Id
4845
Nadpis
ZM7/2641: Materiály k jednání: 208. Návrh Smlouvy o společnosti a spolufinancování stavby "Brno, Koliště I. - Rekonstrukce kanalizace a vodovodu" a "Rekonstrukce prodloužení Milady Horákové v úseku Koliště - Rooseveltova"
Orginální zdroj
http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/ORGO/materialy-zmb/ZMB_Z7-29/MMB2017000000982.pdf
Archiv
zm7-2641-materialy-k-jednani-208-navrh-smlouvy-o-spolecnosti-.pdf
Celkem upozornění
2


MMB2017000000982 ( Jrf"
Rada m?sta Brna

Z1IZ 9 . zased?n? Zastupitelstva m?sta Brna
konan? dne 20.6.2017

ZM7/ &H

N?zev:
N?vrh Smlouvy o spole?nosti a spolufinancov?n? stavby ?Brno, Koli?t? I. -

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu" a ?Rekonstrukce prodlou?en? Milady Hor?kov?
v useku Koli?t? - Rooseveltova"

Obsah:

D?vodov? zpr?va
N?vrh Smlouvy o spole?nosti a spolufinancov?n? stavby ?Brno, Koli?t? I. - Rekonstrukce
kanalizace a vodovodu" a ?Rekonstrukce prodlou?en? Milady Hor?kov? v ?seku Koli?t? -
Rooseveltova"

N?vrh usnesen?:

Zastupitelstvo m?sta Brna

schvaluje

Smlouvu o spole?nosti a spolufinancov?n? stavby ?Brno, Koli?t? I. - Rekonstrukce kanalizace
a vodovodu" a ?Rekonstrukce prodlou?en? Milady Hor?kov? v ?seku Koli?t? - Rooseveltova"
dle ? 7 odst. 2 z?kona ?. 134/2016 Sb., o zad?v?m ve?ejn?ch zak?zek, v platn?m zn?n?, mezi
statut?rn?m m?stem Brnem a Dopravn?m podnikem m?sta Brna, a.s., kter? tvo?? p??lohu
? t?chto usnesen?.

Stanoviska dot?en?ch org?n?:

RMB na R7/112. sch?zi Rady m?sta Brna konan? dne 18.4.2017 projednala.

Zpracoval: J * ^
Investi?n? odbor MMB

P?edkl?d?:
Rada m?sta Brna

/ 7D?vodov? zpr?va

Je p?edkl?d?n k projedn?n? n?vrh Smlouvy o spole?nosti a spolufinancov?n? stavby ?Brno,
Koli?t? I. - Rekonstrukce kanalizace a vodovodu" a ?Rekonstrukce prodlou?en? Milady
Hor?kov? v ?seku Koli?t? - Rooseveltova" (d?le jen ?smlouva") mezi statut?rn?m m?stem
Brnem (d?le jen ?M?sto") a Dopravn?m podnikem m?sta Brna, a.s. (d?le jen ?DPMB") dle ? 7
odst. 2 z?kona ?. 134/2016 Sb., o zad?v?n? ve?ejn?ch zak?zek, v platn?m zn?n?.

??el smlouvy o sdru?en? zadavatel?
??elem smlouvy je spole?n? postup sm??uj?c? k zad?n? ve?ejn? zak?zky na stavebn? pr?ce
?Brno, Koli?t? I. - Rekonstrukce kanalizace a vodovodu" a ?Rekonstrukce prodlou?en? Milady
Hor?kov? v ?seku Koli?t? - Rooseveltova", jej?m? c?lem je v?b?r nejvhodn?j??ho dodavatele
pro realizaci t?to ve?ejn? zak?zky, v?etn? uzav?en? p??slu?n?ch smluv za podm?nek stanoven?ch
Smlouvou (d?le jen ?ve?ejn? zak?zka").
P?edm?tem ve?ejn? zak?zky je proveden? rekonstrukce kanalizace a vodovodu s n?slednou
obnovou komunika?n?ch ploch v ulici Koli?t?, v ?seku mezi ulicemi Lidick? a Milady
Hor?kov?, a proveden? rekonstrukce komunika?n?ch ploch v?etn? tramvajov? trati v ulici
Milady Hor?kov?, v ?seku mezi ulicemi Koli?t? a Rooseveltova. Kanaliza?n? p??pojky budou
rekonstruov?ny v celkov? d?lce 88,97 m, vodovodn? p??pojky v celkov? d?lce 67,2 m.
Tramvajov? tra? bude rekonstruov?na v d?lce 98,91 m. Vozovka bude v ulici Koli?t? obnovena
celoplo?n? v pln? konstrukci. Budou provedena parkovac? st?n? a plochy pro z?sobov?n? pod?l
objekt? z?stavby od ?.o. 1 po ?.o. 13 mezi ulicemi Lidick? a Milady Hor?kov?. Chodn?ky budou
rekonstruov?ny v ulici Koli?t? na stran? u z?stavby. Vozovky v ulici Milady Hor?kov?, v ?seku
mezi ulicemi Koli?t? a Rooseveltova, budou rekonstruov?ny celoplo?n? v pln? konstrukci.
Chodn?ky budou v tomto ?seku rekonstruov?ny v pln? konstrukci.

