Id
4844
Nadpis
ZM7/2554: Materiály k jednání: 207. Uzavření plánovací smlouvy - vybudování technické infrastruktury v souvislosti s přístavbou a nástavbou objektu pro rodinnou rekreaci č. ev. 556 na pozemcích v k. ú. Kníničky - změna usnesení ZMB
Orginální zdroj
http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/ORGO/materialy-zmb/ZMB_Z7-29/MMB2017000000981.pdf
Archiv
zm7-2554-materialy-k-jednani-207-uzavreni-planovaci-smlouvy-v.pdf
Celkem upozornění
1


MMB2017000000981

Rada m?sta Brna

Z7/29. zased?n? Zastupitelstva m?sta Brna ZM7/2554
konan? dne 20. 6. 2017

N?zev:
Uzav?en? pl?novac? smlouvy - vybudov?n? technick? infrastruktury v souvislosti

s p??stavbou a n?stavbou objektu pro rodinnou rekreaci ?. ev. 556 na pozemc?ch v k. ?.
Kn?ni?ky - zm?na usnesen?

Obsah:

??dost o zpracov?n? pl?novac? smlouvy ze dne 2. 2. 2017 (str. 2-3)
??dost o zpracov?n? pl?novac? smlouvy - dopln?n? ze dne 27. 4. 2017 (str. 4)
D?vodov? zpr?va (str. 5)
Mapov? podklady (str. 6-7)
N?vrh pl?novac? smlouvy (str. 8-14)

N?vrh usnesen?:
Zastupitelstvo m?sta Brna

1. bere na v?dom?
??dost man?el? Evy a Vladislava Kr?mov?ch o uzav?en? pl?novac? smlouvy ze dne 2. 2. 2017,
dopln?nou 27. 4. 2017.

2. schvaluje
- zm?nu p??lohy ?. 141 k usnesen? Z6/36. zased?n? Zastupitelstva m?sta Brna konan?ho dne

2. 9. 2014 bod ?. 186, dle ?Nov?ho zn?n? pl?novac? smlouvy"
- ?Nov? zn?n? pl?novac? smlouvy", kter? tvo?? p??lohou ?. ... t?chto usnesen?.

Ov??en? p??loha je ulo?ena na Organiza?n?m odboru MMB.

&

Stanoviska dot?en?ch org?n?:
Materi?l byl projedn?n na R7/119. sch?zi Rady m?sta Brna dne 6. 6. 2017.
Rada m?sta Brna doporu?ila schv?lit nov? zn?n? pl?novac? smlouvy.

Zpracoval: J)r\ P?edkl?d?:
Odbor investi?n? MMB ///) ) Rada m?sta Brna

rilillMll?RlDlI?sffl
? IN?EN?RSK? ?INNOST V INVESTI?N? V?STAVB?
? TECHNICK? ?INNOST PORADC? V OBLASTI STAVEBNICTV? A ARCHITEKTURY

Statut?rn? m?sto Brno
Magistr?t m?sta Brna
MMB/0053993/2017
listy: 1 pfflohy:
druh:

mmbles6554b465 Doru?eno: 03.02.2017

MMB odbor investi?n?

Mgr. Radom?ra Chud??kova

Kounicova 67a

Brno
, 602 00

Datum : 2.2.2017 vy?izuje:( tel. :1

V?c: ??dost o zpracov?n? pl?novac? smlouvy
??d?me o zpracov?n? pl?novac? smlouvy mezi statut?rn?m m?stem Brnem a Evou a

Vladislavem Kr?mov?mi, jej?m? obsahem je vybudov?n? ve?ejn? technick? infrastruktury v r?mci akce
? P??stavba a n?stavba objektu pro rodinnou rekreaci, ?. ev. 556, na p.p.?. 833,834, k.?. Kn?ni?ky, ul.
Hr?zdn?"

P?vodn? n?vrh pl?novac? smlouvy z roku 2014 nebyl odsouhlasen z d?vod? nedodr?en? finan?n?ch a
term?nov?ch z?vazk? vypl?vaj?c?ch ze smlouvy, kter?m vdan?m roce nemohli man?el? Kr?mov?
dost?t.

D?kujeme za pochopen?

<fhg.Vole?Ji??

