Id
4847
Nadpis
ZM7/2533: Materiály k jednání: 210. Zadání změny Územního plánu města Brna celoměstského významu B1/16-CM - Areál Jaselských kasáren
Orginální zdroj
http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/ORGO/materialy-zmb/ZMB_Z7-29/MMB2017000000984.pdf
Archiv
zm7-2533-materialy-k-jednani-210-zadani-zmeny-uzemniho-planu-.pdf
Celkem upozornění
1


MMB2017000000984
Rada m?sta Bma

ZM7/2533
Z7/29. zased?n? Zastupitelstva m?sta Brna
konan? dne 20. ?ervna 2017

N?zev:
Zad?n? zm?ny ?zemn?ho pl?nu m?sta Brna celom?stsk?ho v?znamu

B1/16-CM - Are?l Jaselsk?ch kas?ren

Obsah:
D?vodov? zpr?va (v?etn? p??loh) (str. 2-4 + p??lohy na CD)
Vyhodnocen? v?sledk? projedn?n? N?vrhu Zad?n? zm?ny ?PmB celom?stsk?ho v?znamu B1/16-CM
- Are?l Jaselsk?ch kas?ren (v?etn? p??loh A, B) (str. 5 + p??lohy na CD)
Upraven? n?vrh Zad?n? zm?ny ?PmB celom?stsk?ho v?znamu B1/16-CM - Are?l Jaselsk?ch
kas?ren (str. 6- 16 v?etn? grafick? p??lohy)

N?vrh usnesen?:
Zastupitelstvo m?sta Brna

s c h v a l u j e
v n?vaznosti na ust. ? 47 odst. 5 z?kona ?. 183/2006 Sb., o ?zemn?m pl?nov?n? a stavebn?m ??du
(stavebn? z?kon), ve zn?n? pozd?j??ch p?edpis?
- p?edlo?en? Upraven? n?vrh Zad?n? zm?ny ?zemn?ho pl?nu m?sta Brna (?PmB) celom?stsk?ho v?znamu
B1/16-CM- Are?l Jaselsk?ch kas?ren, kter? tvo?? p??lohu ? tohoto usnesen?;

b e r e na v ? d o m ?
- Vyhodnocen? v?sledk? projedn?n? N?vrhu Zad?n? zm?ny ?zemn?ho pl?nu m?sta Brna (?PmB)
celom?stsk?ho v?znamu B1/16-CM - Are?l Jaselsk?ch kas?ren, kter? tvo?? p??lohu ? tohoto usnesen?

Stanoviska dot?en?ch org?n?:
Rada m?sta Brna projednala materi?l na sv? R7/118. sch?zi konan? dne 30. 5. 2017 a doporu?ila

ke schv?len?.

/^Z^< Zpracoval: ?-?/. /^CtUyL^AA^ P?edkl?d?:
Odbor ?zemn?ho pl?nov?n? a rozvoje MMB Rada m?sta Brna

l?/cD?vodov? zpr?va

P?edlo?en? Upraven? n?vrh Zad?n? zm?ny ?zemn?ho pl?nu m?sta Brna celom?stsk?ho v?znamu Bl/16-
CM - Are?l Jaselsk?ch kas?ren stanovuje podm?nky a po?adavky na prov??en? mo?nosti zm?ny
funk?n?ho vyu?it? ploch a mo?nosti nav??en? m?ry vyu?it? ?zem? za ??elem umo?n?n? realizace
investi?n?ho z?m?ru na v?stavbu obytn?ho souboru s obchodn?m parterem a vybudov?n? propojovac?
komunikace D?lost?eleck? mezi ul. ?tef?nikova a ul. Sta?kovou. Zm?na byla do procesu po?izov?n?
za?azena na n?vrh ZM? Brno-Kr?lovo Pole, kter? doporu?uje, aby zm?na byla po?izov?na jako zm?na
celom?stsk?ho v?znamu.

- Z?m?r po??dit zm?nu ?PmB B1/16-CM byl schv?len usnesen?m ?. ZM7/1492 Zastupitelstva m?sta Brna
naZ7/19. zased?n? dne 21. 6. 2016.
Na z?klad? rozhodnut? Zastupitelstva m?sta Brna o zah?jen? procesu po??zen? zm?ny ?PmB Odbor
?zemn?ho pl?nov?n? a rozvoje MMB ve spolupr?ci s ur?en?m zastupitelem zpracoval N?vrh Zad?n?
zm?ny ?zemn?ho pl?nu m?sta Brna celom?stsk?ho v?znamu B1/16-CM - Are?l Jaselsk?ch kas?ren.

N?vrh Zad?n? v?etn? orienta?n?ho vymezen? ?e?en?ch ?zem? byl vystaven k ve?ejn?mu nahl?dnut?
v term?nu od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2017 u po?izovatele a tak? na internetov? adrese, co? bylo ozn?meno
ve?ejnou vyhl??kou ze dne 24.2.2017, ?.j. 4100/OUPR/MMB/0081057/2017. Dot?en?m org?n?m,
krajsk?mu ??adu, m?stsk?m ??stem statut?rn?ho m?sta Bma a sousedn?m obc?m bylo zasl?no ozn?men?
o projedn?n? spolu s textem n?vrhu zad?n? zm?ny jednotliv?.

Na z?klad? ustanoven? ? 47 odst. 2 stavebn?ho z?kona mohl ka?d? uplatnit u po?izovatele p?semn?
p?ipom?nky k projedn?van?mu n?vrhu Zad?n? do 15 dn? ode dne doru?en? n?vrhu zad?n? ve?ejnou
vyhl??kou), tj. do 31. 3. 2017. Do 30 dn? od obdr?en? n?vrhu zad?n? mohly dot?en? org?ny a krajsk? ??ad
jako nad??zen? org?n uplatnit u po?izovatele vyj?d?en? s po?adavky na obsah zm?n ?zemn?ho pl?nu
vypl?vaj?c? z pr?vn?ch p?edpis? a ?zemn? pl?novac?ch podklad? a sousedn? obce mohly uplatnit podn?ty.
V t??e lh?t? m?l uplatnit krajsk? ??ad jako p??slu?n? ??ad podle z?kona o posuzov?n? vliv? na ?ivotn?

prost?ed? u po?izovatele od?vodn?n? stanovisko podle ? 45i z?kona o ochran? p??rody a krajiny.

P?semn? se vyj?d?ilo 8 dot?en?ch org?n? a v ??dn?m term?nu byla doru?ena 2 pod?n? pr?vnick?ch a
fyzick?ch osob s uplatn?n?mi p?ipom?nkami. Podn?ty sousedn?ch obc? ani p?ipom?nky m?stsk?ch ??st?
nebyly uplatn?ny.

V souladu s ? 47 odst. 4 stavebn?ho z?kona po?izovatel vyhodnotil ve spolupr?ci s ur?en?m zastupitelem
uplatn?n? po?adavky, podn?ty a p?ipom?nky a upravil p?edm?tn? N?vrh Zad?n? zm?ny ?PmB
celom?stsk?ho v?znamu B1/16-CM - Are?l Jaselsk?ch kas?ren.

Pro p?ehlednost, jak byly v?sledky projedn?n? zapracov?ny do n?vrhu Zad?n?, byl zpracov?n i Upraven?
n?vrh Zad?ni zm?ny ?PmB celom?stsk?ho v?znamu BI/16-CM - Are?l Jaselsk?ch kas?ren - rozd?lov?
dokument, kter? formou viditeln?ch reviz? textu umo??uje srovn?n? rozd?l? s dokumentem N?vrh Zad?n?
zm?ny UPmB celom?stsk?ho v?znamu B1/16-CM - Are?l Jaselsk?ch kas?ren zve?ejn?n?m 1.3.2017
k projedn?n? ve?ejnou vyhl??kou ?.j. MMB/0081057/2017. Tento dokument je p??lohou ?. 1 d?vodov?
zpr?vy.

