
- B 2/12-1/5 (Brno-st?ed)
-B 20/11-1 (Brno-?e?kovice a Mokr? Hora)
- B108115-0 (Brno-?e?kovice a Mokr? Hora)
2. ZMB nesouhlas? s ukon?en?m procesu po?izov?ni zm?ny ?zemn?ho pl?nu m?sta Bma: - B

224/15-0 (Brno- Malom??ice a Obrany).
3. ZMB schvaluje zm?nu B152/15-0 ve zn?ni: prov??it mo?nost nav??eni IPP v n?vrhov? plo?e

na z?klad? v?sledku, tedy 1. m?sta, architektonick? sout??e ze dne 14.11. 2013.
4. ZMB schvaluje odstran?n? prov??ov?ni mo?nost? Park & Ride z bodu B 224/15-0.
5. ZMB schvaluje v n?vaznosti na ust. ? 47 odst. 5 z?kona ?. 183/2006 Sb., o uzemn?m pl?nov?ni

a stavebn?m ??du (stavebn? z?kony ve zn?n? pozd?j??ch p?edpis?
-p?edlo?en? Upraven? n?vrh Zad?n? zm?n ?zemn?ho pl?nu m?sta Brna 43. soubor a zm?n z
2011, 2012 (se zm?nou B 224/15-0).6. ZMB bere na v?domi vyhodnocen? v?sledk? projedn?n? N?vrhu Zad?ni zm?n ?zemn?ho pl?nu
m?sta Brna 43. soubor a zm?n z 2011, 2012 (se zm?nou B 224/15-0) ".2. ZMB nesouhlas? s Vyhodnocen?m v?sledk? projedn?n? N?vrhu Zad?n? zm?n ?zemn?ho pl?nu
m?sta Brna 43. soubor a zm?n z 2031,2012.3. ZMB neschvaluje v n?vaznosti na ust. ? 47 odst. 5 z?kona ?. 183/2006 Sb., o ?zemn?m
pl?nov?n? a stavebn?m ??du (stavebn? z?kon), Ve zn?n? pozd?j??ch p?edpis?
p?edlo?en? Upraven? n?vrh Zad?n? zm?n ?zemn?ho pl?nu m?sta Brna 43. soubor a zm?n z 2011.
2012.4. ZMB vrac? Vyhodnocen? v?sledk? projedn?n? N?vrhu Zad?n? zm?n ?zemn?ho pl?nu
m?sta Brna 43. soubor a zm?n z 2011, 2012 a Upraven? n?vrh Zad?n? zm?n ?zemn?ho
pl?nu m?sta Brna 43. soubor a zm?n z 2011, 2012 po?izovatel? a ur?en?mu zastupiteli
s Pokyny ZMB k nov?mu vyhodnocen? u zm?n B1S2/15-0, B224/1S-0, B108/1S-0, B20/11-I,
kter? tvo?? p??lohu ?. 1 t?chto usnesen?.

Ov??en? p??loha je ulo?ena na Organiza?n?m odboru MMB.

Pozn?mka:
?pln? zn?n? z?pis? ze zased?n? Zastupitelstva m?sta Brna v?etn? v?ech usnesen? jsou dostupn? na
http://w\v\v.brno.cz/sprava-mesta/dokttmentv-mesta/zap'isv-ze-zastupitelstva-inesta-brna/
nebo na vy??d?n? na Organiza?n?m odboru Magistr?tu m?sta Brna.

'1O
?Pokyny Zastupitelstva m?sta Brna k m>v?mu vyhodnoceni

'? Pokvn k nov?mu ohodnocen? - zm?na B 1.52/1 S-0
ZMB po?aduje,, aby .zad?n? zm?ny BJ 52/15-0 bylo formulov?no tak,, aby byla v n?vrhu prov??ena
mo?nost nav??eni IPP v n?vrhov? plo?e na z?klad? v?sledk? 1. m?sta architektonick? sout??e ze dne
14. 11.2013.
Vzhledem k lonuito pokynu ZMB nesouhlas? s p?edlo?en?m Vyhodnocen?m v?sledku projedn?n?, a
to zejm?na svyhodnocen?m po?adavku M? Bmo-si?ed. Ve vyhodnoceni se po?adavku M? Brno-
st?ed na ?pravu zad?n? nevyhov?lo. Pokyn k nov?mu vyhodnocen? se tak dotkne nejen po?adavku
M? Brno-st?ed, ale je t?eba jej zohlednit i ve vyhodnocen? v?ech ostatn?ch p?ipom?nek uplatn?n?ch
k t?to zm?n?.