Jednatel spole?nosti

<ovarovicova 21,616 00 Brno
. 1 ^ 2 7 6 7 2 3 0 1 , D??:C227672301

V/9
Kova?ovicova 21, 616 00 Brno, e-mail: stavebniporodenstvi@seznam.cz IC: 27672301 - DIC: CZ27672301
P l n ? moc

Man?el?'

t?mto ud?luje ve smyslu ?33, odst. 2, p?sm.b. Z?kona ?. 500/2004 Sb., Spr?vn?
??d, v platn?m zn?n?,

plnou moc

spole?nosti STAVEBN? PORADENSTV?, s.r.o. I?O: 27672301, se s?dlem
Brno, Kova?ovicova 1745/21, aby m? zastupovala v pln?m rozsahu a ?inila za
m? v?echny pot?ebn? ?kony v ??zen? t?kaj?c?m se zaji?t?n? v?ech nutn?ch
povolen? dle Stavebn?ho z?kona sm??uj?c?ch k vyd?n? Stavebn?ho povolen? na
akci : P??stavba a n?stavba objektu pro rodinnou rekreaci, ?.ev 556, na
p.p.?.833,834 v k.?. Kn?ni?ky, ul. Hr?zn?, a to v?. pod?n? ??dosti, p?eb?r?n?
p?semnost?, pr?va vyj?d?en? se k podklad?m pro rozhodnut? p?ed jeho vyd?n?m
a pr?va odvol?n? se proti vydan?mu rozhodnut?.

Podpis p?ed?vaj?c?ch plnou moc

Zplnomocn?n? s p?evzet?m t?to pln? moci souhlas?.

Zplnomocn?n?

\ ;

***?*?? lunu*M"

v?^.g:..dne:...^?.:Mfe.

}//pmMuW?MWM?m
? IN?EN?RSK? ?INNOST V INVESTI?N? ^ T A V B ?
? TECHNICK? ?INNOSIJORADC? V OBLASTI STAVEBNICTV? A ARCHITEKTURY

MMB odbor investi?n?

Mgr. Radom?ra Chud??kova

Kounicova 67a
?A;

Brno, 602 00

Datum : 27.4.2017 vy?izuje: tel.:(

V?c : ??dost o zpracov?n? pl?novac? smlouvy - dopln?n?

??d?me o zpracov?n? pl?novac? smlouvy mezi statut?rn?m m?stem Brnem a Evou a Vladislavem
Kr?mov?mi, jej?m? obsahem je vybudov?n? ve?ejn? technick? infrastruktury v r?mci akce ? P??stavba a
n?stavba objektu pro rodinnou rekreaci, ?. ev. 556, na p.p.?. 833,834, k.?. Kn?ni?ky, ul. Hr?zdn?"

P?vodn? n?vrh pl?novac? smlouvy z roku 2014 nebyl odsouhlasen z d?vod? nedodr?en? finan?n?ch a
term?nov?ch z?vazk? vypl?vaj?c?ch ze smlouvy, kter?m v dan?m roce nemohli man?el? Kr?movi dost?t.

r
??dosfze 3.2.2017 dopl?ujeme o p?edpokl?dan? term?ny:

ta-
Zah?jen? stavby - do 30 dn? po nabyt? pr?vn? moci stavebn?ho povolen?

Dokon?en? stavby - do 6 m?s?c? od nabyt? pr?vn? moci stavebn?ho povolen?

P?ed?n? stavby statut?rn?mu m?stu Brnu - do 30 dn? po ud?len? souhlasu s u??v?n?m

D?kujeme za pochopen?

Statut?rn? m?sto Bmo
Wag-str?t m?sta Bma

MMB/0189369/2017
druh. Polohy

? te.

STAVE
Kov, frOVic0

W?o?
?fA?S7V/ , ? ;

^ : f e ^

. Vol?s Ji??

Jednatel spole?nosti

?CZ276r
'2301

9/y
Knvn?rwiifnun 91 Al A ftfl Rrnn P-mnil* ctnvf*hninnrnrjpiutvi(5k07nnm nD?vodov? zpr?va

Zastupitelstvo m?sta Brna na Z6/36. zased?n? konan?m dne 2. 9. 2014 schv?lilo pod bodem
?. 186 pl?novac? smlouvu mezi statut?rn?m m?stem Brnem a man?ely ( H H H I H B
j H H B H l jej?m? obsahem je vybudov?n? ve?ejn? technick? infrastruktury v r?mci stavby
?P??stavba a n?stavba objektu pro rodinnou rekreaci, ?. ev. 556, na p. ?. 833, 834
v k. ?. Kn?ni?ky, ul. Hr?zn?", a to spla?kov? kanaliza?n? stoky DN 300 v d?lce cca 56,6 m na
pozemku p. ?. 1021/2 v k. ?. Kn?ni?ky ve vlastnictv? statut?rn?ho m?sta Brna.

Term?n pro zah?jen? stavby byl stanoven nejpozd?ji do 30. 6. 2016 a term?n dokon?en?
nejpozd?ji do 31. 12. 2016. Kauce byla stanovena ve v??i 100.000 K?.