Pro snadn?j?? orientaci ?len? samospr?vn?ch org?n? m?sta Brna p?i projedn?n? a p?i rozhodov?n? o
p?edlo?en?m materi?lu byla zpracov?na p?ehledn? souhrnn? tabulka (ve form?tu MS Office excel), kter?
umo??uje interaktivn? prohl??en?. V tabulce nazvan? Souhrnn? p?ehled pod?n? a jejich vyhodnocen? -
interaktivn? prohl??en? ]sou obsa?eny n?sleduj?c? informace:

- ??slo jednac? doru?en?ch pod?n? (dle evidence MMB) s proklikem na elektronickou kopii (sken)
pln?ho zn?n? pod?n?;

- identifikace podatel?;
- uveden? zm?ny, kter? byla p?edm?tem pod?ni s mo?nost? prokliku na p??slu?nou ??st

p?ipom?nkovan?ho Zad?n? a orienta?n? graficky vymezen?ho ?zem? zm?ny;
- text vyhodnocen? p?ipom?nek a po?adavk? z pod?n? s uveden?m pokyn? pro ?pravu Zad?n?.

Souhrnn? tabulka je ?len?na na jednotliv? listy podle skupin subjekt?, kter? pod?n? uplat?ovaly.

4 ^V?echny dokumenty, jejich? prohl??en? tabulka umo??uje, jsou sou??st? spr?vn?ho spisu po?izov?n? zm?n
?zemn?ho pl?nu (d??ve t?? naz?v?no dokladov? ??st procesu po?izov?n?) a obsahuj? i osobn? ?daje. Pro
jedn?n? K?P, RMB a ZMB se poskytuj? dokumenty v pln?m zn?n? (v neanonymizovan? podob?)
s pou?en?m o nakl?d?n? s osobn?mi ?daji.
Je v?ak t?eba upozornit, ?e interaktivn? prohl??en? v tabulce je funk?n? pouze, pokud je soubor prohl??en
na za??zen?ch s p?ipojen?m k internetu. V re?imu offline jednotliv? prokliky nejsou dostupn?. Tento
dokument je p??lohou ?. 2 d?vodov? zpr?vy.

Uveden? vyu?iteln? podklady v textu upraven?ho zad?n? jsou k dispozici k nahl?dnut? na O?PR MMB.

V souladu s ? 47 odst. 4 stavebn?ho z?kona po?izovatel p?edkl?d? upraven? n?vrh Zad?n? samospr?vn?m
org?n?m m?sta k projedn?n? a Zastupitelstvu m?sta Bma ke schv?len?. Sou?asn? je p?edkl?d?no na
v?dom? i vyhodnocen?, iak byly do n?vrhu Zad?n? zapracov?ny uplatn?n? po?adavky na obsah zad?n?, a
p?ipom?nky ve?ejnosti.

Materi?l byl projedn?n v Komisi Rady m?sta Brna pro ?zemn? pl?nov?n? na zased?n? ?. 31,
konan?m dne 11.5.2017:

Komise RMB pro ?zemn? pl?nov?n?

d o p o r u ? u j e
Rad? m?sta Brna doporu?it Zastupitelstvu m?sta Brna

s c h v ? l i t

v n?vaznosti na ust. ? 47 odst. 5 z?kona ?. 183/2006 Sb., o ?zemn?m pl?nov?n? a stavebn?m ??du
(stavebn? z?kon), ve zn?n? pozd?j??ch p?edpis?
- p?edlo?en? Upraven? n?vrh Zad?n? zm?ny ?PmB celom?stsk?ho v?znamu B1/16-CM - Are?l
Jaselsk?ch kas?ren

v z ? t na v ? d o m ?
- Vyhodnocen? v?sledk? projedn?n? N?vrhu Zad?n? zm?ny ?PmB celom?stsk?ho v?znamu B1/16-CM -
Are?l Jaselsk?ch kas?ren

P??tomno 9 ?len? komise / 8 pro ?
Usnesen? bylo p?ijato.

0 proti - 1 se zdr?el / z 11 ?len?

In
g.


a

rc
h.B
o?

ec
k?pro

In
g.K
a?

pa
??

ko
v?zdr?ela

R
N

D
r.C
hv

?t
alpro

M
gr

.


A
nd

er
,


Ph

.D
.pro

In
g.


a

rc
h.P
al

a?
??

k

pro

M
gr

.


K
or

y?
?n

ek


pro

In
g.


K

un
cpro

R
N

D
r.B
or

ec
k?pro

Ji
??


Id


esnep??t.

JU
D

r.
K

er
nd

l

nep??t.

JU
D

r.


O
liv

a


pro

3,Materi?l byl projedn?n na sch?zi RMB ?. R7/118 konan? dne 30. 5. 2017, RMB doporu?ila materi?l
ke schv?len?.

Zad?n? zm?ny ?zemn?ho pl?nu m?sta Bma celom?stsk?ho v?znamu B1/16-CM - Are?l Jaselsk?ch
kas?ren-RM7/08175
Bylo hlasov?no po del?? rozprav?.

l.RMB doporu?uje Zastupitelstvu m?sta Bma schv?lit v n?vaznosti na ust. ? 47 odst. 5 z?kona ?.
183/2006 Sb., o ?zemn?m pl?nov?n? a stavebn?m ??du (stavebn? z?kon),
ve zn?n? pozd?j??ch p?edpis? - p?edlo?en? Upraven? n?vrh Zad?n? zm?ny ?PmB celom?stsk?ho
v?znamu B1/16-CM - Are?l Jaselsk?ch kas?ren.

2. RMB doporu?uje Zastupitelstvu m?sta Brna vz?t na v?dom? Vyhodnocen? v?sledk? projedn?n? N?vrhu
Zad?n? zm?ny ?PmB celom?stsk?ho v?znamu B1/16-CM - Are?l Jaselsk?ch kas?ren.

Schv?leno jednomysln? 11 ?leny.

In
g.


V

ok
??

l

pro

M
gr

.


H
la

d?
k

pro

J?
N

R
.M

r?


pro

Bc
.H
ol

la
npro

M
gr

.


A
nd

er


pro

In
g.K
a?

er


pro

J?

>o
M

.


Ja
npro

->>

B
c.K
ol

??
n


pro

-ra
>
o

JU
D

r.
R

us
??

k

pro

In
g.St
an

?k


pro

M
gr

.


Su
ch

?

pro

Materi?ly budou v ti?t?n? podob? k nahl?dnut? v m?stnosti ZMB.

P??loha ?. 1 - Upraven? n?vrh Zad?n? zm?ny ?PmB celom?stsk?ho v?znamu B1/16-CM - Are?l
Jaselsk?ch kas?ren - rozd?lov? dokument (CD)

P??loha ?. 2 - Souhrnn? p?ehled pod?n? a jejich vyhodnocen? - interaktivn? prohl??en? (CD)

I/16Vyhodnocen? v?sledk? projedn?n?
n?vrhu Zad?n? zm?ny ?zemn?ho pl?nu m?sta Brna celom?stsk?ho v?znamu

B1/16-CM - Are?l Jaselsk?ch kas?ren
dle ? 47 odst. 2, 3 a 4 a ? 55 odst. 2 a ? 188 odst. 3 z?kona ?. 183/2006 Sb., o ?zemn?m

pl?nov?n? a stavebn?m ??du (stavebn? z?kon), ve zn?n? pozd?j??ch p?edpis?.

Dosavadn? postup po?izov?n? zm?n ?PmB
- Z?m?r po??dit zm?nu UPmB B1/16-CM byl schv?len usnesen?m ?. ZM7/1492 Zastupitelstva
m?sta Brna na Z7/19. zased?n? dne 21. 6. 2016.
Na z?klad? rozhodnut? Zastupitelstva m?sta Bma o zah?jen? procesu po??zen? zm?ny ?PmB
Odbor ?zemn?ho pl?nov?n? a rozvoje MMB ve spolupr?ci s ur?en?m zastupitelem zpracoval
N?vrh Zad?n? zm?ny ?zemn?ho pl?nu m?sta Brna celom?stsk?ho v?znamu B1/16-CM -
Are?l Jaselsk?ch kas?ren

N?vrh Zad?n? v?etn? orienta?n?ho vymezen? ?e?en?ho ?zem? byl vystaven k ve?ejn?mu
nahl?dnut? v term?nu od 1.3.2017 do 31.3.2017 u po?izovatele a tak?
na internetov? adrese, co? bylo ozn?meno ve?ejnou vyhl??kou ze dne 24.2.2017,
?.j.4100/OUPR/MMB/0081057/2017. Dot?en?m org?n?m, krajsk?mu ??adu, m?stsk?m
??stem statut?rn?ho m?sta Bma a sousedn?m obc?m bylo zasl?no ozn?men? o projedn?n? spolu
s textem n?vrhu zad?n? zm?n jednotliv?.

