Id
4848
Nadpis
ZM7/2534: Materiály k jednání: 211. Změna Územního plánu města Brna celoměstského významu B3/15-CM - Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská
Orginální zdroj
http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/ORGO/materialy-zmb/ZMB_Z7-29/MMB2017000000985.pdf
Archiv
zm7-2534-materialy-k-jednani-211-zmena-uzemniho-planu-mesta-b.pdf
Celkem upozornění
0


MMB2017000000985
Rada m?sta Brna

ZM7/2534
Z7/29. zased?n? Zastupitelstva m?sta Brna
konan? dne 20. 6. 2017

N?zev:

Zm?na ?zemn?ho pl?nu m?sta Brna celom?stsk?ho v?znamu
B3/15-CM - Are?l b?val? Zbrojovky a motor?rny, Nov? Dukelsk?

Obsah:
D?vodov? zpr?va (str. 2-5)

IH

N?vrh usnesen?:

Zastupitelstvo m?sta Brna

s o u h l a s ?

se samostatn?m po??zen?m zm?ny ?zemn?ho pl?nu m?sta Brna celom?stsk?ho v?znamu
B3/15-CM - Are?l b?val? Zbrojovky a motor?rny, Nov? Dukelsk?.

Stanoviska dot?en?ch org?n?:
Rada m?sta Brna projednala materi?l na sv? R7/118. sch?zi dne 30. 5. 2017 a

doporu?ila ke schv?len?.

/
Zpracoval: V. /r /*i,i tcc^Uc -
Odbor ?zemn?ho pl?nov?n? a rozvoje MMB

y/?u P?edkl?d?:
Rada m?sta Brna

4/SD?vodov? zpr?va

Odbor ?zemn?ho pl?nov?n? a rozvoje po?izuje zm?ny ?zemn?ho pl?nu m?sta Brna (?PmB)
celom?stsk?ho v?znamu v souborech 41 a 42, do nich? byla zahrnuta i zm?na B 3/15-CM - Are?l
b?val? Zbrojovky a motor?rny. Nov? Dukelsk?.

Zastupitelstvo m?sta Brna dne 15.11.2016 rozhodlo o spojen?m zpracov?n? N?vrhu zm?n
celom?stsk?ho v?znamu v souborech 41 a 42 a zm?n vypl?vaj?c?ch ze Z?sad ?zemn?ho rozvoje
Jihomoravsk?ho kraje (Z?R JMK). N?sledn?, s c?lem urychlit ?asov? n?ro?n? proces po??zen? zm?n
?zemn?ho pl?nu, rozhodlo na Z7/27. zased?n? dne 11. 4. 2017 o spojen?m zpracov?n? N?vrhu zm?n
v souborech 41,42,43 a zm?n vypl?vaj?c?ch ze Z?R JMK; sou?asn? rozhodlo i o vylou?en? n?kter?ch
zm?n, kter? nebudou nad?le po?izov?ny v r?mci uveden?ch soubor?.
Zm?na ?PmB B3/15-CM - Are?l b?val? Zbrojovky a motor?rny. Nov? Dukelsk? byla rovn?? ze
spojen?ho zpracov?n? N?vrhu p?edm?tn?ch soubor? zm?n vylou?ena.

Zm?na ?PmB B3/15-CM - Are?l b?val? Zbrojovky a motor?rny, Nov? Dukelsk? se v procesu
po?izov?n? nach?z? ve f?zi, kdy byl ji? schv?len Z?m?r i Zad?n? zm?ny a kdy je t?eba dle po?adavk?
Zad?n? zpracovat N?vrh zm?ny, tento projednat ve spole?n?m jedn?n? a ve?ejn?m projedn?n?
a n?sledn? zm?nu vydat formou opat?en? obecn? povahy.

Z?m?r po??dit zm?nu ?PmB B3/15-CM - Are?l b?val? Zbrojovky a motor?rny, Nov? Dukelsk? s c?lem
?prov??it mo?nost zm?ny funk?n?ch ploch na z?klad? z?v?r? ze zpracovan?ch ?zemn?ch studi? -
?Zbrojovka - ?ir?? vztahy" (zpracovatel Atelier ERA, 12/2012) a ?Nov? Dukelsk? - ?zemn?
technick? prov??en?" (zpracovatel Atelier ERA, 03/2014) s c?lem vytvo?it podm?nky pro revitalizaci
brownfieldu b?val? Zbrojovky a motor?rny Zetoru a vybudov?n? nov? m?stsk? ?tvrti." byl schv?len
na Z7/03. zased?n? Zastupitelstva m?sta Brna dne 10. 2. 2015 a dne 14. 4. 2015 byl p?e?azen do 42.
souboru.
Zad?n? zm?ny ?PmB B3/15-CM - Are?l b?val? Zbrojovky a motor?rny, Nov? Dukelsk? bylo
schv?leno v r?mci Zad?n? zm?n ?PmB - 4 1 . a 42. soubor na Z7/16. zased?n? Zastupitelstva m?sta
Brna dne 15.3.2016.