V n?vaznosti na uveden? byl zasl?n m a n ? e l ? m ^ H H l H ^ podpisu n?vrh pl?novac? smlouvy
a sou?asn? byli man?el? ^ m ^ p

v s o u
i

a
d u s ustanoven?m pl?novac? smlouvy, vyzv?ni

k ?hrad? kauce ve v??i 100.000 K?. Man?el? ^ B U n e u h r a d i l i kauci a pl?novac? smlouvu
nepodepsali. Toto sv? rozhodnut? zd?vodnili t?m, ?e nejsou schopni splnit term?n zah?jen? a
dokon?en? stavby spla?kov? kanaliza?n? stoky a uhradit kauci ve stanoven? v??i.

Odbor investi?n? MMB obdr?el dne 3. 2. 2017 ??dost man?el? flHBo zpracov?n?
pl?novac? smlouvy a dne 2. 5. 2017 dopln?n? t?to ??dosti o p?edpokl?dan? term?ny zah?jen? a
dokon?en? stavby ve?ejn? technick? infrastruktury. Zah?jen? stavby p?edpokl?daj? man?el?

H I H B d o 30 dn? po nabyt? pr?vn? moci stavebn?ho povolen? a dokon?en? do 6 m?s?c? po
nabyt? pr?vn? moci stavebn?ho povolen?.

P?edpokl?dan? n?klady na vybudov?n? spla?kov? kanaliza?n? stoky ?in? dle odborn?ho odhadu
dolo?en?ho man?ely 4 H H m p 3 1 0 . 0 0 K?. Kauce je navr?ena ve v??i 50.000 K?.
P?i stanoven? v??e kauce vych?zel Odbor investi?n? MMB z obdobn?ho p??padu, a to pl?novac?
smlouvy uzav?en? dne 3. 1. 2017, jej?m? p?edm?tem je vybudov?n? spla?kov? a de??ov?
kanaliza?n? stoky v ulici Absolonova, Brn?-Kom?n? s p?edpokl?dan?mi n?klady ve v??i
383.078 K?.

Dokumentace pro ?zemn? rozhodnut? a text pl?novac? smlouvy schv?len? na Z6/36. zased?n?
Zastupitelstva m?sta Brna jsou k dispozici k nahl?dnut? na zased?n? Zastupitelstva m?sta Brna.

Hlasov?n? Rady m?sta Brna na R7/119. sch?zi dne 6. 6. 2017:

In
g.V
ok

??
l

nep??tomen

M
gr

.


H
la

d?
k

pro

R
.


M

r?
ze

k

pro

Bc
.H
ol

la
npro

M
gr

.


A
nd

er


pro

In
g.K
a?

er


pro

M
.


Ja

n?
?e

k

pro

Bc
.K
ol

??
n?pro

JU
D

r.
R

us
??

ko
v?omluvena

In
g.St
an

?k


pro

M
gr

.


Su
ch

?

pro

Schv?leno jednomysln? 9 hlasy.

s/oy"""V-

N

c."

f i i;"-:\
;X."X

?-?'
r x .

X'. a ?e.

\

?
- ?

" . ;-- 4?*'t.'i';i'.:- ??,-,;? , r .

4. ?* ? ? ^ ?f *- " " V - " - ? *

.--.yyyy^&yf
. . ,\ Vy'". 4" *". ? t i * 1 * ? * / /

x.--

!'_.

x ^ <v^
_ - y X

? A

X
\

i ^ '*=,. -.?>-*-*'

. ** ?V-. . . . yVfl '

\ \ ? X " V -'

6/f? IOi

?Ss. d?

d? ?3

d& I

!?i d? ?6 !8

l? v y ??

I
?

' > :

sr

l

s

ZIOM

I CM
CM

O)
IO I mPL?NOVAC? SMLOUVA
?P??stavba a n?stavba objektu pro rodinnou rekreaci, ?. ev. 556, p. ?. 833, 834 k. ?. Kn?ni?ky"

uzav?en? ve smyslu ust. ? 88 z?kona ?. 183/2006 Sb., o ?zemn?m pl?nov?n? a stavebn?m ??du
(stavebn? z?kon), ve zn?n? pozd?j??ch p?edpis? a ust. ? 1746 odst. 2 z?kona ?. 89/2012 Sb.,

ob?ansk? z?kon?k, ve zn?n? pozd?j??ch p?edpis?

?1.1
Smluvn? strany

1.1 Statut?rn? m?sto Brno
se s?dlem Dominik?nsk? n?m?st? 196/1, Brno-m?sto, 602 00 Brno
I?: 44992785
zastoupen? prim?toren^n?st^nnnng. Petrem Vok??lem
??slo bankovn? ??tu: M H ^ H I H p V S (??slo smlouvy)
d?le jen M?sto

1.2 Man?el?,

oba'
d?le Jen Stavebn?ci

Cl

. 2
?vodn? ustanoven?