P?semn? se vyj?d?ilo 8 dot?en?ch org?n?:
1. Ministerstvo pr?myslu a obchodu, Na Franti?ku 1039/32, 110 15 Praha 1
2. Krajsk? ??ad Jm kraje - O?P, ?erot?novo n?m. 3/5, 601 82 Bmo
3. Ministerstvo ?ivotn?ho prost?ed?, Odbor v?konu st?tn? spr?vy VII, Mez?rka 1,602 00

Bmo
4. Hasi?sk? z?chrann? sbor Jm kraje, Zubat?ho 1, 614 00 Bmo
5. Ministerstvo obrany, Sekce ekonomick? a majetkov?, odbor ochrany ?zemn?ch

z?jm? Brno, Svatoplukova 84, 615 00 Brno
6. Ministerstvo kultury, Malt?zsk? n?m?st? 471/1, 118 11 Praha 1
7. Krajsk? hygienick? stanice Jm kraje, Je??bkova 4, 602 00 Bmo
8. Krajsk? ??ad Jm kraje - O?PS?, ?erot?novo n?m. 3/5, 601 82 Brno

Vyhodnocen? uplatn?n?ch po?adavk? je uvedeno v p??loze A. tohoto materi?lu.

V ??dn?m term?nu po?izovatel obdr?el 2 pod?n? obsahuj?c?ch p?ipom?nky ve?ejnosti:

Vyhodnocen? uplatn?n?ch p?ipom?nek je uvedeno v p??loze B. tohoto materi?lu.

K n?vrhu Zad?n? nebyly uplatn?ny ??dn? podn?ty sousedn?ch obc? ani p?ipom?nky m?stsk?ch
??st?.

V souladu s ? 47 odst. 4 stavebn?ho z?kona po?izovatel vyhodnotil ve spolupr?ci s ur?en?m
zastupitelem uplatn?n? po?adavky, podn?ty a p?ipom?nky a upravil p?edm?tn? n?vrh Zad?n?
zm?ny ?zemn?ho pl?nu m?sta Brna.

P??lohy:
A. Vyhodnocen? po?adavk? na obsah zad?n? - dot?en? org?ny
B. Vyhodnocen? p?ipom?nek ve?ejnosti

?mB R I N li

Upraven? N?vrh
ZAD?N? ZM?NY

?ZEMN?HO PL?NU M?STA BRNA
CELOM?STSK?HO V?ZNAMU

B1/16-CM - ARE?L JASELSK?CH KAS?REN

Odbor ?zemn?ho pl?nov?n? a rozvoje MMB
duben 2017

Zpracov?no dle
z?kona ?. 183/2006 Sb., o ?zemn?m pl?nov?n? a stavebn?m ??du (stavebn? z?kon), v?zn?n? pozd?j??ch p?epis?,
vyhl??ky ?. 500/2006 Sb., o ?zemn? analytick?ch podkladech, ?zemn? pl?novac? dokumentaci a zp?sobu
evidence ?zemn? pl?novac? ?innosti, ve zn?n? pozd?j??ch p?edpis?.

% ?OBSAH:

1. Hlavn? c?le zpracov?n? n?vrhu zm?ny ?zemn?ho pl?nu

2. Po?adavky na z?kladn? koncepci rozvoje ?zem? obce
2.1 Obecn? po?adavky na zm?nu
2.2 Up?esn?n? po?adavk? vypl?vaj?c?ch z politiky ?zemn?ho rozvoje, z ?zemn? pl?novac?

dokumentace vydan? krajem, z ?zemn? analytick?ch podklad? (zejm?na z probl?m? ur?en?ch
k ?e?en? v ?PD) a p??padn? z dopl?uj?c?ch pr?zkum? a rozbor?

2.3 Po?adavky vych?zej?c? z projedn?n? s dot?en?mi org?ny, z projedn?n? s ve?ejnost?

3. Po?adavky na vymezen? ploch a koridor? ?zemn?ch rezerv a na stanoven? jejich vyu?it?,
kter? bude nutno prov??it

3.1 Obecn? po?adavky na zm?nu
3.2 Up?esn?n? po?adavk? vypl?vaj?c?ch z politiky ?zemn?ho rozvoje, z ?zemn? pl?novac?

dokumentace vydan? krajem, z ?zemn? analytick?ch podklad? (zejm?na z probl?m? ur?en?ch
k ?e?en? v ?PD) a p??padn? z dopl?uj?c?ch pr?zkum? a rozbor?

3.3 Po?adavky vych?zej?c? z projedn?n? s dot?en?mi org?ny, z projedn?n? s ve?ejnost?

4. Po?adavky na prov??en? vymezen? ve?ejn? prosp??n?ch staveb, ve?ejn? prosp??n?ch
opat?en? a asanac?, pro kter? bude mo?n? uplatnit vyvlastn?n? nebo p?edkupn? pr?vo

4.1 Obecn? po?adavky na zm?nu
4.2 Up?esn?n? po?adavk? vypl?vaj?c?ch z politiky ?zemn?ho rozvoje, z ?zemn? pl?novac?

dokumentace vydan? krajem, z ?zemn? analytick?ch podklad? (zejm?na z probl?m? ur?en?ch
k ?e?en? v ?PD) a p??padn? z dopl?uj?c?ch pr?zkum? a rozbor?

4.3 Po?adavky vych?zej?c? z projedn?n? s dot?en?mi org?ny, z projedn?n? s ve?ejnost?

5. Po?adavky na prov??en? vymezen? ploch a koridor?, ve kter?ch bude rozhodov?n?
o zm?n?ch v ?zem? podm?n?no vyd?n?m regula?n?ho pl?nu, zpracov?n?m ?zemn? studie
nebo uzav?en?m dohody o parcelaci

5.1 Obecn? po?adavky na zm?nu
5.2 Up?esn?n? po?adavk? vypl?vaj?c?ch z politiky ?zemn?ho rozvoje, z ?zemn? pl?novac?

dokumentace vydan? krajem, z ?zemn? analytick?ch podklad? (zejm?na z probl?m? ur?en?ch
k ?e?en? v ?PD) a p??padn? z dopl?uj?c?ch pr?zkum? a rozbor?

5.3 Po?adavky vych?zej?c? z projedn?n? s dot?en?mi org?ny, z projedn?n? s ve?ejnost?

6. Po?adavek na zpracov?n? variant ?e?en?
6.1 Po?adavky obce a po?adavky z projedn?n? s dot?en?mi org?ny a z projedn?n? s ve?ejnost?

7. Po?adavky na uspo??d?n? obsahu n?vrhu zm?ny ?zemn?ho pl?nu a na uspo??d?n?
obsahu jeho od?vodn?n? v?etn? m???tek v?kres? a po?tu vyhotoven?

8. Po?adavky na vyhodnocen? p?edpokl?dan?ch vliv? zm?ny ?zemn?ho pl?nu na udr?iteln?
rozvoj ?zem?

8.1 Po?adavky z projedn?n? s dot?en?mi org?ny a z projedn?n? s ve?ejnost?

P??loha - Orienta?n? vymezen? ?e?en?ho ?zem?1. Hlavn? c?le zpracov?n? n?vrhu zm?n ?zemn?ho pl?nu
Zm?na B1/16-CM - MC BRNO-KR?LOVO POLE, k. ?. Ponava, are?l Jaselsk?ch kas?ren,
zm?na celom?stsk?ho v?znamu, se t?k? ?zem? brownfieldu situovan?ho v centr?ln? ??sti m?sta.
O zah?jen? po?izov?n? t?to zm?ny bylo Zastupitelstvem m?sta Brna rozhodnuto dne 21. 6. 2016.
??el zm?ny, kter? m? b?t prov??ena a navr?ena, byl schv?len v r?mci z?m?ru: prov??it mo?nost
zm?ny funk?n?ho vyu?it? ploch a mo?nost nav??en? m?ry vyu?it? ?zem? za ??elem umo?n?n? realizace
investi?n?ho z?m?ru na v?stavbu obytn?ho souboru s obchodn?m parterem a vybudov?n? propojovac?
komunikace D?lost?eleck? mezi ul. Stef?nikovou a ul. Sta?kovou na z?klad? urbanistick? studie
investi?n?ho z?m?ru ?Reziden?n? park Stef?nikova/Brno" (ATXArchitekti, s.r.o.) ".
Jedn? se o zm?nu, kterou iniciovala samospr?va m?stsk? ??sti Brno-Kr?lovo Pole a navrhla, aby
zm?na byla vzhledem k v?znamu ?zem? po?izov?na jako zm?na celom?stsk?ho v?znamu.