Sou??st? ve?ejn? zak?zky jsou stavebn? objekty podle zpracovan? projektov? dokumentace pro
vyd?n? stavebn?ho povolen? a prov?d?n? stavby z ?nora 2015, je? byla zhotovena spole?nost?
JV PROJEKT VH s.r.o., a podle projektov? dokumentace pro vyd?n? stavebn?ho povolen?
z ??jna 2016 vyhotoven? spole?nost? ARGEMA, spol. s r.o. Sou??st? ve?ejn? zak?zky jsou d?le
stavebn? objekty podle zpracovan? projektov? dokumentace pro vyd?n? ?zemn?ho rozhodnut?
z roku 2016, je? byla zhotovena spole?nost? PK OSSENDORF s.r.o (bl??e viz ?l. IV. smlouvy).

?prava vz?jemn?ch pr?v a povinnost? v souladu se zad?n?m ve?ejn?ch zak?zek
Smluvn? strany se dohodly na zad?n? nadlimitn? ve?ejn? zak?zky na stavebn? pr?ce formou
u???ho ??zen? dle ? 58 z?kona ?. 134/2016 Sb., o zad?v?n? ve?ejn?ch zak?zek, v platn?m zn?n?.

Jm?nem zadavatel? bude v??i t?et?m osob?m jednat M?sto. DPMB zmoc?uje na z?klad? pln?
moci M?sto jako zadavatele ve?ejn? zak?zky k ve?ker?m ?kon?m souvisej?c?m se zad?v?n?m
ve?ejn? zak?zky mimo vlastn? uzav?en? smlouvy o d?lo.

P?edpokl?dan? hodnota ve?ejn? zak?zky a zp?sob jej?ho financov?n?
P?edpokl?dan? hodnota ve?ejn? zak?zky ?in? 148 214 674,81 K? bez DPH. Finan?n? prost?edky
smluvn?ch stran se nebudou sdru?ovat. Smluvn? strany se zavazuj? p??mo financovat pr?ce na
sv?ch stavebn?ch objektech vymezen?ch ?l. IV smlouvy.

2-//JM?sto bude financovat objekty bl??e specifikovan? v?l.
133 310 498,81 K? bez DPH.

IV. smlouvy v celkov? v??i

DPMB bude financovat objekty bl??e specifikovan? v?l. IV. smlouvy v celkov? v??i
14 904 176,00K? bez DPH. DPMB bude poskytnuta ??elov? investi?n? dotace ve v??i ceny
bez DPH za tyto objekty dan? uzav?enou smlouvou o d?lo.

Majetkopr?vn? vztahy ke stavebn?m objekt?m

Vlastn?kem stavebn?ch objekt? uveden?ch v ?l. IV odst. 4, ozna?en?ch SO 601, SO 651, SO
652, SO 402 a SO 601.1 bude po proveden? stavby DPMB. Vlastn?kem ostatn?ch stavebn?ch
objekt? bl??e specifikovan?ch v ?l. IV bude po proveden? stavby M?sto.

3/feyi/on'r?r?/o^u^ ?ti/UJV??AAAz'

SMLOUVA O SPOLE?NOSTI A SPOLUFINANCOV?N?
STAVBY ?BRNO, KOLI?T? I - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU"

A?REKONSTRUKCE PRODLOU?EN? MILADY HOR?KOV? V ?SEKU KOLI?T?-
ROOSEVELTOVA"

kterou uzav?raj? n??e uveden? smluvn? strany ve smyslu ustanoven? ? 7 odst. 2 z?kona
?. 134/2016 Sb., o zad?v?n? ve?ejn?ch zak?zek a s podp?rn?m pou?it?m z?kona ?. 89/2012 Sb.,
ob?ansk? z?kon?k, ve zn?n? pozd?j??ch p?edpis?.

?. smlouvy Dopravn?ho podniku m?sta Brna, a.s.: 17/xxx/xxxx
?. smlouvy Statut?rn?ho m?sta Brna: xxxxxxxxxx

I. Smluvn? strany


1. Statut?rn? m?sto Brno, Dominik?nsk? n?m?st? 196/1, Brno-m?sto, 602 00 Brno
zastoupen?: Ing. Petrem Vok??lem, prim?torem m?sta Brna
I?O: 449 92 785
DI?: CZ44992785^
bankovn? spojen?: ?esk? spo?itelna, a.s.
??slo ??tu: 111246222/0800

(d?le jen ?M?sto")


2. Dopravn? podnik m?sta Brna, a.s., Hlinky 64/151, Pis?rky, 603 00 Brno, doru?ovac? ??slo
656 46, veden? u Krajsk?ho soudu v Brn?, odd?l B, vlo?ka 2463
zastoupen?: Ing. Milo?em Havr?nkem, p?edsedou p?edstavenstva
I?O: 255 08 881
DI?: CZ25508881
bankovn? spojen?: Komer?n? banka a.s., pobo?ka Brno - m?sto
??slo ??tu: 8905621/0100

(d?le jen ?DPMB")

II. Vymezen? pojm?


1. Pojmem smlouva" se rozum? smlouva o spole?nosti a spolufinancov?n? uzav?ran? mezi
smluvn?mi stranami vymezen?mi v ?l. I.