2.1 Z?m?rem Stavebn?k? je realizovat stavbu pod n?zvem ? P??stavba a n?stavba objektu pro
rodinnou rekreaci, ?. ev. 556, p. ?. 833, 834 k. ?. Kn?ni?ky" (d?le jen Stavba). Stavba bude
realizov?na na pozemc?ch p. ?. 833, 834, 838,1021/2 a 1021/4 v k. ?. Kn?ni?ky.

2.2 V r?mci Stavby bude vybudov?na ve?ejn? technick? infrastruktura, kter? podmi?uje
vybudov?n? p??stavby a n?stavby objektu pro rodinnou rekreaci, bl??e specifikovan? v Cl. 3 t?to
pl?novac? smlouvy.

2.3 Pro ve?ejnou technickou infrastrukturu uvedenou v ?l. 3 t?to pl?novac? smlouvy byla na
z?klad? po?adavku Stavebn?k? a na jejich n?klady, zpracov?na autorizovan?m in?en?rem
Ing. Jitkou Erbenovou, projektov? ?innost-vodohospod??sk? stavby, Brno-Ti?novsk?ll5, I?O
15555259, v 3/2013 dokumentace pro ?zemn? rozhodnut? (d?le jen D?R). D?R je p??lohou
t?to pl?novac? smlouvy.

2.4 Stavebn?ci prohla?uj?, ?e budou ve?ejnou technickou infrastrukturu uvedenou v ?l. 3 t?to
pl?novac? smlouvy stav?t do spole?n?ho jm?n? man?el? s t?m, ?e se smluvn? strany v?slovn?
dohodly, ?e Stavebn?ci odpov?daj? za sv? z?vazky, kter? pro n? vypl?vaj? z t?to pl?novac?
smlouvy, spole?n? a nerozd?ln?. M?sto je opr?vn?no po?adovat spln?n? z?vazk? uveden?ch
v t?to pl?novac? smlouv? po kter?mkoliv z nich.

/ / *?l

. 3
Ve?ejn? technick? infrastruktura

3.1 V r?mci Stavby m? b?t vybudov?na tato ve?ejn? technick? infrastruktura:

- kanaliza?n? stoka kanalizace spla?kov? pro ve?ejnou pot?ebu, kter? se bude napojovat na
pozemku p. ?. 1021/2 k. ?. Kn?ni?ky na st?vaj?c? kanaliza?n? stoku DN 300 kanalizace
spla?kov? pro ve?ejnou pot?ebu ve vlastnictv? statut?rn?ho m?sta Brna. Nov? navrhovan?
kanaliza?n? stoka bude m?t d?lku cca 56,6 m, je navr?ena z kameninov?ho potrub? DN 300 a
bude um?st?na na pozemku p. ?. 1021/2 k. ?. Kn?ni?ky ve vlastnictv? statut?rn?ho m?sta Brna.
Um?st?n? kanaliza?n? stoky je zakresleno v situaci, kter? je sou??st? D?R.

C1.4
P?edm?t pl?novac? smlouvy

4.1 P?edm?tem t?to pl?novac? smlouvy je ?prava pr?v a povinnost? smluvn?ch stran v r?mci
p??pravy a realizace ve?ejn? technick? infrastruktury budovan? v r?mci Stavby a jej?ho dal??ho
u??v?n?.

4.2 Stavebn?ci se zavazuj? vybudovat ve?ejnou technickou infrastrukturu uvedenou v ?l. 3 t?to
pl?novac? smlouvy v souladu s D?R, M?stsk?mi standardy pro kanaliza?n? za??zen? a dle
podm?nek stanoven?ch dot?en?mi spr?vn?mi org?ny a provozovatelem t?to technick?
infrastruktury.

4.3 Smluvn? strany se zavazuj? vz?jemn? spolupracovat p?i napl?ov?n? ??elu a p?edm?tu t?to
pl?novac? smlouvy.

?L 5
Majetkopr?vn? vztahy k pozemk?m dot?en?m ve?ejnou technickou infrastrukturou

5.1 Kanaliza?n? stoka kanalizace spla?kov? pro ve?ejnou pot?ebu bude um?st?na na pozemku
p. ?. 1021/2 v k. ?. Kn?ni?ky ve vlastnictv? M?sta.