Hlavn?mi c?li, kter? maj? b?t p?i prov??ov?n? zm?ny napln?ny, jsou zejm?na: zajistit p?edpoklady pro
udr?iteln? rozvoj ?zem? m?sta s ohledem na jeho aktu?ln? v?voj a to soustavn?m a komplexn?m
?e?en?m ??eln?ho vyu?it? a prostorov?ho uspo??d?n? ?zem? s c?lem dosa?en? obecn? prosp??n?ho
souladu ve?ejn?ch a soukrom?ch z?jm? na rozvoji ?zem?.
D?le pak prov??it a posoudit zm?nu z hlediska jej?ho mo?n?ho za?len?n? do z?kladn? koncepce rozvoje
?zem? stanoven? platn?m ?PmB v?etn? podm?nek pro dobudov?n? ve?ejn? infrastruktury (VHD).
Hlavn?mi ?koly, kter? maj? b?t p?i prov??ov?n? napln?ny, jsou pak zejm?na: prov??it a posoudit
pot?ebu zm?ny v ?zem?, ve?ejn? z?jem na jej?m proveden?, jej? p??nosy a rizika; stanovit urbanistick?
po?adavky na vyu??v?n? a prostorov? uspo??d?n? ?zem?, d?le pak prov??it a vytvo?it podm?nky
v ?zem? pro hospod?rn? vynakl?d?n? prost?edk? z ve?ejn?ch rozpo?t?.
Naplnit rovn?? po?adavek na koordinaci prov??ovan?ch zm?n se zm?nami celom?stsk?ho v?znamu
(41. a 42. soubor), kter? jsou soub??n? po?izov?ny. P?i prov??ov?n? a navrhov?n? ?e?en? vyva?ovat
ve?ejn? a soukrom? z?jmy v ?zem?

.

2. Po?adavky na z?kladn? koncepci rozvoje ?zem? obce, urbanistickou koncepci, zejm?na na
prov??en? plo?n?ho a prostorov?ho uspo??d?n? zastav?n?ho ?zem?, koncepci ve?ejn?
infrastruktury, zejm?na na prov??en? uspo??d?n? ve?ejn? infrastruktury, koncepci uspo??d?n?
krajiny, zejm?na na prov??en? plo?n?ho a prostorov?ho uspo??d?n? nezastav?n?ho ?zem?

2.1 Obecn? po?adavky na zm?ny
- ?e?en? ?zem? le?? uvnit? zastav?n?ho ?zem?, nep?edpokl?d? se proto nutnost aktualizace hranice

zastav?n?ho ?zem?; nicm?n? v souladu s ? 58 stavebn?ho z?kona vyhodno?te pot?ebu aktualizace
hranice zastav?n?ho ?zem?.

- Zm?na prov??? jin? funk?n? vyu?it? ji? vymezen? zastaviteln? plochy, nep?jde o dal?? vymezen? ploch
ve smyslu ? 55 odst. 4 stavebn?ho z?kona.

- Obsah i forma zpracov?n? mus? odpov?dat po?adavk?m dosavadn? publikovan? soudn? judikatury na
?seku ?zemn?ho pl?nov?n? (zejm. po?adavk?m rozsudku Krajsk?ho soudu v Brn? ?.j. 67 A 15/2014-
551, rozsudku NSS ?.j. 1 Ao 1/2009-120, rozsudku NSS 8 Ao 6/2011-87 apod.) Od?vodn?n? mus?
b?t konkr?tn? a srozumiteln?.

- Ve?ker? dopady zm?ny d?sledn? prom?tn?te do v?ech v?kres? ?PmB, v kter?ch m? tato zm?na
?zemn? pr?m?t.

Konkr?tn? po?adavky na prov??en?:
prov??te aktu?ln? po?adavek na jin? funk?n? vymezen? plochy za ??elem realizace obytn?ho
souboru s obchodn?m parterem, tj. s p?evahou bydlen?,
reagujte na skute?nost, ?e ulice ?tef?nikova je m?stkou t??dou, pod?l kter? m? b?t prim?rn?
vymezena ob?ansk? nebo komer?n? vybavenost v parteru,
prov??te pot?ebn? ???kov? parametry nezbytn?ho propojen? ulice ?umavsk? do ulice
D?lost?eleck? v?etn? mo?nosti veden? tramvajov? trat? z ulice ?tef?nikovy k ulici Sportovn?, a
zm?nou vytvo?te ?zemn? podm?nky pro realizaci tohoto z?m?ru,
zva?te pot?ebu vymezen? dal??ch d?l??ch ploch komunikac?, kter? ?zem? roz?len? na men??
bloky,
pro vymezovan? plochy ?e?te i ve?ejn? prostranstv? v souladu s po?adavky ? 7 vyhl.

<f> '16?. 501/2006 Sb., v platn?m zn?n?,
navrhn?te hodnoty IPP a n?vrh ??dn? od?vodn?te; n?vrhem reagujte jak na v?znam
p?estavbov?ho ?zem? p?i m?stsk? t??d?, tak na urbanistick? a prostorov? hodnoty dle ?AP,

- ve vazb? na navrhovanou zm?nu funk?n?ho vyu?it? prove?te nov? bilance n?r?stu obyvatel a
dolo?te, jak bude zaji?t?na z?kladn? ve?ejn? vybavenost, zejm?na ?kolstv?; na z?klad? bilanc? a
kapacit ve st?vaj?c?ch za??zen?ch pak p??padn? navrhn?te i plochu ve?ejn? vybavenosti,
n?vrh koordinujte s po?izovan?mi zm?nami ?PmB B65/15-0 (ve 43. souboru), B1/13-II (ve
44. souboru) a B6/14-I/7 (ve 44. souboru) v navazuj?c?m ?zem?.

Vyu?iteln? podklady
?zemn? pl?novac? podklady (?PP) mimo ?AP:

nejsou evidov?ny
Jin? podklady:

- Are?l Ponava - Bmo - Kr?lovo Pole (RA W, 2001)
Reziden?n? park ?tef?nikova, Brno (ATX architekti, s.r.o., 2015)
?S ?Are?l Ponava" (ERA 2017 - v rozpracov?n?)

2.2 Up?esn?n? po?adavk? vypl?vaj?c?ch z politiky ?zemn?ho rozvoje, z ?zemn? pl?novac?
dokumentace vydan? krajem, z ?zemn? analytick?ch podklad? (zejm?na z probl?m? ur?en?ch
k ?e?en? v ?PD) a p??padn? z dopl?uj?c?ch pr?zkum? a rozbor?
2.2.1. Politika ?zemn?ho rozvoje ?esk? republiky 2015
M?sto Bmo je dle Politiky ?zemn?ho rozvoje ?esk? republiky, ve zn?n? Aktualizace ?.l (d?le jen
P?R) schv?len? usnesen?m vl?dy ?R ?. 276 ze dne 15.4.2015, sou??st? Metropolitn? rozvojov? oblasti
Bmo (OB3) s navazuj?c?mi rozvojov?mi osami OS5, OS9, OS10.
Z P?R p??mo nevypl?vaj? po?adavky na ?zemn? vymezen? zm?n ?i jin? konkr?tn? po?adavky na ?e?en?
p?edm?tn?ch zm?n. N?vrh ?e?en? zm?n v?ak m??e p?isp?t k napln?n? Republikov?ch priorit ?zemn?ho
pl?nov?n? pro zaji?t?n? udr?iteln?ho rozvoje ?zem? P?R (ReP P?R), a to zejm?na v n??e uveden?ch
bodech (jejich vybran? ??sti):
(19) ReP P?R - vytv??et p?edpoklady pro polyfunk?n? vyu??v?n? opu?t?n?ch are?l? a ploch (tzv.
brownfields pr?myslov?ho, zem?d?lsk?ho, vojensk?ho a jin?ho
- vyhodno?te spln?n? jednotliv?ch ReP P?R

2.2.2. ?zemn? pl?novac? dokumentace vydan? krajem (Z?R JMK 2016) a ?zemn? analytick?
podklady kraje (?AP JMK 2015)
Dne 3.11.2016 nabyly ??innosti Z?sady ?zemn?ho rozvoje Jihomoravsk?ho kraje (d?le je ?Z?R
JMK"). V dob? zpracov?n? n?vrhu zm?n se p?edpokl?d?, ?e bude ?PmB uveden do souladu se Z?R
JMK.
Po?adavky na zpracov?n? vypl?vaj?c? ze Z?R JMK:
- n?vrh jednotliv?ch zm?n ?e?te v souladu se Z?R JMK
- n?vrh ?e?en? od?vodn?te ve vztahu k identifikovan?m ?kol?m a po?adavk?m v Z?R JMK, pokud
zm?na na tyto ?koly ?i po?adavky reaguje nebo jinak p?isp?v? kjejich napl?ov?n?.