?zem? ?e?en? zm?nou ?PmB B3/15-CM - Are?l b?val? Zbrojovky a motor?rny, Nov? Dukelsk? je
pom?rn? rozs?hl? o rozloze cca 50 ha a nach?z? se v centr?ln? oblasti m?sta. Jeho t??i?t?m jsou dva
nevyu??van? v?robn? are?ly, b?val? Zbrojovka a motor?rna Zetoru, kter? maj? charakter tzv.
brownfields a kter? maj? b?t vyu?ity pro nov? m?stsk? funkce. Z hlediska um?st?n? lokality
v zastav?n?m ?zem? m?sta, p?edpokl?dan? budouc? intenzity vyu?it? a jej?ch dopad? do syst?m? m?sta
se jedn? o zm?nu v?znamu a d?le?itosti pro cel? m?sto Brno.

Dle dosavadn? po?izovatelsk? praxe lze na z?klad? rozhodnut? Zastupitelstva m?sta Brna po??dit zm?nu
?PmB celom?stsk?ho v?znamu samostatn?, nez?visle na souborech po?izovan?ch zm?n ?PmB.
Vzhledem k v?znamu zm?ny a jej?m dopad?m do m?stsk?ch syst?m? O?PR doporu?uje, aby zm?na
?PmB B3/15-CM - Are?l b?val? Zbrojovky a motor?rny. Nov? Dukelsk? byla nad?le
po?izov?na samostatn?.
Pro zpracov?n? N?vrhu zm?ny jsou k dispozici podklady, kter? po??dil O?PR (ve spolupr?ci
s Odborem dopravy) a kter? ?e?? napojen? p?edm?tn?ho ?zem? na m?stskou dopravn? a technickou
infrastrukturu (?S Zbrojovka - ?ir?? vztahy, ?S Nov? Dukelsk? - ?zemn? technick? prov??en?).
V sou?asn? dob? O?PR po?izuje ?zemn? studii ?B?val? Zbrojovka a motor?rna", jej?? p?edm?tem je
?e?en? c?lov?ho funk?n?ho vyu?it?.

* * *

l/SMateri?l byl projedn?n v Komisi RMB pro ?zemn? pl?nov?n? na zased?n? ?. 31 konan?m
dne 11. 5.2017:

Komise RMB pro ?zemn? pl?nov?n?

d o p o r u ? u j e
Rad? m?sta Brna doporu?it Zastupitelstvu m?sta Brna

- s o u h l a s i t

se samostatn?m po??zen?m zm?ny ?zemn?ho pl?nu m?sta Brna celom?stsk?ho v?znamu
B3/15-CM - Are?l b?val? Zbrojovky a motor?rny, Nov? Dukelsk?

P??tomno 9 ?len? komise / 8 pro - 0 proti - 1 se zdr?el / z 11 ?len?
Usnesen? bylo p?ijato.

a
rc

h
ec

k?


In
g.Bo
?

pro

>

a
??

kc


a ?

pro

D
r. ?t

al


73 *
? u

pro

Q
JZ
PH

<
pro

ar
c

h.


??
?k


In

g.


Pa
lapro

J?

y?
?n

e

Ml a

pro

u
K

un


In
g.pro

D
r.

ec
k?


R

N


Bo
r

zdr?el
Id

es


Ji
??nep??t.

u ^>

JU
D


K

er


nep??t.

? OJ
O >

go
pro

* * *

Materi?l byl projedn?n v Rad? m?sta Brna na sch?zi ?. R7/118 konan? dne 30. kv?tna 2018:

Zm?na ?zemn?ho pl?nu m?sta Brna celom?stsk?ho v?znamu B3/15-CM - Are?l b?val?
Zbrojovky a motor?rny. Nov? Dukelsk? - RM7/08172
Bylo hlasov?no po del?? rozprav? spole?n? s bodem ?. 75.

RMB doporu?uje Zastupitelstvu m?sta Brna souhlasit se samostatn?m po??zen?m
zm?ny ?zemn?ho pl?nu m?sta Brna celom?stsk?ho v?znamu B3/15-CM - Are?l b?val?
Zbrojovky a motor?rny, Nov? Dukelsk?.

Schv?leno jednomysln? 11 ?leny.

In
g.V
ok

??
l

pro

M
gr

.


H
la

d?
k

pro

R
.


M

r?
ze

k

pro

Bc
.H
ol

la
npro

M
gr

.


A
nd

er


pro

In
g.K
a?

er


pro

s >
pro

B
c.K
ol

??
n?pro

JU
D

r.
R

us
??

ko
v

pro

In
g.St
an

?k


pro

M
gr

.


Su
ch

?

pro

* * *

P??loha: ?e?en? ?zem? zm?ny ?PmB B3/15-CM - Are?l b?val? Zbrojovky a motor?rny, Nov?
Dukelsk? - v??ez z ?PmB

J/?Are?l b?val? Zbrojovky a motor?rny!
- Nov? Dukelsk?

B3/15-CM zad?n?
(42. soubor)

?zemn? pl?n m?sta Bma platn? k 3.4.2015
(v??ez z dopl?uj?c?ho v?kresu Pl?n vyu?it? ?zem? -1:5000)

r?ZEMN? PL?N M?STA BRNA 1994
Pl?n vyu?it? ?zem? (1:5 000) - dopl?uj?c? v?kres - v??ez

?zem? pro ?ir?? vztahy

S/f