5.2 M?sto, jako?to vlastn?k pozemku p. ?. 1021/2 v k. ?. Kn?ni?ky, d?v? t?mto Stavebn?k?m
souhlas s realizac? ve?ejn? technick? infrastruktury uveden? v ?l. 3 t?to pl?novac? smlouvy na
pozemku M?sta. Tento souhlas nech? slou?? Stavebn?k?m jako pr?vo prov?st stavbu ve smyslu
p??slu?n?ch ustanoven? stavebn?ho z?kona pro ??ely ??dosti o vyd?n? ?zemn?ho rozhodnut?.

C1.6
Financov?n?

6.1 Stavebn?ci zajist? v?lu?n? na sv? n?klady vybudov?n? ve?ejn? technick? infrastruktury
uveden? v ?l. 3 t?to pl?novac? smlouvy. M?sto se nepod?l? na financov?n? v?stavby ve?ejn?
technick? infrastruktury uveden? v ?l. 3 t?to pl?novac? smlouvy, ani na financov?n? p??pravy
t?to v?stavby a n?kladech s t?m souvisej?c?ch.

W6.2 V??e p?edpokl?dan?ch n?klad? na vybudov?n? ve?ejn? technick? infrastruktury, kter? bude
p?evedena do vlastnictv? M?sta, ?in? dle odborn?ho odhadu dolo?en?ho Stavebn?ky
310.000 K?.

C1.7
Zah?jen? a ukon?en? v?stavby technick? infrastruktury

7.1 Stavebn?ci se zavazuj? zah?jit v?stavbu ve?ejn? technick? infrastruktury uveden? v ?l

. 3
t?to pl?novac? smlouvy do 30 dn? po nabyt? pr?vn? moci stavebn?ho povolen?. Stavebn?ci jsou
povinni doru?it M?stu stavebn? povolen? nejpozd?ji do 10 dn? po nabyt? pr?vn? moci stavebn?ho
povolen?. Zah?jen?m v?stavby se rozum? nejen vyd?n? pravomocn?ho stavebn?ho povolen?, ale
i re?ln? v?kon stavebn? ?innosti.

7.2 Stavebn?ci se zavazuj? dokon?it v?stavbu ve?ejn? technick? infrastruktury uveden? v ?l

. 3
t?to pl?novac? smlouvy do 6 m?s?c? po nabyt? pr?vn? moci stavebn?ho povolen?. Dokon?en?m
v?stavby technick? infrastruktury se rozum? vyd?n? kolauda?n?ho souhlasu s u??v?n?m stavby.

7.3 Stavebn?ci jsou povinni informovat M?sto o v?ech skute?nostech, kter? mohou m?t vliv na
spln?n? term?n? uveden?ch v odst. 7.1 a 7.2 t?to pl?novac? smlouvy.

?l

. 8
Podm?nky p?evodu ve?ejn? technick? infrastruktury do vlastnictv? M?sta

8.1 Stavebn?ci se zavazuj? p?ev?st ve?ejnou technickou infrastrukturu uvedenou v?I. 3 t?to
pl?novac? smlouvy do vlastnictv? M?sta do 30 dn? po vyd?n? kolauda?n?ho souhlasu, a to za
kupn? cenu 1.000,-K?.

8.2 M?sto se zavazuje p?evz?t do sv?ho vlastnictv? ve?ejnou technickou infrastrukturu
uvedenou v ?l. 3 t?to pl?novac? smlouvy a zajistit jej? provozov?n? za podm?nky, ?e tato
infrastruktura bude vybudov?na v souladu se stavebn?m povolen?m, M?stsk?mi standardy pro
kanaliza?n? za??zen? a dle podm?nek stanoven?ch budouc?m provozovatelem, tj. spole?nost?
Brn?nsk? vod?rny a kanalizace, a.s.

8.3 Pokud nebude ve?ejn? technick? infrastruktura uveden? v ?l. 3 t?to pl?novac? smlouvy
p?evedena do vlastnictv? M?sta, zavazuj? se Stavebn?ci uzav??t s M?stem smlouvu o z??zen?
slu?ebnosti k pozemku ve vlastnictv? M?sta dle ?Metodiky pro uzav?r?n? smluv o z??zen?
slu?ebnosti k slu?ebn?m pozemk?m ve vlastnictv? statut?rn?ho m?sta Brna dot?en?m stavbami
in?en?rsk?ch s?t?" a dohodu mezi vlastn?ky provozn? souvisej?c?ch kanalizac? pro ve?ejnou
pot?ebu dle ust. ? 8 z?kona ?. 274/2001 Sb., z?kona o vodovodech a kanalizac?ch pro ve?ejnou
pot?ebu, ve zn?n? pozd?j??ch p?edpis?. Za t?m ??elem Stavebn?ci zajist? na sv?j n?klad
zpracov?n? pot?ebn?ho po?tu geometrick?ho pl?nu pro vymezen? rozsahu v?cn?ho b?emene a
jeho potvrzen? p??slu?n?m katastr?ln?m ??adem.