Po?adavky vypl?vaj?c? z ?AP JMK 2015:
Dle ?AP JMK 2015 jsou identifikov?ny probl?my k ?e?en? v ?zemn? pl?novac?ch dokumentac?ch:
- od?vodn?te navrhovan? ?e?en? zm?n ve vztahu k identifikovan?m probl?m?m v ?AP JMK 2015
(zne?i?t?n? ?zem?, zat??en? hlukem ze silni?n? dopravy a dal?? nap?. suburbanizace v ?zem? brn?nsk?ho
metropolitn?ho regionu, brownfieldy, dopravn? z?vady, nevyhovuj?c? dopravn? propojen? Brna
severn?m sm?rem apod.) v p??pad?, pokud zm?na na tyto probl?my reaguje nebo jinak p?isp?v? kjejich
?e?en?.

2.2.3. ?zemn? analytick? podklady m?sta Brna 2016 (?AP m?sta Brna 2016)
- Zohledn?te po?adavky vypl?vaj?c? z UAP m?sta Bma 2016:
Po?adavky vypl?vaj?c? z probl?m? ur?en?ch k ?e?en? v ?PD a dal??ch evidovan?ch probl?m? ?zem?:
P?edm?tn? ?zem? vykazuje jako ?zemn? probl?m hlukovou z?t?? z dopravy.

V1GRespektujte limity vyu?it? ?zem? v ?e?en?m ?zem?:
- z?jmov? ?zem? pro bezpe?nost st?ru - ochrana ?zem? a objekt?, ochrana elektronick?

komunika?n? s?t?
ochrann? p?smo m?stsk? pam?tkov? rezervace
ochrann? p?smo mezin?rodn?ho leti?t? Brno-Tu?any

Zohledn?te informace o zvl??tn?ch podm?nk?ch vyu?it? ?zem? v ?e?en?m ?zem?:
- nadm?rn? hlukov? zat??en? z pozemn? dopravy - hladina hluku vy??? ne? 50 dB v no?n? dob?

Zohledn?te po?adavky na ochranu a rozvoj hodnot ?zem?:
?e?en? ?zem?

- je v kontaktu s hodnotnou zalo?enou urbanistickou strukturou, definovanou pro bloky mezi
ulicemi Hrn???sk? a ?umavsk?
j e v kontaktu se zalo?enou urbanistickou strukturou vn?j??ho centra m?sta, definovanou pro
z?stavbu ji?n? ulic Hrn???sk? a Rybn??ek

- je lemov?no v?znamn?m ve?ejn?m prostranstv?m - m?stsk? t??da Lidick?- ?tef?nikova-
Palack?ho

- je ve v?se?i v?znamn?ho vyhl?dkov?ho bodu na vedutu m?sta, ozna?en?ho p?sm. D., je? je
definov?n v lokalit? Koci?nka na k. ?. Sadov?

- je z??sti ve v?se?i v?znamn?ho vyhl?dkov?ho bodu - Nad arboretem na k. ?. Ponava
- je v bl?zkosti oblasti proch?zkov? rekreace
- je v bl?zkosti solit?rn? dominanty objektu hotelu na ulici St?edn?, pam?tn?ho stromu,

historicky a architektonicky cenn? stavby

Zohledn?te z?m?ry na proveden? zm?n v ?zem? - p?edan?ch poskytovateli ?daj?:
?e?en? ?zem? le?? v kontaktu s ?zem?m, kde je sledov?n z?m?r - n?vrh na roz???en? m?stsk?
pam?tkov? z?ny

Ve v?kresu z?m?r? na proveden? zm?n v ?zem? vypl?vaj?c? z platn? ?PD a dal??ch zpracovan?ch
dokument? nejsou v ?e?en?m ?zem? a souvisej?c? ?zem? sledov?ny ??dn? z?m?ry na proveden? zm?n
v ?zem?. Do aktualizace ?AP m?sta Brna 2016 byly za?azeny zm?ny ?PmB ve f?zi N?vrhu nebo
schv?len?ho zad?n? zm?ny.

Po?izovan? zm?ny ?PmB, kter? jsou v p??m?m kontaktu s ?e?en?m ?zem?m nebo v jeho bl?zkosti:
zm?na ?PmB ?. B65/15-0, 43. soubor (prov??en? mo?nosti zm?ny funk?n?ho vyu?it? ploch a
nav??en? IPP v bloku mezi ul. Sta?kova - Pod?bradova - Hrub?ho - v prodlou?en? ul. St?edn? po
ulici Hrub?ho - D?lost?eleck? v souvislosti s revitalizac? b?val?ho are?lu ?P z?vod? a na
navazuj?c?ch n?vrhov?ch sm??en?ch ploch?ch SO v ?e?en?m ?zem? za ??elem pos?len? funkce
bydlen? v lokalit? a vymezen? cel? trasy ul. St?edn? dle skute?n?ho stavu, a v pokra?ov?n? od ulice
U ?erven?ho ml?na a? po ul. Hrub?ho se zohledn?n?m prov??ovan?ch z?m?r? v ?zem? - vstup
tramvaje z ul. ?tef?nikovy k v?znamn?m m?stsk?m sportovn?m aktivit?m)
zm?na ?PmB ?. B1/13-II, 44. soubor (prov??it mo?nost zm?ny funk?n?ho vyu?it? plochy p?i ul.
Sta?kova za ??elem realizovat polyfunk?n? d?m s funkc? obchodu, slu?eb, zdravotnictv?, ?kolstv?,
sportu a bydlen?)
zm?na ?PmB ?. B6/14-I/7,44. soubor (prov??it mo?nost zm?ny funk?n?ho vyu?it? plochy p?i ul.
?umavsk?, ?tef?nikova za ??elem realizace parkovac?ho domu dle z?v?r? koncep?n?ho
dokumentu Strategie parkov?n? ve m?st? Brn?.

Ze z?v?ru vyhodnocen? udr?iteln?ho rozvoje ?zem? jsou ur?eny probl?my k ?e?en? v ?PD. Zohledn?te
n??e uveden? koncep?n? probl?m:

- vyhodnotit plochy brownf?elds z hlediska budouc? vyu?itelnosti v kontextu koncepce rozvoje
st?vaj?c?ho ?PmB. V p??pad? zm?ny vyu?it? ?zem? ve vnit?n?m m?st? preferovat vyu?it?
p?edev??m pro funkce bydlen?, sm??en? obytn?, komer?n? a pro sport. Pro n?vrhov?
(p?estavbov?) plochy stanovit regulativy intenzity vyu?it? ve vazb? na obsluhu dopravn? a
technickou infrastrukturu.