2. Pojmem ^mluvn? strany" se pro ??ely t?to smlouvy rozum? M?sto a DPMB, vymezen? v ?l.
I.


3. Pojmem ?ZZKZ" se pro ??ely t?to smlouvy rozum? z?kon ?. 134/2016 Sb., o zad?v?n?
ve?ejn?ch zak?zek.


4. Pojmem ? 0 2 " se rozum? z?kon ?. 89/2012 Sb., ob?ansk? z?kon?k, ve zn?n? pozd?j??ch
p?edpis?.


5. Pojmem ?Ve?ejn? zak?zka" se pro ??ely t?to smlouvy rozum? ve?ejn? zak?zka na stavebn?
pr?ce ?BRNO, KOLI?T? I - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU", A

9h?REKONSTRUKCE PRODLOU?EN? MILADY HOR?KOV? V ?SEKU KOLI?T?-
ROOSEVELTOVA"


6. Pojmem ?Stavba" se pro ??ely t?to smlouvy rozum? akce s n?zvem:
?BRNO, KOLI?T? I REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU", A
?REKONSTRUKCE PRODLOU?EN? MILADY HOR?KOV? V ?SEKU KOLI?T?-
ROOSEVELTOVA"


7. Pojmem ,JProveden? stavba" se pro ??ely t?to smlouvy rozum? stavba, kter? byla ??dn?
dokon?ena (tj. byla p?edvedena jej? zp?sobilost slou?it sv?mu ??elu) a p?ed?na.

III. P?edm?t a ??el smlouvy


1. Smluvn? strany se touto Smlouvou sdru?uj? do spole?nosti v souladu s ustanoven?m ? 7
odst. 2 ZZVZ za ??elem spole?n?ho postupu sm??uj?c?ho k zad?n? Ve?ejn? zak?zky, jej?m? c?lem
je v?b?r nejvhodn?j??ho dodavatele pro realizaci Ve?ejn? zak?zky, v?etn? uzav?en? p??slu?n?ch
smluv za podm?nek stanoven?ch touto Smlouvou. Smluvn? strany prohla?uj?, ?e jsou ve smyslu
ZZVZ schopni vystupovat jako samostatn? zadavatel?.


2. Tato Smlouva se uzav?r? za ??elem vymezen? vz?jemn?ch pr?v a povinnost? Smluvn?ch stran
souvisej?c?ch se zad?vac?m ??zen?m Ve?ejn? zak?zky a za ??elem stanoven? zp?sobu jedn?n?
jm?nem ?len? spole?nosti. Tato Smlouva se d?le uzav?r? za ??elem vymezen? pr?v a povinnost?
Smluvn?ch stran vztahuj?c?ch se ke spolufinancov?n? Ve?ejn? zak?zky.


3. Smluvn? strany se zavazuj? realizovat Stavbu za shodn?ch podm?nek p?i vyu?it? jednoho
zhotovitele tak, aby Stavba byla realizov?na na z?klad? jedn? smlouvy o d?lo, ve kter? budou
na stran? objednatele v?echny Smluvn? strany.

IV. Specifikace ve?ejn? zak?zky


1. P?edm?tem Ve?ejn? zak?zky bude proveden? rekonstrukce st?vaj?c? kanalizace a vodovodu,
kabelov?ch tras pro dr?hu, tramvajov? trati, n?stupn?ch ostr?vk? a p??stupov?ch chodn?k?,
komunikace a trolejov?ho veden?.


2. P?edpokl?dan? hodnota Ve?ejn? zak?zky ?in? 148 214 674,81 K? bez DPH. Smluvn? strany
se dohodly, ?e pro zad?n? nadlimitn? Ve?ejn? zak?zky bude pou?it postup zad?vac?ho ??zen?
vymezen? v ustanoven? ? 58 ZZVZ (u??? ??zen?).


3. Sou??st? Ve?ejn? zak?zky jsou stavebn? objekty uveden? n??e v tabulce v?len?n? podle
zpracovan? projektov? dokumentace pro vyd?n? stavebn?ho povolen?
a prov?d?n? stavby z ?nora 2015, je? byla zhotovena spole?nost? JV PROJEKT VH s.r.o., a
podle projektov? dokumentace pro vyd?n? stavebn?ho povolen? z ??jna 2016, je? byla
vyhotovena spole?nost? ARGEMA, spol. s r.o.

vinPol.
?. SO

N?zev stavebn?ho
objektu

Investice celkem

Rozpo?tov?
n?klady I K?|

??sti
financovan?

M?stem
Rozpo?tov?

n?klady [K?]

??sti
financovan?

DPMB
Rozpo?tov?

n?klady [K?]
Projekt: ?Brno, Koli?t? I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu"

1

2

3

4

5

6

SO10

SO20

SO30

SO40

SO50

SO90

Kanalizace

Kanaliza?n? p??pojky

Vodovod

Vodovodn? p??pojky
Odvodn?n?
komunikace
Ostatn? n?klady

71 920 988,96

12 466 770,86

5 235 217,84

458 629,16

1 155 281,92

6 086 801,60

71920 988,96

12 466 770,86

5 235 217,84

458 629,16

1 155 281,92

6 086 801,60

-

-

-

-

-

-

Projekt: ?Brno, Koli?t? I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (objekt komunikace)"

7

8

9

10

11

12

SO101

SO102

SO103

SO105

SO104

SO90

Vozovky

Parkovac? plochy a
plochy pro
z?sobov?n?