S&/*&?l

. 9
Dal?? pr?va a povinnosti smluvn?ch stran

9.1 Stavebn?ci zajist? zpracov?n? ve?ker? stavebn? technick? dokumentace pot?ebn? pro v??e
uvedenou v?stavbu, stejn? jako vyd?n? ve?ker?ch pot?ebn?ch povolen? a rozhodnut?
p??slu?n?ch org?n? pot?ebn?ch k proveden? v?stavby. V?stavbu jsou povinni prov?d?t
v souladu s vydan?mi rozhodnut?mi a obecn? z?vazn?mi pr?vn?mi p?edpisy upravuj?c?mi
prov?d?n? v?stavby.

9.2 V p??pad?, ?e dojde ke zm?n? rozsahu realizace stavby ve?ejn? technick? infrastruktury
specifikovan? v ?l. 3 t?to pl?novac? smlouvy a tyto zm?ny budou schv?len? p??slu?n?m
stavebn?m ??adem, p??slu?n?mi ?tvary Magistr?tu m?sta Brna a budouc?m provozovatelem,
uzav?ou smluvn? strany dodatek k t?to pl?novac? smlouv?, kter?m bude tato pl?novac? smlouva
upravena v souladu s vydan?mi rozhodnut?mi. V?dy v?ak plat?, ?e v?stavbu uveden? technick?
infrastruktury zaji??uj? Stavebn?ci.

9.3 M?sto poskytne pot?ebnou, mo?nou sou?innost ve spr?vn?ch ??zen?ch v souvislosti
s v?stavbou ve?ejn? technick? infrastruktury uveden? v ?l. 3 t?to pl?novac? smlouvy. Na
z?klad? t?to pl?novac? smlouvy v?ak M?sto nep?ij?m? ??dn? z?vazek k vybudov?n? uveden?
ve?ejn? technick? infrastruktury.

9.4 Po p?eveden? ve?ejn? technick? infrastruktury uveden? v ?l. 3 t?to pl?novac? smlouvy do
vlastnictv? M?sta, se M?sto zavazuje zajistit bezodkladn? jej? provozov?n? spole?nost?
Brn?nsk? vod?rny a kanalizace, a.s.

9.5 Stavebn?ci nebo kter?koliv z nich jsou opr?vn?ni postoupit pr?va a z?vazky z t?to pl?novac?
smlouvy na t?et? osobu pouze s p?echoz?m p?semn?m souhlasem M?sta. P?evedou-li Stavebn?ci
nebo kter?koliv z nich na t?et? osobu sv? pr?va a povinnosti vypl?vaj?c? pro n? z ?zemn?ho
rozhodnut? ?i stavebn?ho povolen?, zavazuj? se do 5 dn? od okam?iku tohoto p?evodu p?semn?
informovat M?sto o t?to skute?nosti a zajistit, aby tato t?et? osoba nastoupila do 90 dn? ode dne
takov?ho p?evodu rovn?? do pr?v a povinnost? Stavebn?k? z t?to pl?novac? smlouvy. Nesplni?
li Stavebn?ci nebo kter?koliv z nich tento sv?j z?vazek a t?et? osoba se v t?to lh?t? nestane
opr?vn?nou a zav?zanou zpr?v a povinnost? vztahuj?c?ch se ke Stavebn?k?m podle t?to
pl?novac? smlouvy, plat? pro ??ely t?to pl?novac? smlouvy, ?e Stavebn?ci nesou odpov?dnost
zajedn?n? t?et? osoby maj?c? dopad na spln?n? povinnost? Stavebn?k? z t?to pl?novac? smlouvy.

Cl

. 10
Odpov?dnost

10.1 Stavebn?ci se zavazuj? zajistit nezbytn? opat?en? na pozemc?ch dot?en?ch v?stavbou
ve?ejn? technick? infrastruktury uveden? v ?l. 3 t?to pl?novac? smlouvy, zabra?uj?c? ohro?en?
ve?ejn?ch z?jm? touto stavbou, a to i v p??pad?, ?e nedojde k realizaci Stavby, ?i kter?koli jej?
??sti. Pro ??ely t?to pl?novac? smlouvy se nezbytn?m opat?en?m zabra?uj?c?m ohro?en?
ve?ejn?ch z?jm? v m?st? prov?d?n? stavby rozum? zejm?na umo?n?n? vjezdu zdravotnick?ch
vozidel, vozidel hasi??, vozidel sv??ej?c?ch komun?ln? odpad apod.