1%2.3 Po?adavky vych?zej?c? z projedn?n? s dot?en?mi org?ny, z projedn?n? s ve?ejnost?
Z projedn?n? zad?n? vze?ly n?sleduj?c? po?adavky:

Vyhodno?te v n?vrhu zm?ny ustanoven? ? 29 odst. 1 p?sm. k) z?kona ?. 133/1985 Sb., - zdroje
vody pro ha?en? po??r?, - zaji?t?n? zdroj? po??rn? vody pro nov? vznikaj?c? plochy v souladu
s po?adavky ?SN 73 0873.
Konkretizujte v n?vrhu zm?ny ?e?en? opat?en? uveden? v ? 20 p?sm. g) vyhl??ky 380/2002 Sb.,
v platn?m zn?n?, p?edev??m n?vrh ploch pro po?adovan? pot?eby z?chrann?ch, likvida?n?ch a
obnovovac?ch prac? pro odstran?n? nebo sn??en? ?kodliv?ch ??ink? vznikl?ch p?i mimo??dn?
ud?losti. Jedn? se zejm?na o ?e?en? obslu?n?ch komunikac? tak, aby byl umo?n?n p??jezd
zasahuj?c?ch jednotek i v p??pad? znepr?jezdn?n? ??sti komunikac? v obci a o ?e?en? s?t?
technick? infrastruktury a mo?nost? operativn? ?pravy dod?vky z jin?ch nez?visl?ch zdroj?.
Od?vodn?te navrhovan? ?e?en? zm?ny ve vztahu k zat??en? hlukem ze silni?n? a tramvajov?
dopravy.
Od?vodn?te navrhovan? ?e?en? zm?n ve vztahu k dokumentu ?Program zlep?ov?n? kvality
ovzdu?? Aglomerace Bmo (M?P, 2016)", dostupn? online:
http://www.bmo.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_bma/OZP/OOP_PZK
O_2016.pdf
Prov??te mo?nost zm?ny funk?n?ho vyu?it? ??sti plochy vymezen? pozemky pare. ?. 456/11
a 456/22 v k.?. Ponava na plochu pro ve?ejnou vybavenost za ??elem zohledn?n? skute?nosti, ?e
tato ??st plochy je vyu??v?na k v?konu ?innosti pro zaji?t?n? obrany st?tu a nach?z? se v n?
objekt d?le?it? pro obranu st?tu

.

3. Po?adavky na vymezen? ploch a koridor? ?zemn?ch rezerv a na stanoven? jejich vyu?it?, kter?
bude nutno prov??it
3.1 Obecn? po?adavky na zm?ny

Vymezen? ploch a koridor? ?zemn?ch rezerv nen? po?adov?no.

3.2 Up?esn?n? po?adavk? vypl?vaj?c?ch z politiky ?zemn?ho rozvoje, z ?zemn? pl?novac?
dokumentace vydan? krajem, z ?zemn? analytick?ch podklad? (zejm?na z probl?m? ur?en?ch
k ?e?en? v ?PD) a p??padn? z dopl?uj?c?ch pr?zkum? a rozbor?

Z P?R ?R, Z?R a ?AP nevypl?vaj? pro vymezen? ploch ?i koridor? ?zemn?ch rezerv ??dn?
po?adavky s dopadem na ?e?en? zm?n.

3.3 Po?adavky vych?zej?c? z projedn?n? s dot?en?mi org?ny, z projedn?n? s ve?ejnost?
Z projedn?n? zad?n? nevypl?vaj? ??dn? po?adavky pro vymezen? ploch ?i koridor? ?zemn?ch rezerv
s dopadem na ?e?en? zm?n

.

4. Po?adavky na prov??en? vymezen? ve?ejn? prosp??n?ch staveb, ve?ejn? prosp??n?ch opat?en?
a asanac?, pro kter? bude mo?n? uplatnit vyvlastn?n? nebo p?edkupn? pr?vo
4.1 Obecn? po?adavky na zm?ny

Prov??te pot?ebu vymezen? ve?ejn? prosp??n?ch staveb a opat?en? ve smyslu ? 2 odst. 1 p?sm. 1),
m), a ? 43 odst. 1 a ? 101 a ? 170 z?kona ?. 183/2006 Sb. v rozsahu dle pot?eb navr?en?ho
?e?en? zm?ny a v p??pad? vymezen? od?vodn?te (pot?ebu i rozsah).
D?sledn? rozli?ujte, zda bude pozemky a stavby pro ve?ejn? prosp??n? stavby mo?no vyvlastnit
nebo zda k nim bude z??zeno p?edkupn? pr?vo. Tyto dva instituty v jednotliv?ch ve?ejn?
prosp??n?ch staveb nenavrhujte sou?asn?.

4.2 Up?esn?n? po?adavk? vypl?vaj?c?ch z politiky ?zemn?ho rozvoje, z ?zemn? pl?novac?
dokumentace vydan? krajem, z ?zemn? analytick?ch podklad? (zejm?na z probl?m? ur?en?ch
k ?e?en? v ?PD) a p??padn? z dopl?uj?c?ch pr?zkum? a rozbor?.

Z P?R ?R, Z?R a ?AP nevypl?vaj? pro prov??en? vymezen? ve?ejn? prosp??n?ch staveb ?i
ve?ejn? prosp??n?ch opat?en? ??dn? po?adavky.

4.3 Po?adavky vych?zej?c? z projedn?n? s dot?en?mi org?ny, z projedn?n? s ve?ejnost?.
Z projedn?n? zad?n? nevypl?vaj? ??dn? po?adavky pro prov??en? ve?ejn? prosp??n?ch staveb ?i
ve?ejn? prosp??n?ch opat?en?.

Prov??te, zda uplatn?n? ve?ejn? z?jem zaji?t?n? obrany a bezpe?nosti st?tu vyvol? pot?ebu

41, %
vymezen? ve?ejn? prosp??n?ch staveb ?i ve?ejn? prosp??n?ch opat?en? na pozemc?ch vk.?.
Ponava par.?. 456/11, 456/22

.

5. Po?adavky na prov??en? vymezen? ploch a koridor?, ve kter?ch bude rozhodov?n? o zm?n?ch
v ?zem? podm?n?no vyd?n?m regula?n?ho pl?nu, zpracov?n?m ?zemn? studie nebo uzav?en?m
dohody o parcelaci
5.1 Obecn? po?adavky na zm?ny

Vymezen? t?chto ploch a koridor? nen? po?adov?no.

5.2 Up?esn?n? po?adavk? vypl?vaj?c?ch z politiky ?zemn?ho rozvoje, z ?zemn? pl?novac?
dokumentace vydan? krajem, z ?zemn? analytick?ch podklad? (zejm?na z probl?m? ur?en?ch
k ?e?en? v ?PD) a p??padn? z dopl?uj?c?ch pr?zkum? a rozbor?

Z P?R ?R, Z?R a ?AP nevypl?vaj? pro prov??en? vymezen? t?chto ploch a koridor? ??dn?
po?adavky.

5.3 Po?adavky vych?zej?c? z projedn?n? s dot?en?mi org?ny, z projedn?n? s ve?ejnost?.
Z projedn?n? zad?n? nevypl?vaj? pro prov??en? vymezen? t?chto ploch a koridor? ??dn? po?adavky

.

6. Po?adavek na zpracov?n? variant ?e?en?
6.1 Po?adavky obce a po?adavky z projedn?n? s dot?en?mi org?ny a z projedn?n? s ve?ejnost?.

Po?adavky na zpracov?n? variantn?ho ?e?en? se nestanovuj?.
Po projedn?n? zad?n? m??e b?t po?adavek p??padn? dopln?n dle v?sledk? projedn?n? ve smyslu
ust. ? 47 odst. 5 stavebn?ho z?kona

.

7. Po?adavky na uspo??d?n? obsahu n?vrhu zm?n ?zemn?ho pl?nu a na uspo??d?n? obsahu jeho
od?vodn?n? v?etn? m???tek v?kres? a po?tu vyhotoven?
N?zev: N?vrh zm?ny UPmB celom?stsk?ho v?znamu B1/16-CM - Are?l Jaselsk?ch kas?ren

N?vrh zm?ny zpracujte v souladu se z?konem ?. 500/2004 Sb. (zejm?na dle ??sti ?est? a dle ? 68 odst.
3) a se z?konem ?. 183/2006 Sb. a v rozsahu dle vyhl??ky ?. 500/2006 Sb. a s ohledem na to, ?e se
jedn? o zm?nu ?zemn?ho pl?nu s?deln?ho ?tvaru z r. 1994 po??zen?ho dle z?kona ?. 50/1976 Sb.