Chodn?ky

Dopravn? zna?en?

Uli?n? vpusti a jejich
p??pojky
Ostatn? rozpo?tov?
n?klady

Cena bez DPH

DPH 21%

Cena celkem v?etn?
DPH (K?)

19 401 784,56

670 151,34

2 467 149,54

489 379,11

1 102 090,94

5 268 400,00

126 722 645,83

26 611755,62

153 334 401,45

19 401784,56

670 151,34

2 467 149,54

489 379,11

1 102 090,94

5 268 400,00

126 722 645,83

26 611755,62

153 334 401,45

-

-

-

-

-

-

-

-

-


4. Sou??st? Ve?ejn? zak?zky jsou d?le stavebn? objekty za??zen? uveden? n??e v tabulce
v ?len?n? podle zpracovan? projektov? dokumentace pro vyd?n? ?zemn?ho rozhodnut? (d?le jen
?DUR") z roku 2016, je? byla zhotovena spole?nost? PK OSSENDORF s.r.o.

Pol. ?. SO N?zev stavebn?ho
objektu

Investice celkem

Rozpo?tov?
n?klady [K?]

??sti
financovan?

M?stem

Rozpo?tov?
n?klady [K?]

??sti
financovan?

DPMB

Rozpo?tov?
n?klady [K?]

Projekt: ?Rekonstrukce prodlou?en? Milady Hor?kov? v ?seku Koli?t? - Rooseveltova"


1.


2.

SO101

so
101.1

Komunikace

Odvodn?n?
komunikace

3 544 786,03

1 104 202,55

3 544 786,03

1 104 202,55

-

-

bh3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.

SO102

SO
451.1

SO
451.2

SO601

S0 651

S0 652

SO402
SO

601.1

Chodn?ky

P?elo?ka sd?l.kabelu
BKOM

P?elo?ka sd?l.kabelu
CTD

Tramvajov? tra?
Trolejov? veden?
Nap?jec? a zp?tn?
kabely
P??pojka NNELP
P?elo?ka VO
osv?tlen? zast?vky

Cena bez DPH
DPH 21%

Cena celkem v?etn?
DPH (K?)

948 864,40

140 000,00

850 000,00

13 894 176,00

700 000,00

40 000,00

170 000,00

100 000,00

21492 028,98
4 313 326,09

26 005 355,07

948 864,40

140 000,00

850 000,00

-

-

-

-

-

6 587 852,98
1 183 449,13

7 971 302,11

-

-

-

13 894 176,00

700 000,00

40 000,00

170 000,00

100 000,00

14 904 176,00
3 129 876,96

18 034 052,96

V. Zp?sob jedn?n? sdru?en?


1. Smluvn? strany shodn? prohla?uj?, ?e k ve?ker?mu jedn?n? a k ?innostem souvisej?c?m se
zad?v?n?m Ve?ejn? zak?zky, nen?-li v t?to Smlouv? uvedeno jinak, je za spole?nost podle t?to
Smlouvy opr?vn?no:

Statut?rn? m?sto Brno, Dominik?nsk? n?m?st? 196/1, Brno-m?sto, 602 00 Brno
I?O: 449 92 785
DI?: CZ44992785

v

bankovn? spojen?: ?esk? spo?itelna, a.s.
??slo ??tu: 111246222/0800

(d?le jen ?z?stupce spole?nosti")


2. Z?stupce spole?nosti je d?le opr?vn?n za spole?nost jednat a ?init ve?ker? pr?vn? jedn?n?
v??i org?nu dohledu p?i p??padn?m p?ezkumn?m ??zen? vztahuj?c?mu se k Ve?ejn? zak?zce
podle t?to Smlouvy.


3. Z?stupce spole?nosti nese odpov?dnost za ?in?n? jednotliv?ch ?kon? v r?mci zad?vac?ho
??zen? na z?klad? ZZVZ.


4. Smluvn? strany shodn? prohla?uj?, ?e je z?stupce spole?nosti opr?vn?n p?en?st v?kon pr?v
a povinnost?, kter? mu vymezuje tato Smlouva, na t?et? osobu. T?m se v?ak nezbavuje
odpov?dnosti vymezen? v ?l. V odst. 3 t?to Smlouvy.


5. DPMB zmoc?uje M?sto jako zadavatele Ve?ejn? zak?zky dle ZZVZ k ve?ker?m ?kon?m
souvisej?c?m se zad?v?n?m Ve?ejn? zak?zky v souladu se ZZVZ mimo vlastn? uzav?en? smlouvy
o d?lo, a to na z?klad? pln? moci. Vzor pln? moci tvo?? p??lohu t?to smlouvy. Pln? moc bude
vystavena zvl??tn? listinou.

y /f?VI. Pr?va a povinnosti smluvn?ch stran vztahuj?c? se k zad?vac?mu ??zen?