10.2 Stavebn?ci se zavazuj? prov?d?t stavbu ve?ejn? technick? infrastruktury uveden? v ?l

. 3
t?to pl?novac? smlouvy dle na??zen? vl?dy ?. 591/2006 Sb., o bli???ch minim?ln?ch po?adavc?ch
na bezpe?nost a ochranu zdrav? p?i pr?ci na staveni?t?ch, ve zn?n? pozd?j??ch p?edpis?, zejm?nau prac? v?kopov?ch, bourac?ch a v??kov?ch. Pracovn?ci na stavb? budou ??dn? pro?koleni
o bezpe?nosti pr?ce. Stavebn?ci se rovn?? zavazuj?, ?e stavbou nedojde ke zne?i?t?n?
povrchov?ch i podzemn?ch vod a ?e stavebn? odpad bude z m?sta vzniku bezodkladn?
odstra?ov?n tak, aby nedoch?zelo k nep??zniv?mu estetick?mu ?i hygienick?mu dopadu na
?ivotn? prost?ed?. P?i prov?d?n? stavebn?ch prac? bude db?no na to, aby negativn? vlivy na
p?ilehl? okol? (zejm?na do?asn? pra?nost a hlu?nost) byly minimalizov?ny. Stavebn?ci
odpov?daj?, za ve?kerou ?jmu vzniklou p?i prov?d?n? v?stavby.

Cl

. 11
Sankce

11.1 Pokud Stavebn?ci poru?? sjednan? z?vazek dokon?it ve?ejnou technickou infrastrukturu
uvedenou v ?l. 3 t?to pl?novac? smlouvy v term?nu sjednan?m v ?l. 7 odst. 7.2 t?to pl?novac?
smlouvy, jsou povinni zaplatit M?stu spole?n? a nerozd?ln? smluvn? pokutu ve v??i 25.000 K?.
V p??pad?, ?e smluvn? pokuta nebude ve stanoven? lh?t? zaplacena, postupuje se dle ?l. 12 t?to
pl?novac? smlouvy.

11.2 Pokud Stavebn?ci poru?? sjednan? z?vazek p?ev?st ve?ejnou technickou infrastrukturu
uvedenou v ?l. 3 t?to pl?novac? smlouvy v term?nu sjednan?m v ?L 8 odst. 8.1, jsou povinni
zaplatit M?stu spole?n? a nerozd?ln? smluvn? pokutu ve v??i 25.000 K?.
V p??pad?, ?e smluvn? pokuta nebude ve stanoven? lh?t? zaplacena, postupuje se dle ?l. 12 t?to
pl?novac? smlouvy.

11.3 Pokud Stavebn?ci poru?? jak?koliv z?vazek vypl?vaj?c? z odstavc? 10.1 a 10.2 t?to
pl?novac? smlouvy, jsou povinni zaplatit M?stu spole?n? a nerozd?ln? smluvn? pokutu ve v??i
500,- K? za ka?d? den trv?n? poru?en? jak?hokoli z?vazku a nahradit vzniklou ?jmu.

?l

. 12
Kauce

12.1 Stavebn?ci slo?ili p?ed uzav?en?m t?to pl?novac? smlouvy dne na
depozitn? ??et M?sta ?. 111 502 222/0800 kauci ve v??i 50.000 K?. Tuto kauci je opr?vn?no
M?sto jednostrann? zapo??st na zaplacen? smluvn?ch pokut dle t?to pl?novac? smlouvy, jakmile
M?stu vznikne n?rok na zaplacen? smluvn? pokuty v??i Stavebn?k?m nebo kter?mukoliv z nich.
Vedle toho je M?sto opr?vn?no slo?enou kauci zapo??st na n?hradu ?jmy, za kterou Stavebn?ci
nebo kter?koliv z nich M?stu odpov?daj?, a kter? vznikla v souvislosti s v?stavbou ve?ejn?
technick? infrastruktury uveden? v ?l. 3 t?to pl?novac? smlouvy.

12.2 Kauce, kter? nebude zapo??t?na na zaplacen? pohled?vek M?sta v??i Stavebn?k?m nebo
kter?mukoliv z nich, bude Stavebn?k?m nebo kter?mukoliv z nich vr?cena, jakmile sp?m
z?vazky dle t?to pl?novac? smlouvy. Kauce bude vr?cena na ??dost Stavebn?k? nebo
kter?hokoliv z nich do 30ti dn? od doru?en? ??dosti o vr?cen? kauce.Cl

. 13
Z?v?re?n? ustanoven?

13.1 Ke zm?n? t?to pl?novac? smlouvy m??e doj?t pouze na z?klad? p?semn? dohody smluvn?ch
stran formou p?semn?ch dodatk?.