2. Pokyn k nov?mu vyhodnocen? - zm?na B224/15-0
ZMB po?aduje, aby ze zad?n? zm?ny B224/15-0 byl odstran?n po?adavek na prov??en? mo?nosti
um?st?n? parkovi?t? typu PARK & RIDE.
Parkovi?t? typu PARK & RIDE se um?s?uj? u kapacitn?ch komunikac? (velk? m?stsk? okruh, radi?ly,
d?lnice); ulice Ob?ansk? je pro um?st?n? tohoto typu parkovi?t? nevhodn?, nat?hne dal?? dopravu ha
?ul. Ob?anskou a do p?et??en? ulice Fry?ajovy (PO?IJ. Parkovi?t? typu PARK & RIDE na tomto
p??stupu do Bma je pot?eba hledat v jin? vhodn?j?? lokalit?, nap?, v dohod? s B?lovicemi nad
Svitavou, kde by mohlo b?t um?st?no v n?dra??, odkud je dostupnost do centra Brna vlakem pouh?ch
10 minut). Pro chyb?j?c? ob?ansk? vybaven? (obchodn? st?edisko) v M? Brno-Malom??ice a Obrany
byla lokalita vytipov?na jako jedin? vhodn? v jej?m spr?vn?m ?zem?.
Vzhledem k tomuto pokynu ZMB nesouhlas? s Vyhodnocen?m v?sledk? projedn?n?, a ?o zejm?na
s vyhodnocen?m po?adavku Odboru dopravy MMB. V p?vodn?m vyhodnocen? se vyhov?lo
po?adavku OD MMB na prov??en? mo?nosti um?st?ni parkovi?t? typu P+R die ?Studie technick?ho
prov??en? lokalit PARK+RlDE", Pokyn k nov?mu vyhodnocen? se dotkne po?adavku OD MMB. ale
je t?eba jej zohlednit i ve vyhodnocen? v?ech ostatn?ch p?ipom?nek uplatn?n?ch k t?to zm?n?.

3
- foto'" k nov?mu vyhodnoceni - zm?na B108/15-0

ZMB po?aduje ukon?eni procesu po?izov?n? zm?ny ?zemn?ho pl?nu m?sta Brna Bl 08/15-0 (Brno-
Re?kovice & Mokr? Hora).
Vzhledem ktomuto pokynu ZMB nesouhlas? s Vyhodnocen?m v?sledk? projedn?n? a po?aduje
ve vyhodnoceni v?ech p?ipom?nek uplatn?n?ch k t?to zm?n? zohlednil, ?e proces po?izov?n? t?to
zm?ny bude ukon?en.

4. Pokyn k nov?mu vyhodnoceni - zm?na B20/11-1
ZMB po?aduje ukon?en? procesu po?izov?n? zm?ny ?zemn?ho pl?nu m?sta Bma B20/11-1 (Brno-
?e?kovice a Mokr? Hora).
Vzhledem ktomuto pokynu ZMB nesouhlas? s Vyhodnocen?m v?sledk? projedn?n? a po?aduje
ve vyhodnocen? v?ech p?ipom?nek uplatn?n?ch kt?io zrn?n? zohlednit, ?e proces po?izov?ni t?to
zm?ny bude ukon?en.

P??loha ?. 3

STATUT?RN? M?STO BRNO
N?M?STEK PRIM?TORA
Mgr. Martin Ander, Ph.D.

> i ? j - , . \ ^ R N I O

p-:\

V Bm? dne 5. kv?tna 2017
?.j.: KNA 32/2017

V??en? pane vedouc?,
v n?vaznosti na ??dost vlastn?k? pozemk? v k.?. ?e?kovice ze dne 24. 4. 2017, kterou

V?m p?ikl?d?m, v n?? je konstatov?n pozitivn? pr?b?h projedn?n? jejich podn?tu na zm?nu
?PmB s p?edstaviteli p??slu?n? m?stsk? ??sti, pod?v?m t?mto podn?t k opakovan?mu
projedn?n? zad?n? zm?ny ?. B108/15-0 v samospr?vn?ch org?nech statut?rn?ho m?sta Brna.

V souladu s m?m p?edchoz?m stanoviskem jako ur?en?ho zastupitele po??zen? zm?ny
doporu?uji.