1. Z?stupce spole?nosti je povinen zejm?na:

a) zajistit p??pravu a zpracov?n? zad?vac? dokumentace, v?etn? n?vrhu obchodn?ch podm?nek
p??slu?n?ho smluvn?ho vztahu
b) zah?jit a v?st zad?vac? ??zen? v souladu se ZZVZ
c) zajistit uve?ejn?n? vyhl??en? postupem dle ZZVZ
d) p?ij?mat ??dosti o ??ast a nab?dky ??astn?k? zad?vac?ho ??zen?
e) poskytovat ??astn?k?m zad?vac?ho ??zen? p??padn? dopl?uj?c? informace
f) v p??pad? nejasnost? po??dat ??astn?ky zad?vac?ho ??zen? o p?semn? vysv?tlen? ??dosti o
??ast, p??padn? o p?semn? vysv?tlen? nab?dky
g) rozhodnout o v?b?ru nejvhodn?j?? nab?dky
h) zru?it zad?vac? ??zen? z d?vod? uveden?ch v ZZVZ
i) p?ij?mat a p?ezkoum?vat n?mitky dodavatel? proti nespr?vn?mu postupu zadavatele
j) kdykoliv na po??d?n? p?edlo?it Smluvn? stran? p??slu?nou dokumentaci v???c? se k Ve?ejn?
zak?zce


2. Smluvn? strany jsou povinny poskytovat z?stupci spole?nosti pot?ebnou sou?innost v r?mci
procesu zad?v?n? Ve?ejn? zak?zky a po v?b?ru nejvhodn?j?? nab?dky z?stupcem spole?nosti
jsou povinny uzav??t smlouvu podle ?l. VIII.


3. Zpracovan? zad?vac? dokumentace bude spole?n? projednan? v?emi ?leny spole?nosti
formou zasl?n? p?ipom?nek a n?vrh?. Ve?ker? p?ipom?nky ?i n?vrhy jsou Smluvn? strany
povinny zaslat p?semn? do s?dla z?stupce spole?nosti, nen?-li dohodnuto jinak.


4. P?ipom?nky a n?vrhy Smluvn?ch stran mus? b?t doru?eny nejpozd?ji do 5 dn? po zah?jen?
projedn?n? zad?vac? dokumentace. Neuplatn?-li v tomto term?nu n?kter? ze Smluvn?ch stran
p?ipom?nky ?i n?vrhy k zad?vac? dokumentaci, plat?, ?e tato Smluvn? strana ??dn? p?ipom?nky
?i n?vrhy k zad?vac? dokumentaci nem?.


5. S p??padn?mi p?ipom?nkami ?i n?vrhy jednotliv?ch Smluvn?ch stran k zad?vac? dokumentaci
se z?stupce spole?nosti mus? vypo??dat nejpozd?ji do 5 pracovn?ch dn? po uplynut? lh?ty pro
pod?n? p?ipom?nek a n?vrh? dle ?l. VI odst. 4 t?to Smlouvy. Z?stupce spole?nosti mus? o
zp?sobu vypo??d?n? p?ipom?nky ?i n?vrhu p??slu?nou Smluvn? stranu bezodkladn? p?semn?
informovat. Nebude-li Smluvn? strana se zp?sobem vypo??d?n? sv? p?ipom?nky ?i n?vrhu
souhlasit a nedohodne-li se z?stupcem spole?nosti jin? zp?sob jej?ho vypo??d?n?, p?i?em? tuto
svou p?ipom?nku ?i n?vrh ozna?? jako z?sadn?, je opr?vn?na ze spole?nosti vystoupit. Tuto
skute?nost je v?ak p??slu?n? Smluvn? strana povinna bezodkladn? p?semn? ozn?mit z?stupci
spole?nosti, kter? o t?to skute?nosti bezodkladn? informuje ostatn? Smluvn? strany.


6. Po faktick?m vypo??d?n? v?ech obdr?en?ch p?ipom?nek a n?vrh? Smluvn?ch stran k zad?vac?
dokumentaci v souladu s ?l. VI odst. 5 t?to Smlouvy p?edlo?? z?stupce spole?nosti v?em Smluvn?
stran?m kopii kone?n? verze zad?vac? dokumentace.

*MVIL Posouzen? kvalifikace a hodnocen? nab?dek


1. Za ??elem posouzen? spln?n? kvalifika?n?ch p?edpoklad? uchaze?i, kte?? podali ??dost o ??ast
v r?mci zad?vac?ho ??zen?, bude z??zena komise pro posouzen? kvalifikace v souladu se ZZVZ.
Ka?d? ze Smluvn?ch stran deleguje ve lh?t? ur?en? z?stupcem spole?nosti sv? z?stupce do
komise pro posouzen? kvalifikace. M?sto deleguje dva sv? z?stupce a dva jejich n?hradn?ky.
Obdobn? deleguje sv?ho z?stupce DPMB, p?i?em? DPMB deleguje jednoho sv?ho z?stupce a
jeho n?hradn?ka.


2. Pro postup a jedn?n? komise pro posouzen? kvalifikace plat? p??slu?n? ustanoven? ZZVZ.


3. Posuzov?n? spln?n? kvalifika?n?ch p?edpoklad? bude prob?hat v m?st? a ?ase ur?en?m
z?stupcem spole?nosti, pokud nebude Smluvn?mi stranami dohodnuto n?co jin?ho.