Zpracovan? n?vrh, n?vrh upraven? podle v?sledk? spole?n?ho jedn?n? (? 51 stavebn?ho z?kona)
a n?vrh upraven? podle v?sledk? ve?ejn?ho projedn?n? (? 53 stavebn?ho z?kona) budou m?t tyto ??sti:
I. N?vrh zm?ny ?PmB celom?stsk?ho v?znamu B1/16-CM - Are?l Jaselsk?ch kas?ren

Textov? ??st zm?ny
Grafick? ??st zm?ny

II. Od?vodn?n? n?vrhu zm?ny ?PmB celom?stsk?ho v?znamu B1/16-CM - Are?l Jaselsk?ch
kas?ren
Textov? ??st od?vodn?n?
Grafick? ??st od?vodn?n?

- V??e uveden? ??sti budou zpracovan? v n?sleduj?c? podrobn? struktu?e:
I. N?vrh zm?ny ?PmB celom?stsk?ho v?znamu B1/16-CM - Are?l Jaselsk?ch kas?ren

Textov? ??st zm?ny
Textov? ??st bude obsahovat identifikaci a popis zm?n v ?len?n? dle kapitol:
1. Aktualizace vymezen? zastav?n?ho ?zem?
2. Z?kladn? koncepce rozvoje ?zem? obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
3. Urbanistick? koncepce (v?. vymezen? zastaviteln?ch ploch, ploch p?estavby a syst?mu s?deln?

zelen?)
3.1 Vymezen? nov?ch zastaviteln?ch ploch.
(Podle povahy po?izovan?ch zm?n mohou b?t dopln?ny i dal?? relevantn? podkapitoly.)

4. Koncepce ve?ejn? infrastruktury
5. Koncepce uspo??d?n? krajiny (v?. ?zemn?ho syst?mu ekologick? stability, prostupnosti

krajiny, protierozn?ch opat?en?, ochrany p?ed povodn?mi, rekreace, dob?v?n? lo?isek
nerostn?ch surovin)

tyto6. Stanoven? podm?nek pro vyu?it? ploch s rozd?ln?m zp?sobem vyu?it? a stanoven? podm?nek
prostorov?ho uspo??d?n?
6.1 Zm?ny obecn? z?vazn? vyhl??ky statut?rn?ho m?sta Brna ?. 2/2004, ve zn?n? pozd?j??ch
p?edpis?

7. Vymezen? ve?ejn? prosp??n?ch staveb, ve?ejn? prosp??n?ch opat?en?, staveb a opat?en?
k zaji??ov?n? obrany a bezpe?nosti st?tu a ploch pro asanaci, pro kter? lze pr?va
k pozemk?m a stavb?m vyvlastnit

8. Vymezen? ve?ejn? prosp??n?ch staveb a ve?ejn?ch prostranstv?, pro kter? lze uplatnit
p?edkupn? pr?vo

9. Stanoven? kompenza?n?ch opat?en? podle ? 50 odst. 6 stavebn?ho z?kona,
10. ?daje o po?tu list? zm?ny ?zemn?ho pl?nu a po?tu v?kres? p?ipojen? grafick? ??sti,

(Strukturu n?vrhu zm?n je t?eba zachovat. Pokud se n?vrh zm?n n?kter? z kapitol nedotkne,
dopln? se nap?. o text: Jev se v po?izovan? zm?n? nevyskytuje, kapitola nem? v?rokovou ??st.)

Pokud projektant vyhodnot? pot?ebu vymezen? dal??ch prvk?, lze do N?vrhu zapracovat
relevantn? kapitoly:
A) Vymezen? ploch a koridor? ?zemn?ch rezerv a stanoven? mo?n?ho budouc?ho vyu?it?, v?etn?

podm?nek pro prov??en?
B) Vymezen? ploch, ve kter?ch je rozhodov?n? o zm?n?ch v ?zem? podm?n?no dohodou

o parcelaci
C) Vymezen? ploch a koridor?, ve kter?ch je rozhodov?n? o zm?n?ch v ?zem? podm?n?no

zpracov?n?m ?zemn? studie
D) Vymezen? ploch a koridor?, ve kter?ch je rozhodov?n? o zm?n?ch v ?zem? podm?n?no

vyd?n?m regula?n?ho pl?nu (v?. zad?n? regula?n?ho pl?nu)
E) Stanoven? po?ad? zm?n v ?zem? (etapizace)

Grafick? ??st zm?ny
V?kresy obsahuj? jevy zobraziteln? v dan?m m???tku. Ve v?kresech se vyzna?? hranice ?e?en?ho
?zem?. V?kresy budou odpov?dat struktu?e mapov?ch list? v?kres? ?PmB. Ve v?kresech budou
zm?ny ?iteln? identifikovan?.

Grafick? ??st bude obsahovat zm?nov? v?kresy {vyzna?en? pouze m?n?n?ch ??st? dokumentace)
dot?en?ch existuj?c?ch v?kres? ?PmB:

Pl?n vyu?it? ?zem? - dopl?uj?c? v?kres
Ul N?vrh urbanistick? koncepce - Urbanistick? n?vrh
U2 N?vrh urbanistick? koncepce - Plochy stavebn?ho rozvoje ;

U3 Syst?m ochrany prost?ed? - Ekologick? z?ny
U4.1 Doprava - Vybran? komunika?n? s??
U4.2 Doprava - Hromadn? doprava osob
U5 N?vrh urbanistick? koncepce - Urb?nn? a krajinn? osnova
U6 Ochrann? re?imy
TI Z?sobov?n? pitnou vodou
T2 Z?sobov?n? u?itkovou vodou
T3 Odkanalizov?n? ?zem?
T4 Energetika - z?sobov?n? teplem
T5 Z?sobov?n? plynem
T6 Z?sobov?n? elektrickou energi?
T7 Spoje
T8 Vodn? toky
T9 Koordinace s?t?
D2 Koncepce cyklistick? dopravy - dopl?uj?c? v?kres

Grafick? ??st bude d?le obsahovat v?kresy:
V?kres ve?ejn? prosp??n?ch staveb, opat?en? a asanac?

Grafick? ??st m??e b?t dopln?na sch?maty.

1
1

a restrukturalizace i
1
1
1
1 .
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

5 000
25 000
?zem?

25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000

5 000

13.
%Grafick? ??st m??e d?le v p??pad? zpracov?n? kapitoly A, B, C, D nebo E obsahovat v?kresy:
V?kres z?kladn?ho ?len?n? ?zem? 1:10 000
V?kres po?ad? zm?n v ?zem? - etapizace 1 : 25 000 (p??p. 1 : 5 000)

Grafick? ??st bude pro prezentaci v r?mci projedn?n? obsahovat i v?kresy (mapov? listy) ?PmB
v aktu?ln?m pr?vn?m stavu, kter?m bude dokladov?n stav ?PmB, kter? m? b?t dot?en zm?nou,
a bude obsahovat i vyzna?en? ?e?en?ho ?zem? zm?n.

II. Od?vodn?n? n?vrhu zm?ny ?PmB celom?stsk?ho v?znamu B1/16-CM - Are?l Jaselsk?ch
kas?ren
Textov? ??st od?vodn?n?:
(V od?vodn?n? budou uvedeny d?vody pro ?e?en? navr?en? ve v?roku, podklady pro navr?en?
?e?en?, ?vahy, kter?mi se zpracovatel ??dil p?i jejich hodnocen? a p?i v?kladu pr?vn?ch
p?edpis?.)

1. Postup p?i po?izov?n? zm?ny ?PmB
2. Vyhodnocen? koordinace vyu??v?n? ?e?en? plochy z hlediska ?ir??ch ?zemn?ch vztah?,

vyhodnocen? souladu zm?ny s politikou ?zemn?ho rozvoje a z?sadami ?zemn?ho rozvoje
3. Vyhodnocen? souladu zm?ny se stavebn?m z?konem a jeho prov?d?c?mi p?edpisy,

s obecn?mi po?adavky na vyu?it? ?zem?, s c?li a ?koly ?zemn?ho pl?nov?n?, zejm?na
s charakterem ?zem?, a s po?adavky na ochranu architektonick?ch a urbanistick?ch hodnot
v ?zem?