S pozdravem

V??en? pan
Ing. arch. Du?an Novotn?k
Vedouc? Odboru ?zemn?ho pl?nov?n? a rozvoje
Magistr?t m?sta Brna

- zde -

fa 'OP??loha ?. 4

USNESEN? ?. ZM7/1919
zased?n? Zastupitelstva m?sta Brna ?. Z7/23

konan?ho dne 15. listopadu 2016135. Zad?n? zm?n ?zemn?ho pl?nu m?sta Brna 43. soubor a zm?n z 2011, 2012
-ZM7/19191. ZMB souhlas? na z?klad? vyhodnocen? v?sledk? projedn?n? s ukon?en?m procesu
po?izov?n? zm?n ?zemn?ho pl?nu m?sta Brna:
- B 106/15-0 (Brno-?e?kovice a Mokr? Hora)
- B108/15-0 (Brno-?e?kovice a Mokr? Hora)
- B 20/11-I (Brno-?e?kovice a Mokr? Hora)
- B 18/15-0 (Brno-?ernovice)
- B 2/12-1/5 (Brno-st?ed)2. ZMB schvaluje v n?vaznosti na ust. ? 47 odst. 5 z?kona ?. 183/2006 Sb., o ?zemn?m
pl?nov?n? a stavebn?m ??du (stavebn? z?kon), ve zn?n? pozd?j??ch p?edpis?
- p?edlo?en? Upraven? n?vrh Zad?n? zm?n ?zemn?ho pl?nu m?sta Brna 43. soubor
a zm?n z 2011, 2012, kter? tvo?? p??lohu ?. 91a t?chto usnesen?.3. ZMB bere na v?dom?
- vyhodnocen? v?sledk? projedn?n? N?vrhu Zad?n? zm?n ?zemn?ho pl?nu m?sta Brna
43. soubor a zm?n z 2011, 2012, kter? tvo?? p??lohu ?. 91b t?chto usnesen?.

Ov??en? p??lohy jsou ulo?eny na Organiza?n?m odboru MMB.

Pozn?mka:
?pln? zn?n? z?pis? ze zased?m Zastupitelstva m?sta Brna v?etn? v?ech usnesen? jsou dostupn?
na http: //www .brno. cz/sprava-mesta/dokumentv-mesta/zapis v-ze-zastupitel stva-m esta-bma/
nebo na vy??d?n? na Organiza?n?m odboru Magistr?tu m?sta Brna.P??loha ?. 5

V?
-M?5TOSTAROSTA
STATUT?RN? M ? S T O JJRNO
M l S T S K ? ? ? $ T B f t N O - t E ? K O V J C E a M O K R ? H O R A
P a l a c k ? h o n ? m . 11, 621 00 Brno
tel.: 541 421 711 fax: 541 226 124 e-mail:cerny@reckovice.brno.cz

MAGISTR?T M?STA BR?A
Otihof -U?. emmto pu?a>v?m a rorvoje

Do?lo: ? 7 H?V
?;j.'MMB: . i
P??!.'

2016
iN-?t/M

Magistr?t m?sta Brnc
O?PR
Ing. Olga Nov?kov?
pov??en? ??zen?m odboru
Kounicova ?7
601 ?7 Brno

??slo jednac?
MCBRMH/003279/1 ?/CERE
((pod?ni
Spisov? m a ? k o

VyHzuje:
D?fa Hofbauerov?
tel.: 541421712

V Brn? dne 2 7 . 4 . 2 0 U
t o ? e f stran: 1
Vaie ??slo jednac?:
A100/O?PR/MMB/Ol 22458/2016

V?c: P?ipom?nky k N?vrhu zad?n? zm?n ?zemn?ho pl?nu m?sta Bma 43. soubor a zm?n
z 2011.2012

V??en? pan? in?en?rko,
Rada m?stsk? ??sti Bmo-?e?koyiee a Mokr? Hora se na sv? 21... sch?zi dne 20. dubna

2016 zab?vala N?vrhem zad?n? zm?? ?zemn?ho pi?nu m?s?a Brna 43. soubor a zm?n z 2011,
,2012.-a p?ijala usneseni, v n?m?:

a) bere na v?dom? N?vrh ZAD?N? ZM?N ?ZEMN?HO PL?NU M?S?A BRNA 43. souboru a zm?n
z 2011,2012:
Blf/ l t-J
624/1 M i
B1O4/15-0
AI88/15-0
A189/15-0
Al90/15-0
AI51/15-0
A221/15-0

b) nesouhlas? 5 N?vrhem ZAD?N? ZM?N ?ZEMN?HO PL?NU M?STA BRNA 43. souboru a zm?n
z 2011,2012
BlO?/lS-0
? upozor?uje, ?e sousedn? pozemek para ?. 123/3 v k. ?. Mokr? Hora je I?eba vymezit

funkc? ve?ejn? prostranstv? a komunikace m?stn?ho v?znamu, proto?e tento pozemek,
spolu s pozemkem pare, ?. 102/7 vk. ?. Mokr? Hora byl v roce 2012 za t?mto ??elem
odkoupen z prost?edk? M? Bmo - ?e?kovice o Mokr? Hora