4. Za ??elem hodnocen? nab?dek podan?ch v r?mci zad?vac?ho ??zen? bude z??zena hodnot?c?
komise v souladu se ZZVZ. Ka?d? ze Smluvn?ch stran deleguje ve lh?t? ur?en? z?stupcem
spole?nosti sv? z?stupce do hodnot?c? komise. M?sto deleguje t?i sv? z?stupce a t?i jejich
n?hradn?ky. Obdobn? deleguj? sv? z?stupce DPMB, p?i?em? DPMB deleguje dva sv? z?stupce
a dva jejich n?hradn?ky. Delegovan? z?stupci budou jmenov?ni ?leny hodnot?c? komise,
n?hradn?ci delegovan?ch z?stupc? budou jmenov?ni n?hradn?ky ?len? hodnot?c? komise.
Z?stupce spole?nosti zajist?, ?e nejm?n? 1/3 z ?len? hodnot?c? komise bude m?t p??slu?nou
odbornost ve vztahu k p?edm?tu Ve?ejn? zak?zky.


5. Pro postup a jedn?n? hodnot?c? komise plat? p??slu?n? ustanoven? ZZVZ.


6. Posuzov?n? a hodnocen? nab?dek bude prob?hat v m?st? a ?ase ur?en?m z?stupcem
spole?nosti, pokud nebude Smluvn?mi stranami dohodnuto n?co jin?ho.

VIII. V?b?r nejvhodn?j?? nab?dky a uzav?en? smlouvy


1. Na z?klad? vyhodnocen? nab?dek hodnot?c? komis? vymezen? v ?l. VII odst. 4 t?to Smlouvy
z?stupce spole?nosti rozhodne o v?b?ru nejvhodn?j?? nab?dky, a to v souladu se ZZVZ.
Z?stupce spole?nosti o v?b?ru nejvhodn?j?? nab?dky bezodkladn? informuje ostatn? Smluvn?
strany.


2. Po uplynut? lh?ty pro pod?n? n?mitky proti rozhodnut? o v?b?ru nejvhodn?j?? nab?dky
v souladu se ZZVZ uzav?ou Smluvn? strany s vybran?m uchaze?em smlouvu o d?lo. Z?stupce
spole?nosti jednotliv? Smluvn? strany informuje o okam?iku uplynut? lh?ty pro pod?n? n?mitek
a o dob? v?zanosti uchaze?e podanou nab?dkou. Zaji?t?n? form?ln?ho postupu uzav?en?
smlouvy bude z?le?itost? z?stupce spole?nosti.

IX. Majetkopr?vn? vztahy


1. Objednatelem stavebn?ch prac? ke zhotoven? stavebn?ch objekt? uveden?ch v ?l. IV odst. 3,
ozna?en?ch SO 10 a? SO 90 (v?etn?) a d?le SO 101, SO 102, SO 103, SO 104, SO 105 a SO 90
(v?etn?) uveden?ch v ?l. IV odst. 4, budou Smluvn? strany spole?n?, p?i?em? jejich vlastn?kem
po Proveden? stavby bude M?sto.

cf/n2. Objednatelem stavebn?ch prac? ke zhotoven? stavebn?ch objekt? uveden?ch v ?l. IV odst. 4,
ozna?en?ch SO 101, SO 101,1, SO 102, SO 451.1 a SO 451.2 (v?etn?) uveden?ch v ?l. IV odst.
4, budou Smluvn? strany spole?n?, p?i?em? jejich vlastn?kem po Proveden? stavby bude M?sto.


3. Objednatelem stavebn?ch prac? ke zhotoven? stavebn?ch objekt? uveden?ch v ?l. IV odst. 4,
ozna?en?ch SO 601, SO 651, SO 652, SO 402 a SO 601.1 budou Smluvn? strany spole?n?,
p?i?em? jejich vlastn?kem po Proveden? stavby bude DPMB.


4. M?sto a DPMB se dohodly, ?e na v?daje a na souvisej?c? n?klady stavby (tj. autorsk? dozor,
technick? dozor investora, koordin?tor BOZP, vedlej?? rozpo?tov? n?klady stavby, ostatn?
p??padn? spole?n? n?klady stavby atd.) v % v??i pod?lu na stavebn?ch n?kladech, spojen?
s realizac? p?edm?tn? stavby specifikovan? v ?l. IV odst. 4, ozna?en?ch SO 601, SO 651, SO
652, SO 402 a SO 601.1, bude DPMB poskytnuta ??elov? investi?n? dotace ve v??i ceny bez
DPH za tyto objekty dan? uzav?enou Smlouvou o d?lo.

X. Financov?n? Ve?ejn? zak?zky


1. Finan?n? prost?edky Smluvn?ch stran se nebudou sdru?ovat. Smluvn? strany se zavazuj?
zajistit finan?n? prost?edky a p??mo financovat pr?ce na sv?ch stavebn?ch objektech
vymezen?ch ?l. IV v rozsahu stanoven?m ?l. IV t?to Smlouvy.