13.2 M?sto je opr?vn?no od t?to pl?novac? smlouvy odstoupit, pokud Stavebn?ci nezah?j?
v?stavbu ve?ejn? technick? infrastruktury uveden? v ?l. 3 t?to pl?novac? smlouvy ve lh?t?
uveden? v ?l. 7 odst. 7.1. M?sto je opr?vn?no od t?to pl?novac? smlouvy odstoupit, pokud
Stavebn?ci nedokon?? v?stavbu ve?ejn? technick? infrastruktury uveden? v ?l. 3 t?to pl?novac?
smlouvy ve lh?t? stanoven? v ?l. 7 odst. 7.2 a nezjedn? n?pravu ani na p?semnou v?zvu M?sta
v n?hradn? lh?t? stanoven? M?stem, kter? nebude krat?? ne? 6 m?s?c?. Povinnost Stavebn?k?
hradit smluvn? pokutu sjednanou v ? l . 11 odst. 11.1 a odst. 11.2 nebo n?hradu ?jmy
zp?sobenou poru?en?m z?vazk? plynouc?ch z t?to pl?novac? smlouvy ujedn?n?m v p?edchoz?
v?t? nen? dot?ena.

13.3 Stavebn?ci jsou opr?vn?ni odstoupit od t?to pl?novac? smlouvy, pokud se rozhodnou
nerealizovat Stavbu a dosud nebylo vyd?no pravomocn? stavebn? povolen? pro stavbu ve?ejn?
technick? infrastruktury uveden? v ?l. 3 t?to pl?novac? smlouvy a bylo-li ji? vyd?no ?zemn?
rozhodnut? pro Stavbu, bude Stavebn?ky ozn?meno upu?t?n? od z?m?ru realizovat Stavbu
p??slu?n?mu stavebn?mu ??adu v souladu s ustanoven?m ? 93 odst. 5 z?kona ?. 183/2006 Sb.,
o ?zemn?m pl?nov?n? a stavebn?m ??du (stavebn? z?kon), ve zn?n? pozd?j??ch pr?vn?ch
p?edpis?.

13.4 Smluvn? strany se v?slovn? dohodly, ?e Stavebn?ci p?eb?raj? riziko zm?ny okolnost? podle
ustanoven? ? 1765 z?kona ?. 89/2012 Sb., ob?ansk? z?kon?k, ve zn?n? pozd?j??ch pr?vn?ch
p?edpis?.

13.5 V p??pad?, ?e n?kter? ustanoven? t?to pl?novac? smlouvy je nebo se stane neplatn?m
a/nebo ne??inn?m, z?st?vaj? ostatn? ustanoven? platn? a ??inn?. Smluvn? strany se zavazuj?
nahradit neplatn? a/nebo ne??inn? ustanoven? t?to pl?novac? smlouvy ustanoven?m jin?m,
platn?m a ??inn?m, kter? sv?m obsahem a smyslem nejl?pe odpov?d? obsahu a smyslu
ustanoven? p?vodn?ho, neplatn?ho a/nebo ne??inn?ho.

13.6 Stavebn?ci berou na v?dom?, ?e M?sto je povinn?m subjektem dle z?kona ?. 106/1999 Sb.,
o svobodn?m p??stupu k informac?m, ve zn?n? pozd?j??ch pr?vn?ch p?edpis?.

13.7 Smluvn? strany prohla?uj?, ?e tato pl?novac? smlouva byla uzav?ena po vz?jemn?m
projedn?n? podle jejich prav? a svobodn? v?le, nikoliv v t?sni nebo za n?padn? nev?hodn?ch
podm?nek, co? potvrzuj? sv?mi podpisy.

13.8 Tato pl?novac? smlouva je uzav?ena a nab?v? platnosti a ??innosti dnem podpisu t?
smluvn? strany, kter? smlouvu podep??e jako posledn?.

13.9 Tato pl?novac? smlouvaje vyhotovena ve t?ech stejnopisech s platnost? origin?lu, z nich?
dva stejnopisy obdr?? M?sto a jeden stejnopis spole?n? Stavebn?ci.

P??loha: DUR z 3/2013

6Dolo?ka dle ustanoven? ? 41 z?kona ?. 128/2000 Sb., o obc?ch (obecn? z??zen?), ve zn?n?
pozd?j??ch p?edpis?:

Tato pl?novac? smlouva byla schv?lena na Z7/ zased?n? Zastupitelstva m?sta Brna dne

V Brn? dne V Brn? dne

statut?rn? m?sto Brno
Ing. Petr Vok??l

prim?tor m?sta Brna

'*/'?