C) bere na v?dom? N?vrh ZAD?N? ZM?N ?ZEMN?HO PL?NU M?STA BRNA 43. souboru a zm?n
12011,2012:

PlOS/llrO, RM? poukazuje na skute?nost, ?e ZM? v minulosti s po??zen?m zm?ny
nesouhlasilo. Pokud bude zm?na nad?le po?izov?na, ??d? o zapracov?n? podm?nky:
? p?edm?tem zm?ny bude pouze lokalita nad ulic? Lacinova, nikoliv nad ulic? K Z?padi
? v ??sti 2. 1. budou dopln?ny po?adavky:

na prov??en? vymezen? ploch a koridor?, ve kter?ch bude rozhodov?n? o zm?n?ch
v ?zem? podm?n?no zpracov?n?m ?zemn? studie, p??padn? uzav?en?m dohody
o parcelaci, s dopln?n?m po?adavku i do odd?lu 5 N?vrhu zad?n?
na prov??en? vymezen? ve?ejn? prosp??n?ch staveb (komunikace)
na n?vrh IPP pro p?edm?tnou plochu, kler? umo?n? Z?stavbu pouze rodinn?mi
domy

d) bere na v?dom? N?vrh ZAD?N? ZM?N ?ZEMN?HO PL?NU M?STA BRNA 43. souboru a zm?n
22011,2012:

B20/11-I. RM? poukazuje na skute?nost, ?e ZM? v minulost? s po??zen?m zm?ny
nesouhlasilo. Pokud bude zm?na nad?le po?izov?na, ??d? o zapracov?n? podm?nky:
? v ??sti 2. 1. bude dopln?n po?adavek na stanoven? IPP, kter? umo?n? pouze volnou

z?stavbu samostatn? stoj?c?mi rodinn?mi domy
e) bere na v?domi N?vrh ZAD?N? ZM?N ?ZEMN?HO PL?NU M?STA BRNA 43. souboru a zm?n

z201i,2012:
B12/12-1, z?rove? po?aduje zapracov?n? n?sleduj?c?ch podm?nek:
? v ??st? 2 . 1 . budou dopln?ny po?adavky:

na prov??en? vymezen? ploch a koridor?, ve kter?ch bude rozhodov?n? o zm?n?ch
v ?zem? podm?n?no zpracov?n?m ?zemn? studie, p??padn? uzav?en?m dohody
o parcelaci, s dopln?n?m po?adavku i do odd?lu 5 N?vrhu zad?n?;
na aktualizaci urbanistick? studie atelieru ERA z roku 2006, kter? dostate?n? ne?e??
propojen? ?zem? b?val?ch kas?ren se st?vaj?c? a navrhovanou z?stavbou
na prov??en? vymezen? ve?ejn? prosp??n?ch staveb {komunikace), jmenovit?
komunikace Terezy Nov?kov? - Ren?ova, komunikace Medl?nky Ivanovice,
v?etn? jej?ho propojen? s komunikac? v ulici Terezy Nov?kov? - st?vaj?c? komunikace
kolem kas?ren
na n?vrh IPP pro n?vrhov? plochy
n?vrh ?e?en? koordinujte se zm?nou projedn?vanou ve 44. souboru, B13/13-II -
prodlou?en? tramvajov? trati a komunikace spojuj?c? Ivanovice a Medl?nky
roz???it ?e?en? ?zem? i o n?vrhovou plochu SV {k ulici Terezy Nov?kov?)

f) nesouhlas? s N?vrhem ZAD?N? ZM?N ?ZEMN?HO PL?NU M?STA BRNA 43. souboru a zm?n
z 2011,2012, na ?zem? M? BRNO - O?e??n:

B20/11-II 815/12-11 Bl W/15-0
697/15-0 103/15-0

N?vrh zad?n? ne?e?? dopravn? napojen? dal??ch zastaviteln?ch ploch t?to m?stsk? ??sti.
Oblasti navr?en? k z?stavb? v M? Brno-O?e??n nelze vhodn? dopravn? napojit na
centr?ln? ??sti m?sta Brna, ani? by vozidla musela u??vat st?vaj?c? nevyhovuj?c? komunikaci
vedouc? ulic? Tuma?anovou, Jand?skovou a Grome?ovou.

S pozdravem

Mgr. Ren? ?ern?
m?stostarosta

Hfo
10