2. M?sto stanov? maxim?ln? v??i sv? ??asti na Ve?ejn? zak?zce na ??stku 133 310 498,81 K?
bez DPH. Tato ??stka je ur?en? na financov?n? objekt? uveden?ch v ?l. IV odst. 3, v polo?k?ch
?. 1 a? ?. 12 a objektu uveden?ho v ?l. IV. odst. 4 v polo?k?ch ?. 1 a? ?. 5.


3. DPMB stanov? maxim?ln? v??i sv? ??asti na Ve?ejn? zak?zce na ??stku 14 904 176,00K? bez
DPH. Tato ??stka je ur?en? na financov?n? objekt? uveden?ch v ?l. IV odst. 4, v polo?k?ch ?.
6 a? ?. 10.


4. Smluvn? strany se zavazuj?, pom?rn? v??i sv?m stavebn?m objekt?m, hradit v?kon
autorsk?ho dozoru, technick?ho dozoru investora, koordin?tora BOZP, vedlej??ch
rozpo?tov?ch n?klad? Stavby a ostatn?ch p??padn?ch spole?n?ch n?klad? Stavby za podm?nky,
?e v?b?r dodavatele p?edm?tn?ch slu?eb bude proveden v souladu se ZZVZ.
Pod?l Smluvn?ch stran na ?hrad? souvisej?c?ch n?klad? bude stanoven z pom?rov?ho pod?lu
vysout??en? ceny za stavebn? pr?ce na stavebn?ch objektech, je? jsou realizov?ny v z?jmu
ka?d? dan? Smluvn? strany, v??i celkov? vysout??en? cen? za stavebn? pr?ce (v cen?ch bez
DPH). P?ehled stavebn?ch objekt? je uveden v?l. IV. Specifikace ve?ejn? zak?zky.
Pod?l Smluvn?ch stran bude po ukon?en? Ve?ejn? zak?zky smluvn? upraven uzav?en?m dodatku
k t?to Smlouv?.

XI. Zp?sob komunikace, m?sto jedn?n? a rozhodov?n?


1. P?i komunikaci mezi Smluvn?mi stranami se up?ednost?uje elektronick? forma komunikace
(tj. ve form? e-mailu.), nen?-li ve Smlouv? uvedeno jinak.

%2. V p??pad? pot?eby osobn?ho jedn?n? Smluvn?ch stran bude toto prob?hat v s?dle z?stupce
spole?nosti, pokud nebude mezi Smluvn?mi stranami dohodnuto jinak.


3. Pokud nen? Smluvn?mi stranami dohodnuto jinak, plat?, ?e se rozhodnut? o z?le?itostech
spole?nosti p?ij?maj? v?t?inou hlas?, p?i?em? ka?d? Smluvn? strana m? jeden hlas. Ka?d?
Smluvn? strana m? pr?vo ??astnit se rozhodov?n?.

XII. Platnost smlouvy, z?nik spole?nosti a ??asti na n?m


1. Smlouva se uzav?r? na dobu ur?itou, tj. do okam?iku uzav?en? smlouvy o d?lo dle
?l. VIII odst. 2 t?to Smlouvy. T?mto okam?ikem spole?nost podle t?to Smlouvy zanik?.


2. Z v??n?ch d?vod? je mo?n? Smluvn? stranu ze spole?nosti vylou?it, ale pouze jednomysln?m
usnesen?m ostatn?ch Smluvn?ch stran.

XIII. Z?v?re?n? ustanoven?


1. Smluvn? strany jsou povinny se vz?jemn? informovat o v?ech okolnostech, kter? maj? nebo
by mohly m?t vliv na pln?n? pr?v a povinnost? podle t?to Smlouvy.


2. Smluvn? strany se zavazuj?, ?e budou uv?d?t pouze pravdiv?, nezkreslen? a ?pln? informace
t?kaj?c? se skute?nost?, kter?mi se tato Smlouva zab?v?.


3. ?iny pro spole?nost ?kodliv? jsou Smluvn?m stran?m zak?z?ny. Zp?sob?-li Smluvn? strana
jin? Smluvn? stran? sv?m jedn?n?m ?i opominut?m ?kodu, je povinna j? tuto ?kodu nahradit.


4. Pokud bude k napln?n? ??elu t?to Smlouvy (vymezen?mu v ?l. III Smlouvy), zapot?eb?
uzav?en? jedn? ?i v?ce smluv mezi Smluvn?mi stranami, zavazuj? se tyto Smluvn? strany
k uzav?en? takov? smlouvy nebo smluv tak, aby mohl b?t ??el t?to Smlouvy co nejl?pe napln?n.


5. Dojde-li ke zm?n? okolnost? tak podstatn?, ?e zm?na zalo?? v pr?vech a povinnostech stran
zvl??? hrub? nepom?r znev?hodn?n?m jedn? z nich bu? ne?m?rn?m zv??en?m n?klad? pln?n?,
anebo ne?m?rn?m sn??en?m hodnoty p?edm?tu pln?n?, m? dot?en? strana pr?vo dom?hat se
v??i druh? stran? obnoven? jedn?n? o Smlouv?, prok??e-li, ?e zm?nu nemohla rozumn?
p?edpokl?dat ani ovlivnit a ?e skute?nost nastala a? po uzav?en? Smlouvy, anebo se dot?en?
stran? stala a? po uzav?en? Smlouvy zn?mou. Uplatn?n? tohoto pr?va neoprav?uje dot?enou
stranu, aby odlo?ila pln?n?. Toto pr?vo lze uplatnit ve lh?t? 10 pracovn?ch dn? od okam?iku,
kdy se Smluvn? strana po?aduj?c? obnoven? jedn?n? o Smlouv?, dozv?d?la o skute?nostech
zp?sobuj?c?ch v??e uvedenou zm?nu okolnost?.