4. Vyhodnocen? spln?n? po?adavk? zad?n? zm?ny ?PmB
5. Komplexn? zd?vodn?n? ?e?en?

(Komplexn? zd?vodn?n? bude formulov?no jasn?, srozumiteln?, p?ehledn? a transparentn?
dle po?adavk? ust. ? 68 odst. 3 spr?vn?ho ??du. V od?vodn?n? se uvedou d?vody v?roku
(d?vody pro volbu navr?en?ho ?e?en?), podklady pro n?vrh, ?vahy, kter?mi se zpracovatel
??dil p?i jejich hodnocen? a p?i v?kladu pr?vn?ch p?edpis?. Doporu?uje se tuto kapitolu
strukturovat ?zrcadlov?" k v?rokov? ??sti.)
5.1 Aktualizace vymezen? zastav?n?ho ?zem?
5.2 Z?kladn? koncepce rozvoje ?zem? obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
5.3 Urbanistick? koncepce (v?. vymezen? zastaviteln?ch ploch, ploch p?estavby a syst?mu

s?deln? zelen?)
5.3.1 Vymezen? nov?ch zastaviteln?ch ploch.
{Dal?? zastaviteln? plochy lze zm?nou ?zemn?ho pl?nu vymezit pouze na z?klad?
prok?z?n? nemo?nosti vyu??t ji? vymezen? zastaviteln? plochy a pot?eby vymezen?
nov?ch zastaviteln?ch ploch.)

5.4 Koncepce ve?ejn? infrastruktury
5.5 Koncepce uspo??d?n? krajiny (v?. ?zemn?ho syst?mu ekologick? stability, prostupnosti

krajiny, proti erozn?ch opat?en?, ochrany p?ed povodn?mi, rekreace, dob?v?n? lo?isek
nerostn?ch surovin)

5.6 Stanoven? podm?nek pro vyu?it? ploch s rozd?ln?m zp?sobem vyu?it? a stanoven?
podm?nek prostorov?ho uspo??d?n?

5.7 Vymezen? ve?ejn? prosp??n?ch staveb, ve?ejn? prosp??n?ch opat?en?, staveb a opat?en?
k zaji??ov?n? obrany a bezpe?nosti st?tu a ploch pro asanaci, pro kter? lze pr?va k
pozemk?m a stavb?m vyvlastnit

5.8 Vymezen? ve?ejn? prosp??n?ch staveb a ve?ejn?ch prostranstv?, pro kter? lze uplatnit
p?edkupn? pr?vo

(Podle povahy zm?n mohou b?t dopln?ny i dal?? relevantn? podkapitoly, nap?.: podkapitoly
v p??pad? zpracov?n? kapitol A, B, C, DneboE.)

6. Zpr?va o vyhodnocen? vliv? zm?ny na udr?iteln? rozvoj ?zem? obsahuj?c? z?kladn?
informace o v?sledc?ch tohoto vyhodnocen? v?etn? v?sledk? vyhodnocen? vliv? na ?ivotn?
prost?ed?

7. Stanovisko krajsk?ho ??adu podle ? 50 odst. 5 stavebn?ho z?kona (stanovisko SEA)
8. Sd?len?, jak bylo stanovisko krajsk?ho ??adu zohledn?no, s uveden?m z?va?n?ch

d?vod?, pokud n?kter? po?adavky nebo podm?nky nebyly zohledn?ny
9. Vyhodnocen? p?edpokl?dan?ch d?sledk? navrhovan?ho ?e?en? na zem?d?lsk? p?dn? fond

a pozemky ur?en? k pln?n? funkce lesa10. V??et z?le?itost? nadm?stn?ho v?znamu, kter? nejsou ?e?eny v z?sad?ch ?zemn?ho rozvoje,
s od?vodn?n?m pot?eby jejich vymezen?
(Sou??st? od?vodn?n? tohoto bodu m? b?t slovn? popis a zd?vodn?n? z?m?r?, kter? byly v
r?mci zpracov?n? zm?n vyhodnoceny jako nadm?stn?ho v?znamu ve smyslu ? 2 odst. 1 p?sm.
h) a ? 43 odst. 3 v?ta posledn? stavebn?ho z?kona.)

11. Vyhodnocen? souladu s po?adavky zvl??tn?ch pr?vn?ch p?edpis?
12. Vyhodnocen? souladu se stanovisky dot?en?ch org?n? podle zvl??tn?ch pr?vn?ch p?edpis?,

pop?. s v?sledkem ?e?en? rozpor?
13. Rozhodnut? o n?mitk?ch (v?etn? od?vodn?n?) uplatn?n?ch k n?vrhu zm?ny ?PmB
14. Vyhodnocen? p?ipom?nek uplatn?n?ch k n?vrhu zm?ny ?PmB

14.1 Vyhodnocen? p?ipom?nek na z?klad? v?sledk? projedn?n? n?vrhu zm?ny ?zemn?ho
pl?nu m?sta Brna dle ? 51 odst. 1 stavebn?ho z?kona
14.2 Vyhodnocen? p?ipom?nek na z?klad? v?sledk? projedn?n? n?vrhu zm?ny ?zemn?ho
pl?nu m?sta Bma dle ? 53 odst. 1 stavebn?ho z?kona

Grafick? ??st od?vodn?n?:
Koordina?n? v?kres 1 : 25 000 (p??p. 1 : 5 000)
V?kres ?ir??ch vztah? 1 : 100 000 (p??p. 1 : 50 000)
(Dokumentuje vazby na ?zem? sousedn?ch obc?, pop??pad? kraj?)
V?kres p?edpokl?dan?ch z?bor? p?dn?ho fondu 1 : 5 000
Pr?m?t zm?n do uspo??d?n? ?zem? m?sta 1 : 5 000

Grafick? ??st od?vodn?n? m??e obsahovat i dal?? v?kresy, nap?.:
Doprava
Z?sobov?n? pitnou vodou
Odkanalizov?n? ?zem?
Z?sobov?n? plynem
Z?sobov?n? elektrickou energi?
Energetika - z?sobov?n? teplem
Koordinace s?t? - kolektory
Elektronick? komunikace (spoje)
Vodn? toky, protipovod?ov? ochrana

N?vrh bude zpracov?n ve 4 vyhotoven?ch v ti?t?n? podob? a ve 3 ks digit?ln?ho zpracov?n? na
CD/DVD nosi?i.
Upraven? n?vrh podle v?sledk? spole?n?ho jedn?n? (? 51 stavebn?ho z?kona) bude zpracov?n ve 4
vyhotoven?ch v ti?t?n? podob? a ve 2 ks digit?ln?ho zpracov?n? na CD/DVD nosi?i.
N?vrh upraven? podle v?sledk? ve?ejn?ho projedn?n? (? 53 stavebn?ho z?kona) bude zpracov?n v 6
vyhotoven?ch v ti?t?n? podob? a ve 2 ks digit?ln?ho zpracov?n? na CD/DVD nosi?i

.

8. Po?adavky na vyhodnocen? p?edpokl?dan?ch vliv? zm?ny ?zemn?ho pl?nu na udr?iteln? rozvoj
?zem?
8.1 Po?adavky z projedn?n? s dot?en?mi org?ny a z projedn?n? s ve?ejnost?

Odbor ?ivotn?ho prost?ed? Krajsk?ho ??adu JmK jako dot?en? org?n posuzov?n? vliv? na ?ivotn?
prost?ed?, p??slu?n? dle ustanoven? ? 22 p?sm.e) z?kona ?. 100/2001 Sb., o posuzov?n? vliv? na ?ivotn?
prost?ed?, ve zn?n? pozd?j??ch p?edpis? neuplatnil po?adavek na vyhodnocen? vliv? zm?ny ?PmB
celom?stsk?ho v?znamu B1/16-CM na ?ivotn? prost?ed?.

Odbor ?ivotn?ho prost?ed? Krajsk?ho ??adu JmK, p??slu?n? dle ustanoven? ? 77a odst. 4 p?sm. n) a x)
z?kona ?.l 14/1992 Sb., o ochran? p??rody a krajiny, ve zn?n? pozd?j??ch p?edpis? vylou?il vliv na
evropsky v?znamnou lokalitu nebo pta?? oblast.

N?vrh zm?ny B1/16-CM bude zpracov?n bez vyhodnocen? vliv? na udr?iteln? rozvoj ?zem?.

10

1
1
1
1
1
1
1
1
1

5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000

tyl6orienta?n? vymezen? ?e?en?ho ?zem? UPRAVEN? N?VRH ZADAN?
B1/16-CM

Uzemn? pl?n m?sta Brna platn? k 14.12. 2016
(v??ez z dopl?uj?c?ho v?kresu Pl?n vyu?it? ?zem? -1:5000) 4?fU