6. Smluvn? strany shodn? prohla?uj?, ?e jsou touto Smlouvou zav?z?ny. Smluvn? strany si
ujedn?vaj?, ?e Smlouvu lze m?nit ?i dopl?ovat jen p?semn?mi dodatky, je? mus? b?t jako takov?
ozna?eny. Ve?ker? dodatky mus? b?t podeps?ny opr?vn?n?mi z?stupci v?ech Smluvn?ch stran.


7. Smluvn? strany shodn? prohla?uj?, ?e si Smlouvu p?e?etly a ?e byla seps?na na z?klad?
pravdiv?ch ?daj?, podle jejich prav? a svobodn? v?le, nikoliv v t?sni a nikoliv za n?padn?
nev?hodn?ch podm?nek, co? n??e stvrzuj? sv?mi podpisy.

/ / / / />8. Tato Smlouva je vyhotovena ve ?ty?ech stejnopisech, z nich? dva obdr?? M?sto, dva obdr??
DPMB. Tato Smlouva nab?v? platnosti dnem podpisu opr?vn?n?ch z?stupc? Smluvn?ch stran.


9. Statut?rn? m?sto Brno je p?i nakl?d?n? s ve?ejn?mi prost?edky povinno dodr?ovat ustanoven?
z?kona ?. 106/1999 Sb., o svobodn?m p??stupu k informac?m, ve zn?n? pozd?j??ch p?edpis?.


10. Tato smlouva podl?h? uve?ejn?n? dle z?kona ?. 340/2015 Sb., o zvl??tn?ch podm?nk?ch
??innosti n?kter?ch smluv, uve?ej?ov?n? t?chto smluv a o registru smluv (z?kon o registru
smluv), ve zn?n? pozd?j??ch p?edpis?.


11. Smluvn? strany v?slovn? souhlas? s t?m, aby tato smlouva, v?etn? metadat, byla zve?ejn?na
v registru smluv. Smluvn? strany se dohodly, ?e tuto smlouvu k uve?ejn?n? za?le spr?vci registru
smluv statut?rn? m?sto Brno.

P??lohy smlouvy:
- ?. 1 VZOR - Pln? moc ud?len? M?stu od DPMB

Dolo?ka dle ust. ? 41 odst. 1 z?kona ?. 128/2000 Sb., o obc?ch (obecn? z??zen?), ve zn?n?
pozd?j??ch p?edpis?:

Tato smlouva byla schv?lena Zastupitelstvem m?sta Brna na zased?n? ?. Z7/xx konan?m dne
xx.xx.xxxx.

V Brn? dne V Brn? dne

za Statut?rn? m?sto Brno: za Dopravn? podnik m?sta Brna, a.s.

Ing. Petr Vok??l
prim?tor m?sta Brna

Ing. Milo? Havr?nek
p?edseda p?edstavenstva

/?//? yP??loha ?. 1
-VZOR-

Pln? moc

Spole?nost Dopravn? podnik m?sta Brna, a. s., se s?dlem Hlinky 64/151, Pis?rky, 603 00 Brno,
I?: 255 08 881, zastoupen? p?edsedou p?edstavenstva Ing. Milo?em Havr?nkem
(d?le jen zmocnitel) zmoc?uje Statut?rn? m?sto Brno, se s?dlem Dominik?nsk? n?m?st? 196/1,
Brno-m?sto, 602 00 Brno, zastoupen? prim?torem Ing. Petrem Vok??lem (d?le jen zmocn?nec),
v souladu se SMLOUVOU O SPOLE?NOSTI A SPOLUFINANCOVAN? STAVBY :
?BRNO, KOLI?T? I REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU" A
?REKONSTRUKCE PRODLOU?EN? MILADY HOR?KOV? V ?SEKU KOLI?T?-
ROOSEVELTOVA" ze dne , uzav?enou mezi statut?rn?m m?stem Brnem,
spole?nost? Dopravn? podnik m?sta Brna, a. s. k zastupov?n? ve v?ech pr?vn?ch jedn?n?ch
nezbytn?ch k zad?n? nadlimitn? ve?ejn? zak?zky na stavbu: ?BRNO, KOLI?T? I
REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU",A ?REKONSTRUKCE
PRODLOU?EN? MILADY HOR?KOV? V ?SEKU KOLI?T?-ROOSEVELTOVA" formou
u???ho ??zen? dle ustanoven? ? 58 a souvisej?c?ch z?kona ?. 134/2006 Sb., o zad?v?n? ve?ejn?ch
zak?zek, ve zn?n? pozd?j??ch p?edpis?, s v?jimkou uzav?en? smlouvy o d?lo se zhotovitelem
stavby.

Dne:

Za zmocnitele:

10

P/fc